جستجو در سایت

مطالعات تالار شهر

2294 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات تالار شهر

102 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات تالار شهر
فهرست مطالب
پش گفتار 1
مقدمه 3
فصل اول:شناخت و تعریف موضوع
مقدمه فصل اول 4
بررسی فلسفه وجودی شوراها 5
1-1 سازمان سیاسی جامعه 5
حدود آزادی 6
 انواع شوراها: 7
-3- کار کرد شوراها 7
-3-جرای مقطعی شوراهای محلی 8
-3- مقرارات مربوط به شوراها در قانون اساسی 9
  اصول ضوابط حاکم بر انحلال شوراها 9
- طرح موضوع واهمیت آن 10
1-4-1 تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر اردبیل 11
-4- هدف از طرح مسئله و نحوه برخورد با آن 11
-4- سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان 12
-4- ضرورت انجام موضوع 12
-4- اهداف اجرایی موضوع: 13
- تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر 13
- تعریف تالار شهر 14
- تالار شهر در ایران و جهان 14
- انواع گردهم آیی و تعاریف آن 16
1-8-1 کنفـرانس Conference 16
-8- کنوانسیـون 17
-8- سمینار Seminar 17
-8- سمپوزیوم (Symposium) 18
-8- میـزگرد (Round  Table) 18
-8- فوروم (Forum) 18
-8- مجمع (Assembly) 19
-8- کارگاه آمـوزشی 19
-8- سخنـرانی (Lecture) 19
-8-1 کمیسیـون (Commission) 19
-8-1 کمیتـه (Committee) 20
-8- 1 مناظـره 20
-8-1  انستیتـو (Institute) 20
-8- جلسـه 21
فصل دوم: شناخت بستر طرح
مقدمه فصل دوم 23
2-1 تاریخچه 24
2-1-1 وجه تسمیه آذربایجان 24
2-1-2 وجه تسمیه اردبیل 24
2-1-3 لقب‌ها 25
2-1-4 پیشینه                                                   25
2-2 حدود اردبیل 26
2-2-1 موقعیت  جغرافیایی 26
2-2-2 تقسیمات سیاسی اردبیل 27
2-2-3مشخصات جمعیتی 28
2-2-4 ترکیب جمعیتی 30
2-3عوارض وعناصر طبیعی 31
2-3-1خاک 31
2-3-2 آب 31
2-3-3 پوشش گیاهی 32
2-3-4 ارتفاعات 32
2-4 بررسی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی استان اردبیل 32
2-4-1 اقتصاد 32
2-4-2صنعت 33
2-5 فرهنگ استان اردبیل 34
2-6 شناخت کالبدی شهر اردبیل 36
2-6-1 گروه بندی بافتهای مختلف شهر 37
2-7 مروری بر هویت ساختاری شهر اردبیل 37
2-7-1 بافت قدیم 37
2-7-2 بافت میانی 38
2-7-3 بافت جدید 38
2-7-4 عوامل شکل گیری محلات شش گانه 38
2-8 دریاچه شورابیل 39
نتیجه گیری: 39

فصل سوم: تجزیه و تحلیل سایت
عوامل موثر در مکانیابی سایت
- از دیدگاه عملکردی و کارایی 40
-1-همجواری:   40
-1- جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع 40
3-1-3 مساحت 41
-1- مقیاس دانه بنـدی 41
-مناسب مکانی 41
-2-انطباق با کاربری اراضی شهـری 41
-2-  دسترسی به شبکه معابـر 41
3-2-3هماهنگی با جهت توسعه شهـر 42
-2- خوانایی سایت 42
3-3 تو صیه هایی جهت مکان یابی مناسب برای سایت پروژه                                                                                   43                                                       
- موقعیت سایت از نظر دسترسی                                                                                                                 44                                                     
-  موقعیت شهری سایت 44
-  اندازه ها ، مساحت و اکس ها 44
- بررسی دسترسی شهری و اقلیم سایت 45
-7- ورودی سایت 45
3-7-2 دید های سایت 45
بررسی اقلیم و بادهای موجود در منطقه قرار گیری سایت 46
تحلیل جهت گیری های مختلف ساختمان 46
نتیجه گیری 47
فصل چهارم: اقلیم ومعماری منطقه
      مسائل اقلیمی بستر طرح 48
ضرورت و اهمیت شناخت اقلیم در معماری و شهرسازی 48
4-1 عوامل اقلیمی استان اردبیل 49
4-1-1 نقش ارتفاعات براقلیم استان 50
 4-1-2  تاثیرعرض جغرافیائی 50
 4-1-3 نقش پوشش گیاهی وکشاورزی دراقلیم استان 51
4-1-4    تاثیرتوده های هوا و سیستم های هواشناسی 51
4-1-5 منابع اصلی شکل گیری توده های هوا 51
4-1-6 دسته بندی توده های هوا 51
4-2 ویژگی های جوی و اقلیمی 52
4-2-1 دمای هوا 52
4-2-2 روزهای یخبندان 52
4-2-3 بارندگی 53
4-2-4 رطوبت نسبی 53
4-2-5 یخبندان 53
4-2-6  تابش 54
4-2-7 باد 54
4-3 ویژگی های معماری منطقه 55
4-3-1روشهای دستیابی به اهداف اقلیمی 55
جدول ماهونی 56
4-3-2جهت استقرار ساختمان 57
4-3-3 بررسی فرم پنجره‌ها 58
  الگوی اشغال زمین 59
4-3-5  انتخاب مصالح ساختمانی   59
فصل پنجم: مبانی نظری معماری
مقدمه ای درباره مبانی نظری
-  مبانی نظری چیست ؟ 60
  ویژگی های مبانی نظری
رابطه فرهنگ ومعماری 61
تاثیر عوامل فرهنگی بر فرممعمار 62
مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن برمعماری 63
مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامیایران 63
عوامل بنیادی معماری در ایران 63
       اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی 64
 مبانی نظری طرح 64
64 فرم اصلی 
65 محل قرار گیری جرم   
65 شیب دهی به خط آسمان  
65 ایجاد پیچیدگی و انفجار در فرم
  حجم 65
 خط و خطوط 65
نور 66
ترکیب 66
تناسب، تعادل، حرکت و ریتم 66
  هندسه : 66
  اصل درون گرایی در عین برونگرایی 67
تقارن : 68
 مرکزیت 68
سیالیت ( گسترش پهنه دید ) 69
 تباین یا نا همگونی 69
تعادل و توازن 69
سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضایی): 69
اصل مقیاس و تناسب 70
اصل فضاهای متباین 70
گزینه های طراحی   71
نتیجه گیری 72
فصل ششم: بررسی نمونه
مقدمه 74
 سیتی هال لندن 74
ساختمان شهرداری لندن 75
ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی ( مجموعه بهارستان ) 77
تحلیل مبانی نظری 78
تحلیل حجمی طرح 78
تحلیل پلان مجموعه 78
بررسی کلی طرح 78
نتیجه گیری 80
فصل هفت: ضوابط و معیارهای طراحی
 برنامه ریزی فیزیکی/اندازه ها/استانداردها 81
7-1-1 تقسیم بندی فضاهای عملکردی 81
 7-1-2  فضا های مدیریت شهری 82
7-1-3  فضا های فعالیت های فرهنگی 83
7-1-4 فضاهای فعالیت های سیاسی 83
 7-1-5 فضا های عملکرد های اجتماعی 83
7-1-6 فضاهای فعالیت های رسانه ای 83
7-2 شرح و توصیف فضاهای تالار شهر 84
7-2-1 سالنهای سخنـرانی 84
7-2-2 تالار 84
84 7-2-3 سالن گردهمایی شهـری    
7-2-4 سالن با ظرفیت اندک 85
7-2-5 کتابخانـه مرکز 85
7-3 حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتی 86
 7-4 فضای مربوط به احزاب سیاسی 86
 7-5  فضای پاسخگـویی مسئولان 87
7-6 حـوزه اداری مرکز 87
7-7 مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی» 87
7-8  حـوزه معاونت امور اداری و مالی 88
7-9 حـوزه معاونت فنی 88
 7-10 بخش خدمات 89
جدول مساحت فضاها 91
فصل هشتم: نقشه های طراحی
منابع و ماخذ
پیوست شماره یک و دو


پیش گفتار
     اگرچه نزدیک به سه دوره از فعالیت مجدد شوراها در کشور می‌گذرد، لیکن شوراها از فضاهای کارا، مناسب و شایسته‌ای برخوردار نیستند که همین امر مشکلاتی را برای متولیان امور شهری و شهروندان فراهم آورده است. شوراها در حال حاضر با توجه به شأن و مقامی که در کشور ما دارند، نیازمند نماد کالبدی مناسبی هستند، نمادی که نشانگر جایگاه مهم شوراها و تجلی‌گاه مشارکت مردم در امور شهر باشد. بدین ترتیب به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده تا این موضوع مورد توجه متولیان امور شهری در سطح کشور قرار گیرد و تدابیر مناسبی برای نحوه استقرار کالبدی شوراها در شهر اندیشیده شود. بر این اساس لازم است خلق فضاها و ساختمان‌های شهری جدید و ارائه طرح‌هایی برای ساخت تالار شهر در شهرهای کشور، با توجه به فرهنگ غنی معماری و شهرسازی ایرانی، در دستور کار معماران ایرانی قرار گیرد، موضوعی که دیگر کشورها بیش از یک قرن است پاسخ مناسبی برای آن یافته‌اند. این بناها بایستی به عنوان نمادهای شهری از معماری جدید و در عین حال باهویتی برخوردار بوده و ضمن برقراری ارتباط مناسب با بستر تاریخی و فرهنگی شهر ایرانی، توانایی پاسخگویی به نیازهای انسان امروزی را نیز داشته باشند
    با توجه به نیاز شهر اردبیل و همچنین پراکندگی دفاتر کار نمایندگان و نبود یک مکان در شان شورای شهر، تصمیم بر آن شد تا بر روی یک فضایی به نام تالار شهر تحقیق و الزامات آن طراحی شود. 
طراحی تالار شهر اردبیل دارای دو عملکرد متفاوت می باشد:
1-بخش فرهنگی: که شامل سالنهای موسیقی - اجرای فعالیتهای صنفی فرهنگی، اجتماعی - کنگره ها و سمینار ها به موضوعات گوناگون و موارد مشابه می باشد. 
2-بخش سیاسی - اجتماعی: ایجاد فضایی مناسب برای سازمانهای مردمی NGO ها. نمایندگان شورای شهر نمایندگان پارلمان و روابط عمومی ادارات واقع در محل استان و شهر اردبیل. 
    
 اهداف پایان نامه:
 اهم اهداف پایان نامه عبارت اند از: 
1- توسعه و ارتقا ضمن مشارکت مردمی و آموزش مردم در زمینه مثمر ثمر بودن در حرکتهای اجتماعی به عنوان گامی مهم در ارتقاء فرهنگ اجتماعی ملت.
2- ایجاد شفافیت در زمینه مسائل و همچنین شرح خدمات ارگانها و مسئولان مختلف. 
3- تقویت حضور رسانه ها در کنکاش از مسئولان و اطلاع رسانی دقیق و موفق به مردم. 
4- آشنایی با معماری فضاهایی از این قبیل در معماری معاصر ایران. 
5- آشنایی با ساختار طراحی تالار های شهر در عرصه بین المللی و نحوه تاثیر سبکهای مختلف معماری بر طراحی این مکانها.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 16.3 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات تالار شهر,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه