جستجو در سایت

مطالعات خانه شهروند

1354 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات خانه شهروند

132 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات خانه شهروند
فهرست مطالب
- چکیده 4
- بیان مسئله 16
ضرورت تحقیق 18
فصل اول
نقطه آغازین : جستجویی گسترده در مقوله شناخت مفاهیم
بخش اول : درباره فرهنگ 20
1-1-1 واژه فرهنگ 20
1-1-2 تعریف فرهنگ 20
1-1-3 عناصر کارکردی فرهنگ 20
1-1-4 فرهنگ عمومی 21
1-1-5 دولتها و فرهنگ عمومی 22
1-1-6 نهادهای مردمی و فرهنگ عمومی 23
1-1-7 روابط عمومی 23
1-1-8 فرهنگ و روابط اجتماعی 25
1-1-9 اهمیت توافق روابط اجتماعی و فرهنگی 26
1-1-10 پی آورد 27

بخش دوم : درباره شهر به مثابۀ فضایی همگانی
1-2-1 واژه شهر 28
1-2-2 تعاریف شهر 29
1-2-3 عملکرد های انتظام بخش شهر 30
1-2-4 نظام محیط شهری 31
1-2-5 شهر معاصر و ویژگی های آن 33
1-2-6 پی آورد 36

بخش سوم : درباره شهروند
1-3-1 واژه شهروند 36
1-3-2 مفهوم شهروند 37
1-3-3 نقش شهروند 38
1-3-4 حقوق شهروندی 39
1-3-5 هویت شهروند معاصر 40
1-3-6 اجزاء و عناصر هویت شهروند معاصر 41
1-3-7 شکل گیری هویت شهروندی در نهادهای معدنی 42
1-3-8 پی آورد 43

بخش چهارم : مدیریت شهری ، مفاهیم ، ساختار ، الگوها
1-4-1مقدمه 43
1-4-2 بررسی مفاهیم پایه 44
1-4-3 بررسی ساختارهای مرتبط 44
1-4-4 گروهها و سازمانها 44
1-4-5سازمانهای رسمی 45
1-4-6 بروکراسی 45
        1-4-6-1 دیدگاه وبر درباره بروکراسی 45
        1-4-6-2بروکراسی و الیگارشی 46
1-4-7 سازمانهای غیر بروکراتیک 47
        1-4-7-1گروههای خودیاری 47
        1-4-7-2ویژگی های خودیاری 48
1-4-8مفاهیم مشارکت 48
1-4-9بررسی تعاریف و نظریات پیرامون مفهوم مشارکت 48
1-4-10مشارکت و هویت 49
1-4-11مشارکت مستقیم 51
1-4-12 پی آورد 52
بخش پنجم : درباره جامعه مدنی

1-5-1مقدمه 52
1-5-2مفهوم جامعه مدنی 53
1-5-3ویژگی های جامعه مدنی 53
1-5-4عناصر جامعه مدنی 54
1-4-6ساختار و کالبدهای اصلی جامعه مدنی 56
        1-4-6-1کالبد نظم و قانون اولیه 56
        1-4-6-2کالبد سیاسی 56
        1-4-6-3کالبد اقتصادی 57
        1-4-6-4کالبد حقوق اجتماعی و آزادی های مدنی 57
        1-4-6-5کالبد آمیزه ای 57
        1-4-6-6کالبد جدید 57
1-4-7ارکان جامعه مدنی 57
1-4-8بررسی پیامدهای اجتماعی ایده جامعه مدنی 58
1-4-9پی آورد 59

بخش ششم : درباره سازمانهای دولتی NGO ها به مثابه ظرف نوین مشارکت اندیشه های انسانی
1-6-1 تعاریف 59
1-6-2 نهادهای اجتماعی ، عرصه مشارکت مردمی 60
1-6-3 عوامل مؤثر در پیدایش سازمانهای غیر دولتی 61
1-6-4 رابط میان دولت و تشکلهای غیر دولتی 61
1-6-5 رابطه جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی 62
1-6-6 رابطه کارکردی شورای شهر و سازمانهای غیردولتی 63
1-6-7 بررسی چند الگوی ساده از نهادهای مدنی 65
1-6-8 معرفی سه نهاد غیردولتی در غالب NGO 65
 1-6-8-1 کانون نواندیشان جوان 65
 1-6-8-2 فرآسبز انجمن طراحان صنعتی 66
 1-6-8-3 هم اندیشان کویر 66

بخش هفتم : درباره شورا
1-7-1 مقدمه 67
1-7-2 تعریف 67
1-7-3 نظام شورا در قانون اساسی 68
1-7-4 مدیریت شهری نوین 69
1-7-5 نحوه ارتباط شورای شهر با شهرداریها 71
1-7-6 ارتباط شورای شهر با شهردار 72

فصل دوم
مطالعات پایه
بخش اول:
 بررسی مختصر پیرامون مطالعات طبیعی و جمعیتی 78
2-1-1- بیان اهمیت و ضرورت موضوع 78
2-1-2- استان مازندران 78
2-1-3- جغرافی منطقه 78
2-1-4- موقعیت شهری 78
2-1-5- سیمای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی 79
2-1-6- منابع آب 79
2-1-7- رودها 79
2-1-8- آب و هوا 79

بخش دوم 
 مطالعات تاریخی 80
تاریخچه 80

فصل سوم:
3-1-1- آشنایی مختصر با نمونه‌های خارجی و داخلی 82

فصل چهارم:
بررسی ضوابط و مقررات طراحی مرتبط با طرح
بخش اول: طراحی استانداردها و ضوابط بررسی
4-1-1- مقدمه 92
4-1-2- استانداردهای طراحی مجموعه اداری 92
4-1-3- ضوابط طراحی تالار 95
حداقل تعداد راه‌های خروجی الزامی 102
چگونگی استقرار راه‌های خروجی 102
روشنایی راه‌های خروجی 103
علامت گذاری راه‌های خروج 104
ضوابط کلی در سالن‌های اجتماعات 107

بخش دوم: استانداردهای ایمنی 108
4-2-1- دسترس‌های اضطراری 109

بخش سوم: بررسی تاسیسات الکتریکی مخابراتی و سیستم‌های تهویه مطبوع
4-3-1- تاسیسات برق 111
4-3-2- تهویه مطبوع 112

فصل پنجم:
فرایند طراحی معماری
بخش اول
 – در بستر عینیت یافتن مفاهیم 116
5-1-1- مقدمه 116
5-1-2- شناخت اهداف و مخاطبین پروژه 117
5-1-3- مبانی نظری عام 118
5-1-4- تحلیل سایت 120
5-1-5- ایده طراحی 126
5-1-6- تنظیم تدوین و تدفیق برنامه فیزیکی 127

بخش اول
1-1-1 واژه فرهنگ :
پیشوند و به معنای جلوه « فر » است « هنگ » و « فر » فرهنگ واژه ای فارسی و مرکب از دو بخش کوچک و به معنی کشیدن و سنگینی و وزن می باشد این « تنگا » از ریشه اوستایی « هنگ » بالاسر و پیش آمده و واژه ای مرکب از نظر نحو به معنی بالا کشیدن ، برکشیدن و بیرون کشیدن است و هیچگاه در ادبیات فارسی به مفهومی که برخاسته از ریشه کلمه باشد نیامده است.
لازم به یادآوریست که در مردم شناسی ریشه یابی واژگان و معنای لغوی کلمات مدنظر نیست بلکه مفهوم و استنباطی که مردم از یک واژه دارند مورد مطالعه قرار می گیرد. 
1-1-2 تعریف فرهنگ :
فرهنگ به مجموعه شیوه زندگی اعضای یک جامعه اطلاق می شود به طور دقیق تر فرهنگ عبارت است از ارزش هایی که اعضای یک گروه معین دارند، هنجارهایی که از آن پیروی می کنند و کالاهای مادی که تولید می کنند. ارزش ها، آرمانهایی انتزاعی هستند، حال آنکه هنجارها اصول و قواعد معینی هستند که از مردم انتظار می رود آنها را رعایت کنند.هنجارها نشان دهنده بایدها و نبایدها در زندگی اجتماعی هستند. 
فرهنگ به شیوه زندگی اعضای یک جامعه معین – عادات و رسوم آنها، همراه با کالاهای مادی که تولید می کنند – مربوط می شود. جامعه به نظام روابط متقابلی اطلاق می گردد که افرادی را که دارای فرهنگ مشترکی هستند به همدیگر مربوط می سازد. 
1-1-3 عناصر کارکردی فرهنگ : 
در بررسی فرهنگ، تمایز مهمی بین سه جنبه فرهنگ می توان قائل شد. نقش فرهنگ در شکل دادن به رفتار کنش گران اجتماعی در کوتاه مدت، نقش رفتار کنش گران در تعریف مجدد فرهنگ در میان مدت و نقش رفتار در شکل دادن به فرهنگ در بلند مدت سپس معانی عمده مفهوم فرهنگ در مردم شاسی را بررسی خواهیم کرد که عبارتند از هویت بخشی به گروههای اجتماعی و مجموعه نمادهای مورد توافق کنش گران اجتماعی . این روند )که تا حدی تاریخی است( از درک فرهنگ به عنوان نوعی موجودیت بیرونی که افراد در برابر آن منفعل هستند و به سمت معنائی از فرهنگ حرکت می کند که طبق آن دست کاری و دخل و تصرف کنش گران در آن کاملاً آشکار است، دلالت دارد. 
1-1-3-1 فرهنگ به منزله سازنده هویت :
شاید قدیمی ترین معنای فرهنگ، هویت بخشی به یک گروه اجتماعی باشد. در این معنا، شناسائی یک فرهنگ و ارتباط با یک الگوی جمعیتی مورد توجه است و می توان به سادگی الگوی فوق را بر اساس جایگاه زمانی و مکانی آن نامگذاری کرد. 
معرفی فرهنگ به عنوان هویت بخش، دومعنای مهم در بردارد. اول اینکه افراد سازنده یک الگوی جمعیتی اعضاء یک نظام ارتباطی بوده که همگی در آن الگو سهیم هستند و آن را انتقال می دهند و معنای دوم این است که رفتار جمعیت شناختی از یک الگوی رفتاری بزرگتر و پیچیده تر است که همانند بخشی از یک مجموعه رفتار کلی در یک گروه اجتماعی آموخته می شود.
1-1-3-2فرهنگ به منزله درک نمادین توافقی :
در این معنای به غایت مشارکتی، فرهنگ به صورت مستمر در جریان کنش متقابل اجتماعی و توسط آن آفریده می شود و تجدید شکل می یابد. فرهنگ رو بنای نمادین است که دائماً در معرض مذاکره و توافق است که افراد طرف مذاکره با سخنگویان گروههای طرف مذاکره آن را می پرورانند. فرهنگ را می توان به عنوان فصل مشترک ادراکی تعریف کرد که بین کنش گرایان پدید می آید. آنهم هنگامی که آنها روابط اجتماعی مابین خود را مستقر و اداره می کنند. 
1-1-4 فرهنگ عمومی :
زندگی مردم یک جامعه ابعاد متفاوتی دارد. یکی از مهمترین ابعاد زندگی فرهنگی یک جامعه است اگر عنوان مطلوبی « فرهنگ عمومی » بخواهیم نامی برای زندگی فرهنگ
...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 3.80 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات خانه شهروند,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه