جستجو در سایت

مطالعات ارشد مجموعه گردشگری سوران

1515 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات ارشد مجموعه گردشگری سوران

250 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
فصل اول :  طرح  مسئله
1-1-‌ ضرورت طرح پروژه......................................................................................................................1
1-2- روش مطالعه و تحقیق...................................................................................................................2
1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه...............................................................................................2
1-4- تعریف پروژه..................................................................................................................................2
فصل دوم : شناخت
 -1-2مقدمه...............................................................................................................................................4
-1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر...........................................4 
 -2-1-2نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر...........................................4
 -2-2اقامت...............................................................................................................................................5 
 -1-2-2بررسی تاریخ اقامت...................................................................................................................5 
 -2-2-2تعریف اماکن اقامتی (موقت) ..................................................................................................6 
 -3-2-2بررسی در سطح ایران................................................................................................................6 
-3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی...............................................................................................6  
-1-3-2 ساباط..........................................................................................................................................6 
-2-3-2کاربات........................................................................................................................................6 
 -3-3-2کاروانسرا....................................................................................................................................7  
2-3-4-  دسکره یا مهمانخانه.................................................................................................................7 
-5-3-2 نتیجه گیری.................................................................................................................................7
 -4-2فضای باز.........................................................................................................................................7 
 -1-4-2تعریف فضای باز.......................................................................................................................7 
 -2-4-2تقسیم بندی فضاهای باز شهری................................................................................................8
 -5-2فضای سبز.......................................................................................................................................9
 -1-5-2تعاریف فضای سبز شهری........................................................................................................9  
 -2-5-2تقسیم بندی فضای سبز شهری...............................................................................................10 
-3-5-2نتیجه گیری................................................................................................................................10
 -6-2انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری....................................................................................10
 -7-2طبقه بندی منابع تفرجگاهی.........................................................................................................11
 -1-7-2طبقه بندی کلاوسون...............................................................................................................11 
 -1-1-7-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند...............................................................11 
 -2-1-7-2مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند......................................................................11 
-3-1-7-2خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون....................................12 
 -8-2تعریف پارک................................................................................................................................14 
 -1-8-2انواع پارکها.............................................................................................................................14  
 -2-8-2طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها.....................................................................................15
-3-8-2طبقه بندی پارکهای شهری.......................................................................................................16
 -1-3-8-2پارکهای شهر در مقیاس همسایگی....................................................................................16
 -2-3-8-2پارک شهری در مقیاس محله.............................................................................................16 
-3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه.............................................................................................16 
 -4-3-8-2پارک شهری در مقیاس منطقه............................................................................................17 
 -4-8-2طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور...............................................17 
 -1-4-8-2پارک محله ای....................................................................................................................17 
 -2-4-8-2پارک های منطقه ای شهری...............................................................................................18 
 -3-4-8-2پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) ......................................................................18  
 -4-4-8-2باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل................................................18 
 -5-4-8-2کمربندهای سبز..................................................................................................................18 
-9-2سیر تحول معماری منظر..............................................................................................................19
 -1-9-2باغ‌های دوران باستان..............................................................................................................19
 -2-9-2باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15) ...............................................................................20 
-3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17) ..............................................21 
 -4-9-2باغ و پارک در قرن 18..........................................................................................................22 
-5-9-2پارک در قرن 19......................................................................................................................23
-6-9-2پارک در قرن 20......................................................................................................................24
 -7-9-2نتیجه‌گیری................................................................................................................................24
 -10-2باغسازی.....................................................................................................................................24 
 -1-10-2تعریف باغ.............................................................................................................................24 
 -2-10-2انواع باغ و ویژگیهای آن......................................................................................................25 
-3-10-2 باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها.........................................................................................26 
 -4-10-2معرفی باغهایی با ارزش معماری.........................................................................................27 
 -11-2خاور دور...................................................................................................................................31 
 -12-2معرفی باغسازی در ایران..........................................................................................................34 
-1-12-2 باغسازی دوره صفویه..........................................................................................................34 
 -2-12-2نمونه های باغهای ایران.......................................................................................................34 
 -13-2خصوصیات باغ ایرانی.............................................................................................................45
 -1-13-2هندسه باغ ایرانی..................................................................................................................47 
 -2-13-2ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی..........................................................47 
 -3-13-2سایر خصوصیات باغ ایرانی...............................................................................................48
 -4-13-2آب در باغ.............................................................................................................................49 
 -5-13-2گیاهان در باغ ایرانی.............................................................................................................52 
-6-13-2پوشش گیاهی باغهای ایرانی.................................................................................................53 
 -14-2مباحث نظری....................................................................................................................54
 -1-14-2اوقات فراغت...............................................................................................................54 
 -2-14-2تعاریف  ارائه شده از اوقات فراغت..................................................................................54  
-3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر........................................................55 
 -4-14-2نقش و کارکرد اوقات فراغت.......................................................................................56 
 -5-14-2آثار و نتایج اوقات فراغت...........................................................................................56 
-15-2تفریح و تفرج...................................................................................................................57 
 -1-15-2تعریف واژه تفریح................................................................................................................57 
 -2-15-2تعریف تفرج.........................................................................................................................58 
 -3-15-2منابع تفرجگاهی....................................................................................................................58 
 -4-15-2پیش بینی تقاضای تفرجگاهی.......................................................................................58
 -5-15-2رابطه جمعیت و تفرج..........................................................................................................59 
 -6-15-2الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی................................................................................60 
 -16-2توریسم و جهانگرد...........................................................................................................61 
 -1-16-2تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ....................................62 
 -2-16-2توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت.............................................................63  
-1-2-16-2تئوریهای جهانگردی.................................................................................................63 
 -4-16-2اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان...............................................................................64 
 -5-16-2ارزشهای فرهنگی و جهانگردی...........................................................................................65 
 -6-16-2ارزشهای اقتصادی و جهانگردی.........................................................................................65 
 -7-16-2بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف....................................................................66 
 -8-16-2اهداف توسعه جهانگردی.....................................................................................................67
 -9-16-2موانع توسعه جهانگردی.......................................................................................................67 
 -10-16-2جهانگردی پایداری و توسعه آن......................................................................................68 
 -11-16-2نتایج...................................................................................................................................69  
فصل سوم :  مطالعات پایه
بررسی استان خراسان..................................................................................................................70 -1-3  
 -1-1-3پیشینه تاریخی.........................................................................................................................70 
-2-3 جغرافیای طبیعی خراسان.............................................................................................................71
-1-2-3 موقعیت....................................................................................................................................71
-2-2-3 پستی وبلندیها......................................................................................................................  72
-3-3 آب و هوای استان خراسان.........................................................................................................72
بادها...........................................................................................................................................73-1-3-3
-2-3-3 تنوع آب و هوایی استان خراسان............................................................................................74
 -4-3تقسیمات کشوری........................................................................................................................74
 -5-3جمعیت استان..............................................................................................................................75  
 -1-5-3جمعیت و اهمیت آن  ............................................................................................................75
 -2-5-3رشد جمعیت............................................................................................................................76 
 -3-5-3تراکم جمعیت.........................................................................................................................77
 -4-5-3سواد.........................................................................................................................................77 
 -5-5-3زمینه های اشتغال....................................................................................................................77 
 -6-5-3مسکن.....................................................................................................................................78 
صنایع دستی............................................................................................................................78 -7-5-3   
..............................................................80 جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -6-3 
بناهای یادبود تاریخی..................................................................................................................82 -7-3
بناهای یادبود مذهبی....................................................................................................................82 -8-3 
فرهنگ و هنر................................................................................................................................83 -9-3 
معرفی چند بنای تاریخی مشهد................................................................................................84 -10-3
بررسی کلان شهر مشهد............................................................................................................86 -11-3
................................................................................................. 86 تاریخچه شکل گیری شهر -1-11-3
موقعیت جغرافیایی .................................................................................................................88  -12-3
جهت و نوع توسعه شهر...................................................................................................88  -1-12-3
 ............................................................................89 عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -2-12-3  
 مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی....................................................................................92 -13-3
 اقلیم.......................................................................................................................................93   -14-3
   دمای هوا ...........................................................................................................................93-1-14-3
 تابش آفتاب........................................................................................................................94  -2-14-3
 میزان بارندگی.....................................................................................................................95-3-14-3
 رطوبت نسبی.......................................................................................................................95-4-14-3
 وزش باد...............................................................................................................................95-5-14-3
 توصیه های اقلیمی..............................................................................................................96 -6-14-3
 نقش شهر مشهد در استان خراسان........................................................................................96 -15-3
 وضعیت فرهنگی .....................................................................................................................97-16-3
 پوشش گیاهی...........................................................................................................................98-17-3
 بررسی‌های جمعیت شهر مشهد.............................................................................................99 -18-3
 تعداد جمعیت و میزات رشدآن........................................................................................99 -1-18-3
ترکیب جنسی و سنی جمعیت.........................................................................................100 -2-18-3
توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن.................................................................................100 -19-3
 تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن..............................................................................101-1-19-3
عوامل افزایش زائر و مسافر.............................................................................................102  -2-19-3  
  بررسی روند توریسم در مشهد.............................................................................................102-20-3
102 توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن............................................................................ -1-20-3
 بررسی خصوصیات توریسم در مشهد............................................................................103 -2-20-3
 نوسان تعداد مسافران و زائران.........................................................................................105 -3-20-3
 پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395.....................................................................106-4-20-3
 پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری........................................................107-5-20-3
بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد........................................................................107 -21-3
 کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد.......................................................................108-22-3
 معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد......................................................108 -23-3
 جاذبه های توریستی شهر مشهد............................................................................................108-24-3
 نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد.......................................................................109 -25-3
نگاهی به تاریخ شاندیز...........................................................................................................111-26-3
 ساختار شهری شهر شاندیز................................................................................................112-1-26-3
 -2-26-3منظر و ارتباط فضایی......................................................................................................113 
 -3-26-3ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.................................................................................114 
 سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.......................................................................116 -4-26-3
 تنگناها و محدودیت‌ها.......................................................................................................117-5-26-3
 فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی....................................................................................117-6-26-3
 فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری...............................................................................117-7-26-3
 فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج.............................................................................................118-8-26-3
 امکانات و قابلیت‌ها...........................................................................................................119-9-26-3
 تهیه طرح‌های ویژه گردشگری.......................................................................................119-10-26-3
مشکلات و محدودیت‌ها................................................................................................119 -11-26-3   
 توان‌ها و قابلیت‌‌ها...........................................................................................................120-12-26-3
الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران..............121 منابع و جاذبه‌های گردشگری : -27-3
 ترکیب گردشگران...................................................................................................................122-28-3
 الگوها و رفتارهای گردشگری...............................................................................................123-29-3
 طرح‌های توسعه......................................................................................................................124-30-3
فصل چهارم :  مطالعات تکمیلی
 گردشگری به عنوان یک سیستم................................................................................................127-1-4
  عناصر اصلی سیستم گردشگری..............................................................................................128-2-4
اصول بین المللی گردشگری....................................................................................................130 -3-4
بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران............................................................134 -4-4
 طرح توسعه ملی گردشگری ایران............................................................................................135-5-4
 انواع گردشگری........................................................................................................................135-6-4
 گردشگری روستایی..................................................................................................................137-7-4
 گردشگری شهری......................................................................................................................138-8-4
 گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) ...................................................................................140 -9-4
 گردشگری پایدار....................................................................................................................143-10-4
 اصول گردشگری پایدار.........................................................................................................144-11-4
 گردشگری فرهنگی.................................................................................................................145-11-4
 اکوتوریسم..............................................................................................................................147-12-4
 گردشگری و تکنولوژی..........................................................................................................148-13-4
 انواع جاذبه ها گردشگری......................................................................................................152-14-4
 شاخصهای کیفی طراحی منظر...............................................................................................154-15-4
طراحی محیط و منظر........................................................................................................154 -1-15-4
 -2-15-4برنامه‌ریزی تفرجی.............................................................................................................155
 -3-15-4بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها......................................................................156
-4-15-4پوشش گیاهی.....................................................................................................................156
 -5-15-4پوشش گیاهی منطقه.........................................................................................................158
 -6-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)..............................................................158
 -7-15-4انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)...................................................................160
 -8-15-4بافت...................................................................................................................................161
 -9-15-4معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت..................................................................161
 -10-15-4ترکیب عملکردی درختان..............................................................................................162
 -16-4گذرها در طراحی سایت........................................................................................................162
-17-4 آب در طراحی سایت.............................................................................................................164
 -18-4«آب» در طراحی فضای سبز..................................................................................................164
 -19-4اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی....................................................................165
 -20-4نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب..............................................................................166
 ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی...........................................................................167-21-4
 تکنیک‌‌های استفاده از آب......................................................................................................168-22-4
 مبلمان و المان‌های سایت..................................................................................................... 170-23-4
نتیجه‌گیری...............................................................................................................................172 -24-4
فصل پنجم :  ضوابط طراحی منظر
 -1-5ضوابط طراحی پارک و فضای سبز........................................................................................173
 -1-1-5ضوابط شهرسازی.............................................................................................................. 173
 -2-1-5ضوابط اجرایی....................................................................................................................173 
-3-1-5 ضوابط مربوط به شهرسازی................................................................................................173 
 -2-5تعیین ابعاد و اندازه فضاها......................................................................................................174 
 -3-5ضوابط گذرها..........................................................................................................................174
 -4-5ضوابط کف سازی ...................................................................................................................175
 -5-5ضوابط تجهیزات .....................................................................................................................181
 -6-5بخش خدماتی .........................................................................................................................186
 -1-6-5رستوران مجموعه.................................................................................................................186
-2-6-5 اغذیه ...................................................................................................................................187
 -3-6-5تریا .......................................................................................................................................187
 -4-6-5چایخانه ................................................................................................................................187
 -5-6-5فضاهای لازم  چایخانه‌ سنتی...............................................................................................188 
-6-6-5 رستوران سنتی .....................................................................................................................188
-7-6-5 کیوسکهای فروش تنقلات ..................................................................................................189
-8-6-5نگهبانی و اطلاعات ..............................................................................................................190
 -9-6-5سرویسها .............................................................................................................................190
-10-6-5 پارکینگ ...........................................................................................................................190
 -11-6-5اداری.................................................................................................................................191
-7-5 بخش فرهنگی ..........................................................................................................................192
-1-7-5  حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی .........................................................192
-2-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری .......................................................................194
-3-7-5 حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری..........................................................................194
-8-5 درک ارزشهای بصری مناظر...................................................................................................195
 -1-8-5پوشش گیاهی مجموعه....................................................................................................... 195
 -2-8-5ارزیابی پوشش گیاهی .........................................................................................................196
 -3-8-5طراحی مبلمان در فضای سبز..............................................................................................198 
 -4-8-5سکوهای نشیمن در فضای سبز...........................................................................................199 
-5-8-5 تدوین برنامه فیزیکی ..........................................................................................................200
فصل ششم :    مطالعات تطببقی
نمونه‌ پارک‌های داخلی..................................................................................................................203 -6
-1-6 باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) .......................................................................................203
-2-6 طراحی فضاهای عمومی و بناها................................................................................................204
-3-6 حرکت آب................................................................................................................................207
-4-6 مصالح........................................................................................................................................208
-5-6 پارک گلدن گیت......................................................................................................................210
-6-6 باغ‌ها..........................................................................................................................................212
-7-6 یادبودها.....................................................................................................................................214
مجسمه ها و المانها ..................................................................................................................217 -8-6
فصل هفتم :  مطالعات کالبدی
7-1- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن ...........................................................................................218
7-1-1مشخصات سایت......................................................................................................................218
7-1-2- محل قرار گیری سایت..........................................................................................................218
7-1-3- آنالیز سایت انتخابی...............................................................................................................218
7-1-4- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) .................................................................................219
فصل هشتم :  فرآیند طراحی پروژه
 -1-8چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی  طرح )...................................................229 
 اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح....................................................229-2-8
 تعریف فضا و درک فضایی1............................................................................................ 229 -1-2-8
 زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) ................................231 -2-2-8
 شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران.................................................................234 -3-8
 شکل گیری ساختار و ایده .....................................................................................................236 -4-8
-1-4-8 نقش ایده در طراحی ...........................................................................................................237
 نقش ایده در طراحی تفرجگاه............................................................................................238 -2-4-8
 در جستجوی ایده.................................................................................................................239-3-4-8
 شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران..................................................................240-5-8
 نتیجه گیری................................................................................................................................241-6-8
 اصول و مبانی نظری پروژه....................................................................................................242-1-6-8
 آنالیز ایده اصلی....................................................................................................................243-2-6-8
منابع و ماخذ .......................................................................................................................................244
فصل نهم :  معرفی طرح
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 23.4 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات ارشد مجموعه گردشگری سوران,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه