جستجو در سایت

مطالعات صنعتی بازیافت زباله خشک

2289 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات صنعتی بازیافت زباله خشک

140 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
عنوان

مقدمه
گام اول: پروپزال 
بیان مساله
اهداف
منابع و پیشینه
مبانی نظری عام
چکیده تحقیق
نحوه اجرا
گام دوم : شناخت
فصل اول : مطالعات پایه 
بخش یک: صنعت و معماری 
1ـ1ـ تاریخچه  صنعت
    1ـ1ـ1ـ تولد صنعت
    1ـ1ـ2ـ مهمترین عامل انقلاب صنعتی
    1ـ1ـ3ـ صنعت در قرن 19
1ـ2ـ معماری صنعتی 
    1ـ2ـ1ـ تاریخ معماری صنعتی
    1ـ2ـ2ـ گونه شناسی معماری صنعتی
    1ـ2ـ3ـ معماری صنعتی امروز
    1ـ2ـ4ـ معماری صنعتی ایران
    1ـ2ـ5ـ صنعت بومی و سنتی ایران
    1ـ2ـ6ـ گونه شناسی معماری صنعتی ایران
    1ـ2ـ7ـ بررسی صنعت در استان خراسان
1ـ3ـ کارخانه
    1ـ3ـ1ـ انواع ساختمان برای کارخانه
    1ـ3ـ2ـ طراحی کارخانه
    1ـ3ـ3ـ اهمیت طراحی کارخانه
    1ـ3ـ4ـ اهداف طراحی کارخانه
    1ـ3ـ5ـ روند طراحی کارخانه

بخش دو: صنعت بازیافت 
2ـ1ـ بازیافت 
    2ـ1ـ1ـ تعریف بازیافت
    2ـ1ـ2ـ تاریخچه بازیافت
    2ـ1ـ3ـ بازیافت و استفاده مجدد
    2ـ1ـ4ـ پردازش و بازیافت مواد زائد جامد
    2ـ1ـ5ـ پتانسیل بازیافت
    2ـ1ـ6ـ توان بازیافت

2ـ2ـ بازیافت مواد از زباله در ایران 
    2ـ2ـ1ـ تعیین توان بازیافت در شهرهای بزرگ کشور
    2ـ2ـ2ـ روشها و صنایع بازیافتی در کشور
    2ـ2ـ3ـ تاریخچه سازمان بازیافت
    2ـ2ـ4ـ بازیافت مواد از زباله در شهر مشهد
    2ـ2ـ5ـ طرح تفکیک از مبدا

2ـ3ـ مطالعه و بررسی مواد قابل بازیافت 
     2ـ3ـ1ـ منابع مواد زائد جامد
    2ـ3ـ2ـ انواع مواد زائد جامد
    2ـ3ـ3ـ ترکیبات مواد زائد جامد

2ـ4ـ ساختار فیزیکی و شیمیایی کاغذ، پلاستیک ، شیشه و فلز
    2ـ4ـ1ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی کاغذ
    2ـ4ـ2ـ ساختار شیمیایی و فیزیکی پلاستیک
    2ـ4ـ3ـ  ساختار شیمیایی و فیزیکی شیشه
    2ـ4ـ4ـ  ساختار شیمیایی و فیزیکی فلز

2ـ5ـ روشها و صنایع بازیافتی
    2ـ5ـ1ـ بازیافت و دفع در کشورهای رو به توسعه
    2ـ5ـ2ـ مدیریت مواد زائد جامد
    2ـ5ـ3ـ دسته بندی و ترکیب مواد زاید جامد
    2ـ5ـ4ـ رابطه بین زایدات و فن آوری مناسب
    2ـ5ـ5ـ رابطه بین استقرار شهری و فن آوری مناسب
    2ـ5ـ6ـ توجیهات زیست محیطی

2ـ6ـ شناخت وضع موجود کارگاه ها و صنایع تبدیلی 
مطالعات پراکندگی 
     2ـ6ـ1ـ غیر مجاز بودن فعالیت ها
     2ـ6ـ2ـ آلودگی زیست محیطی
    2ـ6ـ3ـ فضای مورد نیاز جهت استقرار
    2ـ6ـ4ـ دسترسی ها و شبکه ارتباطی

2ـ7ـ مزایای تجمیع کارگاه ها و ایجاد شهرک صنعتی 
    2ـ7ـ1ـ توجیهات فنی مجتمع صنعتی
    2ـ7ـ2ـ توجیهات اقتصادی مجتمع صنعتی
    2ـ7ـ3ـ توجیهات اجتماعی مجتمع صنعتی

فصل دوم: مطالعات تکمیلی 
بخش اول: مطالعات زیست محیطی 
1ـ1ـ مطالعه و برآورد آلایندگی های حاصل از فعالیتهای کارگاههای بازیافت
    1ـ1ـ1ـ کارگاه بازیافت کاغذ
    1ـ1ـ2ـ صنایع تبدیلی کاغذ
    1ـ1ـ3ـ کارگاه بازیافت پلاستیک
    1ـ1ـ4ـ صنایع تبدیلی پلاستیک
    1ـ1ـ5ـ کارگاه بازیافت شیشه
    1ـ1ـ6ـ صنایع تبدیلی شیشه
    1ـ1ـ7ـ کارگاه بازیافت فلز
    1ـ1ـ8ـ صنایع تبدیلی فلز

بخش دوم: اصول، ضوابط و معیارهای طراحی مجتمع صنعتی 
2ـ1ـ معیارهای شهری و برنامه ریزی مجتمع صنعتی 
    2ـ1ـ1ـ همسایگی
    2ـ1ـ2ـ تاسیسات زیر بنایی
    2ـ1ـ2ـ1ـ شبکه دسترسی مستقل
         2ـ1ـ2ـ2ـ شبکه اگو
         2ـ1ـ2ـ3ـ چاه آب و شبکه آبرسانی
         2-1ـ2ـ4ـ شبکه مخابرات
        2ـ1ـ2ـ5ـ سیستم مصرف گاز

2ـ2ـ مجتمع صنعتی از دیدگاه معماری و شهرسازی 
    2ـ2ـ1ـ جاده های ارتباط
     2ـ2ـ2ـ ضوابط تعیین کاربری زمین
    2ـ2ـ3ـ ضوابط تفکیک زمین
    2ـ2ـ4ـ ضوابط استقرار و همجواری صنایع

2ـ3ـ شناسایی اجزاء خصوصیات و ویژگی های کلی یک فضای صنعتی 
    2ـ3ـ1ـ بخش تحویل
    2ـ3ـ2ـ انبار مواد و محصول
    2ـ3ـ3ـ بارگیری و ارسال
    2ـ3ـ4ـ بخشهای غیر تولید

2ـ4ـ مشخصات معماری
2ـ4ـ1ـ نحوه آرایش توده و فضا 
    2ـ4ـ1ـ1ـ مقیاس
    2ـ4ـ1ـ2ـ اقلیم
    2ـ4ـ1ـ3ـ زیبایی شناختی
    2ـ4ـ1ـ4ـ نوع سازه
    2ـ4ـ1ـ5ـ سوله
    2ـ4ـ1ـ6ـ نمای توده
    2ـ4ـ1ـ7ـ آرایش فضای باز

2ـ5ـ ابعاد، اندازه ، استانداردها و ضوابط فضاهای اصلی مجموعه 
    2ـ5ـ1ـ عوامل محیطی
    2ـ5ـ2ـ نسبت قطعه زمین ساختمانی به پوشش سایت
    2ـ5ـ3ـ استراتژی انتخاب
    2ـ5ـ4ـ فواصل بین ستونها
    2ـ5ـ5ـ راهروها
    2ـ5ـ6ـ پلکان
    2ـ5ـ7ـ فضای اداری
    2ـ5ـ8ـ آزمایشگاه
    2ـ5ـ9ـ نمایشگاه
    2ـ5ـ10ـ سالن سخنرانی
    2ـ5ـ11ـ فضای رفاهی
    2ـ5ـ12ـ سرویسهای بهداشتی
    2ـ5ـ13ـ انبارها
    2ـ5ـ14- پارکینگ
    2ـ5ـ15ـ فضای سبز

فصل سوم: مطالعات تطبیقی 
3ـ1ـ نمونه های داخلی
    3ـ1ـ1ـ کارخانه کمپوست مشهد
    3ـ1ـ2ـ کارخانه پلاستیک مشهد
    3ـ1ـ3ـ کارخانه سامان باطری
3ـ2ـ نمونه های خارجی
    3ـ2ـ1ـ‌ کارخانه بازیافت افن باخ ـ‌ لانداو
    3ـ2ـ2ـ کارخانه ویترا
    3-2ـ3ـ چاپخانه ای . سی . ان
    3ـ2ـ4ـ فاضلاب مونیخ

فصل چهارم : مطالعات زمینه 
بخش یک: شناخت شهر مشهد 
1ـ1ـ سابقه تاریخی شهر مشهد
1ـ2ـ محورهای شاخص شهر
1ـ3ـ توسعه شهر در آینده
1ـ4ـ بررسی های جمعیتی شهر مشهد
1ـ5ـ بررسی شرایط اقلیمی شهر مشهد
    1ـ5ـ1ـ موقعیت جغرافیایی
    1ـ5ـ2ـ زلزله
    1ـ5ـ3ـ توپوگرافی و شیب
    1ـ5ـ4ـ وزش باد
    1ـ5ـ5ـ تابش آفتاب
    1ـ5ـ6ـ بارندگی

بخش دو: بررسی وضع موجود زباله خشک مشهد 
2ـ1ـ آنالیز زباله خشک مشهد
    2ـ1ـ1ـ آنالیز فیزیکی زباله
    2ـ1ـ2ـ چگالی زباله
    2ـ1ـ3ـ میزان کل زباله خشک در ماههای مختلف سال

2ـ2ـ برآورد میزان تولید 
بخش سه: مراحل انتخاب سایت طراحی 
3ـ1ـ بررسی معیارهای علمی لازم برای استقرار مجتمع صنعتی بازیافت در حاشیه شهر 
     3ـ1ـ1ـ معیارهای اقتصادی
     3ـ1ـ2ـ معیارهای اجتماعی
    3ـ1ـ3ـ معیارهای کالبدی
    3ـ1ـ4ـ معیارهای صنعتی
    3ـ1ـ5ـ معیارهای زیست محیطی
    3ـ1ـ6ـ معیارهای اقلیمی
    3ـ1ـ7ـ معیارهای ترافیکی
    3ـ1ـ8ـ معیارهای قانونی
3ـ2ـ بررسی میزان انطباق ویژگی ها با معیارهای مکان یابی 
    3ـ2ـ1ـ ایجاد انبارهای دپو در سطح شهر 
3ـ3ـ معرفی گزینه نهایی 

گام سوم: تحلیل
1ـ1ـ گردآوری نهایی اطلاعات و طبقه بندی مجدد
1ـ2ـ تدقیق نهایی اهداف
1ـ3ـ ارائه راهکارها

بخش دو: مبانی طراحی معماری پروژه 
بخش سه: برنامه فیزیکی 
3ـ1ـ جمعیت مخاطب
3ـ2ـ ضوابط بالا دست
3ـ3ـ ریز فضاها
قابلیت سنجی اراضی
ایده ها

گام چهارم: طراحی 
مدارک طراحی
تاسیسات و سازه

کتابنامه
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 48 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات صنعتی بازیافت زباله خشک,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه