جستجو در سایت

مطالعات ترمینال 01

1974 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات ترمینال 01

126 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار و 16 اسلاید پاورپوینت

فهرست
عنوان                                                                                                                                     صفحه
فصل اول
1- معرفی بستر مجموعه............................................................................................................................................................           .2   
1–1- استان کردستان ..............................................................................................................................................................           .2
1–1–1- مساحت .....................................................................................................................................................................   .2
1-1-2- مختصات جغرافیایی استان کردستان..........................................................................................................................       .2
1-1-3-اقلیم ............................................................................................................................................................................            .3
1–1– 4- تقسیمات سیاسی .....................................................................................................................................................         .3
1-1-5- وضعیت توپوگرافی.......................................................................................................................................................          4          
1-2- شهرستان سنندج...............................................................................................................................................................         4
1–2–1- توپوگرافی...................................................................................................................................................................          .4
1-2-2- ارتفاعات      
1-2-3 – دشتها............................................................................................................................................................... .....     .....5  
1-2– 4- تاریخچه...................................................................................................................................................................         ..6 
1-2-4-1- ساختار کالبدی – فضای سنندج در دوره صفویه و قاجار.....................................................................................    ..6
1-2-4-2- ساختار کالبدی –فضای سنندج در 1320- 1300 ه . ق......................................................................................  .8
1-2-4-3- ساختار کالبدی – فضایی سنندج در سالهای 1340- 1320..................................................................................9 
1-2-4-4- ساختار کالبدی – فضایی سنندج در سالهای 1357 – 1340.............................................................................. .10
1-2- 5- معرفی برخی مکانهای تاریخی و طبیعی شهر......................................................................................................    .11
1-2-5 –1- مسجد جامع .................................................................................................................................................    ...... 11  
1-2-5– 2-عمارت خسرو آباد ..............................................................................................................................................    .12 
1-2-5– 3- عمارت مشیر دیوان ..........................................................................................................................................     .12
1-2-5– 4 پل قشلاق سنندج  ..............................................................................................................................................        .13
1-2-5– 5 پارک جنگلی آبیدر...............................................................................................................................................       ..14
1-2-6- اقلیم..................................... ..................................................................................................................................            ..14
1-2-6-1- دما.................................... .................................................................................................................................            ..14  
1-2-6-2- حداقل و حداکثر مطلق درجه حرارت.................................... ............................................................................      .15
1-2-6-3-  رطوبت نسبی.................................... ................................................................................................................          .15
1-2-6-4- بارش .................................... .............................................................................................................................           .16
1-2-6-5-  دوره خشکی ( براساس نمودار  آمبروترومیک ) .................................... ........................................................     ...17
1-2-6-6- تعداد روزهای یخبندان.................................... ...................................................................................................        .18
1-2-6-7-باد.................................... ...............................................................................................................................        ..19      
1-2-6-8- ساعات آفتابی.................................... .................................................................................................................         .20
1-2-6-9- جهت گیری و تناسبات .................................... .................................................................................................21        
1-2-6-10- تعیین نوع منطقه اقلیمی.................................... ..............................................................................................21  
3-1 – فرهنگ واجتماع..............................................................................................................................................................  22
1-3-1- زبان...............................................................................................................................................................................  .22   
1-3-2- دین و مذهب .............................................................................................................................................................   22    
1-3-3- موسیقی کردستان .................................................................................................................................................     23 
1-3-4- بیت خوانی ................................................................................................................................................................   ..23   
1-3-5- موسیقی آوازی ........................................................................................................................................................... ..23 
1-3-6- موسیقی مذهبی ....................................................................................................................................................... ...23 
1-3-7- موسیقی حماسی..........................................................................................................................................................  24
1-3-8-تاریخچه هه لپرکی یا همان رقص کردی.................................................................................................................. 24  
1-4- نتیجه گیری........................................................................................................................................................................ .26
1-4-1-نتیجه فصل.....................................................................................................................................................................  26  
فصل دوم
2- پایانه ، فرم، سیرکولاسون و دیاگرام................................................................................................................................  ...28   
2-1- شرح مسئله..................................................................................................................................................................    ...28
2-2- اهداف پژوهش..............................................................................................................................................................     .28
2-3- ماهیت و مقیاس موضوع...............................................................................................................................................   .28
2-4- اهمیت طراحی و ساخت ترمینال.....................................................................................................................................28
2-4-1- ترمینال – نیاز ها و آینده............................................................................................................................................29
2-5- تعاریف...................................................................................................................................................................................29
2-5-1- واژه  ترمینال .................................................................................................................................................................29
2-5-2- تعریف ترمینال (  پایانه )..............................................................................................................................................30
2-6-انواع پایانه ها.........................................................................................................................................................................30
2-6-1-  پایانه های باربری.........................................................................................................................................................31
2-6-2-پایانه‌های مسافربری.......................................................................................................................................................31
2-7- انواع پایانه‌های اتوبوس......................................................................................................................................................32
2-7-1- پایانه‌های بین شهری....................................................................................................................................................32
2-7-2- پایانه های شهر ـ فرودگاه............................................................................................................................................32
2-7-3- پایانه های شهر- حومه شهر........................................................................................................................................32
2-7-4- پایانه های حومه‌ای........................................................................................................................................................33
2-7-5- جایگزینی پایانه در شهر...............................................................................................................................................33
2-7-6- ارتباط کلی پایانه ها......................................................................................................................................................35
2-8- عناصر عملکردی، ضوابط برنامه ریزی پایانه ها............................................................................................................35
2-9- ضوابط و قوانین ترمینالها..................................................................................................................................................37
2-10- چیدمان پایانه...................................................................................................................................................................38
2-10-1-چیدمان عملکردی .........................................................................................................................................................39
2-10-2- قرارگیری پایانه در کنار مسیر ....................................................................................................................................40
2-11- انواع فرم پایانه.....................................................................................................................................................................42
2-11-1- فرم مجموعه‌ای..............................................................................................................................................................42
2-11-2- فرم شعاعی.....................................................................................................................................................................42
2-11-3- فرم خطی........................................................................................................................................................................42
2-11-4- فرم مرکزی.....................................................................................................................................................................43
2-11-5- فرم شبکه‌ای...................................................................................................................................................................44
2-12- انواع سیرکولاسیون پایانه..................................................................................................................................................44
2-12-1- انواع حرکت مسافر .......................................................................................................................................................44
2-13- انواع فرم‌هایی سیرکولاسیون مسافر ..............................................................................................................................44
2-13-1- فرم حرکت خطی.........................................................................................................................................................39
2-13-2-فرم شعاعی......................................................................................................................................................................40
2-13-3- فرم مارپیچی..................................................................................................................................................................40
2-13-4-فرم شطرنجی..................................................................................................................................................................40
2-13-5-فرم شبکه‌ای....................................................................................................................................................................40
2-14- دیاگرامهای حرکتی............................................................................................................................................................41
2-15-نتیجه فصل............................................................................................................................................................................44
فصل سوم
3- بررسی نمونه ها...........................................................................................................................................................................52
3-1- نمونه های داخلی .................................................................................................................................................................52
3-1-1- ترمینال جنوب تهران......................................................................................................................................................52
3-1-2- ترمینال همدان.................................................................................................................................................................54
3-1-3- ترمینال دزفول..................................................................................................................................................................56
3-1-4- ترمینال زنجان..................................................................................................................................................................61
3-1-5- ترمینال کاوه اصفهان.......................................................................................................................................................63
3-2- نمونه های خارجی............................................................................................................................................................... 64
3-2-1- ترمینال کانادا والتر لندن...............................................................................................................................................64
3-2-2- ترمینال گوتنبرگ سوئد.................................................................................................................................................66
3-2-3- ترمینال مرکزی چارلوت کارولینای شمالی.............................................................................................................. 68
3-2-4- ترمینال سائو پا ئو لو برزیل..........................................................................................................................................69
3-3- نتیجه گیری فصل.............................................................................................................................................................. 73
فصل چهارم
4- آمارواستانداردها.........................................................................................................................................................................75
4-1- بررسی آماری.........................................................................................................................................................................75
4-1-1- مطالعه ، بررسی ، تجزیه و تحلیل و تعیین ظرفیتهای کنونی و آینده پروژه .........................................................75
4-1-2-  تعیین ظرفیت پایانه ها.....................................................................................................................................................75
4-1-3- آمار جمعیت شهرستان سنندج.......................................................................................................................................76
4-1-4- آمار تعداد مسافرین  و سرویسهای جابجاشده ترمینال سنندج  اتوبوس – مینی بوس.....................................76
4-1- 5- محاسبه جمعیت مسافری ترمینال سنندج – تهران در طرح توسعه 10 ساله ................................................77
4- 1- 6- ضریب تحرک و برآورد جمعیت مسافری ترمینال سنندج – تهران .................................................................78
4-1-7-  بر آورد جمعیت مسافر ترمینال سنندج – تهران.................................................................................................. 78
4-1-8-  محاسبه میانگین مسافر روزانه – تعداد وسیله نقلیه – اوج مسافر....................................................................79
4-1-9- نتایچ آمارموجود ترمینال سنندج – تهران..............................................................................................................81
4-1-10- نتایچ آمارموجود ترمینال سنندج – تهران : در 7 سال آینده ( 1393 ) ....................................................83
4-2- استانداردها............................................................................................................................................................................84
4-2-1-  بررسی فضاهای تشکیل دهنده ترمینال..................................................................................................................84
4-2-2- ترکیب چیدمان صندلیها............................................................................................................................................86
4-2-3- ضروریات اتوبوسها.......................................................................................................................................................88
4-2-4- سکو های مسافرگیری...............................................................................................................................................90
4-2-5- ضروریات مسافرین.....................................................................................................................................................92
4-2-6- قسمت بار.....................................................................................................................................................................92
4-2-7-  توالت ها......................................................................................................................................................................92
4-2-8-  باجه بلیط فروشی.....................................................................................................................................................92
4-2-9- سیستم اداره و اجراء............................................................................................................................................ ....93
4-2-10- قسمت استراحت راننده ها...................................................................................................................................93
4-2-11 تلفن و تلگراف...........................................................................................................................................................94
4-2-12- فروشگاهها و آرایشگاهها........................................................................................................................................94
3-2-9- رستورانها.....................................................................................................................................................................95
4-3- سیرکولاسیون..................................................................................................................................................................96
4-4- فرم و عملکرد...................................................................................................................................................................97
4-5- بررسی سیستمهای طراحی در ترمینال.....................................................................................................................97
4-5-1- سیستم خطی.............................................................................................................................................................97
4-5-2-  سیستم انگشتی........................................................................................................................................................98
4-5-3- سیستم ماهواره‌ای......................................................................................................................................................98
4-5-4- سیستم واحدهای تفکیک شده...............................................................................................................................98
4-6- بررسی سیستمهای سازه ای در ترمینالها..................................................................................................................98
4-6-1- مقایسه سیستم سازه فولادی و بتنی...................................................................................................................99
4-7- نتیجه فصل ...................................................................................................................................................................100

فصل پنجم
5- تحلیل سایت.......................................................................................................................................................................103
5-1- معرفی ترمینال سنندج – تهران...............................................................................................................................103
5-2- بررسی نارسائی ها و مشکلات ترمینال موجود......................................................................................................103
5-3- بررسی های همه جانبه در خصوص ترمینال سنندج – تهران..........................................................................108
5-4- راهکارها.........................................................................................................................................................................110
5-4-1- شرح راهکارها..........................................................................................................................................................110
5-5- نکات حائز اهمیت در طراحی فضای جدید ترمینال ( بند 4 راهکارها ) ........................................................111
5-6- جایگزینی ها  ..............................................................................................................................................................111
5-7- نتیجه گیری فصل ......................................................................................................................................................113
فصل ششم
6-1- مبانی نظری و طراحی..................................................................................................................................................115
6-1-1- مقدمه ای بر مبانی نظری طراحی ......................................................................................................................115
6-1-2- وضع موجود ............................................................................ ...............................................................................115
6-1-3-محدودیتها........................................................... .....................................................................................................116
6-1-4- اهداف طراحی .................................................................................. .....................................................................116
6-1-4-1-اهم اهداف طراحی..................................................................................... .......................................................117
6-1-5- نتیجه گیری........................................................................................................................................................... 117
6-2- روش طراحی................................................................................................................................................................117
6-2-1- چگونگی شکل دهی ایده ها به فرم و فضا.......................................................................................................118
6-2-2-نقشه های فاز یک...................................................................................................................................................119
6-2-3-تصاویر سه بعدی......................................................................................................................................................119

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                     صفحه
فصل اول
جدول  1-1 : جدول بیوکلماتیک ساختمان شهر سنندج......................................................................................................15
جدول  1-2 : میانگین حداقل و حداکثر درجه حرارت..........................................................................................................15
جدول 1-3 : حداقل و حداکثر مطلق درجه حرارت................................................................................................................16
جدول 1-4 : میانگین درصد رطوبت نسبی...............................................................................................................................16
جدول 1-5 : میانگین بارش سالیانه............................................................................................................................................17
جدول 1-6 : میانگین تعداد روزهای یخبندان..........................................................................................................................20
جدول 1-7 : میانگین سرعت و جهت باد..................................................................................................................................21
جدول 1-8 :میانگین ساعات آفتابی............................................................................................................................................21
فصل چهارم
جدول 4- 1 آمار جمعیت..............................................................................................................................................................76
جدول 4 - 2 آمار سال 78 اتوبوس.............................................................................................................................................76
جدول 4-3 آمار سال 78 مینی بوس و سواری.........................................................................................................................76
جدول 4-4 آمار سال 79 اتوبوس.................................................................................................................................................76
جدول 4-5 آمار سال 79 مینی بوس و سواری.........................................................................................................................76
جدول 4-6 آمار سال 80 اتوبوس.................................................................................................................................................77
جدول 4-7 آمار سال 80 مینی بوس و سواری.........................................................................................................................77
جدول 4- 8 آمار سال 81 اتوبوس...............................................................................................................................................77
جدول 4- 9 آمار سال 81 مینی بوس و سواری.......................................................................................................................78
جدول 4- 10 نرخ رشد 79 – 78..............................................................................................................................................78
جدول 4- 11 نرخ رشد 80 – 79.............................................................................................................................................78
جدول 4- 12 نرخ رشد 81 – 80.............................................................................................................................................78
جدول 4- 13  آمار مسافران ترمینال سنندج – تهران در سال 1380 به تفکیک وسیله نقلیه...................................78
جدول 4-14 ضریب تحرک مسافر اتوبوس ترمینال سنندج – تهران.................................................................................79
جدول 4-15 ضریب تحرک مسافر مینی بوس ترمینال سنندج – تهران...........................................................................79
جدول 4-16  ضریب تحرک مسافر سواری ترمینال سنندج – تهران.................................................................................79
جدول 4-17 برآورد  مسافر اتوبوس ترمینال سنندج – تهران..............................................................................................79
جدول 4- 18  برآورد  مسافر مینی بوس ترمینال سنندج – تهران.....................................................................................79
جدول 4-19 برآورد  مسافر سواری ترمینال سنندج – تهران...............................................................................................79
جدول 4-20  مجموع مسافر ترمینال سنندج – تهران در سال1393..............................................................................80
جدوت 4-21 تعداد مسافر روزانه اتوبوس.................................................................................................................................80
جدول 4-22  تعداد سفر با اتوبوس در روز..............................................................................................................................80
جدول 3-23  تعداد سفر با اتوبوس در یک ساعت................................................................................................................80
جدول 4-24  تعداد اوج مسافر اتوبوس در ساعت....................................................................................................................80
جدول 4-25 تعداد مسافر روزانه مینی بوس.............................................................................................................................80
جدول 4-26  تعداد سفر با مینی بوس در روز..........................................................................................................................80
جدول 4-27 تعداد سفر با مینی بوس در یک ساعت...............................................................................................................80
جدول 4-28 تعداد اوج مسافر مینی بوس در ساعت................................................................................................................80
جدول 4-29 تعداد مسافر روزانه سواری...................................................................................................................................81
جدول 4-30  تعداد سفر با سواری در روز................................................................................................................................81
جدول 4-31  تعداد سفر با سواری در یک ساعت....................................................................................................................81
جدول 4-32 تعداد اوج مسافر سواری در ساعت......................................................................................................................81
جدول 4-33  تعداد مسافر در ساعت اوج.................................................................................................................................81
جدول 4-34 آمار سال 1378 – بخش اتوبوس.......................................................................................................................81
جدول 4-35 آمار سال 1379 – بخش اتوبوس.......................................................................................................................81
جدول 4-36 آمار سال 1380 – بخش اتوبوس.......................................................................................................................82
جدول 4-37 آمار سال 1381 – بخش اتوبوس.......................................................................................................................82
جدول 4-38 آمار سال 1378 – بخش مینی بوس و سواری..................................................................................................82
جدول 4-39آمار سال 1379 – بخش مینی بوس و سواری....................................................................................................82
جدول 4-40 آمار سال 1380 – بخش مینی بوس و سواری..................................................................................................83
جدول 4-41 آمار سال 1381 – بخش مینی بوس و سواری..................................................................................................83
جدول 4-42 تعداد مسافر در ساعت اوج.......................................................................................................................................84
جدول 4-43 تناسبات انواع اتوبوس و مینی‌بوس.........................................................................................................................88
جدول 4-44 جدول فضاها باتوجه به آمار فصل........................................................................................................................100
جدول 4-45  :  فضاها و متراژ در طراحی ترمینال سنندج – تهران...................................................................................101

فهرست تصاویر
عنوان                                                                                                                                     صفحه
فصل اول
تصویر 1-1 : موقعیت استان کردستان در نقشه جغرافیایی ایران...............................................................................................2
تصویر 1-2 : نقشه تقسیمات سیاسی استان کردستان.................................................................................................................3
تصویر 1-3 : وضعیت توپوگرافی شهرسنندج..................................................................................................................................4
تصویر 1-4 : عکس هوایی شهر سنندج سال 1337..................................................................................................................10
تصویر1-5:حدفاصل محله های میان قلعه وقطارچیان در سال1340ه.ش............................................................................10
تصویر1-6 :عکس هوایی شهر سنندج 1381..............................................................................................................................10
تصویر1-7 : ایوان جنوبی  و ورودی مسجد..................................................................................................................................11
تصویر1-8 :  نمای از شاه نشین مجموعه................................................................................................................................12
تصویر1- 9 : پلان و نمایی از کلاه فرنگی شاه نشین................................................................................................................13
تصویر1- 10 : نمایی از پل در قسمت ورودی شهر.................................................................................................................13
تصویر1- 11 : دید از پارک به داخل شهر................................................................................................................................14
تصویر1-12 :گلباد شهر سنندج.....................................................................................................................................................20
تصویر 1-13 : زاویه بهینه اقلیمی شهرستان سنندج................................................................................................................21
فصل سوم
تصویر 3-1-حجم بیرونی ترمینال جنوب تهران............................................................................................. .........................52
تصویر 3-2- فضای پارک سوار ترمینال جنوب تهران..............................................................................................................52
تصویر3-3- فضای داخلی ترمینال جنوب تهران.......................................................................................................................52
تصویر 3-4- حجم بیرونی  ترمینال همدان...............................................................................................................................54
تصویر 3-5- نمای بیرونی در شب ترمینال همدان...................................................................................................................54
تصویر3-6- مسجد ترمینال  ترمینال همدان..............................................................................................................................55
تصویر3-7- فضای داخلی ترمینال همدان...................................................................................................................................55
تصویر3-8- فضای داخلی ترمینال همدان...................................................................................................................................55
تصویر3-9- سرویس های بهداشتی ترمینال همدان..................................................................................................................55
تصویر3-10- دید از طبقه دوم ترمینال همدان..........................................................................................................................55
تصویر3-11- مدیریت تاکسی رانی ترمینال همدان..................................................................................................................55
تصویر3-12- ایستگاه اتوبوس داخل ترمینال ترمینال همدان................................................................................................56
تصویر3-13- تخلیه مسافران ترمینال همدان............................................................................................................................56
تصویر3-14- دید به ورودی ترمینال دزفول..............................................................................................................................58
تصویر3-15- شرکت های تعاونی در داخل ترمینال دزفول..................................................................................................58
تصویر3-16- دید به ورودی ترمینال دزفول ...........................................................................................................................60
تصویر3-17- شرکت های تعاونی در داخل ترمینال دزفول..................................................................................................60
تصویر3-18-مسیر دسترسی به فضای اصلی زنجان...............................................................................................................62
تصویر3-19- حجم بیرونی ترمینال زنجان................................................................................................................................62
تصویر3-20-سالن اصلی ترمینال زنجان.....................................................................................................................................62
تصویر3-21- نمای داخلی زنجان.................................................................................................................................................62
تصویر3-22-نمای بیرونی ترمینال کانادا والتر لندن.................................................................................................................64
تصویر3-23- مسیر حرکتی ترمینال کانادا والتر لندن......................................................................................................... ...64
فصل پنجم
تصویر 5-1- عکس هوایی از سایت ترمینال سنندج، تهران-1373..................................................................................103
تصویر5-2دیدبه سایت ترمینال ازپارک کشاورز.....................................................................................................................104
تصویر 5-3- قسمت پارکینگ موقت اتوبوسها.......................................................................................................................104
تصویر 5-4- دسترسی به سایت ترمینال................................................................................................................................104
تصویر 5-5 دسترسی ازبلوار 12 فروردین...............................................................................................................................104
تصویر 5-6 ورودی نامناسب مجموعه......................................................................................................................................105
تصویر5-7دسترسی عابرپیاده توسط پل هوایی.....................................................................................................................105
تصویر5-8-محل تخلیه مسافرین.............................................................................................................................................105
تصویر5-9 محل بارگیری مینی بوس............................................................................................................................ ........105
تصویر5-10محل بارگیری سواری بین شهری.....................................................................................................................105
تصویر5-11محل انتظاراتوبوسهای بین شهری....................................................................................................................105
تصویر5-12 ساختمان اصلی ترمینال فعلی.........................................................................................................................105
تصویر5-13 ساختمان آتش نشانی........................................................................................................................................106
تصویر5-14 تعمیرگاه مینی بوس و سواری.........................................................................................................................106
تصویر5-15 تعمیرگاه اتوبوس.................................................................................................................................................106
تصویر5-16 ورودی به ساخنمان ترمینال............................................................................................................................106
تصویر5-17شرکت تعاونی های موجوددرداخل ترمینال...................................................................................................106
تصویر5-18 محل بارگیری اتوبوسها......................................................................................................................................107
تصویر5-19 خروجی ترمینال..................................................................................................................................................107
تصویر5-20 احداث بلوار منتهی به شهرک مولوی در ضلع شمال سایت......................................................................107
تصویر5-21 ضلع شمالی ترمینال...........................................................................................................................................107
تصویر5-22دیدازسالن انتظاروفروشگاهها..............................................................................................................................107فهرست نقشه ها
عنوان                                                                                                                                     صفحه
فصل اول
نقشه 1-1- نقشه شهر سنندج سال 1851 میلادی ......................................................................................................................3
نقشه 1-2- ساختار کالبدی –فضای سنندج در 1320- 1300 ه .............................................................................................8
نقشه 1-3-ساختار کالبدی – فضایی سنندج در سالهای 1340- 1320..................................................................................9
نقشه 1-4- محلات قدیمی شهر سنندج    ............................................................................................................................11
فصل سوم
نقشه 3-1- نمای شمالی ترمینال دزفول.....................................................................................................................................57
نقشه 3-2- نمای غربی ترمینال دزفول........................................................................................................................................57
نقشه 3-3- نمای جنوبی ترمینال دزفول.....................................................................................................................................58
نقشه 3-4- پلان همکف ترمینال دزفول......................................................................................................................................59
نقشه 3-5- پلان طبقه اول  ترمینال دزفول...............................................................................................................................59
فصل ششم
نقشه 6-3- سایت پلان ترمینال سنندج................................................................................................................................122
نقشه 6-4-پلان همکف ترمینال سنندج................................................................................................................................123
نقشه 6-5-پلان طبقه اول ترمینال سنندج...........................................................................................................................124
نقشه 6-6- برشA-A.................................................. ...........................................................................................................125
نقشه 6-7- برش B-B.................................................. ..........................................................................................................125
نقشه 6-8- نمای چهار طرف....................................................................................................................... ...........................126فهرست نمودارها و دیاگرام ها
عنوان                                                                                                                                     صفحه
فصل اول
نمودار 1-1 : میانگین بارش سالیانه..........................................................................................................................................17
نمودار 1-2 : نمودار دوره خشکی..............................................................................................................................................18
دیاگرام 1-1-موقعیت هسته اولیه شهر سنندج......................................................................................................................7
دیاگرام 1-2- مراحل توسعه کالبدی شهر سنندج.................................................................................................................7
فصل دوم
دیاگرام 2-1-روابط فضای ترمینال............................................................................................................................................47
دیاگرام 2-2-اتوبوس و مسافرین خروجی................................................................................................................................48
دیاگرام 2-3-دیاگرام حرکتی اتوبوس.......................................................................................................................................48
دیاگرام 2-4-دیاگرام حرکتی مسافر خروجی.........................................................................................................................48
دیاگرام 2-5-دیاگرام حرکتی مسافر رسیده............................................................................................................................49
دیاگرام 2-6-دیاگرام حرکتی اتوبوس شخصی ......................................................................................................................49
فصل سوم
دیاگرام 3-1- آنالیزفضاهای داخلی ترمینال دزفول ..............................................................................................................60
دیاگرام 3-2-دیاگرام تشکیلاتی ترمینال کاوه اصفهان.............................................................................................. ..........63
فصل پنجم
دیاگرام5-1 دیاگرام وضع موجود ترمینال سنندج – تهران...............................................................................................108
دیاگرام 5-2- دیاگرام جهت بادو نور.......................................................................................................................................108
دیاگرام 5-3- دسترسیهای سایت............................................................................................................................................109
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 126 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات ترمینال,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه