جستجو در سایت

مطالعات خانه آواز ایرانی

1522 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات خانه آواز ایرانی

119 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات خانه آواز ایرانی
فهرست مطالب
مقدمه............................................................................................................................... 1
موضوع تحقیق........................................................................................................................2
ضرورت تحقیق.......................................................................................................................2
روش تحقیق...........................................................................................................................2
اهداف..................................................................................................................................3
فصل اول: مفاهیم واصول اولیه پروژه ......................................................... 4   
شناخت موضوع فرهنگ.............................................................................................................5
1-1-تعریف فرهنگ ................................................................................................................5
1-2-ریشه واژه فرهنگ........................................................................................................... 5
1-3-کاربرد واژه فرهنگ......................................................................................................... 6
1-4-تعاریف مفهومی فرهنگ .....................................................................................................6
-4-1-تعاریف جنبه تشریحی .......................................................................................................6
1-4-2-تعاریف جنبه تاریخی..................................................................................................... 6
1-5- فرهنگ، در زبان های اروپایی .............................................................................................7
1-6- فرهنگ در زبان عربی.......................................................................................................7
مفهوم هنر.............................................................................................................................9
تعریف هنر .........................................................................................................................10
هنر و تنوع در تعاریف آن....................................................................................................... 11
هنر و دین.......................................................................................................................... 11
پیدایش هنر...........................................................................................................................12
طبقه بندی هنرها....................................................................................................................13
ریشه های هنرهای مختلف ........................................................................................................14
تشکل هنرهای مختلف .............................................................................................................14
نتیجه گیری..........................................................................................................................16     
موسیقی...............................................................................................................................17
موسیقی چیست......................................................................................................................20
صوت.............................................................................................................................. 20
نت چیست............................................................................................................................20  
ارکان موسیقی.......................................................................................................................21
1-ضرب یا ریتم ...................................................................................................................21
2ـ ملودی یا لح21...................................................................................................................
3ـ هارونی یا هماهنگی .........................................................................................................21
فرم موسیقی..................................................................................................................... 23
عوامل اجرایی موسیقی........................................................................................................ 23
الف) صدای انسانی..............................................................................................................23
ب) سازها ........................................................................................................................24
فرم های اجرای موسیقی ........................................................................................................24
الف) موسیقی آوازی ............................................................................................................25
1ـ موسیقی مذهبی و موسیقی آئینی............................................................................................... 26
2-تصنیف....................................................................................................................... 26
3ـاپرا............................................................................................................................ 26
ب)موسیقی سازی.............................................................................................................. 27
1ـ سمفونی........................................................................................................................27
2ـ سو ییت...........................................................................................................................27
3ـ کنسرتو...........................................................................................................................27
ج) موسیقی الکترونیک .........................................................................................................27
1ـ موسیقی کنسرت.................................................................................................................27
2ـ موسیقی الکترو نیک............................................................................................................28
3ـ موسیقی برای تایپ..............................................................................................................28
4ـ موسیقی الکترو آکستیک........................................................................................................28
5ـ موسیقی تجربی..................................................................................................................28
6ـ موسیقی آکو سماتیک............................................................................................................28
7ـ موسیقی مختلط...................................................................................................................28
نتیجه گیری .......................................................................................................................29
ریشه های مو سیقی بین المللی.....................................................................................................30
فصول مشترک معماری و موسیقی .............................................................................................31
1- اشتراکات و پیوندهای موسیقی و معماری....................................................................................31
جدول همسانی و پیوندهای موسیقی و معماری...................................................................................33
2- آکوستیک و موسیقی ..........................................................................................................34
الف) صفات مثبت آکوستیکی......................................................................................................34
1- پری صوت....................................................................................................................34
2- وضوح......................................................................................................................... 34
3- صمیمیمت...................................................................................................................... 36
4- زنده بودن...................................................................................................................... 36
5- گرمی........................................................................................................................... 37
6- بلندی صدای مستقیم........................................................................................................... 37
7- بلندی صدای واخنا (پس آوا) ..................................................................................................38
8- درخشندگی.......................................................................................................................39
9- پخشایی ..........................................................................................................................39
10- تعادل...........................................................................................................................40
11- ترکیب..........................................................................................................................40
12- ترکیب ارکستر................................................................................................................40
13- حاضر جوابی (فوریت پاسخ).............................................................................................. 41
14- بافت............................................................................................................................41
15- آزادی از اکو (پژواک)...................................................................................................... 42
16- آزادی از نوفه (صداهای ناخواسته)....................................................................................... 42
جمع بندی کلی از صفات مثبت آکوسیتکی (غیروابسته)....................................................................... 43
ب) صفات منفی آکوستیکی.........................................................................................................44
معماری و موسیقی ایرانی..........................................................................................................47
تاریخ معماری ایران................................................................................................................47 
شیوه‌های معماری ایران قبل از اسلام.............................................................................................47
شیوه پارسی.........................................................................................................................47
سلوکیان..............................................................................................................................47 
شکانیان...............................................................................................................................47
ساسانیان.............................................................................................................................48
سبک یا شیوه‌های معماری اسلامی‌در ایران.......................................................................................48
شیوه خراسانی.......................................................................................................................48
شیوه رازی..........................................................................................................................49 
شیوه اصفهانی.......................................................................................................................51
معماری ایران در عهد افشاریه و زندیه..........................................................................................52
دوره قاجاریه........................................................................................................................52
معماری معاصر....................................................................................................................52
ریشه‌های موسیقی سنتی ایران و فضای لازم برای اجرای آن................................................................53 
الف) آوازهای مذهبی........................................................................................................... 53
ب) موسیقی فولکوریک ایران................................................................................................... 53
ج) موسیقی شهری................................................................................................................53
د) موسیقی عرفانی................................................................................................................54
موسیقی ایران در طول تاریخ....................................................................................................55
موسیقی ایران در دوران باستان..................................................................................................55
دوران هخامنشی...................................................................................................................55
الف) موسیقی مذهبی..............................................................................................................55
ب ) موسیقی رزمی یا جنگ55.....................................................................................................
ج) موسیقی مجلسی ................................................................................................................5 5 
دوره اشکانیان........................................................................................................................56
موسیقی ایران در دوران ساسانیان...............................................................................................56
موسیقی دوره اسلامی...............................................................................................................57
تاریخچه مدارس موسیقی...........................................................................................................60
الف) تاریخچه هنرستان عالی موسیقی............................................................................................60
موزیک نظام.........................................................................................................................60
کلاس موزیک.......................................................................................................................60
مدرسه موزیک.................................................................................................................... 60
فصل دوم: مطالعات بستر طرح.................................................................62
مطالعات کالبدی ....................................................................................................................63
تاریخچه تهران بزرگ..............................................................................................................63
تقسیم بندی استان تهران ...........................................................................................................64
موقعیت جغرافیایی..................................................................................................................64
موقعیت استان تهران...............................................................................................................64
تقسیمات استان......................................................................................................................65
ساختار اجتماعی‌ و اقتصادی‌ شهر تهران.........................................................................................‌66
جمعیت استان تهران................................................................................................................66
طرح جامع شهر تهران.............................................................................................................67
شاخصهای مهم شهر تهران.........................................................................................................67
الف - حرم مطهر امام خمینی(ره).................................................................................................67
ب- برج آزادی......................................................................................................................68
ج- برج یادمان(میلاد)...............................................................................................................68
مخاطرات‌ طبیعی‌[زلزله‌]......................................................................................................... 68
شرایط اقلیمی منطقه.................................................................................................................69
مشخصات جغرافیایی تهران........................................................................................................70
ناهمواریهای استان  تهران..........................................................................................................70
آب وهوای استان تهران.............................................................................................................71
بارش.................................................................................................................................72
دما....................................................................................................................................73
تابش آفتاب...........................................................................................................................74
باد و طوفان..........................................................................................................................74
رطوبت...............................................................................................................................‌76
شیب زمین ..........................................................................................................................77 
فرم ساختمان ........................................................................................................................77
نتیجه گیری .............................................................................................................78
فصل سوم: مطالعات کالبدی.....................................................................79
شناخت مخاطب...........................................................................................................80
تجزیه وتحلیل وآنالیز سایت.......................................................................................................82
شکل و مساحت زمین...............................................................................................................82
شکل زمین ........................................................................................................................83
میزان و جهت شی84...................................................................................................................
کاربری های اطراف سایت.........................................................................................................85
آنالیز سایت...........................................................................................................................86
فصل چهارم :مطالعات تطبیقی..................................................................87
1- شهر موسیقی فاز اول:مدرسه عالی موسیقی و رقص پاریس........................................................88
2- » سفر با موسیقی»- فاز دوم شهر موسیقی پاریس...................................................................91
3-مدرسه جولیارد: مدرسهای برای موزیسین ها،هنرپیشه ها و بالرین ه..................................................... 95
فصل پنجم :طراحی وارائه الگوی پیشنهادی.................................................101 
منابع و ماخذ ......................................................................................................................110

موضوع تحقیق:
موضوع تحقیق سرای موسیقی شهر می‌باشد که در حقیقت مکانی فرهنگی _ اجتماعی برای اجرا، آموزش و عرضه موسیقی جدی و اصیل ( و نه موسیقی تجاری ) است.

ضرورت تحقیق:
دیر زمانی است که معماری و موسیقی اصیل، تخصصی و جدی، جای خویش را به هنرهای فانتزی و تجاری بخشیده اند، در این ورطه از زمان نیاز به یک تحول و دوباره نگری به این عرصه های هنری به شدت احساس می‌گردد تا بتوان نه تنها هنرهای اصیل و ارزشمند گذشتگان را احیاء نمود، بلکه فضایی برای رشد و پرورش استعدادهای نهفته ایجاد کرد.
اولین قدم برای رسیدن به این اهداف  یجاد مکانی است با امکانات مناسب، تا زمینه ساز این اهداف گردد، و این وظیفه خطیر بر عهده « معماری » می‌باشد.  

روش تحقیق:
الف) تعیین و تعریف موضوع پژوهش
 ب ) مطالعه و بررسی دقیق و عمیق نوشته ها و مقالات موجود در حوزه موضوع تحقیق 
  ج ) مشخص نمودن روش و وسائل جمع آوری اطلاعات.
  د ) طبقه بندی اطلاعات صحیح کافی برای هدف پژوهش.
  ه ) توصیف، تجزیه و تحلیل و تعبیر و تفسیر یافته ها.
  و ) تنظیم و ارائه الگوی برگزیده.

اهداف:
اهدافی که مدنظر این پروژه بوده‌است به شرح ذیل می‌باشد:
1. باز شناخت دوباره در باب مفاهیم موسیقی و هنر
2. یافتن جنبه های اشتراکی دو مقوله موسیقی و معماری به عنوان دو شاخه مهم هنر 
3. ارائه و پیشنهاد الگویی شکل گرفته از نتایج تحقییات که نظیر آن در کشور وجود ندارد، و گرچه که امکانات موجود
4. حوزه نفوذ آن را تا حد شهر کاهش  می‌دهد، ولیکن آثار و تبعات آن می تواند در حد ملی یا حتی فرا ملی گردد.
...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 7.28 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات خانه آواز ایرانی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه