جستجو در سایت

مطالعات شهر کودک

1342 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات شهر کودک

136 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات شهر کودک
فهرست مطالب  
عنوان                                            صفحه  
مقدمه.....................................................1
فصل اول...................................................2 
1-١ شناخت کودک............................................2  
1-١-١ دوره حسی-حرکتی .....................................3
1-1-2 دوره پیش عملیاتی ...................................3
1-2 رشد کودک..............................................4
1-2-1 رشد ادراکی-حرکتی....................................5 
1-3 آموزش وپرورش دوران کودکی..............................5
1-4 تعریف آموزش وپرورش ...................................6
1-5 تاریخچه آموزش در دوران کودکی..........................7
1-6 روش آموزش............................................10
1-6-1 فعالیت های معلم ساخته(یا سازمان یافته).............11 
1-6-2 فعالیت های خودیاری.................................11
1-7 استفاده از حرکت برای آموزش...........................11
1-7-1 رشد عاطفی..........................................12
1-7-2 رشد اجتماعی........................................13
1-7-3 تاثیر اجتماع بر رشد کودک...........................13
1-8 واژگان خاص...........................................14
1-8-1 رنگ ها.............................................14
1-8-2 اعداد..............................................14
1-8-3 رابطه کل وجزء......................................14
1-8-4 زمان...............................................14
1-9 نمادها و نشانه ها....................................15
1-10 مفهوم رنگ...........................................15
1-11 اهمیت وتاثیرگذاری رنگ در کودکان.....................15
1-12 صدا.................................................16
1-13 احساس...............................................16
1-14 ادراک...............................................17
1-15 کودک و هنر..........................................17
1-16 نقاشی........................... ...................18
1-17 دنیای کودک در نقاشی های او..........................18
1-18 داستان..............................................19
1-19 موسیقی..............................................19
1-20 ویژگی های مشترک در هنر کودکان.......................20
1-21 طبیعت و عناصر طبیعی.................................20
1-22 بازی................................................21
1-22-1 انواع بازی کودکان.................................22
1-22-2 اجزاء بازی........................................23
1-22-3 نقش بازی در تکامل شخصیت...........................23
1-22-4 فواید بازی برای کودک..............................24
1-23 شخصیت و رفتار مربیان................................25
1-24 تئوری خلاقبت ........................................26
1-24-1 خلاقیت از دیدگاه های مختلف.........................27
1-24-2 تعاریف خلاقیت......................................28
1-24-3 روانشناسی خلاقیت...................................29
1-24-4 عوامل موثر در خلاقیت...............................30
1-24-5 اجزا تصور خلاق.....................................31
فهرست منابع فصل اول......................................34 
فصل دوم..................................................35 
مطالعات معماری...........................................35
2-1 معماری کوک...........................................35 
2-2 کودک و فضا...........................................36
2-3 کشف روابط فضایی کودک.................................37
2-4 دریافت حسی کودک از فضا...............................38
2-5 کودک و فضای ساخته شده................................39
2-6 نقش معماری در پرورش فکر کودک.........................40
2-٧ اهداف معماری برای کودک...............................41
2-٨ اصول مکان یابی.......................................42
2-٩ سازگاری..............................................42
2-٩-١ کاربری های ناسازگار................................43
2-٩-٢ کاربری سازگار......................................43
2-١٠ مطلوبیت.............................................43
2-١١ شرایط محیطی.........................................43
2-١٢ شرایط اقلیمی........................................44
2-١۳ چارچوب های طراحی محیط مناسب برای رشد کودک...........44
2-١٤ انواع معماری برای کودک..............................48
2-١٥ ویژگی های یک فضای کودکانه...........................50
2-١٦ ساختار کلاس درس و تاثیر آن بر خلاقیت..................52
2-١٧ طراحی فضای باز از دیدگاه کودک.......................52
2-١٨ کودک و فضای معماری..................................53
2-١٩ نتیجه گیری..........................................55
فهرست منابع فصل دوم......................................57 
فصل سوم..................................................58 
مبانی نظری طرح...........................................58
3-١ مبانی نظری...........................................58
فهرست منابع فصل سوم......................................60 
فصل چهارم................................................61 
بررسی چند نمونه در ارتباط با موضوع.......................61 
4-1 مهد کودک Tromso   ......................................61
4-1-1 ویژگی های آب و هوایی کشور نروژ.....................62 
4-1-2 ویژگی های مجموعه...................................63 
4-2 مهدکودک Timayui.......................................67
4-2-1 ویژگی های آب و هوایی کشور کلمبیا...................68 
4-2-2 ویژگی های مجموعه...................................69 
4-3 مهدکودک Tellus .......................................74
4-3-1 ویژگی های آب و هوایی کشور سوئد.....................75 
4-3-2 ویژگی های مجموعه...................................76 
فهرست منابع فصل چهارم....................................80 
فصل پنجم.................................................81 
5 -1استاندارهای لازم برای طراحی...........................81 
5-1-1 ضوابط و معیارهای طراحی ............................81
5-1-1-1 ورودی و سردر و نگهبانی ..........................81
5-1-1-2 لابی و زیر مجموعه های آن..........................82
5-1-1-3 سالن فعالیت های گروهی............................82 
5-1-1-4 کلاس ها و آتلیه های آموزشی........................85   
5-1-1-5 سمعی و بصری......................................88 
5-1-1-6 نمازخانه.........................................88 
5-1-1-7 اتاق کامپیوتر....................................88 
5-1-1-8 کتابخانه.........................................89
5-1-1-9 رختکن ورزشی و زمین ورزشی و بازی کودکان...........90 
5-1-1-10 تاسیسات ، انبار ، پارکینگ.......................90  
5-1-1-11 تناسبات انسانی در تعیین مبلمان داخلی............91 
5-1-1-11-1 اطلاعات ابعادی.................................95
5-1-1-12 سازه............................................97 
فهرست منابع فصل پنجم....................................101
فصل ششم.................................................102  
مطالعات بستر طرح........................................102 
6-١ معرفی و بررسی اقلیمی سایت پروژه.....................102
6-1-1 شناخت کلی اقلیم ایران.............................102 
6-2 معرفی و بررسی اقلیمی سایت پروژه.....................103
6-2-1 ساختار کالبدی شهر.................................103 
6-3 موقعیت طبیعی شهر....................................104
6-3-1 بارندگی...........................................105 
6-3-2 رطوبت ............................................105 
6-3-3 درجه حرارت .......................................105
6-3-4 باد...............................................106 
6-4 محدودیت های نامناسب شهر تهران.......................107 
6-4-1 محدودیت شیب ها و عوارض همجواری....................107 
6-4-2 محدودیت اراضی کم مقاومت منطقه تهران...............108 
6-4-3 محدودیت اراضی در پهنه بندی خطر زمین لرزه..........108 
6-5 مصالح متناسب با اقلیم...............................108 
نتیجه گیری .............................................109
فهرست منابع فصل ششم.....................................113 
فصل هفتم................................................114
7-1 محل قرارگیری سایت ..................................114
7-1-1 منطقه 2 تهران.....................................115 
7-1-2 شهرک غرب .........................................116
7-1-3 بیشینه و دلیل نام گذاری ..........................116
فهرست منابع فصل هفتم....................................118 
فصل هشتم................................................119 
8-1 دلایل انتخاب سایت ...................................119
8-2 تحلیل سایت.................. .......................119 
8-3 کانسپت طرح..........................................122 
8-4 ریز فضاها...........................................123  
8-4-1 فضاهای آموزشی.....................................123 
8-4-2 فضاهای تفریحی.....................................123 
8-4-3 فضاهای اداری......................................124 
8-4-4 فضای خدماتی و پشتیبانی............................124
پیوست ها ...............................................125 

فصل اول 
1-١ شناخت کودک  
پیاژه(١٩٥٣) بررسی وتفسیری در مورد رشد کودکان در طول زندگی آن ها انجام داد.او تحت تاثیر روسو که کودکان را به صورت موجوداتی فعال می نگریست،قرار گرفت. (1)
پیاژه کودک رابه عنوان فیلسوفی درنظر می گیرد که جهان را تنها به گونه ای که تجربه کرده است،درک می کند.
کودک درحالت خودمیان بینی متولدمی شود و خود را به عنوان مرکز جهان هستی می بیند که هرچه در اطراف او اتفاق می افتد برای او لذت بخش است.کودکان تنهاآن چیزی را که تجربه کرده اند،درک می کنند. (1)
پیاژه معتقد است که سازش یافتگی از مهم ترین ویژگی های بشری است،اما کودک برای اینکه خود را بامحیط سازش دهد مجبور است اطلاعات جدیدی را بروز سازی کند. (1)
این مطلب اخیرا اساس شکل گیری شخضیت کودک و رو آوردن او به واقع گرایی را جان می بخشد.
پیاژه بابیان این مطلب که بابرقراری اثرات متعامل کودک با محیط طبیعی و اجتماعی دانش نیز به وجود می آید،مفهوم آشکار شدن طبیعی را بیان نمود. (1)
او اظهار می دارد که شیرخوار،کودک و بزرگسال همگی خود را وفق می دهند.ولی وفق دادن در زمان های مختلف،متفاوت می باشد.این مراحل بازتابی از اثرات تعامل تجربه و رشد بر روی ساختار ذهنی است که از قبل وجود داشته است. (1)
در حقیقت طرح ها و ساختارهایی که یک فرد در طول زندگانی مورد استفاده قرار می دهد،متفاوت است ودر یک ترتیب و توالی نسبتا منظمی انجام می گردد.این دگرگونی ها،معرف مراحل تحول است و هر مرحله تحولی از مرحله دیگر،متمایز می باشد. (1)

چهار مرحله رشد فکری از نظر پیاژه عبارتند از:
الف) دوره حسی-حرکتی ........٢ سال اول زندگی
ب) دوره پیش عملیاتی ........٢ تا ٧ سال
ج) دوره عملیاتی     ........٧ تا ١١ سال
د) دوره عملیات صعودی ...... ١١ تا ١٦ سالگی

1-١-١ دوره حسی-حرکتی  
هوش کودک در دوره حسی – حرکتی کاملا وابسته به اعمال او است و رفتار هوشمندانه در رفتار او انعکاس می یابد. (1)
در این دوره کودک دارای ویژگی های زیر است:
1) کودک خود را عامل عمل شناخته و اعمال عمدی انجام می دهد.
2) کودک در نگه داری ذهنی ناتوان است.
3) کودک در شناخت اعضای بدن ناتوان است.
4) کودک تحت تاثیر قوه بصره خود قرار دارد.
5) از جدایی وموقعیت جدید می ترسد.
6) راه های جدید را برای انجام یک عمل کشف می کند.
در اواخر این دوره کودک مفهوم اشیاء منظم را درک می کند و قدرت شکل گیری تصاویر ذهنی اولیه در او افزایش می یابد.در این دوره کودک باابتکار خود قادر به حل مسایلی است که قبلا آموزش ندیده است. (1)

1-1-2 دوره پیش عملیاتی 
دوره پیش عملیاتی به دو مرحله تقریبا مستقل تقسیم می شود:
 2 تا 4سال و 4 تا 7 سال. (1)
کیفیت ذهنی کودک در این دوره با دوره حسی – حرکتی متفاوت است.او کودکی نیست که صرفا بیشتر از دوره قبل نداند بلکه چگونگی استدلال منطقی و ادراک و نهایتا شناخت او متفاوت است.کودک تنها قدرت نگهداری ذهنی در مورد اشیائی را دارد که با آنها تماس بصری مستقیم داشته باشد. (1)
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 18.9 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات شهر کودک,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه