جستجو در سایت

آیتم های این بخش

53 عنوان
- آگورا : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- بررسی تحول مفهوم محله در محلات شهرهای دوران معاصر در ایران : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- بررسی حوزه نفوذ : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- بررسی منطقه ای دراز خیابان ساری : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- بررسی وشناخت شهر فریمان : 76 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- پارک و تفرجگاه : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی : 106 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- تحلیل برج قابوس : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تحلیل خانه طباطبائی ها : 12 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تحلیل سازه و تاسیسات تالار شهر لندن : 31 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیل سایت بیمارستان : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تحلیل عناصر پله : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تحلیل فضا های شهری کاربری درمانی بیمارستان : 68 صفحه فایل Word - قیمت : 11000 تومان
- تحلیل فضاهای شهری 01 : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- تحلیل فضاهای شهری 02 : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیل فضاهای شهری 03 : 30 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیل فضاهای شهری طرشت : 77 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7500 تومان
- تحلیل فضای پارکینگ و انباری : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- تحلیل فضای شهری 05 : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیل فضای شهری آمل : 45 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تحلیل فضای شهری بابلسر : 33 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تحلیل فضای شهری بررسی میدان طالقانی و مسیرهای اطراف قائمشهر : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیل فضای شهری بررسی میدان طالقانی و مسیرهای اطراف قائمشهر : 37 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیل فضای شهری پل معلق آمل : 32 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5500 تومان
- تحلیل فضای شهری میدان : 49 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- تحلیل فضای شهری میدان شهرداری گرگان صالحی و کمانکش : 189 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9500 تومان
- تحلیل فضای شهری نقد و بررسی ایستگاه های اتوبوس : 52 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- تحلیل فضای کلیسا و میدان سنت پیترو : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیل مبلمان شهری نیمکت : 78 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6500 تومان
- تحلیل مجتمع مسکونی طاش : 18 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تحلیل و بررسی فضاهای داخلی آموزشی : 23 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه : 36 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تحلیلی پیرامون احداث ساختمان‌های بلند مرتبه در کلان‌شهرهای ایران : 22 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- تعریف وفرایند اسناد طراحی شهری : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- جزایر نخل دبی : 27 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- خانه طبسی ها : 30 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- سیمای فضای شهری : 35 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- شناخت فضاها و عملکردها و روابط آنها : 41 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طاق تریومف : 28 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طراحی فضاهای شهری : 46 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- طراحی محیط پاسخده : 98 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- عناصر شهری یونان : 10 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- عناصر کالبدی شکل دهنده به اجزای فضای شهری : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- فروم در روم : 10 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- محرمیت و محصوریت در خانه ها و فضاهای شهری : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- محله ای از منطقه ی وحیدیه واقع در شرق تهران : 128 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 10000 تومان
- مدیریت فضاهای عمومی : 47 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- میدان دل پوپولو : 9 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 3500 تومان
- میدان کپیتال در رم : 16 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- میدان کنکورد : 22 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن : 21 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4500 تومان
- کاخ ورسای فرانسه : 44 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- کیفیت محیط شهری : 36 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
1