جستجو در سایت

مطالعات باغ موزه آب

3244 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات باغ موزه آب

241 صفحه فایل Word به همراه شکل

مطالعات باغ موزه آب
فهرست مطالب                                                                   شماره صفحه 
پیشگفتار                                                                                      1

فصل اول: 
کلیات موضوع                                                                                  2                      
   -1-1 خلاصه پروژه                                                                          3
-2-1    علت انتخاب موضوع وهدف پروژه                                                4                                
   -3-1 علت انتخاب سایت                                                                 5

فصل دوم:
بررسی وشناخت عمومی منطقه وبستر طراحی                                     6
   -1-2 شهر تهران                                                                            7
         -1-1-2موقعیت طبیعی شهر تهران                                               7          
                  طول وعرض جغرافیایی
-2-1-2        ویژگی های اقلیمی شهر تهران                                          7
                ارتفاع از سطح دریا                                                                  
                منابع آب                                                                              
                میزان بارندگی                                                                         
                جهت باد                                                                               
                زلزله خیزی                                                                            
                شیب زمین                                                                           
                 دما                                                                                                                   تابش                                                                                     
 -3-1-2      شرایط حرارتی در فضاهای آزاد                                            14
 -4-1-2      شرایط حرارتی درفضاهای داخلی                                         15
 -5-1-2      بوستانهای تهران                                                              15
 -6-1-2      جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم                                  15
-7-1-2       فرم ساختمان دررابطه با اقلیم                                             16
 -8-1-2      سایه بان                                                                        17
 -9-1-2      مصالح ساختمانی                                                            17
 -10-1-2      توصیه های نمودار بیوکلیمائیک                                          18

-2-2  منطقه نیاوران                                                                          18
        -1-2-2مختصات جغرافیایی                                                          18
2-2-2- بافت منطقه                                                                   19                
       2-2-3- خیابان‌هایی‌ اصلی                                                           19
2-2-4- اماکن مذهبی، فرهنگی‌، ورزشی                                        19                


-3-2 تاریخچه تهران                                                                           20
-1-3-2تهران در عصر ایلخانان مغول                                                       20
    -2-3-2تهران در عصر پهلوی                                                             20                  -3-3-2 تهران در عصر صفوی                                                             21                -4-3-2   تهران در عصر قاجار                                                               22               -5-3-2 تولد شهر سلطنتی                                                              23
فصل سوم : 
 آشنایی با موزه                                                                                24
   -1-3 معنای لغوی و اصطلاحی موزه                                                    25 
   -2-3 تاریخچه موزه وموزه داری درجهان                                                25
          موزه لوور پاریس                                                                    
   -3-3 تاریخچه موزه داری درایران                                                         26
          موزه ایران باستان                                                             
   -4-3 انواع موزه                                                                               27 
 -5-3  ویژگیهای ساختمانی موزه                                                          29   
          قابلیت گسترش و انعطاف پذیری                                             
          زیبا شناسی موزه                                                            
          مکان قرار گیری ساختمان موزه                                              
          فضای سبز موزه                                                                
          ایمنی وحفاظت موزه                                                               
 -6-3  عوا مل  موثر در یک  موزه                                                           31
           تهویه                                                                              
           رطوبت                                                                               
           تاثیر رنگ                                                                            
           دما                                                                                         
           مقاومت دربرابر حریق                                                           
           نور وروشنایی
           نور وروشنایی جانبی
   -7-3 آکوستیک                                                                               34
          تولید ، انتشار ، ارتعاش صوت
          ضرورت آکوستیک در فضا
          انعکاس صوت در اتاق
          عایق سازی صوتی در اتاق
          آکوستیک در طراحی سالن / سالن های بزرگ
          آکوستیک در فضای داخلی سالن
          فرم مناسب پلان
          مصالح مناسب سقف ودیوارو درها 
          تمهیدات عملکردی
 -8-3  نقش موزه ها                                                                            43
         نقش تفریحی 
         نقش آموزشی 
         نقش علمی 
         نقش موزه در توسعه فرهنگی
  -9-3 جایگاه موزه ها در فرهنگ توریست                                                  44
 -10-3 معماری موزه                                                                             44
 -11-3 تئوری های جدید موزه سازی                                                        45
 -12-3 تاثیر بناهای اطراف بر استقرار موزه                                                 47
-13-3 نحوه برقراری ارتباط با بازدیدکنندگان                                                 47
 -14-3 پاسخگویی به نیاز بازدیدکنندگان                                                     48
 -15-3 حفاظت و مراقبت از میراث فرهنگی                                                 48
    -1-15-3     حفاظت فیزیکی                                                    
 -2-15-3        حفاظت فنی

فصل چهارم :
آب ماده ای شگفت انگیز                                                                       50
   -1-4 فرمول شیمیایی آب                                                                    51
   -2-4 کریستالهای آب                                                                         52
   -3-4 اهمیت آب درزندگی                                                                    58
   -4-4 آب درزندگی روزانه                                                                      59
   -5-4 مصرف آشکار ونهان                                                                     59
   -6-4 موقعیت جهانی آب                                                                     60
   -7-4 وضعیت آبهای ایران                                                                     60
   -8-4 آب شیرین                                                                                61
   -9-4 گردش طبیعی آب                                                                       61
   -10-4 حوضه آبریز                                                                              62
    -11-4آبهای سطحی                                                                         63
         -1-11-4 شبکه زهکشی 
          -2-11-4روش های زهکشی
   -12-4 رودخانه                                                                                  65        
   -13-4 سفره آبهای زیرزمینی                                                               68
   -14-4 چشمه                                                                                  69
   -15-4 قنات                                                                                     71
           قنات اهرستان 
           قنات دولت آباد
           قنات های تهران
 -16-4   چاه و آب انبار                                                                          74
            آب انبار شش بادگیر یزد
            آب انبار امیر چخماق یزد
            آب انبار گلشن یزد
            آب انبار ها در تهران


 -17-4   یخچال                                                                                  78
            یخچال میبد
 -18-4   آسیاب                                                                                 79
            آسیاب آبی تفت
            آسیاب دومن هرمزگان
 -19-4   آسیای بادی                                                                         81
 -20-4   آلودگی آب                                                                           82
 -21-4   روز جهانی آب                                                                       84
 -22-4  بازی کودک با آب                                                                    86
 -23-4  آب و فرهنگ ومذهب                                                               89
 -1-23-4        آناهیتا الهه نگهبان آب ایرانیان                                           89
                    معبد آناهیتا
 -2-23-4        اهمیت آب درفرهنگ ایران دردوران اسلامی                          92
 -24-4  آکواریوم                                                                                93                                                      
         طراحی آکواریوم
          آکواریوم به عنوان یک سرگرمی
          تجهیزات آکواریوم
          آکواریوم های عمومی
 -25-4  دنیای آبزیان                                                                           100
           خصوصیات ماهی‌ها 
           چگونگی حرکت ماهی ها
           پرورش ماهی در اسطوره‌های ایرانی
       -1-25-4 بی مهرگان                                                                    102                                                                        
                  اسفنج ها
                  کیسه تنان
                  نرم تنان
                  کرم های ریشی
                  نیم تاران
                  خارپوستان
       -2-25-4 معرفی انواع ماهیان                                                         104

فصل پنجم  :
 -1-5معماری وطبیعت                                                                         117                                                          
 -1-1-5       معماری اکولوژیک یا معماری سبز                                          118
 -2-1-5       علم بیونیک                                                                      120
 -3-1-5       معماری و پایداری                                                              124
 -4-1-5       معماری پایدار                                                                   126
       -5-1-5 معماری ارگانیک                                                                128
 -2-5اصول ومبانی طراحی پارک ومحوطه                                                 131
       -1-2-5 اشکال و انواع پارک ها                                                        131
       -2-2-5 تشکیلات اداری                                                                 133                                                                
       -3-2-5 تشکیلات ساختمانی                                                         133
                 خیابانها
                 درب های ورود وخروج     
                 پارکینگها
                 موزه ها
                 گلخانه وگرمخانه 
       -4-2-5 تشکیلات تزیینی                                                              136
                 آب نما
                 برکه 
                طراحی کاشت گیاهان 
                گیاهان بومی
 -5-2-5     تشکیلات رفاهی وتفریحی                                                    141
               رستوران ها 
               جایگاه موزیک
               سرویس بهداشتی
               سالن های سینما وتئاتر
              نیمکت
               زمین ورزشی
               چراغ در طراحی 
  -6-2-5     انواع پله در فضای سبز                                                        145
 -7-2-5      اثرات فضای سبز                                                                146
               کاهش آلودگی صوتی
               تولید اکسیژن وجذب دی اکسید کربن
                    کنترل ترافیک
               زیبایی آفرینی
               معماری شهرها
               کنترل باد 
               ذخیره انرژی
               کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی
               کاهش میزان سرب
 -8-2-5     معرفی پارک معماری جین هوا                                                 148
 -3-5اصول ومبانی طراحی باغ                                                                152
 -1-3-5     تقسیم بندی باغهادرجهان                                                       152
 -2-3-5 نقشه های باغ های ایرانی                                                     152
 -3-3-5 ویژگی باغ ها                                                                       152
 -4-3-5 شرایط محیطی احداث باغ                                                       153
 -5-3-5 باغهای ایرانی                                                                      155
    باغهای هخامنشی
    باغ های صفوی 
    باغ های قاجاری
    باغ های پهلوی


 -6-3-5طرح کالبدی باغ ایرانی                                                          160
 -7-3-5اصول طراحی باغ ایرانی                                                        161
    سلسله مراتب
    تقارن
   مرکزیت
   ریتم
   استقلال وتشخیص فضاها
   تنوع در وحدت، وحدت در تنوع  
 -8-3-5الگوهای باغ های ایرانی                                                       163
    کوشک
    کوشک باغ
    باغ
 -9-3-5پیوستگی در باغهای ایرانی                                                    164
 -10-3-5الگوی کلی کنار هم قرار گرفتن گیاهان                                    165
        کاشت منفرد یا تأکیدی 
      کاشت درختان ردیفی یا خطی
      کاشت گروهی 
      کاشت توده ای
 -11-3-5نمونه های باغ سازی زیبا در دنیا                                            166
 -12-3-5باغ سازی ژاپنی                                                                 168
 -13-3-5تأثیر طبیعت بر انسان از دیدگاه اسلام                                     169

فصل ششم :
استانداردهای معماری و موازین فنی                                                   171
   -1-6ضوابط طراحی                                                                            171
         بخش آموزشی
         کتابخانه
         سالن اجتماعات
         رستوران 
         سرویس بهداشتی
        طراحی برای معلولین
        شرایط سالن برای معلولین
 -2-6  ورودی ها وخروجی های سالن                                                     180
        پله های فرار
 -3-6  ضوابط طراحی برای فضای نمایشگاهی                                           182
       مسیر گردش
       سقف در بنای موزه
       کف سازی
 -4-6  نحوه قرارددادن و آرایش اشیاء                                                       183
       آثار مسطح
       آثار چهار بعدی
 -5-6 مراقبت و نگهداری اشیا موزه                                                          184  


                                                  
-6-6  فضاهای مورد نیاز یک موزه                                                            184
       رستوران و چایخانه
       پارکینگ
       انباری ها
       محوطه سازی

فصل  هفتم :
معرفی وبررسی نمونه های شاخص                                                        186                       
-1-7  فرهنگسرای نیاوران ( به عنوان الگوی کار )                                        187
 -2-7 موزه هنرهای معاصر( به عنوان الگوی کار )                                        192
-3-7  موزه آب قلهک                                                                             197
 -4-7 موزه آب سعد آباد                                                                         202
-5-7  معبد آب در جزیره آواجی - تادائو آندو                                                 207
Water temple – Tadao Ando       
  -6-7بوستان آبی فورث وود در تگزاس                                                       209
Fort Worth Water Garden        
-7-7 حیاط آبی میدان کالیفرنیا  درلس آنجلس                                             210         
california plaza-water court                                                      
-8-7 موزه زیر آب اسکندریه  درمصر                                                           212
-9-7 موزه لوور ابوظبی درامارات                                                               214
Louvre Abu Dhabi museum     

فصل هشتم :
تاسیسا ت وسازه                                                                                  216
 -1-8بررسی تاسیسات                                                                           217
    -1-1-8 تهویه مطبوع                                                                            217
-2-1-8     گرمایش                                                                                 220
    -3-1-8 سیستم حرارت مرکزی                                                              220
    -4-1-8 سیستم گرمایش از کف                                                             221
             یونیت پیکج 
             موتورخانه (Boiler Room)
                 سیستم های کنترل هوشمند 
             تجهیزاتی قابل کنترل توسط سیستم هوشمند
 -2-8بررسی سازه                                                                                235
 -1-2-8   سازه های فضایی  (space frame)                                               235
 -2-2-8   سازه کوبیاکس Cobiax  ( فن آوری هسته توخالی )                         239

فصل نهم :
تحلیل سایت                                                                                       244
-1-9   موقعیت انتخابی سایت                                                                 245                                                                 
 -2-9  همجواری ها                                                                            249
 -3-9  چشم اندازها                                                                           249
 -4-9  مسیرهای دسترسی                                                                 250
 -1-4-9    ورودی های سایت                                                                251
 -5-9  شیب سایت  وباد غالب                                                              252

فصل  دهم :
بررسی طرح                                                                                     253
-1-10 ساختمان اصلی موزه                                                                 254
 -2-10 جاذبه های سایت                                                                     255 
 -3-10نقشه ها ومدارک پروژه                                                              256  
        پلان طبقه همکف
         پلان طبقه اول
         پلان زیز زمین
         پلان ستون گذاری
         نما و برش
         پرسپکتیوهای حجم 
          جزئیات اجرایی 
-4-10 ضمیمه
منابع وماخذ
منابع وماخذ لاتین

فصل اول : کلیات موضوع
 -1-1خلاصه پروژه :
       مطالبی که در این رساله ارائه گردیده به شرح زیر است:
در ابتدا  بستر طرح به همراه خصوصیات منطقه ای مطرح شده است که در طراحی هر مجموعه ای در ابتداباید بسترآن راشناخت.این مطالعات اولیه شامل مختصات جغرافیایی ،طراحی براساس اقلیم ، جهت گیری مناسب ، مصالح مناسب می باشد.البته تاریخچه شهر در دوره های مختلف نیز بررسی شده است.
مرحله بعدی شامل تمامی اطلاعات درمورد موزه وموزه داری می باشد.به تاریخچه موزه درجهان وایران،انواع موزه،معماری آن وسایرویژگیهای موزه پرداخته شده است. 
در مرحله بعد آب با تمام خصوصیاتش بررسی می شود : فرمول آن ، آب درمقیاس جهان وایران ،انواع منابع آبی وبه بررسی چند نمونه از بناهای ایران قدیم میپردازیم.دراین فصل در مورد آبزیان وآکواریوم نیز صحبت می شود.
مرحله بعدی درمورد معماری وطبیعت بحث می کند.طراحی پارکها و باغ ها بررسی می شود .
استانداردها و موازین طراحی مرحله بعد می باشند . درادامه شرایط نگهداری  ومراقبت از موزه مطرح می شود.
در مرحله بعد به منظور اینکه مطالب ذکر شده در فصول قبل واضح تر و کارا تر باشند به بررسی چند نمونه موفق در ایران وسایر کشورها پرداخته شده است.
پس از تمام این مطالعات مقدمات طراحی فراهم گردید وموقعیت سایت ومسیرها وسایر شرایط سایت بررسی وزمینه طراحی فراهم شد.
درفصل آخر نیز طرح پیشنهادی وسازه مورد نظر معرفی شده است.

 -2-1علت انتخاب موضوع مورد مطالعهو هدف اصلی موزه :
  آب مهم ترین عنصر زندگی بشر در طول تاریخ   و در  دنیا محسوب می شود . بنا بردستاوردهای اخیر ، 75% کره خاکی ما را  آب فرا گرفته است و چه بسا که باید کره زمین را  کره آب بنامیم . به نسبت همین وسعت ، محیط  زیست های آبی نیز ، غنی ونا شناخته هستند .  بنابراین به منظور آشنایی مردم با دنیای آب و آبزیان  در سراسر جهان  و نیز ایجاد یک مرکز و کتابخانه تخصصی مطالعه درمورد آب ، به فکر طراحی این مجموعه افتادم.
 هدف از انتخاب موزه آب،ارزش بخشیدن به مسئله آب توسط شناساندن آن  به عام و نه فقط گروه خاص می باشد. چرا که  بر این باورم که ندانستن و اطلاع  نداشتن از هر چیزی باعث نادیده گرفتن و حدر دادن آن خواهد شد.
این مرکز با  ایجاد ساختارهای ویژه ، مکانی مناسب برای تحقیق ، مطالعه و جمع آوری وتمرکز اطلاعات در مورد مسایل آبی ، محیط زیست آبی و آبزیان ایران وجهان خواهد بود 
به نمایش در آوردن زیباییهای دنیای زیر آب و   در کنار آن ، ایجاد مرکزی   تحقیقاتی برای شناخت بهتر این اکوسیستم ونیز آگاه کردن مردم از اهمیت وارزش این ماده حیاتی می باشد   بلکه در جهت ارج  نهادن به تلاش مردمی که  در طول قرنها واعصار گذشته ،  با روشها   و تدابیر هوشمندانه به حفظ و استفاده از آب و انرژی حاصله از آن  کوشیده اند، گامی برداشته باشیم.
به عنوان مثال از پوستر، بروشور ،اسلایدو ... در طبقه همکف ودر گالریها ونمایش فیلم در ساالنها استفاده می کنیم ،بلکه با این تمهیدات افراد قدر این منبع با ارزش را بدانند .
البته در کنار این کار با شبیه سازی صداها، نور و ... همگی سعی می شود که فضای بازسازی شده به مکان واقعی نزدیکتر شود. 
عدم وجودچنین مرکزتخصصی درسطح استان دلیل اصلی انتخاب این موضوع  می باشد . سعی شده است طراحی   این مجموعه ( با درنظر گرفتن مراکز آموزشی   و کتابخانه تخصصی و طراحی های سایت) طوری  صورت گیرد که از سایر مراکزی که   تحت عنوان موزه آب وموزه آبزیان در استان فعالیت می کنند ، متمایز باشد و معنای  واقعی موزه آب راتداعی کند. 

-3-1 علت انتخاب سایت 
    تاچند دهه ی قبل فرض بر این بود که یک موزه ، برای ایجاد سهولت دسترسی ، باید در مرکز و نقطه ی ثقل یک شهر قرار  داشته باشد ، اما   اکنون با  وجود امکانات  وسیع حمل و نقل عمومی و   خصوصی این  نظریه متروک گشته ، با این حال  باید راحتی آمد وشد برای بازدید  کنندگان را  در نظر گرفت .   برای انتخاب زمین  یک موزه  باید  امکانات حمل و نقل و پارکینگ زمین را نیز ملاحظه نمود و  حتی الامکان باید به  مرکز آموزشی و فرهنگی  دسترسی   مناسب  وجود داشته باشد  ، به همین دلیل  طرح موزه آب که بر محور  آموزش  و آگاهی مردم طراحی شده است ، بهتر است که در کنار مرکز  فرهنگی همچون فرهنگسرای نیاوران قرار بگیرد.
 باید در نظر داشت که مکان موزه باید مکانی چشم گیر باشد که بتواند  عابران  اتفاقی را   نیز به خود جلب نماید . یکی از دلایل عمده انتخاب این سایت  نیز همین مطلب می باشد.این زمین درست د ر روبروی فرهنگسرای نیاوران قرار گرفته است.بادرنظر داشتن این موضوع که هنرمندان  زیادی به  این فرهنگسرا مراجعه می کنند  این سایت انتخاب شده است تا به عنوان یکی از مراکز پر بازدید شهر قرار بگیرد.
منطقه سایت مورد نظر، حدفاصل میدان شهید باهنر تا میدان قدس راتشکیل می دهد که با امتداد خیابان باهنراز میدان یاسرعبور کرده وبه میدان قدس ختم می شود.  منطقه باهنر به دلیل نزدیکی به  کوه تخت گل خیران و   قرارگیری در سطحی  بالاتر از دیگر مناطق از آب و هوای نسبتا بهتری برخوردار است. این درحالی است که پارک باهنر، کلانتری نیاوران و سازمان تبلیغات اسلامی در   امتداد  خیابان باهنر قرار  دارد  و دسترسی ساکنان  را به  این مراکز آسان کرده است. همچنین وجود  پمپ بنزین بعد از کلانتری نیاوران و دو  مجتمع بزرگ ورزشی جزو  امکانات این منطقه محسوب می شود.
 بافت منطقه، مسکونی است و تراکم جمعیت متناسب بامنطقه پراکنده شده است به همین دلیل از شلوغی مرکز تهران و محدودیت رفت وآمد در طرح ترافیک خبری نیست .
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 20.8 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات باغ موزه آب,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه