جستجو در سایت

مطالعات تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک

1721 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک

125 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی 1
1-1- باغهای جهان 2
1-1-1- بین النهرین 2
1-1-2- مصر 3
1-1-3- یونان 5
1-1-4- روم 7
1-2- باغسازی در قرون وسطی 8
1-2-1- باغهای اروپا 8
1-2-2- باغهای اسلامی در اسپانیا 9
1-2-3- ایران از قرن پنجم تا پانزدهم 9
1-2-4- قرون میانی از قرن پنجم تا پانزدهم 11
1-2-5- از قرن پنجم تا یازدهم 11
1-2-6- از قرن یازدهم به بعد 12
1-2-7- باغهای خلفای بنی امیه در اندلس از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی 13
1-3- باغسازی بعد از قرون وسطی 14
1-3-1- دوره انسانگرایی از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم 14
1-3-2- نمونه های ویلا- باغ- منظر 16
1-3-3- دوره باروک 18
1-3-4- نمونه های «ویلا- پارک» 20
1-3-5- نقش فرانسه در تکامل طراحی منظر قرن هفدهم 21
1-3-6- مجموعه «و- لو- ویکونت» 23
1-3-7- مجموعه ورسای 24
1-3-8- عصر روشنگری قرن هجدهم 25
1-3-9- باغ های منظره ای در انگلستان قرن هجدهم 28
1-3-10- فرهنگ باغ سازی چین 31
1-3-11- جایگاه نقاشی منظر فرانسه در باغسازی انگلستان 32
1-3-12- روشام 34
1-3-13- استوهاوس 34
1-3-14- استارهد 35
1-3- تاریخچه و سبکهای پردیس سازی در ایران 36
1-4- تحول تاریخی باغ در ایران 41
1-4-1- باغ های تیموری 41
1-4-2- باغ های صفوی یا شاه عباسی 43
1-4-3- باغ های قاجاری 45
1-4-4- باغهای شیراز 46
1-4-5- باغهای تبریز 47
1-4-6- باغ فین کاشان 49
1-4-7- باغ شاهزاده ماهان کرمان 49
1-4-8- باغ گلشن طبس 50
فصل دوم: مبانی نظری 52
2-1- بررسی و تحلیل باغهای ایرانی 53
2-1-1- بررسی عناصر باغهای ایرانی 53
2-1-1-1- آب نما و استخر 53
2-1-1-2- کوشک 55
2-1-1-3- درخت و گیاه 55
2-1-1-4- حصار 57
2-1-1-5- زمین 57
2-1-2- بررسی مفاهیم در معماری باغ 58
2-1-2-1- حس مکان یا مکانیت 58
2-1-2-2- همزمان زمان- صورت 60
2-1-2-3- نواخت و ریتم 60
2-1-2-4- هندسه 61
2-1-2-5- ابعاد نمادین 62
2-1-2-6- رنگ 64
2-1-3- خصوصیات کالبدی باغ ایرانی 66
2-1-3-1- باغ واقع در محیط های هموار 66
2-1-3-2- باغ واقع در روی تپه 67
2-1-3-3- باغ آبی 68
2-1-3-4- باغ- خانه 68
2-1-3-5- باغ واقع در کنار رودخانه 69
2-2- آب و طبیعت در معماری 71
2-2-1- آب و معماری 71
2-2-2- طبیعت و معماری 91
2-2-1-1- طبیعت بستری برای معماری 92
2-2-1-2- طبیعت عنصری از معماری 94
2-2-1-3- طبیعت آرایه ای بر معماری 95
2-2-1-4- طبیعت رهنمودی در معماری 96
2-3- رمانیسم، بنیان های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری 103
2-3-1- بنیان های معرفت شناسانه رمانتیسم و اهمیت ذهنی هنرمند 104
2-3-2- نقش تخیل درمعرفت شناسی رماتیسم و تأثیر آن در زیبایی‌شناسی 107
2-3-3- عاطفه و احساسات هنر رمانتیک 112
2-3-4- گرایش به گوتیک در معماری و برانگیختگی احساسات 114
2-3-5- طبیعت و نگرش تازه رمانتیک‌ها به آن ونمود آن در هنرومعماری 115
2-3-6- طبیعت گرایی رمانتیک های انگلیس و تحول باغ سازی 117
2-3-7- جنبش نئوگوتیک در هنر و معماری فرانسه 119
2-3-8- بررسی اجمالی فرم و محتوا در هنر رمانتیک 121
2-3-9- نتیجه 124
2-4- توریسم و گردشگری در ایران

بخشی از متن :
فصل اول:
بررسی تاریخچه باغسازی
 1-1- باغهای جهان
1-1-1- بین النهرین (3500 سال قبل از میلاد) 
بین النهرین یا میان دو رود، جلگه حاصلخیزی بین رودهای فرات و دجله است و یکی از نخستین بهنه های تمدن انسانی شناخته می شود. 
در دوران باستان این سرزمین،‌«رابطه ستایش آمیزبا طبیعت»، مبین نوع ارتباط انسان با طبیعت پیرامونش بوده و ویژگی‌های این رابطه را عناصر زیر تشکیل می‌داده است. 
احترام به محیط طبیعی و تقدیس آن، انسان را موظف می‌ساخت که تمای فعالیتش را با طبیعت هماهنگ سازد. 
تقدیس طبیعت، موجب می‌شد که انسان خود را نگهبان آن بپندارد و تمامی عملیاتش را با عناصر آن ( خطوط، نور و رنگهای طبیعت ) همگون و هماهنگ سازد. 
زمین به عنوان “زمین - مادر” منبع و منشاء تمامی خوبی‌ها و زایش‌ها و بقای هستی تلقی می شد. 
آب نیز عنصری برای تولید و بقا محسوب می شد و برای رویاندن و ایجاد خنکی به کار می رفت واهمیتی تمثیلی و معنوی داشت. 
نگرش و اعتقادات موجود در این زمینه، در باغهای معلق یا پردیس های بابل تجلی یافته که در امتداد دیوارهای شهر بابل در زمین‌های حاصلخیز به صورت یک سری از تراس‌های مشجر روی یکدیگر ساخته شده بود و از فراز آن، جلگه و بیابانهای اطراف دیده می شد. روی هر یک از تراس‌ها گونه‌های گیاهی متفاوت کاشته شده بود.(شکل) 
این باغ ها دارای محوری بودند که با دو ردیف درخت احاطه می شده و از میان آنها جویی از آنها می گذشت. 
سیمای این باغها از طریق کشفیات باستان شناسی مشخص شده که کروکی Lacon آن را نشان دهد. باغهای معلق بابل از قدیمی‌ترین باغهای کهن جهان می‌باشد، این باغ در سال قبل از میلاد مسیح و همزمان با شروع سلسله پادشاهان پارسی احداث شده است. این باغ یکی از عجایب هفتگانه جهان محسوب می شود. باغ مذکور رابه شکل هرم ساخته اند. این هرم را تراس بندی کرده و طبقات و تراسها را از وسط پلکانهای عظیم به یکدیگر مربوط ساخته بودند. در هر تراس درختان و درختچه ها و درختان گلدار فراوان کشت نموده بودند تا باغ به شکل یک کوه پردرخت در آید. در این باغ نه تنها به طور زیبائی بلکه بخاطر پیچیدگی ساختمان و نحوه آبیاری آن حائز اهمیت به سزا می‌باشد. 
1-1-2- مصر (3500 سال قبل از میلاد ) 
جلگه حاصلخیز مصر نیز در امتداد رود پرآب نیل همزمان با تمدن بین النهرین جایگاه یکی از تمدن‌های بزرگ دوران باستان بوده که از کشاورزی یافته‌ای نیز برخوردار بوده است. 
دراین سرزمین، رابطه انسان مبتنی بر “الهام از طبیعت” و “آمیختگی معماری با طبیعت” قرار داشت و ویژگی آن بدین شرح قابل جمع بندی است: 
طبیعت پایه الهام معماری بنای معابد مصری بشمار می‌رفت. به نحوی که مونومان ها ( اهرام، معابد و …) تقلیدی از کوه وجهت نزدیکی به خورشید است، ستون ها تقلیدی از نخل و سرستون ها تقلیدی از گلهای نیلوفر (Lotus) و پاپیروس (Papirus). 
معبد دیرالبحری، نمونه بارزی از معماری این دوره است که تراسهای آن با آمفی تئاتر طبیعی آمیخته شده است و آخرین تراس آن به عنوان المان نهائی بنا به کوه متصل می‌شود. 
سیستم باغسازی در مصر باستان، قطعات مسطح مستطیل شکلی بودند و گیاهان در آن با فرم منظمی کاشته می‌شدند و دیوارهای بلندی آنها را احاطه می‌کردند (شکل‌های 8 و9) 
این باغ ها با کانالهای آبی که نخل‌های کوتاهی کنار آنها کاشته شده بود، به قسمت‌های متعدد بصورت شطرنجی تقسیم می‌شدند. 
در کناراین کانالهای آب، گذرهایی نیز برای ارتباط قسمتهای مختلف در نظر گرفته می‌شد. 
داربست‌های مو نیز در این باغها از در ورودی تا آستانه محل اقامتگاه امتداد می‌یافت. 
در مواردی وسط این باغها حوض آبی تعبیه می‌شد که عمدتاً از زهکش آبهای زمینی تغذیه می‌شدند و محل پرورش گیاهان آبزی بشمار می‌رفتند و در خنک ساختن محیط نقش داشتند. 
در اطراف این باغها یک ردیف درخت در کنار دیوار باغ کاشته می‌شد تا از نفوذ بادهای صحرا به داخل آن جلوگیری بعمل آید. 
در مجموعه، طراحی این باغها تحت تأثیر عوامل اقلیمی و محیطی آنها قرار داشت و باغها مکانی برای زندگی خصوصی محسوب می‌شدند. 
اغلب تصاویر این دوره، تعویض فصول، بذرافشانی، میوه چینی، دامپروری، پرندگان مختلف، مرداب ، رود نیل و دیگر محیط‌های طبیعی را نشان می‌دهند که بیانگر وابستگی مصریان باستان به عناصر طبیعی پیرامون خویش هستند. 
باغ مصری دوران باستان، الگوی مشخصی برای باغسازی در غرب بوده است. 
1-1-3- یونان ( از قرن پنجم تا چهارم پیش از میلاد) 
تمدن یونان باستان درجنوب شبه جزیره بالکان شکل گرفت که سرزمینی کوهستانی، کم باران، با خاکی نه چندان حاصلخیز و سواحلی بینهایت صخره‌ای و کوهستانی بود. این سرزمین تنها در بعضی مناطق جدا افتاده مانند “لاکونی” و “بثوتی” در مرکز و “ستالی” در شمال دارای دشت‌های حاصلخیز و مناسب برای کشاورزی بود و هر چند که دریا در تکامل جامعه آن نقش عمده است، اما در سراسر این شبه جزیره، رودخانه ای موجود نبوده است. 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 99.8 کیلو بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه