جستجو در سایت

آیتم های این بخش

38 عنوان
- آسیب شناسی تزئینات تاریخی : 26 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- پروژه تعمیر و نگهداری خانه پیشه وران : 87 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- پروژه تعمیر و نگهداری خانه میرحسینی : 17 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان : 49 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- پروژه تعمیر و نگهداری ساختمان جوان صبور مشهد : 102 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- پروژه تعمیر و نگهداری کاروانسرای بابا قدرت : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- پروژه تعمیر ونگهداری کاروانسرای سید آباد : 25 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- تحلیلی بر مرمت عمارت مسعودیه : 10 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- تعمیر و نگهداری آرامگاه عبدالرحمن گهواره گر : 34 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- تعمیر و نگهداری ترک ساختمان : 15 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 4000 تومان
- تعمیر و نگهداری ساختمان : 38 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 6000 تومان
- تعمیر و نگهداری مسجد جامع اصفهان : 29 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- حمام خسروجرد : 54 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- خانه فاطمی ها : 75 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- طرح آسیب شناسی و مرمت کوشک علی آباد : 76 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9000 تومان
- عوامل آسیب رسان به تزئینات معماری : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مبانی نظری مرمت : 63 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- مرمت ابنیه -بررسی خانه امیر لطیفی گرگان : 59 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 7000 تومان
- مرمت بنای طغرل-12ص : 12 صفحه فایل Word - قیمت : 3000 تومان
- مرمت بنای قلعه رودخان : 20 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
- مرمت خانه حاج مهدی سلطان روستای پاشاکلای آمل : 57 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- مرمت خانه ملک : 16 صفحه فایل Word - قیمت : 5000 تومان
- مرمت خانه کرمانی : 35 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- مرمت سر در باغ ملی : 52 صفحه فایل Word - قیمت : 7000 تومان
- مرمت گنبد قابوس : 48 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 8000 تومان
- مرمت مدرسه عباسقلی خان : 117 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 10000 تومان
- مرمت مسجد جامع بروجرد : 98 صفحه فایل Word - قیمت : 9000 تومان
- مرمت معماری : 188 صفحه فایل Word - قیمت : 12000 تومان
- مرمت موزه ایران باستان : 42 صفحه فایل Word - قیمت : 8000 تومان
- مرمت و احیای رباط زعفرانیه : 169 صفحه فایل Word - قیمت : 11000 تومان
- مرمت و احیای مسجد فرح آباد : 223 صفحه فایل Word - قیمت : 14000 تومان
- مرمت و معماری : 217 صفحه فایل Word - قیمت : 14000 تومان
- مرمت و مقاوم سازی ساختمانها : 14 صفحه فایل Word - قیمت : 3500 تومان
- مرمت کاخ گلستان : 9 صفحه فایل Word - قیمت : 4000 تومان
- مرمت کاخ گلستان 02 : 128 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9500 تومان
- مرمت کاخ مظفری : 84 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 9500 تومان
- مرمت کاروانسرای رباط شریف آباد : 129 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 10000 تومان
- کاربردهای روشهای آزمایشگاهی در مرمت : 13 صفحه فایل PowerPoint - قیمت : 5000 تومان
1