جستجو در سایت

مطالعات بیمارستان عمومی

2206 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات بیمارستان عمومی

244 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات بیمارستان عمومی
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3
توجیه طرح 3
تعیین پروژه 8
روش تحقیق 9

فصل اول: شناخت کلی بیمارستان
  بخش اول: تعاریف
 1-1-  تاریخچه خدمات بیمارستانی 11
1-2- تعریف بیمارستان 13
1-3- تقسیم‌بندی بیمارستان 13
1-3-1- بیمارستان عمومی 13
1-3-2- بیمارستانهای تخصصی 13
1-4- سطوح بیمارستانها 13
1-4-1- بیمارستان ناحیه‌ای 14
1-4-2- بیمارستان منطقه‌ای غیر آموزشی 14
1-4-3- بیمارستان‌های منطقه‌ای آموزشی 14
1-4-4- بیمارستان قطبی آموزشی 14
1-4-5- بیمارستان کشوری 14
1-5- مساحت و اندازه بیمارستان 14
1-6- سرانه تخت در بیمارستانها 14
1-7- اصول اساسی تشکیلات بیمارستانی 15

بخش دوم: فرم کلی ساختمان بیمارستان
1-8- فرم کلی ساختمان بیمارستان از نظر ارتفاع 16
1-9- تیپولوژی بیمارستان 17
1-9-1- سیستم پاویلون 17
1-9-2- سیستم متراکم 18
1-9-3- سیستم مخلوط 18
1-9-4- تعدادی از گونه‌های مختلف بیمارستان 18

بخش سوم: توسعه استراتژیک طراحی مدرن
1-11- برنامه‌های فضاهای بیمارستانی 23
1-12- توسعه استراتژیک طراحی مدرن 24
1-13- انواع طرحهای استراتژیک 26
1-13-1- نمونه‌های عمودی فرمهای ساختمانی 27
1-13-2- نمونه‌های افقی فرمهای ساختمانی 30


فصل دوم : بررسی بستر و اقلیم تهران

2-1- توصیف شهر تهران 41
2-1-1-سیر تحول کاربری خدمات درمانی 41
2-1-2-گسترده شهر تهران والگوی ساختاری 42
2-1-3- موقعیت استقرار شهر وبستر طبیعی آن 43
2-1-4- عوارض ارتفاعی 43
2-1-5- زلزله 45
2-1-6- اقلیم 49
2-1-7- آفتاب گیری و کنترل تابش 65
2-2- معرفی منطقه یک 74
2-2-1- مشخصات جغرافیایی منطقه یک 74
2-2-2- ویژگی های سیاسی و اجتماعی منطقه 74
2-2-3- چشم انداز توسعه منطقه یک 75
2-3-شرح محدوده ولنجک 76
2-3-1-حمل ونقل عمومی 78
2-3-2-مراکز خرید 78
2-3-3-اماکن مهم 78
2-3-4-مراکز تفریحی ورزشی 79
2-3-5-شهبه بانک ها در ولنجک 79
2-4-دسترسی ها 80
2-5-موقعیت ومساحت 80
فصل سوم: تقسیم‌بندی کلی مناطق مختلف بیمارستان
بخش اول : راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش‌های بستری
3-1 شرایط مناسب محیط بیمار 86
3-2- مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می‌شود 86
3-3- نور طبیعی منظره و تهویه طبیعی 86
3-3-1- ابعاد پنجره‌ها 87
3-3-2- مکان پنجره‌ها 87
3-3-3- جلوگیری از تابش آفتاب 88
3-3-4- نوع بازشوی پنجره‌ها 88
3-4- نور مصنوعی در اتاق‌های بستری 89
3-5- دما، رطوبت و تهویه مکانیکی 90
3-5-1- کنترل دما و رطوبت 90
3-5-2- تهویه مکانیکی 91
3-6- بهداشت محیط و کنترل عفونت 91
3-7- ایمنی 91
3-8- صدای مطلوب و نامطلوب 92
3-8-1- تعریف 92
3-8-2- صدای نامطلوب 92
3-9- تسهیلات آسایش و ایمنی بیماران 95
3-9-1- تعداد تخت‌های اتاق‌های بستری در بخش‌ بستری جراحی 95
3-9-2-  فاصله تخت‌های بستری 95
3-9-3- امکانات تخت‌‌های بستری 96
3-9-4- سیستم احضار پرستار و اینترکام 97
3-9-5- امکان گوش دادن به رادیو، انتخاب کانال تلویزیون 98
3-9-6- دستگیره‌های حفاظتی در حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی 98
3-9-7- سرویس بهداشتی معلولان 98
3-9-8- شیشه و توری پنجره‌ها 99
3-9-9- پرده 99
3-9-10- تلفن 100
3-9-11- گنجه لباس بیماران 100
3-9-12- یخچال 101
3-9-13- دستشویی 101
3-9-14- گازهای طبی 101
3-9-15- اتاق روز بیماران 102
3-10- رنگ و فضای معماری 103
3-10-1- فضای معماری 103
3-10-2- رنگ 104
3-11- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش‌های بستری 104
3-11-1- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پرستاران 105
3-12- ارتباط بخش‌های بستری جراحی و بیمارستان 107
3-12-1- ترکیب بندی بخش‌های بستری جراحی 107
3-12-2- همجواری حداقل دو بخش بستری 108
3-12-3- ظرفیت یک بخش بستری داخلی/ جراحی 108
3-12-4- جهت نورگیری بخش‌های بستری 109
3-12-5- گسترش آینده 109
3-12-6- ارتباط بخش‌های بستری با سایر بخش‌های بیمارستان 109
3-13- روابط فضاهای داخلی بخش‌های بستری جراحی 111
3-13-1- انتخاب مدول شبکه ستون‌های سازه ساختمان 111
3-13-2- مکان ایستگاه پرستاری 111
3-13-3- گروه بندی بیماران بر حسب شدت بیماری، شرایط بیماری و خصوصیات روانی 112
3-13-4- ظرفیت بخش و مکان اتاق‌های آن در رابطه با ایستگاه پرستاری 112
3-14- عملکرد فضاهای بخش‌های بستری داخلی/ جراحی 113
3-14-1- فضاهای بیمار خواب 113
3-14-2- اتاق بستری یک تختخوابی 113
3-14-3- مشخصات مشترک اتاق‌های بستری و تجهیزات آن‌ها 115
3-14-4- فضاهای پشتیبانی داخل بخش بستری 116
3-15- نقشه اتاق بستری یک تختخوابی 121
3-16- مشخصات نقشه اتاق کار کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها 123
3-17- مشخصات نقشه اتاق جمع آوری کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها 125
3-18- اتاق نظافت 126
3-19- مشخصات نقشه اتاق معاینه و درمان در بیمارستان 127
3-20- دوش‌ و توالت و دستشویی معلولان در تمام سطوح بیمارستان‌ها 129
3-21- ایستگاه پرستاری 131
3-22- بخش بستری مراقبت های ویژه C.C.U.- I.C.U. 132

بخش دوم: بخش جراحی
3-23- سازماندهی بخش جراحی 133
3-23-1- بخش جراحی 134
3-23-2- اطاقهای جراحی 134
3-23-3- فضاهای مشترک 134
3-24- بخش جراحی 134
3-24-1- تیم جراحی شامل 135
3-24-2- وسایل اتاق عمل 135
3-25- فضاهای داخلی بخش جراحی 136
3-25-1- تعداد اتاق‌های عمل 136
3-25-2- مساحت‌های مورد نیاز قسمتهای مختلف بخش جراحی 137
3-26- تجهیزات 138
3-26-1- تجهیزات و وسایل اتاق عمل 139
3-26-2- وسایل اتاق بهبودی 141
3-26-3-خطرات انفجار 141
3-26-4- اندازه اتاق عمل 141

بخش سوم: اورژانس و بیماران سرپایی
3-27-1- اورژانس 146
3-27-2- ورودی اورژانس 147
3-28- درمانگاه 148
3-28-1-تقسیم‌بندی فضاهای درمانگاه 148
3-28-2-فضاهای کلینیکی تیپ 149
3-28-3-انواع درمانگاه 150
        2-28-3-1-کلینیک جراحی عمومی 151
     
     
     3-28-3-5- جراحی پلاستیک 156
     3-28-3-6-امراض پوستی 162
3-28-4- سیرکولاسیون‌های اصلی درمانگاه 168
3-28-5- رابطه درمانگاه و بیمارستان 168
3-28-6- تزریقات 168
2-28-7- پانسمان 169
2-28-8- داروخانه 169

بخش چهارم:تشخیص و درمان
3-29-  بخش معاینات و معالجات مشترک 170
3-29-1- آزمایشگاه بالینی 172
3-29-2-  رادیولوژی 174
3-29-4- بخش تسهیلات تشخیص 177

بخش پنجم: اداری و خدمات و پشتیبانی
3-30-  بایگانی 801
3-30-1- فضاهای عمومی 181
3-31- تسهیلات جنبی 821
3-32- بخش خدمات و تدارکات 182
3-32-1- ساختمان خدمات 182
3-32-2- تغذیه 183
3-32-4- رختشویخانه 185
3-32-5- استریلیزاسیون مرکزی 187
3-32-6- انبارها 189
3-32-7- تسهیلات کارکنان 190

فصل چهارم : نمونه های بیمارستان
4-1- نمونه بیمارستان رجین استیت هلند 191
4-2-  بیمارستان قزوین 195

فصل پنجم: معماری داخلی بیمارستان
بخش اول
5-1- رنگ، فرم، فضا 206
5-1-1- بوجود آوردن یک فضای بهبودی بخش 207
5-1-2- فوائد تعالی و تکامل 209
5-1-3-  کارایی و فشارهای محیط 210
5-1-4- درهم آمیختن معماری و طراحی داخلی 211
بخش دوم
5-2- خصوصیات معماری 212
5-2-1- عوامل محیطی 212
5-2-2- اهمیت زیست شناختی نور 213
5-2-3- فوائد نور کامل (حاوی همه طول موج‌ها) 213
5-3- رنگ 214
5-3-1- چگونه می‌توان از رنگ استفاده نمود 215
5-3-2- رنگ و تأثیر آن در درک فضا 216
5-3-3- استفاده‌های عملی از روانشناسی رنگ 218
5-4- لابی 220
5-5- تسهیلات غذاخوری برای ملاقات کنندگان و پزشکان 222
5-5-1- اتاق استراحت بیماران و ملاقات کنندگان 223
5-6- اتاق بیماران 224
5-6-1- محدودیت و انزوا 225
5-6-2- طرح اتاق 226
5-6-3- وسائل  رفاهی و تزئینی 226

فصل ششم : تهیه و تنظیم برنامه فیزیکی
6-1- جدول برنامه فیزیکی.......................................................... 227

فصل هفتم: معرفی طرح

بخش اول: تحلیل سایت
7-1- تحلیل سایت 239
7-1-1- دلایل انتخاب سایت پروژه 239
7-1-2- دسترسی ها به سایت 239
بخش دوم:اقلیم در طراحی
7-2- جهت گیری  و فرم ساختمان 242
7-3- جدار ساختمان و تبادل حرارتی 243
7-4- جهت دادن به بدنه ساختمان برای استفاده از نسیم دریا و باد مطلوب 244
منابع و مأخذ

فصل اول
شناخت کلی بیمارستان
بخش اول: تعاریف
بخش دوم: فرم کلی ساختمان بیمارستان
بخش سوم: توسعه استراتژیک طراحی مدرن بیمارستان

مقدمه
در این فصل به شناخت کلی بیمارستان و فرم‌های کلی ساختمان بیمارستان و سپس توسعه استراتژیک طراحی مدرن بیمارستان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین یرکولاسیونهای داخلی بیمارستان بررسی شده است.

بخش اول: تعاریف
1- 1 - تاریخچه خدمات بیمارستانی
پزشکی یکی از پرسابقه‌ترین نهادهای اجتماعی و فرهنگی است که به علت پیوستگی و قرابت آن با حیات انسانی از پدیده هایی است که انسان به طور مستقیم با آن در تماس می‌باشد تاریخ بیمارستان با تاریخ پزشکی در هم آمیخته است و در حقیقت رشد و پیشرفت بیمارستان متأثر از پیشرفت و توسعه روز افزون دانش و تکنولوژی 
پزشکی است. علم پزشکی به صورت بخشی از نیاز انسان و تمایل او به بقا سابقه‌ای بس طولانی دارد. مدارک تاریخی نشان می‌دهد که تحولات مربوط به امر پزشکی در بابل 6000 سال قبل یعنی 4000 سال پیش از یونان آغاز گشته است. همچنین مصر یعنی از کهن‌ترین نسبت‌های پزشکی بوده است. در شرق‌ آسیا و در تمدن باستان طب رونقی به سزا داشت. در منطقه دیگر آسیا، در سرزمین هندوستان تاریخ طب قدمت بسیاری دارد. حتی می‌توان گفت هندوان از نخستین ملت‌هایی بودند که به ساختن بیمارستان مبادرت ورزیدن، 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 27.9 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات بیمارستان عمومی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه