جستجو در سایت

مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار

1905 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار

136 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار
فهرست مطالب
فصل یکم:
طرح مسئله از دیدگاه پژوهشی
1-1) مقدمه 
1-2-1) سابقه بورس در ایران: 
فصل دوم
پیشینه پژوهش
1-2) بورس
1-1-2)مزایای بورس اوراق بهادار: 
3-1-2) شورای عالی بورس و اوراق بهادار: 
2-2) سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)
3-2-2) بورس اوراق بهادار تهران
4-2-2) بازارمالی: 
5-2-2) کارکردهای بازار مالی: 
1-5-2-2) جذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینه منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی):
2-5-2-2-) تعیین قیمت وجوه و سرمایه: 
3-5-2-2) انتشار و تحلیل اطلاعات: 
3-2) تسهیل دادوستدها
-4-2) توزیع خطر و مدیریت ریسک:
5-2) طبقه بندی بازارهای مالی:
1-5-2-) بازار پول:
2-5-2-)) بازار سرمایه:
فصل سوم
شناخت بستر طبیعی و اجتماعی
1- 3-)ویژگی های استان تهران:
1-1- 3-)شناخت تاریخچه تهران:
2-1- 3-)سابقه تاریخى تهران:
2- 3-)جاذبه های گردشگری در شهر تهران:
3- 3-)مطالعات فرهنگی:
4- 3-)قومیت 
5- 3-)دین 
6- 3-)زبان
7- 3-)توپوگرافی و شیب:
8- 3-)پوشش گیاهی:
9- 3-)منابع آب
10- 3-)آب و هوای استان تهران
11- 3-)بارندگی و رطوبت نسبی
12- 3-)دما و یخبندان 
13- 3-)باد 
14- 3-)زلزله 
15- 3-)اوضاع اقتصادی شهر تهران
16- 3)شبکه حمل و نقل
1-16- 3)فرودگاه‌ها
2-16- 3)پایانه‌های مسافربری
3-16- 3)بزرگراه‌ها
4-16- 3)متروی تهران
17- 3-)اهداف عمده طراحی اقلیمی در شهر تهران
1-17- 3-)تأثیر اقلیم بر فرم 
2-17- 3-)شکل و جهت گیری ساختمان در شهر تهران
فصل چهارم
بررسی و شناخت شهرسازی و معماری منطقه
1 -4) معماری تهران: 
2-4) بافت شهری در مناطق گرم و خشک: 
1-2-4)پلان ها و نقشه ها در منطقه گرم گرم خشک:
2-2-4)پوشش بام در اقلیم گرم و خشک:
3-2-4)تعداد و مساحت بازشوها و درها:
4-2-4)گذرها و معابر در منطقه خشک: 
5-2-4)گذرهای سر پوشیده (ساباط) :
6-2-4)مصالح بدنه دیوارها در این اقلیم :
7-2-4)سطوح و نما در این اقلیم :
8-2-4)حیاط مرکزی در اقلیم گرم و خشک :
3-4) مطالعه فضاهای معماری در خانه های سنتی مناطق گرم و خشک: 
1-3-4)حیاط نارنجستان
2-3-4)گودال باغچه
3-3-4)بام
4-3-4)سرابستان
5-3-4)زمستان نشین
6-3-4)تابستان نشین
7-3-4)بهار خواب
8-3-4)اتاق کرسی
9-3-4)پایاب
10-3-4)حوض خانه و سرداب
11-3-4)شوادان
12-3-4)شبستان
13-3-4)شناشیل
14-3-4)آب سرا
15-3-4)کنده
16-3-4)اتاق بادگیر
4-4) مصالح رایج:
فصل پنجم
ضوابط، معیارها و برنامه ریزی عملکردی ( فیزیکی)
1-5) موضوع فعالیت شرکت:
2-5)جمع بندی فعالیتهای اصلی بورس : 
3-5)ارکان شرکت :
1-3-5) ساعات کار :
2-3-5)- الگوهای طراحی معماری 
4-5)کارآیی ساختمان (بهره برداری مفید ساختمان) 
1-4-5) بهره برداری مفید اداری 
1-1-4-5)- گروه 1 (فضاهای اصلی)
2-1-4-5)- گروه 3 (فضاهای رفاهی) 
3-1-4-5)گروه 4 (فضاهای پشتیبانی) 
4-1-4-5)- گروه 5 (فضاهای گردش) 
فصل هفتم:
بررسی نمونه موردی
فصل هشتم:
بررسی سایت پایان نامه

1-8)دلایل انتخاب سایت:


فصل یکم:
طرح مسئله از دیدگاه پژوهشی

1-1) مقدمه 
مأموریت کلیسازمان بورس و اوراق بهادار عبارتست از ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاران دراوراق بهادار از طریق نظارت بر فعالیت مشارکت‌کنندگان در این بازار به گونه‌ای کهکارایی، انصاف و نظم در این بازار حاکم باشد. نتیجه‌ی این اقدامات تسهیل در تشکیلسرمایه و به تبع، بهبود متغیرهای کلان اقتصادی خواهد بود. این مهم از طریق نظارت برحسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 ممکن است که برای تحقق آن،مجموعه‌ای از آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی تدوین، تصویب و ابلاغ می‌گردد. قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار ایران از یک مفهوم ساده نشأت گرفتهاست. تمامی سرمایه‌گذاران شامل سرمایه‌گذاران نهادی و سرمایه‌گذاران فردی باید بهتمامی واقعیت‌های پایه که در تصمیم‌گیری‌های خود برای خرید، نگهداری و فروش اوراق بهادار نیاز دارند، دسترسی داشته باشند. بدین منظور سازمان بورس و اوراق بهادارتمامی شرکت‌های سهامی عام را به ثبت نزد خود موظف کرده و شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار را به انتشار کلیه اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مؤثر درتصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران موظف ساخته است. این مهم سرمایه‌گذاران را در قضاوت‌ها وتصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک خواهد نمود. 
برای اطمینان از ایجاد چنینفضایی، سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تقویت ساختار نظارتی خود و تعامل باسرمایه‌گذاران، متخصصین و سایر دست‌اندرکاران صنعت اوراق بهادار است تا نگرانی‌هایآنان را استماع نموده و از تجربیات آنها در راستای رسیدن به قله‌های غرورآفرینآینده استفاده کند. 
سازمان، بازارها و نهادهای مالی را به عنوان عناصر کلیدی دربازار سرمایه نظارت می‌کند. بازارهایی که وجود دارند و در حال تکامل‌اند وبازارهایی که به وجود خواهند آمد. نهادهایی که در دست طراحی و قانونمند‌شدن هستنداز جمله: صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری که به سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای طعمسرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را خواهند چشانید، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌هایرتبه‌بندی که بنگاه‌های اقتصادی را در زمینه تأمین مالی، مدیریت ریسک و نفوذ دربازارهای جهانی یاری خواهند رسانید، مشاورین سرمایه‌گذاری که مشارکت‌کنندگان درصنعت اوراق بهادار را در تصمیم‌گیری‌ها مشاورت خواهند داد و نهادهایی که در حالحاضر در خدمت سرمایه‌گذاران‌اند از جمله کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌گذاری. 
بازار سرمایه ایران گر چه عمری 40 ساله دارد، اما نیاز به کمک کلیه گروه‌هایذینفع و ذیعلاقه دارد تا بتواند در لوای خود امیدهای توسعه اقتصادی را محقق سازد. بازار فعلی میراثی از گذشتگان برای ما و بازار آینده میراثی از ما برای آیندگاناست. در این سیر تاریخی امید است یاری گروه‌های مختلف به دور از شائبه نظرات سودارو در جهت ایجاد بازار سرمایه ملی ایرانی منطبق با ویژگی‌های بازاری امن، منصفانه،شفاف و کارآ، به سوی سازمان روانه گردد. 
در این رساله، طراحی ساختمان جدید سازمان بورس به عنوان یکی از راهکارها و امکاناتی است که بتواند در جهت ارتقا و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری کشور مورد توجه قرار گیرد.

2-1) تاریخچه
واژه بورس از نام خانوادگی شخصی به نام"واندر بورس" اخذ شده که در اوایل قرن چهاردهم در شهر بروژ بلژیک می¬زیسته و صرافان شهر درمقابل خانه او گرد هم می¬آمدند و به دادوستد کالا، پول و اوراق بهادار میپرداختند. این نام بعدها(1309) به کلیه اماکنی اطلاق شد که محل دادوستد پول، کالا و اسناد مالی و تجاری بوده است. رشد بورس سهام و جاافتادن آن در عملیات تجاری و اقتصادی، با انقلاب صنعتی اروپا و شکوفایی اقتصاد تازه متحول شده آن همراه بوده است. اولین بورس معتبر دنیا، در سال 1611 در شهر آمستردام تشکیل شد و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن بورس عرضه کرد. بورس آمستردام امروزه نیز یکی از منابع مهم تأمین سرمایه در سطح بین‌المللی است. نکته قابل توجه آن است که در هنگام افزایش قابل ملاحظه معاملات سهام، کشورهای اروپایی نظیر انگلستان، آلمان، سوئیس، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات سهام و ضمانت‌های اجرایی لازم برای آن را وضع کردند تا از هرگونه تقلب و پایمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگیری شود. 
بورس اتریش در وین در سال 1771 افتتاح شد که عمدتاً به معاملات اوراق قرضه دولتی جهت تامین مالی جنگ می-پرداخت. بورس اتریش در پایان قرن 19 میلادی 2500 سهم را در تابلوی خود داشت و یکی از مهمترین مراکز مالی اروپا به شمار می¬رفت.
در لندن معامله¬گران در بورس جهت انجام معامله در قهوه¬خانه گرد هم می¬آمدند. برای نظم بخشیدن به بازار، قهوه¬خانه ...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 25.6 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه