جستجو در سایت

مطالعات خانه شعر نو

1556 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات خانه شعر نو

111 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات خانه شعر نو
فهرست مطالب 
مقدمه 1
فصل اول: مطالعات نظری پروژه
بخش 1: کلید واژگان
1-1 خانه 4
2- 1 شعر 5
1-2-1شعر فارسی 5
2-2-1 زمینه های پیدایش شعر نو 5
3-2-1 تعریف شعر نو 6
4-2-1 تقسیم بندی شعر نو 7
5-2-1 شعر نو در اجتماع 7
3-1 تعریف شاعر 8
1-3-1 سهراب سپهری 9
4-1 کالبد معماری 11
بخش 2: مطالعات رویکرد
1-2 ویژگی ادبیات معاصر 13
2-2 ویژگی شعر نو 14
3-2 معرفی آثار سهراب سپهری 15
4-2 ویژگی های آثار سهراب سپهری 17
1-4-2 پیوند زبان محاوره با شعر نو 17
2-4-2 تصویر گرایی 18
3-4-2 شخصیت بخشیدن به پدیده ها 20
5-2 بررسی تصویر در شعر معاصر و تاکید بر تصاویر اشعار نو یا نیمایی 20
1-5-2 سخن ابتدایی 20
2-5-2 تصویر و توصیف در شعر 20
3-5-2 ویژگی تصاویر 22
5-5-2 تصویر و توصیف در شعر نیما 24
6-5-2 دقت در جزییات تصاویر 25
7-5-2 توجه به حالات مختلف افراد در تصاویر 27
8-5-2 اقلیم گرایی و توجه به طبیعت و فردیت در تصاویر 29
9-5-2 دیدنی بودن تصاویر 35
6-2 سراب سادگی در شعر امروز 35
1-6-2 تعریف واژه ساده 35
2-6-2 سادگی در شعر 36
7-2 تفاوت شعر نو با کهن 46
8-2 شناخت قابلیت های معماری و توان بیانی آن 48
9-2 تأملی بر شیوه نگارش به طرح شعر و معماری 48
10-2 کاربرد شعر و ادبیات در معماری 50
11-2 الهام بخشی شعر و ادبیات بر معماری 50
12-2 از روحیه شاعرانه تا خانه شعر 52
1-12-2 سکوت شاعرانه 54
12-2 خانه شعر 55
بخش 3: نمونه های موردی
3-1تالار وحدت ( رودکی سابق ) 58
3-2فرهنگسرای بهمن 59
3-3فرهنگسرای شفق 61
4-3مرکز تی جی بائو 62
4-4مرکز فرهنگی ژرژپمپیدو 64
فصل دوم: تحلیل رنگ در شعر نو
1-2 تحلیل رنگ در شعر نو 67
نگاهی به عنصر رنگ در سروده های سهراب سپهری 69
فصل سوم: مطالعات کالبدی پروژه
بخش 1: عوامل موثر در شکل گیری کالبد معماری
1-3 تاثیر عوامل بر تمدن ایران زمین 73
1-1-3کهن الگو 73
2-1-3 فرهنگ 74
3-1-3 دین 75
4-1-3 ارتباطات اجتماعی 76
5-1-3 عوامل اقلیم 76
6-1-3 مصالح در دسترس 77
بخش 2: معرفی فضاها و ریز فضاها
1-2-2 معرفی فضاها و ریز فضاها 79
بخش 3: استانداردها و سرانه ها
1-3-3 استانداردها و سرانه ها 82
فصل چهارم: طراحی 
بخش 1: معرفی سایت و آنالیر سایت
1-1-4 مطالعات اقلیمی کاشان 85
2-1-4 دما و بادهای کاشان 86
3-1-4 رطوبت و بارندگی کاشان 87
4-1-4 موقعیت زمین 88
5-1-4 دلایل انتخاب سایت 88
6-1-4 آنالیز سایت 89
بخش 2: ایده های طراحی
1-2-4 مراحل شکل گیری کانسپت 91
2-2-4 نظام سازه 92
3-2-4 سازه بتنی 92
4-2-4 مزایای سازه بتنی 93
5-2-4 جزییات سازه بتنی 93
6-2-4 سازه پوسته ای 94
7-2-4 مزایای سازه پوسته ای 96
8-2-4 نمونه های اجرا شده 96
بخش 3: الگوی جمعیتی
1-3-4 الگوی جمعیتی 98
بخش 4:ارائه طرح های معماری
1-4-4 ایده حجمی 102
2-4-4 منابع 103

فهرست اشکال                                                                                        
شکل1-1 پرتره سهراب سپهری 25 
شکل1-2 سردر مجموعه تالار رودکی 70
شکل1-3 نشانه یابی فرهنگسرای بهمن در نقشه 71
شکل1-4 پلان فرهنگسرای بهمن 71
شکل1-5 نمایی از فرهنگسرای بهمن 72
شکل1-6 ورودی فرهنگسرای شفق 73
شکل1-7 نمایی دیگر از مجموعه شفق 73
شکل1-8 مراحل روند طراحی مرکز تی جی بائو 75
شکل1-9 نمایی از مرکز ژرژپمپیدو 76
شکل1-10 نقشه شماره یک مرکز ژرژپمپیدو 77
شکل1-11 نقشه شماره دو مرکز ژرژپمپیدو 77
شکل1-12 نقشه هوایی سایت 88
شکل1-13 آنالیز سایت 89
شکل1-14 جزییات اتصالات 94
شکل1-15 جزییات اتصالات 94
شکل1-16 نمونه اجرا شده سازه پوسته ای 96
شکل1-17 نمونه اجرا شده سازه پوسته ای 97
فهرست جداول
جدول 1-1 توزیع عمومی رنگ ها در 31 مجموعه شعر معاصر
79
جدول 2-1توزیع رنگ ها درمجموعه "آوار آفتاب"سهراب سپهری(1340) 81
جدول3-1 الگوی جمعیتی 99

فهرست نقشه ها                                                                                  
نقشه 4-1 سایت پلان 107
نقشه 4-2 پلان طبقه زیرزمین-1 108
نقشه 4-3 پلان طبقه زیرزمین-2 109
نقشه 4-4 پلان طبقه همکف 110
نقشه 4-5 پلان طبقه اول 111
نقشه 4-8 حجم ساختمان 112
نقشه 4-9 حجم ساختمان 113

فصل اول: مطالعات نظری پروژه
بخش اول: کلید واژگان
1-1 خانه
  خانه، بنایى براى سکونت و زندگى یک یا چند نفره به‌ویژه اعضاى یک خانواده.
  معادل واژه خانه در فارسى باستان آهنه  به معناى جا و محل و مشتق از ریشه هان  است که در پهلوى به معناى ضمیر اشاره دور، معادل «آن» در فارسى نو است، اما در ترکیب با مان به شکل هانِ مان  اصطلاحآ معناى خانه دارد. این واژه با واژه سْتانَ  در فارسى باستان و اوستایى کاملا هم معناست. سْتانَ مشتق از واژه هندوایرانى سْتْهانَ  به معناى جایگاه ثابت و مشخص است، که در اوستایى و فارسى باستان به صورت ، به معناى قرارگرفتن و ایستادن، باقى مانده‌است.
  در اوستایى، واژه‌هاى نْمانَ ، دِمانَ  ، خْشَىَ  ، شَیَنَ  ، مَئِثَ ، و مئثنیا   ، هَسْتَ  و هیثا ، شیتى  و کَتَ  به معناى خانه، محل اقامت، سرا، جا و نشیمن‌گاه به کار مى‌رفته‌است (رجوع کنید به بهرامى، جاهاى متعدد). بسیارى از واژگان فوق در ترکیب با واژه‌هاى دیگر نیز به کار رفته‌اند.این مجموعه وسیع از معادلهاى واژه خانه و ترکیبات آنها گواهى بر عمق توجه به خانه در طول تاریخ ایران است.(بازشناسى مفهوم خانه در زبان فارسى و فرهنگ ایرانى، خیال، ش 8 ، زمستان 1382 )
2-1 شعر
  خواجه نصیر طوسی در تعریف شعر آن را از دو زاویه مورد بررسی قرار می دهد.یکی دیدگاه اهل منطق و دیگر نزد عرف جامعه. "شعر نزد منطقیان عبارت است از کلام موزون و مخیل و در نزد عرف جمهور کلام موزون و مقفی."
  شللی معتقد است شعر به معنای کلی، یعنی بیان تخیل. شوپن هاور هم اظهار می کند: شعر یعنی به کار انداختن تصورات به یاری کلمات. بوعلی سینا در شفا می گوید: شعر، کلامی خیال انگیز است که از اقوالی موزون و متساوی ساخته شده باشد
شعر در لغت نامه ها
در فرهنگ فارسی معین: سخن موزون.
در فرهنگ لغت عمید: سخن زیبایی که کاربرد عملی ندارد، کلام موزون.
شعر نثر: یعنی پراکنده کردن، کلام غیر منظوم، خلاف نظم.

1-2-1شعر فارسی
  شعر کهن پارسی یا شعر کلاسیک پارسی به صورت کنونی قدمتی بیش از هزار و صد سال دارد. این گونه شعر کاملاً موزون بوده و وزن آن بر پایه ساختاری است که عروض نام دارد. ساختار اوزان عروضی برپایهٔ طول هجاهاست.  و هر مصراع به قالب هایی تقسیم می‌شود که هجاها باید در آن قالب‌ها قرار گیرند.و تفاوت شعر هجایی با شعر عروضی در وجود همین قالب هاست که شعر هجایی در قالبی قرار نگرفته و بر اساس هجاهای مصراع ساخته می‌شود. http://fa.wikipedia.org/wiki
2-2-1 زمینه های پیدایش شعرنو
  عواملی مثل آشنایی با فرهنگ غرب اعزام دانشجو به خارج، رواج روزنامه و رزونامه نگاری، ایجاد دارالفنون و... که زمینه انقلاب مشروطیت را در ایران فراهم کرد؛ لزوم تجدید نظر در ادبیات را نیز ایجاد کرد. البته احساس نیاز به تحول در ادبیات فارسی بی سابقه نبود اما کمیت و کیفیت آن تفاوت اساسی با تحولات سده اخیر داشت.کوشش برای تجدد در شعر چیزی نیست که با نیما یا مشروطه آغاز شده باشد. خاقانی، نظامی و اقمارشان در قیاس با شاعران قبل از خود عالماً و عامداً شیوه شعر را مورد تجدید نظر قرار دادند. کوشش صوفیه یکی از بزرگترین قدمها در حوزه تجدد شعر فارسی بوده است.
  اقدام شاعران سبک هندی که تمام توجهشان به تازگی خیال بود نیز تلاشی در این راستا بود؛ اما از آنجا که هر یک از این اقدام‌ها از بینشی یک بعدی سرچشمه می‌گرفت با توفیق همراه نبود. (امین پور، قیصر؛ سنت و نوآوری در شعر معاصر، علمی و فرهنگی، 1384، چاپ دوم، ص  474)
  حتی تلاش‌هایی هم که پیش از نیما و مقارن انقلاب مشروطیت و پیش و پس از آن صورت گرفت راه به جایی نبرد. از جمله سه تابلوی مریم از میرزاده عشقی که به مسائل اجتماعی و روزمره می‌پردازد، منظومه‌های ایرج میرزا که زبان محاوره را در آن بکار می‌گیرد.
شعر «یاد آر ز شمع یار آر» دهخدا که بوی تجدد از قالب و لحن آن به مشام می‌‌رسد، هر یک تلاشی در...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 5.38 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات خانه شعر نو,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه