جستجو در سایت

مطالعات بیمارستان فوق تخصصی قلب

2016 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات بیمارستان فوق تخصصی قلب

300 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات بیمارستان فوق تخصصی قلب
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3
توجیه طرح 3
تعیین پروژه 8
روش تحقیق 9

فصل اول: شناخت کلی بیمارستان
  بخش اول: تعاریف
 1-1-  تاریخچه خدمات بیمارستانی 8
1-2- تعریف بیمارستان 10
1-3- تقسیم‌بندی بیمارستان 11
1-3-1- بیمارستان عمومی 11
1-3-2- بیمارستانهای تخصصی 11
1-4- سطوح بیمارستانها 12
1-4-1- بیمارستان ناحیه‌ای 12
1-4-2- بیمارستان منطقه‌ای غیر آموزشی 12
1-4-3- بیمارستان‌های منطقه‌ای آموزشی 12
1-4-4- بیمارستان قطبی آموزشی 12
1-4-5- بیمارستان کشوری 12
1-5- مساحت و اندازه بیمارستان 12
1-6- سرانه تخت در بیمارستانها 13
1-7- اصول اساسی تشکیلات بیمارستانی 13

بخش دوم: فرم کلی ساختمان بیمارستان
1-8- فرم کلی ساختمان بیمارستان از نظر ارتفاع 14
1-9- تیپولوژی بیمارستان 16
1-9-1- سیستم پاویلون 16
1-9-2- سیستم متراکم 17
1-9-3- سیستم مخلوط 17
1-9-4- تعدادی از گونه‌های مختلف بیمارستان 18

بخش سوم: توسعه استراتژیک طراحی مدرن
1-11- برنامه‌های فضاهای بیمارستانی 23
1-12- توسعه استراتژیک طراحی مدرن 25
1-13- انواع طرحهای استراتژیک 28
1-13-1- نمونه‌های عمودی فرمهای ساختمانی 29
1-13-2- نمونه‌های افقی فرمهای ساختمانی 30

فصل دوم : بررسی بستر و اقلیم تهران

2-1- توصیف شهر تهران 41
2-1-1-سیر تحول کاربری خدمات درمانی 41
2-1-2-گسترده شهر تهران والگوی ساختاری 42
2-1-3- موقعیت استقرار شهر وبستر طبیعی آن 43
2-1-4- عوارض ارتفاعی 43
2-1-5- زلزله 45
2-1-6- اقلیم 49
2-1-7- آفتاب گیری و کنترل تابش 65
2-2- معرفی منطقه یک 74
2-2-1- مشخصات جغرافیایی منطقه یک 74
2-2-2- ویژگی های سیاسی و اجتماعی منطقه 74
2-2-3- چشم انداز توسعه منطقه یک 75
2-3-شرح محدوده ولنجک 76
2-3-1-حمل ونقل عمومی 78
2-3-2-مراکز خرید 78
2-3-3-اماکن مهم 78
2-3-4-مراکز تفریحی ورزشی 79
2-3-5-شهبه بانک ها در ولنجک 79
2-4-دسترسی ها 80
2-5-موقعیت ومساحت 80


فصل سوم: تقسیم‌بندی کلی مناطق مختلف بیمارستان
بخش اول : راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش‌های بستری
3-1 شرایط مناسب محیط بیمار 83
3-2- مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می‌شود 83
3-3- نور طبیعی منظره و تهویه طبیعی 84
3-3-1- ابعاد پنجره‌ها 84
3-3-2- مکان پنجره‌ها 84
3-3-3- جلوگیری از تابش آفتاب 84
3-3-4- نوع بازشوی پنجره‌ها 84
3-4- نور مصنوعی در اتاق‌های بستری 85
3-5- دما، رطوبت و تهویه مکانیکی 85
3-5-1- کنترل دما و رطوبت 86
3-5-2- تهویه مکانیکی 86
3-6- بهداشت محیط و کنترل عفونت 86
3-7- ایمنی 87
3-8- صدای مطلوب و نامطلوب 87
3-8-1- تعریف 87
3-8-2- صدای نامطلوب 87
3-9- تسهیلات آسایش و ایمنی بیماران 88
3-9-1- تعداد تخت‌های اتاق‌های بستری در بخش‌ بستری جراحی 89
3-9-2-  فاصله تخت‌های بستری 89
3-9-3- امکانات تخت‌‌های بستری 89
3-9-4- سیستم احضار پرستار و اینترکام 90
3-9-5- امکان گوش دادن به رادیو، انتخاب کانال تلویزیون 90
3-9-6- دستگیره‌های حفاظتی در حمام‌ها و سرویس‌های بهداشتی 90
3-9-7- سرویس بهداشتی معلولان 91
3-9-8- شیشه و توری پنجره‌ها 91
3-9-9- پرده 91
3-9-10- تلفن 91
3-9-11- گنجه لباس بیماران 92
3-9-12- یخچال 92
3-9-13- دستشویی 92
3-9-14- گازهای طبی 92
3-9-15- اتاق روز بیماران 92
3-10- رنگ و فضای معماری 93
3-10-1- فضای معماری 94
3-10-2- رنگ 94
3-11- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان و پرستاران در بخش‌های بستری 95
3-11-1- تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پرستاران 95
3-12- ارتباط بخش‌های بستری جراحی و بیمارستان 97
3-12-1- ترکیب بندی بخش‌های بستری جراحی 97
3-12-2- همجواری حداقل دو بخش بستری 98
3-12-3- ظرفیت یک بخش بستری داخلی/ جراحی 98
3-12-4- جهت نورگیری بخش‌های بستری 99
3-12-5- گسترش آینده 99
3-12-6- ارتباط بخش‌های بستری با سایر بخش‌های بیمارستان 99
3-13- روابط فضاهای داخلی بخش‌های بستری جراحی 101
3-13-1- انتخاب مدول شبکه ستون‌های سازه ساختمان 101
3-13-2- مکان ایستگاه پرستاری 101
3-13-3- گروه بندی بیماران بر حسب شدت بیماری، شرایط بیماری و خصوصیات روانی 102
3-13-4- ظرفیت بخش و مکان اتاق‌های آن در رابطه با ایستگاه پرستاری 102
3-14- عملکرد فضاهای بخش‌های بستری داخلی/ جراحی 103
3-14-1- فضاهای بیمار خواب 103
3-14-2- اتاق بستری یک تختخوابی 103
3-14-3- مشخصات مشترک اتاق‌های بستری و تجهیزات آن‌ها 105
3-14-4- فضاهای پشتیبانی داخل بخش بستری 106
3-15- نقشه اتاق بستری یک تختخوابی 112
3-16- مشخصات نقشه اتاق کار کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها 114
3-17- مشخصات نقشه اتاق جمع آوری کثیف در کلیه سطوح بیمارستان‌ها 116
3-18- اتاق نظافت 117
3-19- مشخصات نقشه اتاق معاینه و درمان در بیمارستان 118
3-20- دوش‌ و توالت و دستشویی معلولان در تمام سطوح بیمارستان‌ها 120
3-21- ایستگاه پرستاری 122
3-22- بخش بستری مراقبت های ویژه C.C.U.- I.C.U. 123

بخش دوم: بخش جراحی
3-23- سازماندهی بخش جراحی 125
3-23-1- بخش جراحی 126
3-23-2- اطاقهای جراحی 126
3-23-3- فضاهای مشترک 126
3-24- بخش جراحی 126
3-24-1- تیم جراحی شامل 127
3-24-2- وسایل اتاق عمل 127
3-25- فضاهای داخلی بخش جراحی 130
3-25-1- تعداد اتاق‌های عمل 130
3-25-2- مساحت‌های مورد نیاز قسمتهای مختلف بخش جراحی 131
3-26- تجهیزات 132
3-26-1- تجهیزات و وسایل اتاق عمل 133
3-26-2- وسایل اتاق بهبودی 135
3-26-3-خطرات انفجار 135
3-26-4- اندازه اتاق عمل 136

بخش سوم: اورژانس و بیماران سرپایی
3-27-1- اورژانس 141
3-27-2- ورودی اورژانس 141
3-28- درمانگاه 142
3-28-1-تقسیم‌بندی فضاهای درمانگاه 143
3-28-2-فضاهای کلینیکی تیپ 144
3-28-3-انواع درمانگاه 145
        2-28-3-1-کلینیک جراحی عمومی 145
     3-28-3-2- گوش و حلق و بینی 146
     3-28-3-3- چشم پزشکی 150
     3-28-3-4- جراحی ارتوپدی 151
     3-28-3-5- جراحی پلاستیک 154
     3-28-3-6-امراض پوستی 156
     3-28-3-7-کلینیک قلب 157
3-28-4- سیرکولاسیون‌های اصلی درمانگاه 160
3-28-5- رابطه درمانگاه و بیمارستان 161
3-28-6- تزریقات 161
2-28-7- پانسمان 161
2-28-8- داروخانه 161

بخش چهارم:تشخیص و درمان
3-29-  بخش معاینات و معالجات مشترک 162
3-29-1- آزمایشگاه بالینی 163
3-29-2-  رادیولوژی 165
3-29-3- فیزیوتراپی 167
3-29-4- بخش تسهیلات تشخیص 169

بخش پنجم: اداری و خدمات و پشتیبانی
3-30-  بایگانی 172
3-30-1- فضاهای عمومی 173
3-31- تسهیلات جنبی 174
3-32- بخش خدمات و تدارکات 174
3-32-1- ساختمان خدمات 174
3-32-2- تغذیه 175
3-32-3- کاخداری 177
3-32-4- رختشویخانه 178
3-32-5- استریلیزاسیون مرکزی 179
3-32-6- انبارها 182
3-32-7- تسهیلات کارکنان 183

فصل چهارم : نمونه های بیمارستان
4-1- بیمارستان رجین استیت هلن 184
4-2-  نمونه بیمارستان قزوین 189

فصل پنجم: معماری داخلی بیمارستان
بخش اول
5-1- رنگ، فرم، فضا 201
5-1-1- بوجود آوردن یک فضای بهبودی بخش 202
5-1-2- فوائد تعالی و تکامل 204
5-1-3-  کارایی و فشارهای محیط 205
5-1-4- درهم آمیختن معماری و طراحی داخلی 206
بخش دوم
5-2- خصوصیات معماری 207
5-2-1- عوامل محیطی 207
5-2-2- اهمیت زیست شناختی نور 208
5-2-3- فوائد نور کامل (حاوی همه طول موج‌ها) 208
5-3- رنگ 209
5-3-1- چگونه می‌توان از رنگ استفاده نمود 210
5-3-2- رنگ و تأثیر آن در درک فضا 211
5-3-3- استفاده‌های عملی از روانشناسی رنگ 213
5-4- لابی 215
5-5- تسهیلات غذاخوری برای ملاقات کنندگان و پزشکان 217
5-5-1- اتاق استراحت بیماران و ملاقات کنندگان 218
5-6- اتاق بیماران 219
5-6-1- محدودیت و انزوا 220
5-6-2- طرح اتاق 221
5-6-3- وسائل  رفاهی و تزئینی 221

فصل ششم : تهیه و تنظیم برنامه فیزیکی
6-1- جدول برنامه فیزیکی................................................................................................................................222

فصل هفتم: معرفی طرح
بخش اول: تحلیل سایت
7-1- تحلیل سایت 271
7-1-1- دلایل انتخاب سایت پروژه 271
7-1-2- دسترسی ها به سایت 272
بخش دوم:اقلیم در طراحی
7-2- جهت گیری  و فرم ساختمان 274
7-3- جدار ساختمان و تبادل حرارتی 274
7-4- جهت دادن به بدنه ساختمان برای استفاده از نسیم دریا و باد مطلوب 275

بخش سوم: آلترناتیو ها
7-5- ارائه آلترناتیو و انتخاب بهینه 278
7-6-ایده و کانسپت اولیه 280

بخش چهارم: طرح معماری پروژه بیمارستان 256 تختخوابی تخصصی زیبایی...............................................
7-7- تهیه دیاگرام ها 282
7-7-1-دیاگرام کلی حجم 282
7-7-2-دیاگرام زون بندی پلان ها 282
7-7-3-دیاگرام های عمودی 288
7-8-پلان هر بخش به صورت مجزا 293
7-9-طراحی نما 305
منابع و مأخذ

مقدمهدر این فصل به شناخت کلی بیمارستان و فرم‌های کلی ساختمان بیمارستان و سپس توسعه استراتژیک طراحی مدرن بیمارستان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سیرکولاسیونهای داخلی بیمارستان بررسی شده است.بخش اول: تعاریف1- 1 - تاریخچه خدمات بیمارستانیبیمارستان نهادی است اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته است و همراه با تکامل توسعه علوم و فنون و مهارت ها و شیوه زندگی و طی طولانی در شکل امروزین خود به عنوان یک نیاز در جوامع بشری نمایان شده است . بنابراین تاریخ بیمارستان و تاریخ پزشکی در هم آمیخته و در حقیقت رشد و پیشرفت بیمارستان متاثر از پیشرفت و توسعه روز افزون دانش و تکنولوژی پزشکی ( به ویژه در سده حاضر ) است . پزشکی از پر سابقه ترین نهادهای اجتماعی فرهنگی است که به علت پیوستگی و قرابت آن با حیات انسانی از پدیده هایی است که انسان به طور مستقیم با آن در تماس می باشد و بدین لحاظ است که بررسی تاریخی ریشه های آن را در مذهب اسطوره شناسی سنت ها و آداب و رسوم اجتماعات گوناگون نشان می دهد.بنابراین پزشکی به صورت بخشی از نیاز انسان و تمایل او به بقا سابقه ای بس طولانی داشته است . مدارک تاریخی نشان میدهد که تحولات مربوط به امر پزشکی در بابل ۶۰۰۰ سال قبل یعنی ۴۰۰۰ سال پیش از یونان آغاز گشت . مذهب بابل مبتنی بر وجود خدایان متعدد بوده است . برخی از این خدایان به عنوان مکافات گناهی که بندگان مرتکب می شدند آنان را بیمار میکردند . اعتقادات و آگاهی های پزشکی بابل از آنها که جنبه باستانی داشته و یا آنهایی که از اقوام دیگر اخذ شدند به تدریج در جامعه پزشکی آشور رسوخ کرد و به طوریکه آشور نیز اعتقاد پیدا کرد سلامتی و بیماری از طرف خدایان به بندگان اعطا می گردد . یکی از جنبه های طبابت در آشور پیدایش بهداشت عمومی بود که به وسیله مقررات شدید مذهبی به موقع اجرا گذاشته می شد . تاریخچه پزشکی مصر نشان میدهد که این کشور وارث یکی از کهن ترین سنت های پزشکی بوده است . مصریان پدر طب را “ایزیس “و تدوین کننده آن را «هرمیس»می دانستند. در ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد طبیب مشهوری به نام«ایمهوتپ»در مصر زندگی می کرد که به مقام الوهیت رسیده بود . در منطقه دیگر آسیا در سرزمین هندوستان تاریخ طب از قدمت بسیار برخوردار است . می توان گفت که هندوان از نخستین ملت هایی بوده اند که به ساختن بیمارستان مبادرت ورزیدند 1-2- تعریف بیمارستانبیمارستان مهمترین واحد ارائه دهنده خدمات درمانی است و بنا به تعریفی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بدست می‌دهد: «بیمارستان واحدی است که حداقل 15 تخت با تجهیزات و خدمات پزشکی لازم و حداقل دو بخش داخلی و جراحی همراه با گروه متخصص می‌باشد». بیمارستان در حقیقت محیطی است که در آن هم به تازه‌های علم پزشکی و تکنولوژی معماری توجه شده باشد و مایه تسلی و امنیت بیماران باشد، این همان محیطی است که معماران برای رسیدن به آن کوشش می‌کنند.عملکرد بیمارستان بیمارستان‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ بیان‌ شده‌، وظایف‌ زیر رابه عهده دارد: ۱- اولین‌ و مهمترین‌ وظیفه‌ بیمارستان‌ مراقبت‌ و مواظبت‌ از بیماران‌ است‌. ۲- بیمارستان‌ باید در ارتقای‌ بهداشت‌ عمومی‌ جامعه‌ تلاش‌ نماید. ۳- بیمارستان‌ با بوجود آوردن‌ یک‌ سلسله‌ روابط‌ هماهنگ‌ باید محیط‌ سالمی‌ برای‌ مراقبت‌ و معالجه‌ بیماران‌ فراهم‌ نماید. ۴- بیمارستان‌ باید به‌ مذهب‌، ملیت‌، آداب‌ و رسوم‌ بیماران‌ احترام‌ بگذارد و بدون‌ توجه‌ به‌ شرایط‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، عقیدتی‌ و سیاسی‌ خدمات‌ مورد نیاز جامعه‌ را به‌طور مطلوب‌ ارائه‌ نماید. ۵- بیمارستان‌ باید با توجه‌ به‌ امکانات‌ و شرایط‌ موجود طرحهای‌ آموزشی‌ را اجرا و رهبری‌ نماید.1-3- تقسیم‌بندی بیمارستانبیمارستان‌ها بر اساس نوع وظیفه و خدمات درمانی به دو گروه بیمارستان عمومی و تخصصی تقسیم می‌شود.1-3-1- بیمارستان عمومیبیمارستان عمومی با اکثر بیماریها و امراض گوناگون سروکار داشته و عمدتاً دارای چهار بخش اصلی داخلی، جراحی عمومی، زنان و زایمان و کودکان بوده و در پاره‌ای از موارد ممکن است بخش‌های دیگری هم به آن افزوده شود.1-3-2- بیمارستانهای تخصصیبیمارستانهای تخصصی که با نوع خاصی از بیماران و امراض سروکار دارد وبه لحاظ برخورداری از تجهیزات و متخصصین توانایی بهتری برای ارائه خدمات درمانی به بیماران را دارا می‌باشد و از جمله این بیمارستانها می‌توان بیمارستانهای عفونی، کودکان، قلب و عروق و پوست وزیبایی… را نام برد. ایجاد بیمارستانهای تخصصی در هر کشور تابع عوامل و شرایط متعددی از جمله بیماریهای شایع، رشد دانش و تکنولوژی پزشکی و … می‌باشد و نوع تخصص آنها بستگی به بیماریهای خاصی دارد که در یک زمان معینی در یک کشور وجود دارد.بطور کل بیمارستانها نیز براساس بعد آموزشی و ظرفیت پذیرش بیمار هم طبقه بندی می‌شود.1-4- سطوح بیمارستانهاسطوح بیمارستانی ذکر شده در این مطالعات از مقدمه کتاب و نظام خدمات درمان و بستری و تخصصی کشور که از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مورخ 1379 منتشر شده است اقتباس شده است.1-4-1- بیمارستان ناحیه‌ایدر مراکز شهرستان‌ها با جمیعت تحت پوشش 150 الی 120 هزار نفر1-4-2- بیمارستان منطقه‌ای غیر آموزشیدر مراکز استانها، با جمعیت تحت پوشش 120 الی 200 هزار نفر1-4-3- بیمارستان‌های منطقه‌ای آموزشیدر مراکز استان‌ها و با جمعیت تحت پوشش 200 الی 400 هزار نفر1- 4-4- بیمارستان قطبی آموزشیدر مراکز دانشگاهی که به چند استان سرویس می‌دهد با جمعیت تحت پوشش بالاتر از 600 هزار نفر 1-4-5- بیمارستان کشوریدر مرکز کشور، با تخصص‌ها و فوق تخصص‌های پزشکی و قابلیت درمانی منحصر به فرد.1-5- مساحت و اندازه بیمارستانمساحت هر بیمارستان با توجه به تعدد تختهای مورد نیاز برای ناحیه‌های مختلف تعیین می‌شود و تعداد تخت های مورد نیاز برای هر منطقه با توجه به خصوصیات ...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 35.1 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات بیمارستان فوق تخصصی قلب,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه