جستجو در سایت

مطالعات سرای سالمندان 01

2630 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات سرای سالمندان 01

193 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب :
1-1)مقدمه
1-2)طرح مسئله
1-3)ضرورت ایجاد سرای مهرسالمندان 
1-4)اهداف تحقیق
1-5)تعریف سالمندی
1-6)تعریف پیری
1-7) ویژگی‌های دوران سالمندی
1-7-1) محدودیت‌های فیزیکی 
1-7-2) ویژگی‌های روانی
1-7-2-1)روابط عاطفی با کودکان‌
1-7-2-2)عادت
1-7-2-3)احساس افسردگی و تنهایی
1-7-3)ویژگی‌های اجتماعی
1-7-3-1)روابط اجتماعی
1-7-3-2) فعالیت‌های اجتماعی
1-7-4)شرایط اقتصادی
1-8) بهداشت سالمندان
1-9)سالمندی در ایران و جهان
1-9 -1)پیشینه نگرش به دوران سالمندی
1-9-1-1) سالمندی در تمدن‌های کهن 
1-9-2) رویکرد نظریه‌پردازان و فیلسوفان
1-9-3) رویکرد قرآن کریم
1-9-4) سالمندی در دوره معاصر :
1-9 -2)ساختار جمعیتی سالمندان
1-9-2-1 )جمعیت سالمندان جهان
1-9-2 -2)جمعیت سالمندان در ایران
1-10) نیازهای دوران سالمندی 
1-11) مسکن سالمندان
1-12) نظریه های مربوط به مسکن سالمندان
1-13)پیوند نسل ها
1-13-1)پیشینه
1-13-2)علل انزوای سالمندان و شکاف نسل ها
1-13-2-1)درون نظام اجتماعی:
1-13-2-2)جدا شدن اشخاص کهن سال از مرکز و هسته زندگی: 
1-13-2-3)فعالیت و اشتغال سالمندان:
1-13-2-4)عدم حضور مستمر مادر نزد کودک
1-14)امید به زندگی
2-1)تاریخچه
2-1-1)پیدایش خانه سالمندان در جهان
2-1-2)پیدایش و توسعه خانه سالمندان در ایران 
2-2)نتایج حاصل از مطالعات موردی خانه های سالمندان در ایران 
2-3)خانه سالمندان
2-3-1)آسایشگاه سالمندان
2-4)فرآیند ورود به خانه سالمندان
2-5)شرایط محیطی خانه سالمندان
2-6)برنامه ریزی و طراحی خانه سالمندان
2-6-1)نیازهای خاص سنین سالمندی
2-6-2)کیفیت مجموعه
2-6-3)کاربردهای فضاهای خارجی
2-7)بررسی نمونه های مشابه 
2-7-1)بررسی چند نمونه خانه سالمندان در ایران
2-7-1-1)آسایشگاه کهریزک
2-7-1-1-1)بخش های مختلف آسایشگاه
2-7-1-2)آسایشگاه فرزانگان
2-7-2)بررسی چند نمونه خانه سالمندان در خارج از ایران
2-7-2- 1)مرکز سالمندان (People Coordinated Services) PCS :
2-7-2- 2)مرکز نگهداری روزانه سالمندان در لندن 
3-1)تآثیر روانی فضای سبز بر روی انسان
3-1-1)اهمیت فضای سبز از بعد اجتماعی و رفاهی و تفریحی
3-1-2)نقش فضای سبز و اهمیت آن در زندگی  
3-1-2-1)نقش گیاهان در کاهش آلودگی صدا
3-2)اهمیت فضای سبز و تأثیر آن بر روان انسان
3-3)نقش پارکها وفضاهای سبز در روبط جمعی (بررسی راهکارهای عملی )
3-4)آب وجایگاه در فضای سبز
3-5) گل درمانی
3-5-1)تاثیرات مثبت گل بر سالمندان
3-5-2)تاثیر مثبت گلها بر مردان
3-6)دریا درمانی
3-6-1)آب درمانی
3-6-2)شن در مانی 
3-6-3)خواص درمانی ریزه های شن
3-6-4)درمان به وسیله رسوب دریا
3-6-5)درمان به وسیله باد
3-6-6)درمان به وسیله آفتاب
3-7)خصوصیات موثر در انتخاب سایت
3-8)تحلیل و بررسی سایت
3-8-1)موقعیت در شهر،منطقه،ناحیه.
3-8-2) وضع موجود سایت
3-8-3)خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر
3-8-3-1)موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن 
3-8-3-2)خصوصیات اجتماعی 
3-8-4)امکانات فرهنگی 
3-8-5-1)موقعیت و محدوده حوزه‏طبیعی شهر تنکابن 
3-8-5-2)بررسی ساختار توپوگرافی حوزه 
3-8-6)تراکم جمعیت در وضع موجود
3-8-7)منشاء بارندگی‏ها
3-8-8)باد
3-9)شیب سایت
3-10)دسترسی
3-11)عامل صوت
3-12)شکل سایت 
3-13)آنالیز سایت
4-1)    جمع‌بندی و ارائه رهنمودهای طراحی مراکز روزانه
4-1-1)کلیات :
4-1-2) خدمات و فعالیت‌های مناسب در مراکز روزانه سالمندان :
4-1-2-1) فعالیت‌های اجتماعی :
4-1-2-2)فعالیت‌های فرهنگی- مذهبی :
4-1-2-3)فعالیت‌های آموزشی :
4-1-2-4)فعالیت‌های تفریحی- ورزشی :
4-1-2-5)فعالیت‌های اوقات فراغت :
4-1-2-6) فعالیت‌های روزمره و شخصی :
4-1-2-7)خدمات اداری :
4-1-2-8)خدمات مراقبتی پزشکی و توانبخشی :
4-1-2-9)خدمات مشاوره‌ای :
4-1-2-10)خدمات ایاب و ذهاب :
4-1-3)رهنمودهای طراحی معماری مراکز خدمات روزانه :
4-1-3-1)رویکرد طراحی :
4-1-3-2)رهنمودهای عمومی طراحی :
4-1-3-3)ملاحظات طراحی :
4-1-3-3-1)مکانیابی :
4-1-3-3-2)دسترسی‌ها :
4-1-3-3-3)بازشوها :
4-1-3-3-4)فضاهای اصلی مراکز روزانه
4-1-3-3-5)فضاهای باز :
4-1-3-3-6)سطوح
4-1-3-3-7)نورپردازی :
4-1-3-3-8)آکوستیک :
4-1-3-3-9)ایمنی در برابر حریق [29] :
4-1-3-3-10)تهویه :
4-1-3-3-11)علائم :
4-1-3-3-12)تجهیزات :
4-1-3-3-13) مبلمان :
4-1-3-3-14)نتیجه گیری:
4-2) ضوابط عمومی طراحی معماری مراکز شبانه
4-2-1) سطوح :
4-2-2)سطوح شیبدار :
4-2-3)بازشو 
4-2-3-1) در :
4-2-3-2) پنجره :
4-2-4)میله دستگرد :
4-2-5)علایم و تجهیزات :
4-2-6)پله :
4-2-7) آسانسور :
4-2-8)راهرو‌ :
4-2-9) سرویس بهداشتی :
4-2-10)سایر مقررات : 
4-2-11) سایر توصیه‌ها :
4-3)ضوابط اختصاصی طراحی معماری خانه سالمندان
4-3-1) الزامات عمومی
4-3-1-1) ضوابط کلی :
4-3-1-2) مکانیابی :
4-3-1-3) سرانه :
4-3-1-4) سطوح کف :
4-3-2)فضاهای اصلی :
4-3-2-1) فضای ورودی :
4-3-2-1-1)فضای انتظار‌ :
4-3-2-1-2) فضای پذیرش :
4-3-2-2)فضای اداری :
4-3-2-3)فضای درمانی :
4-3-2-4)فضای مشترک عمومی 
4-3-2-4-1) نشیمن :
4-3-2-4-2)کتابخانه :
4-3 -2-4-3) اتاق غذاخوری :
4-3-2-4-4) نمازخانه :
4-3-2-4-5) فضای ورزشی :
4-3 -2-5 ) فضای سکونتی و بهداشتی :
4-3-2-5-1) اتاق خواب :
4-3-2-5-2) سرویس بهداشتی :
4-3-2-5-3) حمام :
4-3-2-6 )فضای ارتباطی
4-3-2-6-)1 پله :
4-3-2-6-2 )آسانسور :
4-3-2-6-3) راهرو :
4-3-2-6-4 )بازشو
4-3-2-6-4-1) در :
4-3-2-6-4-2) پنجره :
4-3-2-7) فضای خدماتی :
4-3-2-7-1) آشپزخانه‌ :
4-3-2-7-2) رختشویخانه :
4-3-2-7-3 )انباری‌ :
4-3-2-7-4) موتورخانه :
4-3-2-7-5) فضای نگهداری متوفیان :
4-3-2-8 )فضای باز عمومی :
4-3-3 )سایر مقررات :
5-1)مبانی نظری
5-2)برنامه فیزیکی پروژه
5-3)شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه
5-4)سیستم های تأسیسات 
5-4-1)تاسیسات مکانیکی
5-4-2)تاسیسات الکتریکی
5-5)آنالیز طرح
5-6)نقشه های پروژه
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 1.15 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات سرای سالمندان,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه