جستجو در سایت

مطالعات باغ موزه آب با رویکرد معماری پایدار

2890 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات باغ موزه آب با رویکرد معماری پایدار

147 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب                                                                                       صفحه
چکیده................................................................................................................................................................1
فصل اول: (کلیات)...........................................................................................................................................2
1-1-  بیان مساله تحقیق........................................................................................................................2
1-2- اهداف پژوهش................................................................................................................................2
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................................................3
1-4- سوابق و جنبه نوآوری پژوهش....................................................................................................3
1-5- روش پژوهش..................................................................................................................................5
فصل دوم: مطالعات اکتشافی (پایه).............................................................................................................7
2-1-   موزه.....................................................................................................................................................8
    2-1-1 تعریف موزه.................................................................................................................................. 8
           2-1-1-1 تعریف لغوی.................................................................................................................8
           2-1-1-2 تعریف اصطلاحی........................................................................................................8
   2-1-2 تاریخچه موزه...............................................................................................................................9
          2-1-2-1 تاریخچه موزه در جهان..............................................................................................9
          2-1-2-2 تاریخچه موزه در ایران...............................................................................................10
   2-1-3 انواع موزه.......................................................................................................................................11
          2-1-3-1 طبقه بندی موزه ها.....................................................................................................11
                     2-1-3-1-1 بر اساس موضوع.....................................................................................12
                                    2-1-3-1-1-1هنری..............................................................................12
                                                       2-1-3-1-1-1-1 هنری – تاریخی........................12
                                                       2-1-3-1-1-1-2 هنر مدرن....................................12
                                   2-1-3-1-1-2 غیر هنری.......................................................................12
                                                     2-1-3-1-1-2-1 علمی – تاریخی............................12
                                                     2-1-3-1-1-2-2 تکنولوژی........................................12
                                                     2-1-3-1-1-2-3 موضوعی – یادواره ای.................12
                                 2-1-3-1-2 بر اساس حوزه نفوذ...............................................................13
                                                2-1-3-1-2-1 محلی............................................................13
                                                2-1-3-1-2-2 ملی ..............................................................13
                                                2-1-3-1-2-3 فرا ملی.........................................................13
                                 2-1-3-1-3 بر اساس شیوه نمایش.....................................................13
                                                2-1-3-1-3-1- موزه.......................................................13
                                                2-1-3-1-3-2-باغ موزه..................................................13
                                                2-1-3-1-3-3-اکوموزه...................................................13
                                                2-1-3-1-3-4-کاخ موزه................................................13
                                               2-1-3-1-3-5-موزه فضای باز........................................13
                                2-1-3-1-4- بر اساس زمان برپایی......................................................14
                                               2-1-3-1-4-1- دایم.........................................................14
                                               2-1-3-1-4-2- موقت......................................................14
                                              2-1-3-1-4-3- سیار..........................................................14
       2-1-4- اهداف موزه........................................................................................................................14
2-2-   آب.....................................................................................................................................................15
2-2-1 مفهوم آب........................................................................................................................................15
2-2-2 تاریخچه آب....................................................................................................................................16
       2-2-2-1- کاریرد آب از گذشته تا کنون...................................................................................16
      2-2-2-2 آب در فرهنگ ایرانیان و دوران قبل از اسلام...........................................................18
2-2-3 کاربرد آب........................................................................................................................................20
        2-2-3-1 بررسی سازه های آبی متداول از گذشته تا حال...................................................20
                   2-2-3-1-1 آب انبار.....................................................................................................20
                   2-2-3-1-1 یخچال ......................................................................................................23
                  2-2-3-1-1  چرخ آبی...................................................................................................30
                  2-2-3-1-1 سد...............................................................................................................31
                 2-2-3-1-1 قنات.............................................................................................................32
2-3 باغ...........................................................................................................................................................35
    2-3-1 تعریف باغ...................................................................................................................................35
           2-3-1-1 واژه های کلیدی مرتبط با باغ................................................................................35
   2-3-2 تاریخچه باغ ................................................................................................................................37
          2-3-2-1 تفاوت باغ و پارک........................................................................................................37
   2-3-3 انواع باغ ها....................................................................................................................................38
           2-3-3-1 باغ ایرانی ....................................................................................................................38
                      2-3-3-1-1 عناصر معمارانه باغ ایرانی...................................................................39
                                     2-3-3-1-1-1 دیوار.........................................................................39
                                     2-3-3-1-1-2محیط پیرامون باغ.................................................41
                                     2-3-3-1-1-3 آب............................................................................44
                                     2-3-3-1-1-4 فضای سبز..............................................................49
                                    2-3-3-1-1-5 سایه...........................................................................52
                                    2-3-3-1-1-6 هندسه......................................................................54
                                    2-3-3-1-1-7 ناظر...........................................................................58
          2-3-3-1-2 بررسی نمونه باغ های ایرانی............................................................................58
                        2-3-3-1-2-1 باغ فین کاشان..........................................................................58
                        2-3-3-1-2-2 کاخ چهلستون اصفهان...........................................................63
                        2-3-3-1-2-1 باغ ارم شیراز..............................................................................66
2-3-3-2 انواع دیگر باغ ها......................................................................................................................70
           2-3-3-2-1 باغ ژاپنی.............................................................................................................70
                          2-3-3-2-1-1 عناصر زیبا شناسانه در باغ ژاپنی.......................................71
                                             2-3-3-2-1-1-1 مرز..........................................................71
                                             2-3-3-2-1-1-1 سنگ......................................................71
                                             2-3-3-2-1-1-1آب............................................................72
                                             2-3-3-2-1-1-1گیاهان....................................................72
                                                   2-3-3-2-1-1-1 پل..........................................................72
2-3-3-2-1-1-1 مجسمه 
                           2-3-3-2-1-  2انواع دیگر باغ ژاپنی................................................................72
     2-3-3-2-2 باغ های فرانسوی.......................................................................................................73
2-4 پست مدرن.........................................................................................................................................76
    2-4-1تعریف پست مدرن...................................................................................................................76
            2-4-1-1 معماری پست مدرن..............................................................................................76
            2-4-1-2 معماری پایدار.........................................................................................................78
فصل سوم: مطالعات کاربردی...................................................................................................................81
3-1 تقسیمات چهارگانه اقلیم ایران ......................................................................................................82
    3-1-1 اقلیم معتدل و مرطوب..........................................................................................................82
    3-1-2 اقلیم سرد.................................................................................................................................83
    3-1-3  اقلیم گرم و خشک................................................................................................................83
            3-1-3-1 منطقه نیمه بیابانی................................................................................................84
            3-1-3-2 منطقه بیابانی..........................................................................................................84
   3-1-4 اقلیم گرم و مرطوب..................................................................................................................84
3-2 معماری اقلیمی ..................................................................................................................................85
    3-2-1 اقلیم گرم و خشک..................................................................................................................85
            3-2-1-1 ویژگی معماری بومی مناطق گرم و خشک......................................................85
            3-2-1-2 فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک.................................................................86
            3-2-1-3 تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک..............................................................86
    2-2-3 اقلیم معتدل و مرطوب ..........................................................................................................86
            3-2-2-1 ویژگی معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب...............................................86
            3-2-2-2  فرم ساختمان در اقلیم معتدل و مرطوب........................................................87
    3-2-3 اقلیم سرد و کوهستانی...........................................................................................................87
           3-2-3-1 ویژگی معماری بومی مناطق سرد........................................................................87
           3-2-3-2 فرم ساختمان ها در اقلیم سرد.............................................................................88
   3-2-4 اقلیم گرم و مرطوب..................................................................................................................88
           3-2-4-1 ویژگی معماری بومی مناطق گرم و مرطوب......................................................88
           3-2-4-2 فرم ساختمان ها در اقلیم گرم و مرطوب...........................................................88
3-3 بررسی نمونه های موجود.................................................................................................................89
    3-3-1بررسی نمونه موردی خارجی..................................................................................................89
            3-3-1-1Paul klee museum.......................................................................................89
            3-3-1-2 Holocaust museum.................................................................................101
            3-3-1-3 Quai branly museum.............................................................................102
            3-3-1-4 Kiasma museum........................................................................................104
            3-3-1-5 Modern art museum...............................................................................105
       3-3-2 بررسی نمونه موردی داخلی...........................................................................................106
               3-3-2-1 باغ موزه آب قلهک..........................................................................................106
فصل چهارم:مطالعات عملکردی..............................................................................................................117
4-1 معماری موزه.....................................................................................................................................118
    4-1-1 نقش و جایگاه کنونی معماری موزه و فضاهای فرهنگی...............................................118
    4-1-2 زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در طراحی موزه............................................118
4-2 برنامه فیزیکی....................................................................................................................................120
4-2-1 تعیین سطح زیر بنای فضاها و عرصه موزه ها.......................................................................120
4-2-2 استاندارد فضاها ..........................................................................................................................122
        4-2-2-1 کافی شاپ ورستوران.................................................................................................122
        4-2-2-2 آمفی تاتر......................................................................................................................127
        4-2-2-3 کتاب فروشی...............................................................................................................130
        4-2-2-4 سرویس بهداشتی.......................................................................................................131
4-2-3 جدول برنامه فیزیکی..................................................................................................................134
4-2-4 تحلیل سایت.................................................................................................................................137
       4-2-4-1 مطالعات منطقه ای و محیطی...................................................................................137
                   4-2-4-1-1 موقعیت جغرافیایی استان تهران.......................................................137
                   4-2-4-1-2 موقعیت جغرافیایی شهر تهران..........................................................138
                                  4-2-4-1-2-1 اطلاعات هواشناسی شهر تهران.............................140
                                  4-2-4-1-2-2 مطالعات اقلیمی تهران ...........................................141
                   4-2-4-1-3 موقعیت سایت در شهر تهران............................................................144        
       4-2-4-2 مطالعات سایت طراحی...............................................................................................147
                   4-2-4-2-1 دید و منظر............................................................................................147
                   4-2-4-2-2 تحلیل عوامل محیطی تاثیر گذار بر سایت پروژه..........................153
                   4-2-4-2-3 تعیین کاربری اراضی اطراف...............................................................154
                   4-2-4-2-4 انواع دسترسی ها به سایت پروژه......................................................155
                   4-2-4-2-5 پیش بینی محل احداث بنا................................................................156
                   4-2-4-2-6 بررسی آلودگی صوتی در اطراف سایت............................................157
                   4-2-4-2-7بررسی تاثیر گذاری باد غالب در اطراف سایت.................................158
            
فصل پنجم: روند طراحی...........................................................................................................................159
5-1-1 روند شکل گیری طرح.................................................................................................................160
        5-1-1-1 توضیح پیرامون طرح..................................................................................................160
        5-1-1-2 روند طراحی..................................................................................................................160
5-1-2 سازه و تاسیسات پروژه.................................................................................................................167
5-1-2-1)بررسی یکی از بلوک های مجور سایت از لحاظ بررسی جنبه پایداری و سازه ای
        5-1-2-2 سازه.................................................................................................................................170
                    سقف عرشه فولادی........................................................................................................171
                    دیوارها(ICF)...................................................................................................................173
              سقف کاذب.................................................................................................................................174
        5-1-2-3 تاسیسات.........................................................................................................................176
                    5-1-2-3-1 تهویه مطبوع...........................................................................................176
                    5-1-2-3-2 موتور خانه................................................................................................176
                    5-1-2-3-3 سیستم دفع فاضلاب..............................................................................176
                    5-1-2-3-4 سیستم آبرسانی......................................................................................177
                    5-1-2-3-5 سیستم اعلام و اطفای حریق...............................................................177
                    5-1-2-3-6 روشنایی....................................................................................................177          
                        منابع..............................................................................................................................181

چکیده
این پایان نامه در پی تلفیق سه موضوع آب، باغ و موزه با یکدیگر و نتیجه آن طراحی باغ موزه آب است. رویکرد این طرح معماری پایدار است به صورتی که در طراحی از مصالحی استفاده خواهیم کرد که به محیط زیست کمتر آسیب وارد کند.

فصل اول:
کلیات
1-1) بیان مساله تحقیق:
در همه ادوار تاریخ، معماران ما آب را در طرح های خود به کار می گرفته اند. آنها گنجینه ای از خصوصیات فیزیکی ـ  مذهبی ـ  اسطوره ای را به خدمت می گرفتند تا معماری آنان از غنای بیشتری برخوردار باشد. پدید آمدن و حیات باغ ها نیز بستگی به مسیر جریان آب دارد. فشار آب که از دوردست به سمت باغ ها هدایت می شود، باعث فوران آب از حوضچه مرکزی باغ شده و این آب شکل و محدوده باغ را مشخص می کند. باغ ایرانی بیش از هر چیز، داستان سفر آب و پیدایش زندگی پس از مبارزه با خشکی و مرگ است. موزه نیز مؤسسه‌ای ا‌ست دائمی و بدون دیدگاه مادی که درهای آن به روی همگان باز است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می‌کند 
در طراحی این مجموعه باغ ایرانی در کنار موزه آب در نظر گرفته شده زیرا این دو موضوع بسیار نزدیک به هم هستند. (آب هدیه خداوند و یادگاری است که هستی از آن زاده شده است. باغ نیز پدیده ای است سنتی حامل مفاهیمی مرتبط با فرهنگ سنتی است و تامل در مفهوم آن ما را با ساحت گسترده ای از معانی بکر و اصیل فرهنگ ایرانی روبه رو می کند.) در این طرح آب در داخل سایت دیده می شود. همانند معبد آناهیتا آب به داخل موزه  هدایت و در داخل فضاهای آن می چرخد. در حین این چرخش سیر استفاده از آب در طول تاریخ نیز مشاهده می شود. همچنین فضاهایی را برای قرار گیری اسناد و مدارک مربوط به آب و اشیای قدیمی و جدید در ارتباط با نگهداری آب طراحی می شود. قبل از ورود آب به مجموعه و جریان آن در باغ تصفیه خانه ای را در نظر می گیریم که ضمن تامین آب این مجموعه و اراضی اطراف، در فرهنگ سازی (فرهنگ سازی در این جا به این معنا است که مردم با مشاهده سیر تصفیه آب، تلاش مسئولین و صرف هزینه زیاد که در این راه انجام می شود سعی می کنند که آب را درست مصرف کنند، از هدر رفتن آن جلوگیری کنند و ارزش آب تصفیه شده را بیشتر بدانند. ) برای مردم منطقه 18(سایت پروژه)  نیز موثر باشد. این مجموعه شامل فضاهای دیگری همچون بخش اداری-آمفی تاتر-کتابخانه و کافی شاپ نیز می باشد.

1-2)اهداف پژوهش:
هدف اصلی : 
گردآوری، حفظ و بهره‌وری معنوی با به نمایش گذاردن آثار مرتبط به آب و ایجاد ارتباط بین آنها در مجموعه ای با در نظر گرفتن مفاهیم توسعه پایدار.
اهداف فرعی:
•آشنا نمودن مردم با این آثار با ارزش و بازدید از گالری ها با هدف ارتقا فرهنگ بازدید کنندگان. 
•استفاده از شیوه های جدید در به نمایش گذاشتن سیر استفاده از آب از گذشته تا کنون.
•ایجاد عملکرد های جدید در محیط موزه به منظور جلوگیری از ایجاد(احساس)فضای خسته کننده و یکنواخت.
•ایجاد مکانی آرام به وسیله صدای دلنشین جریان آب  برای دوری از آلودگی های صوتی و استرس های شهری.
•ایجاد یک مکان تفریحی در کنار موزه برای استراحت خانواده ها و گذراندن اوقات فراغت خود.
هدف کاربردی : 
با قرار دادن تصفیه خانه در مجموعه، علاوه بر تصفیه آب فاضلاب، در جهت تامین آب خود مجموعه، آبیاری بخشی از اراضی اطراف نیز ممکن می شود. تصفیه خانه ذکر شده از جمله فضاهای تشکیل دهنده موزه هم به شمار خواهد رفت.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:
در این مجموعه یک مرکز علمی فرهنگی با یک مرکز تفریحی تلفیق می شود، اهمیت این مجموعه از این بابت است که: 
1)  تا به حال در جنوب تهران چنین مرکزی جهت اطلاع رسانی درباره تاریخچه آب از گذشته تا به امروز وجود نداشته است.
2)  یک گردشگاه مناسب که در عین حال دیدگاه فرهنگ سازی هم داشته باشد برای گذراندن اوقات فراغت خانواده ها در این منطقه وجود ندارد.
3)  تا کنون به ندرت به باغ ایرانی در کنار موزه توجه شده است به ویژه با توجه به آلودگی آب و هوا در تهران به خصوص جنوب تهران قرار گیری باغ مخصوصا باغ ایرانی که با جریان آب در آن به خنک شدن هوا و لطافت آن کمک می کند .
4) وجود تصفیه خانه نیز  که فاضلاب موجود را تصفیه کرده و باعث می شود آب خود مجموعه و اراضی اطراف را تامین کند، این تصفیه خانه از بخش های خود موزه نیز به شمار می آید.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 141 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات باغ موزه آب با رویکرد معماری پایدار,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه