جستجو در سایت

مطالعات ارشد خانه علوم و فناوری

1643 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات ارشد خانه علوم و فناوری

175 صفحه فایل Word به همراه پوستر و نقشه

فهرست مطالب
عنوان     صفحه
مقدمه
مقدمه    ا
روش تحقیق    ط
ضرورت تحقیق    ی
فرآیند مطالعات طراحی    ک
بیان مسئله     ل
بیان موضوع    ن
بیان هدف    ع
مبانی نظری معماری پروژه    ف

فصل اول مطالعات پایه
۱ـ تحقیق و پژوهش    ۱
۱ـ۱ـ تحقیق و پژوهش    ۱
۱ـ۱ـ۱ـ از نظر لغت    ۱
۱ـ۱ـ۲ـ در اصطلاح    ۱
۱ـ۲ـ ضرورت‌های پژوهش    ۲
۱ـ۲ـ۱ـ از نظر علمی    ۲
۱ـ۲ـ۲ـ در جنبه مکتب‌شناسی    ۳
۱ـ۳ـ دامنه ضرورت‌ها    ۳
۱ـ۳ـ۱ـ در جنبه حیات فردی    ۳
۱ـ۳ـ۲ـ در جنبه اجتماعی    ۴
۱ـ۳ـ۳ـ از نظر اخلاقی    ۴
۱ـ۳ـ۴ـ از دید اسلام    ۴
۱ـ۴ـ فوائد پژوهش    ۶
۱ـ۴ـ۱ـ در جنبه فردی    ۶
۱ـ۴ـ۲ـ در جنبه اجتماعی    ۶
۱ـ۴ـ۳ـ در جنبه فرهنگی    ۷
۱ـ۵ـ نفس پژوهش و لذت آن     ۷
۱ـ۶ـ اهداف و مقاصد پژوهش    ۸
۱ـ۶ـ۱ـ منظور از هدف    ۸
۱ـ۶ـ۲ـ ضرورت و اهمیت هدف در تحقیق    ۹
۱ـ۶ـ۳ـ ویژگیهای اهداف    ۹
۱ـ۶ـ۴ـ دسته‌بندی اهداف    ۱۰
۱ـ۷ـ مشکلات و موانع تحقیق پژوهش    ۱۳
۱ـ۷ـ۱ـ در رابطه با پژوهشگر    ۱۳
۱ـ۷ـ۲ـ در رابطه با کادر تحقیق    ۱۵
۱ـ۷ـ۳ـ در رابطه با منابع تحقیق    ۱۵
۱ـ۷ـ۴ـ در رابطه با واقعیت‌های جامعه    ۱۵
۱ـ۸ـ انواع پژوهش از نظر عده پژوهشگران    ۱۶
۱ـ۸ـ۱ـ تحقیق فردی    ۱۷
۱ـ۸ـ۲ـ تحقیق گروهی    ۱۷
۱ـ۹ـ امکانات لازم برای پژوهش    ۱۷
۱ـ۹ـ۱ـ در جنبه پژوهشگر    ۱۷
۱ـ۹ـ۲ـ در جنبه مسأله پژوهش    ۱۷
۱ـ۹ـ۳ـ امکانات در رابطه با واقعیت‌ها    ۱۷
۱ـ۹ـ۳ـ۱ـ امکانات اقتصادی    ۱۷
۱ـ۹ـ۳ـ۲ـ امکانات اجتماعی    ۱۸
۱ـ۹ـ۳ـ۳ـ امکانات سیاسی    ۱۸
۱ـ۹ـ۳ـ۴ـ امکانات فرهنگی    ۱۸
۱ـ۹ـ۳ـ۵ـ امکانات مذهبی    ۱۸
۱ـ۹ـ۳ـ۶ـ امکانات دیگر    ۱۹
۱ـ۱۰ـ مراحل پژوهش    ۲۰
۱ـ۱۰ـ۱ـ تعیین موضوع    ۲۰
۱ـ۱۰ـ۲ـ تعیین مرز موضوع    ۲۱
۱ـ۱۰ـ۳ـ تهیه اطلاعات    ۲۱
۱ـ۱۰ـ۴ـ تدوین اطلاعات    ۲۱
۱ـ۱۰ـ۵ـ تهیه فرضیه    ۲۱
۱ـ۱۰ـ۶ـ بررسی مجدد فرضیه    ۲۱
۱ـ۱۰ـ۷ـ تهیه اصل یا قانون    ۲۲
۱ـ۱۰ـ۸ـ دستیابی به نظریه یا تئوری    ۲۲
۱ـ۱۰ـ۹ـ نگارش و ارائه تحقیق    ۲۲
۱ـ۱۱ـ طرح پژوهش    ۲۲
۱ـ۱۱ـ۱ـ طرح تحقیق    ۲۳
۱ـ۱۱ـ۲ـ نکات مورد بحث در طرح    ۲۳
۱ـ۱۲ـ روش‌های کلی در پژوهش    ۲۵
۱ـ۱۲ـ۱ـ روش‌های فلسفیـ مذهبی    ۲۵
۱ـ۱۲ـ۲ـ روش‌های مطالعه‌ای    ۲۵
۱ـ۱۲ـ۳ـ روش‌های تجربی    ۲۵
۲ـ وضعیت علمی کشور    ۲۶
۲ـ۱ـ وضعیت علمی کشور    ۲۶
۲ـ۲ـ مشکلات و موانع ساختاری در نظام تحقیقاتی ایران    ۲۷
۲ـ۲ـ۱ـ مشکلات مربوط به مدیریت سیاستگذاری و نیروی انسانی    ۲۷
۲ـ۲ـ۲ـ مشکلات مربوط به ساختار و تشکیلات تحقیقات    ۲۸
۲ـ۲ـ۳ـ مشکلات مربوط به اطلاع رسانی فرهنگ و آموزش    ۲۸
۲ـ۲ـ۴ـ مشکلات مربوط به قوانین و مقررات    ۲۸
۲ـ۲ـ۵ـ مشکلات مربوط به بهره‌برداری از منابع پژوهشی    ۲۸
۲ـ۳ـ  نقاط قوت و ضعف بخش پژوهش در ایران     ۲۹
۳ـ بررسی آماری پژوهش در ایران    ۳۰
۳ـ۱ـ بررسی آماری پژوهش در ایران و مقایسه آن در جهان    ۳۰
۳ـ۲ـ منابع مالی و انسانی بخش پژوهش    ۳۱
۳ـ۳ـ بهره‌وری بخش پژوهش در ایران    ۳۲
۳ـ۴ـسیاستها و خط‌مشی‌های بخش پژوهش در برنامه‌های توسعه ‌کشور     ۳۳
۴ـ رابطه علم و تکنولوژی با پژوهش    ۳۵
۴ـ۱ـ رابطه علم و تکنولوژی با پژوهش    ۳۵
۴ـ۲ـ ضرورت امر پژوهش در توسعه علم و فن‌آوری    ۳۵
۴ـ۳ـ نیاز به تربیت پژوهشگر    ۳۶
۵ـ جوانان در جامعه امروز    ۳۷
۵ـ۱ـ جوانان در جامعه امروز    ۳۷
۵ـ۲ـ مفهوم نوجوانی و جوانی    ۳۸
۵ـ۳ـ مفهوم نیاز و بررسی آن در جوانان    ۳۹
۵ـ۴ـ تقسیم‌بندی نیازها    ۴۰
۵ـ۴ـ۱ـ نیازهای فیزیولوژیک    ۴۰
۵ـ۴ـ۲ـ نیاز به امنیت (ایمنی)    ۴۰
۵ـ۴ـ۳ـ نیاز به تعلق و عشق (وابستگی)     ۴۱
۵ـ۴ـ۴ـ نیاز به احترام    ۴۱
۵ـ۴ـ۵ـ نیاز به خود شکوفائی یا تحقق ذات یا کامل شدن    ۴۱
۵ـ۵ـ طبقه بندی نیازهای جوانان    ۴۱
۵ـ۵ـ۱ـ نیازهای جسمانی    ۴۲
۵ـ۵ـ۲ـ نیازهای روانی    ۴۲
۵ـ۵ـ۳ـ نیازهای زیستی    ۴۴
۵ـ۶ـ پیامدهای عدم توجه به نیازهای نوجوانان و جوانان    ۴۵
۵ـ۷ـ افراط و تفریط در برابر جوانان    ۴۷
۵ـ۸ـ انگیزه پیشرفت زمینه‌ای برای پژوهشگری جوانان    ۴۸
۵ـ۹ـ علاقه جوانان به مجهولات    ۴۹
۵ـ۱۰ـ نیازهای نسل جوان    ۴۹
۵ـ۱۱ـ تعلیم و تربیت در دوران جوانی    ۵۰
۵ـ۱۲ـ تربیت مبتنی بر ارزش‌شناسی در جوانان    ۵۲
۵ـ۱۳ـ لزوم رعایت حقوق جوانان و توجه به میزان سن    ۵۴
۵ـ۱۴ـ هدف تعلیم و تربیت جوانان    ۵۵
۵ـ۱۵ـ تصریح هدف غائی تربیت    ۵۶
۵ـ۱۶ـ دعوت اسلام به تعلیم و تربیت    ۵۷
۶ـ پویا و سازنده بار آوردن انسان    ۵۸
۶ـ۱ـ پویا و سازنده بارآوردن انسان    ۵۸
۶ـ۲ـ انسان فعال و انسان پذیرا    ۶۰
۶ـ۳ـ تأکید بر حرکت و تحول انسان از دیدگاه آیات قرآن    ۶۱

فصل دوم: مطالعات تکمیلی
۱ـ علم در آینه هنر    ۶۵
۱ـ۱ـ علم چیست؟    ۶۵
۱ـ۲ـ علم در آینه معماری    ۶۷
۱ـ۳ـ معماری و الکترونیک    ۷۱
۱ـ۳ـ۱ـ نامادیت    ۷۱
۱ـ۳ـ۲ـ حسی بودن    ۷۱
۱ـ۳ـ۳ـ چند رسانه‌ای بودن    ۷۲
۲ـ معماری (مسئله یا پاسخ)    ۷۳
۲ـ۱ـ معماری (مسئله یا پاسخ)    ۷۳
۲ـ۲ـ انگاره‌های پنهانی ذهنیت    ۷۳
۲ـ۲ـ۱ـ پایداری    ۷۴
۲ـ۲ـ۲ـ پویایی    ۷۴
۲ـ۲ـ۳ـ تغییر    ۷۴
۳ـ تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی    ۷۷
۳ـ۱ـ تعاریف و ضوابط تأسیس مراکز تحقیقاتی    ۷۷
۴ـ ضرورت تأسیس باشگاه دانش‌پژوهان    ۷۸
۵ـ معرفی باشگاه دانش‌پژوهان جوان    ۸۰
۵ـ۱ـ باشگاه دانش‌پژوهان جوان    ۸۰
۵ـ۲ـ کلیات    ۸۰
۵ـ۳ـ وظایف    ۸۰
۵ـ۴ـ ارکان و تشکیلات    ۸۱
۵ـ۵ـ عضویت    ۸۳
۵ـ۶ـ امور مالی    ۸۴
۵ـ۷ـ آیین‌نامه پذیرش عضو در باشگاه دانش‌پژوهان جوان    ۸۴
۵ـ۸ـ نمودار سازمانی باشگاه دانش‌پژوهان جوان    ۸۶

فصل سوم: مطالعات تطبیقی
ـ مطالعات تطبیقی    ۸۷
۱ـ مرکز تکنولوژی مک کورمیک تریبون     ۸۸
۲ـ دانشگاه تکنولوژی و مجموعه آموزشی لاورنس     ۹۰
۳ـ دانشگاه تکنولوژی چالمرز     ۹۲
۴ـ دانشگاه تکنولوژی ماساچوست     ۹۴
۵ـ مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو    ۹۵

فصل چهارم: مطالعات زمینه
۱ـ مطالعات شهر مشهد    ۹۷
۱ـ۱ـ مطالعات تاریخی شهر مشهد    ۹۷
۱ـ۲ـ پیدایش شهر مشهد    ۹۷
۱ـ۳ـ شناخت شهر مشهد    ۹۹
۱ـ۳ـ۱ـ بررسی‌های کلی در مقیاس شهر    ۹۹
۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ موقعیت جغرافیایی شهر مشهد    ۱۰۰
۱ـ۳ـ۱ـ۲ـ شناخت استخوان‌بندی شهر مشهد    ۱۰۰
۱ـ۳ـ۱ـ۳ـ محورهای شاخص شهر مشهد به لحاظ نقش ارتباطی و یا سیمای شهری    ۱۰۱
۱ـ۳ـ۱ـ۴ـ نقاط شاخص شهر مشهد    ۱۰۳
۱ـ۳ـ۲ـ توسعه شهر مشهد در آینده    ۱۰۴
۱ـ۳ـ۲ـ۱ـ بررسی اجمالی گسترش غربی شهر    ۱۰۴
۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ مساحت شهر و کاربریهای اراضی طرح جامع (۹۵ـ ۷۰)    ۱۰۵
۱ـ۴ـ بررسی شرایط اقلیمی    ۱۰۶
۱ـ۴ـ۱ـ وزش باد    ۱۰۶
۱ـ۴ـ۲ـ تابش آفتاب    ۱۰۶
۱ـ۴ـ۳ـ بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز    ۱۰۷
۱ـ۴ـ۴ـ مواقع گرم و مواقع سرد سال    ۱۰۸
۱ـ۴ـ۵ـ خلاصه و نتیجه‌گیری    ۱۰۹
۱ـ۴ـ۶ـ جهت استقرار ساختمان    ۱۰۹
۱ـ۵ـ بررسی‌های جمعیتی شهر مشهد    ۱۱۰
۱ـ۵ـ۱ـ جمعیت شهر مشهد     ۱۱۰
۱ـ۵ـ۲ـ جمعیت شناور شهر مشهد    ۱۱۱
۲ـ مطالعات سایت طراحی    ۱۱۳
۲ـ۱ـ معرفی سایت    ۱۱۳
۲ـ۲ـ تجزیه و تحلیل محدوده مورد نظر    ۱۱۳
۲ـ۲ـ۱ـ روند شکل‌گیری محدوده در گذر تاریخ    ۱۱۳
۲ـ۲ـ۲ـ بررسی موقعیت محدوده در شهر مشهد    ۱۱۴
۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ موقعیت مکانی محدوده در شهر مشهد    ۱۱۴
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ موقعیت محدوده به لحا‌ظ اقتصادی    ۱۱۴
۲ـ۲ـ۲ـ۳ـ موقعیت محدوده به لحاظ جمعیتی    ۱۱۵
۲ـ۲ـ۲ـ۴ـ موقعیت محدوده به لحاظ حوزه اداری    ۱۱۵
۲ـ۲ـ۲ـ۵ـ موقعیت محدوده به لحاظ فضای سبز    ۱۱۵
۲ـ۲ـ۲ـ۶ـ موقعیت محدوده به لحاظ تفریحی، فراغتی    ۱۱۵
۲ـ۲ـ۳ـ شبکه دسترسی محدوده سایت    ۱۱۶

فصل پنجم: تحلیل
۱ـ طبقه‌بندی اطلاعات    ۱۱۸
۲ـ تحلیل اطلاعات    ۱۲۱
۳ـ مبانی نظری طراح    ۱۲۴
۴ـ مبانی طراحی معماری پروژه    ۱۲۶
۵ـ برنامه‌ریزی فیزیکی پروژه    ۱۲۸
۵ـ۱ـ مبانی برنامه‌ریزی فیزیکی    ۱۲۸
۵ـ۱ـ۱ـ بررسی جمعیت هدف (گروه‌های مخاطب)    ۱۲۸
۵ـ۱ـ۲ـ رایزنی با اساتید و مسئولان مختلف    ۱۲۸
۵ـ۱ـ۳ـ بررسی نمونه‌های مشابه پژوهشی    ۱۲۸
۵ـ۱ـ۴ـ اساسنامه باشگاه     ۱۲۸
۵ـ۱ـ۵ـ استاندارد‌های موجود    ۱۲۹
۵ـ۲ـ طرح جامع فیزیکی    ۱۲۹
۵ـ۲ـ۱ـ حوزه‌بندی فضاها    ۱۲۹
۵ـ۲ـ۱ـ۱ـ اداری    ۱۲۹
۵ـ۲ـ۱ـ۲ـ علمی ـ پژوهشی    ۱۲۹
۵ـ۲ـ۱ـ۳ـ‌ اقامتی‌    ۱۳۰
۵ـ۲ـ۱ـ۴ـ خدماتی    ۱۳۰
۵ـ۲ـ۱ـ۵ـ ارتباطی    ۱۳۰
۵ـ۲ـ۲ـ ابعاد، اندازه و استانداردهای فضاهای اصلی مجموعه    ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ آزمایشگاه‌ها    ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ طبقه‌بندی    ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ روش‌ها یا گرایش‌ها    ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ـ اصول طراحی    ۱۳۱
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ فضای لازم برای هر نفر     ۱۳۲
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۵ـ مدول‌های طراحی    ۱۳۲
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۶ـ توزیع سرویس‌ها    ۱۳۳
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۷ـ سیستم‌های دفع مواد زاید    ۱۳۴
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۸ـ انباری    ۱۳۴
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۹ـ نیازهای ویژه    ۱۳۴
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱۰ـ فضاهای مرتبط    ۱۳۵
۵ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱۱ـ روکار سطح    ۱۳۵
۵ـ۲ـ۲ـ۲ـ کلاس‌ها‌    ۱۳۶
۵ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱ـ فضای مورد نیاز    ۱۳۶
۵ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ شکل استاندارد اتاق    ۱۳۶
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ کتابخانه    ۱۳۷
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ـ بررسی روابط داخلی در کتابخانه    ۱۳۷
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۲ـ ورودی در کتابخانه    ۱۳۸
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۳ـ قسمت مطالعه در کتابخانه    ۱۳۸
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۴ـ فضای امانات کتابخانه    ۱۳۸
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۵ـ نورگیری در کتابخانه     ۱۳۹
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۶ـ تهویه در کتابخانه    ۱۳۹
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۷ـ حفاظت در مقابل آتش‌سوزی    ۱۳۹
۵ـ۲ـ۲ـ۳ـ۸ـ استاندارد فضای کتابخانه    ۱۴۰
۵ـ۲ـ۲ـ۴ـ ساختار اداری    ۱۴۰
۵ـ۲ـ۲ـ۵ـ سالن‌های سخنرانی    ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۵ـ۱ـ شکل اساسی    ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۵ـ۲ـ ابعاد کمینه برای صندلی‌ها    ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۵ـ۳ـ انواع ترتیب صندلی‌ها    ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۶ـ نمایشگاه    ۱۴۱
۵ـ۲ـ۲ـ۶ـ۱ـ عملکرد نمایشگاه    ۱۴۲
۵ـ۲ـ۲ـ۶ـ۲ـ نحوه نورپردازی در نمایشگاه    ۱۴۲
۵ـ۲ـ۲ـ۶ـ۳ـ مسیرهای حرکت    ۱۴۳
۵ـ۲ـ۲ـ۷ـ سلف سرویس    ۱۴۴
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ مجموعه اقامتی    ۱۴۶
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۱ـ خصوصیات استفاده‌کنندگان    ۱۴۶
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۲ـ فضاهای تشکیل‌دهنده مجموعه اقامتی    ۱۴۷
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۳ـ طبقات تشکیل‌دهنده فضای اقامتی (اتاق‌خوابها)    ۱۴۷
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۴ـ اتاق‌خوابها    ۱۴۹
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۵ـ تیپ‌بندی اتاق میهمانان    ۱۴۹
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۶ـ تجهیزات اتاق میهمانان    ۱۵۰
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۷ـ ورودی اصلی    ۱۵۰
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۸ـ ورودی خدماتی    ۱۵۰
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۹ـ لابی    ۱۵۰
۵ـ۲ـ۲ـ۸ـ۱۰ـ فضاهای خدمات و پشتیبانی    ۱۵۲
۵ـ۲ـ۳ـ ریزفضاها    ۱۵۴
۵ـ۲ـ۴ـ تدقیق برنامه فیزیکی    ۱۵۵
۶ـ جدول سازگاری فضاها    ۱۶۵
۷ـ دیاگرام ارتفاعی    ۱۶۶
۸ـ دیاگرام روابط عملکردی     ۱۶۷
۹ـ سازه و تأسیسات    ۱۷۰
۹ـ۱ـ سازه    ۱۷۰
۹ـ۲ـ تأسیسات    ۱۷۰
۹ـ۲ـ۱ـ آبرسانی    ۱۷۱
۹ـ۲ـ۲ـ اطفاء و اعلام حریق    ۱۷۱
۹ـ۲ـ۳ـ گرمایش و سرمایش    ۱۷۱
۹ـ۲ـ۴ـ برق رسانی    ۱۷۱
۱۰ـ قابلیت سنجی اراضی    ۱۷۲
۱۰ـ۱ـ قابلیت استقرار توده و فضا در نقاط مختلف سایت    ۱۷۲
۱۰ـ۲ـ قابلیت تنظیم و استقرار ورودیهای سواره، پیاده و خدمات    ۱۷۲
۱۰ـ۳ـ قابلیت استقرار و ترکیب کاربریها و عملکردها در سایت    ۱۷۲
ـ کلام آخر
ـ کتابنامه

مقدمه:
اساس تفکر در تنظیم مباحث این پایان‌نامه آن بوده است که پژوهش بمانند هر فعالیت دیگر دارای شیوه‌ها و روش‌ها و مبتنی به اصول و ضوابط است و توسعه آن در هر جامعه‌ای منجر به شکوفائی و رشد و تعالی در تمام زمینه‌ها می‌شود.
تنگناهای بخش پژوهش در جامعه امروز ما در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و… به وضوح قابل مشاهده است که باعث بسیاری از نابسامانی ها و عقب‌ماندگی‌های کشور شده است. مطالعه و مقایسه سطح علم و تکنولوژی بین جامعه ما و جوامع توسعه یافته این موضوع را بیشتر مشخص می‌سازد.
علاوه بر عقب‌ماندگی علمی کشور از موضوعاتی که ضرورت توسعه‌ بیشتر امر پژوهش را گوشزد می‌کند می‌توان به توصیه دین به تحقیق و تفحص در عالم، سفارش بزرگان علمی تاریخ کشور به جستجو و پرسشگری و میل فطری انسان برای دستیابی به ناشناخته‌ها و رموز هستی اشاره کرد.
با نظر به اهمیت امر پژوهش و جایگاه آن در توسعه علمی کشور و نیز توانمندی و کارایی جوانان در امر توسعه ایجاد مرکزی با هدف گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین جوانان به عنوان یک راهکار و در قالب باشگاه دانش‌پژوهان جوان به صورت یک پروژه معماری در این پایان‌نامه مورد نظر بوده است کانونی که با فراهم آوردن امکاناتی چند، فرهنگ تحقیق و پژوهش را در بین جوانان گسترش داده و روحیه علم‌پروری و دانش‌اندوزی را در آنها تقویت کند.
دراین راستا و با این هدف در این رساله به لحاظ نظری و تئوری مطالعات چندی بر روی دو مقوله پژوهش و جوانان شده است.
قابل ذکر است که پژوهش و جوانان به عنوان فعل و فاعل از منظر فرهنگی در این پروژه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند.
در ادامه قابل ذکر است که در تهیه این مطالب هرگز ادعائی نیست که توانسته باشیم به تمام زوایای مورد بحث اشاره کرده باشیم ولی دلگرمی و امید این است که این مجموعه ناچیز بتواند افق فکری جدیدی در برابر دیدگان بگشاید.

روش تحقیق
رساله حاضر به طورکلی از دو بخش عمده مطالعات (بخش اول) و طراحی (بخش دوم) تشکیل شده است و هر بخش در زیر فصل‌های خود مراحل شناخت و شکل‌گیری پروژه را می‌شناسانند. بخش اول شامل مطالعات پایه (مبحث پژوهش و ابعاد آن ـ جوانان و نیازها و رابطه این دو مورد) و همچنین مطالعات تکمیلی (که با ایجاد رابطه‌ای بین مباحث پایه معماری سعی در شناخت ساختار ذهنی پروژه را دارد) می‌باشد. بخش دوم نیز شامل تعیین اجزاء و عناصر و تدقیق برنامه‌ فیزیکی،‌ مبانی طراحی، بررسی روابط عملکردی، سازمان‌دهی فضایی، جانمایی اصلی عناصر پروژه با توجه به زمینه، لکه‌گذاری، طرح مقدماتی و طرح می‌باشد.
تفکیک مباحث رساله به دوبخش بر این اساس بوده است که مطالب بخش اول مباحثی را در برمی‌گیرد که عموماً پیش از شروع طراحی توسط مطالعات باید زمینه برای طراح مشخص می‌شود و طراح براساس آنها فرایند طراحی را آغاز می‌کند که با توجه به فقدان چنین مطالعات و دستورالعمل‌های مدونی در زمینه موضوع رساله، بخش اول به این مباحث اختصاص پیدا کرده است تا براساس نتایج این بخش، طراحی هدفمند و واقعی‌تری در بخش دوم انجام شود. رساله حاضر براساس مطالعات کتابخانه‌ای، مراجعه به ادارات و ارگانهای مربوط و بررسی اسناد و مدارک آنان در رابطه باموضوع، مصاحبه با اساتید، صاحب‌نظران و مسئولان چه بصورت کتبی و چه بصورت شفاهی انجام شده است.

 بیان هدف
نظر به اینکه کشور ما دارای جوانان با استعداد بسیار زیادی در تمامی رشته‌ها اعم از درسی،‌هنری، ورزشی و … است نیاز به آن دارد تا مسئولین با تشکیل نهادهایی به کشف و پرورش این استعدادها همت گمارند.
تشکیل این نهادها همواره در دستور کار دولت وجود داشته است، اما با توجه به جمعیت جوان کشور چند سالی است که سرعت بیشتری یافته است.
مهمترین و اساسی‌ترین کانونی که در این زمینه رخ نموده است با شگاه دانش‌پژوهان جوان است که به طور رسمی درسال ۱۳۷۴ طبق مصوبه شورای عالی فرهنگی تأسیس شد و کشف و پرورش استعدادهای علمی جوان، همچنین گسترش مباحث جدید علمی از طریق سیستم‌های چند رسانه‌ای و گذاردن آنها در اختیار جوانانی که نخبگان علمی کشور هستند و همچنین ایجاد امکانات آموزشی و پژوهشی بسیار مطلوب با استفاده از اساتید طراز اول و نیز استفاده از سیستم‌های جدید آموزشی سعی در بوجود آوردن دانش پژوهانی کارآموزده، خلاق و متعهد می‌گردد تا بتواند آینده علمی کشور را بیمه نماید و با معرفی مدیران و متخصصان لایق در راه تعالی کشور عزیزمان گام‌های مؤثری بردارد. هدف از تحقیق پیرامون طراحی فضایی است که بتواند روابط عناصر بوجود آورنده این فضا را نسبت به اهداف کلی که در ابتدا به آن اشاره شد در بر گیرد این مدخل گشوده شده‌ در حقیقت آغازی تحت موضوع و مضمون شروع عمل است و نه نتیجه و پایان آن.
لذا انتظار نمی‌رود انتظارات همگانی را پیرامون طراحی چنین فضایی به حقیقت و تمامی برآورده‌ باشد. لذا درآغاز کار از کلیه صاحب‌‌نظران و اندیشمندانی که ایرادی را به عمل انجام شده می‌بینند و پیشنهاداتی جهت بهبود نظر و عمل دارند، تقاضا می‌شود تداوم‌بخش این حرکت باشند و آنرا به پایان برسانند

مبانی نظری معماری پروژه:
نوع مبانی نظری حاکم بر یک پروژه معماری روح و شخصیت معماری آن را تعیین کرده باعث تمایز آن از سایر پروژه‌ها و بناهای دیگر می‌شود. با عنایت بر کنش پژوهش که در بردارنده مضمونی از تحول و نو شدن و حرکت رو به آینده است، همچنین استفاده کنندگان پروژه که جوانان و نوجوانان می‌باشند از ایده‌های معماری که در بردارنده مفاهیم حرکت و تحول است بصورت استعاری و تجدیدی در مبانی نظری این پروژه استفاده شده است.
حال لازم است قبل از بیان مبانی نظری کمی در مورد حرکت و تحول توضیح داده شود.
«یسأله من فی‌السماوات و الارض کل یوم هو فی‌شأن» (الرحمن ۲۹)
هــر نفس نو می‌شـود دنیا و ما بی‌خبـر از نـو شـدن انــدر بقا
عمر همچون جوی‌نو نو می‌رسد مستمــری می‌نمــاید درجسـد (مولوی)
دو منبع اساسی پذیرش حرکت جهان و پویایی انسان
علت اساسی پذیرش حرکت جهان هستی و پویایی انسان در مجرای علوم و فلسفه‌ها دو منبع اساسی دارد.

مبنع درون‌ذاتی
عبارت است از احساس نوعی استمرار که همگان در حال اعتدال روانی در درون خود در می‌یابند و این احساس ممکن است هم جنبه فیزیولوژیکی داشته باشد و هم جنبه روانی محض. بنابراین استمرار حرکت و تحول در درون، موضوعی را که در یک لحظه در ذهن منعکس شده است، حتی یک لحظه هم به حال سکون نمی‌گذارد. به همین جهت است که می‌گوئیم، ‌حتی اگر فرض شود که همه اجزاء و روابط جهان هستی ساکن بوده باشد، باز منبع درونی ما با حرکت مستمری که دارد، آن اجزاء و روابط را در حال جریان تلقی خواهد کرد. مانند کسی که در قطار متحرک نشسته،‌ درختان و تپه‌ها و ساختمان ‌هائی که از جلو آنها می‌گذرد در حرکت می‌بیند. این منبع درون ذاتی حرکت است که پاسخ‌گوی جوشش نوگرایی مستمر حیات می‌باشد و همین منبع است که نمی‌گذارد انسان دارای اعتدال روانی در هیچ موقعیت بدست آمده توقف نماید، ‌اگر چه آن موقعیت از نظر آرمانی در حد اعلاء‌ بوده باشد. افراد در اشباع جوشش این منبع به گروه‌های متنوع تقسیم می‌شوند:
الف) افرادی که در سطوح پایین معرفت قرار دارند. با دلبستگی به لذات حسی و دلخوشی به مایحتاج زندگی جهت گذران عمر جوشش مزبور را پاسخ می‌گویند.
ب) گروهی که در سطح بالائی از معرفت قرار دارند و اسیر جاذبه‌های ناپایدار و لذات سطحی نمی‌شوند،‌ بلکه با تکاپو در راه کشف معارف و موقعیت‌های پیشرفته‌تری، منبع جوشان نوگرائی را اشباع می‌نمایند.

منبع برون ذاتی
عبارت است از واقعیت برون از ذات ما که در همه اجزاء و روابط جهان هستی با نمودهای مختلف دیده می‌شود،‌و یا با استدلال‌های عقلی اثبات می‌گردد. و بدان جهت که ذهن انسانی هر چند هم که بتواند با مفاهیم حرکت و زمان بازی کند، یعنی این مفاهیم را که یا زیاد ،‌ پیش و یا پس بکند، قدرت به هم زدن نظم جریانی را که در طبیعت حکم فرماست ندارد. لذا حرکت و تحول در جهان عینی بدون دخالت و تصرفات ذهن اثبات می‌گردد. و همین واقعیت خارجی نظم در حرکت،‌ که در جهان عینی که در پهنه هستی عمومیت دارد، ایده‌آلیست را مجبور به پذیرش واقعیت عینی می‌‌نماید. یعنی او هم می‌بیند که ذهن و درک آدمی هر اندازه هم که قوی و بازیگر متصرف بوده باشد باز نمی‌تواند فصل پائیز یکسال را از بهار همان سال طولانی‌تر کند. این دو منبع اساسی حرکت را در چند بیت زیر از مولوی می‌بینیم:‌
هر نفس نو می‌شود دنیا و ما
عمر همچون جوی نو نو‌می‌رسد
شاخ آتش را بجنبانی به ساز
این درازی خلقت از تیزی صنع
در نظر ها چرخ بس کهنه و قدیم
بی‌خبر از نو شدن اندر بقا
مستمری می‌نماید در جسد
در نظر او می‌نماید بس دراز
می‌نماید سرعت انگیزی صنع
پیش چشمش هر دمی خلقی جدید
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 68.4 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

رساله ارشد خانه علوم و فناوری,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه