جستجو در سایت

مطالعات طراحی شیرخوارگاه

2352 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات طراحی شیرخوارگاه

116 صفحه فایل Word

بخشی از متن :
چکیده
همیشه نسبتی تعاملی بین ظرف و مظروف وجود دارد، به بیان دیگر هر ظرف می بایست امکان زندگی مطلوب را برای مظروف مورد نظر به وجود آورد. اگر بخواهیم میزان توانایی خود را در کنترل فضا بیازمائیم عملاً بهترین امتحانات را وقتی می توان کرد که مظروف را با خصوصیات ویژه داشته باشیم؛در این راستا اولاً برای مشخص کردن میزان توانایی و ثانیاً به دلایل زیر، موضوع این طرح((مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست)) قرار گرفت:
طراحی خانه به عنوان مهم ترین مکانی که زندگی انسان در آن اتفاق می افتد از اهمیت فوق العاده ای برخودار است. برای کودکی که در محیط گرم خانواده از محبت پدر و مادر سرشار می شود و حمایت همه جانبه آن ها را در مسائل مختلف دارد، حتی اگر محیط زندگی اش کاملاً منطبق نیازهای او نباشد، به دلیل حضور در خانواده و خاطراتش، به آن محیط وابسته بوده و خانه را محلی امن برای خود می داند اما طراحی خانه برای کودک بی سرپرست می بایست به گونه ای صورت گیرد که علاوه بر نیازهای جسمی، پاسخگوی نیازها و کمبودهای روحی آنان (در حیطه معماری) باشد و امکان خاطره آفرینی را برایشان به وجود آورد. بنابراین طراحی خانه برای کودکان بی سرپرست از ظرافت و اهمیت بیشتری برخوردار است .
این ظرافت(مظروف و ظرف با خصوصیات ویژه ) و علاقه شخصی به کودکان بی سرپرست دلایل دیگر انتخاب
موضوع طرح نهایی بوده است.
این طرح در هشت فصل پی گیری خواهد شد:
– در فصل اول به دلایل و اهداف انتخاب پروژه پرداخته می شود.
– در فصل دوم به شناخت کودکان بی سرپرست از طریق شناخت کودکان با سرپرست (با خانواده )پرداخته خواهد شد. به این ترتیب که جایگاه خانواده و نقش آن در تأمین نیازهای کودک بررسی می شود و بعد به این نکته پرداخته خواهد شد که کودک بی سرپرست کودکی است بی خانواده با فقدان های ناشی از عدم تأمین نیازها. در حقیقت اگر کودک با خانواده شناخته شود، کودک بی سرپرست هم شناخته خواهد شد.
– در فصل سوم نمونه های موردی رابررسی می کنیم که به نمونه های موجود در ایران و جهان پرداخته می شود.
– در فصل چهارم به مفهوم دوران کودکی ،عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ، مراحل رشد در دوران کودکی ، مراحل تحول روانی کودک ، مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ، شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ، مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی، شکل گیری شخصیت در کودکان ، اجتماع کودکان و مراحل رشد در هنر و موسیقی را مورد نقد قرار می دهیم.
– در فصل پنجم به مسئله آموزش کودکان ، تعلیم و تربیت ، نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ، فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها می پردازیم.
– در فصل ششم به این که کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟ کیفیت فضاها، ،قواعد و معیارها، اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان و استاندارد ابزارهای بازی اشاره خواهد شد.
– در فصل هفتم به شناخت بستر طرح از طریق ساختار فرهنگی منطقه ، اقلیم و هواشناسی ، اصول طراحی اقلیمی و تحلیل سایت می پردازیم.
– در فصل هشتم برنامه فیزیکی ، دیاگرام های ارتباطی و در انتها نقشه های پروژه قرار دارد.

فهرست مطالب
فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
۱-۱ : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………………………….۲
۲-۱ : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی………………………………………………………………………………………………………………۳
۳-۱ : اهداف پروژه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴
۱-۳-۱ : موسسه زدایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۲-۳-۱ : رویکرد به معماری بومی و اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………..۵
۳-۳-۱ : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی………………………………………………………………………………………………….۵
۴-۳-۱ : خلق محیطی کودکانه………………………………………………………………………………………………………………………………۵
۴-۱ : روشهای رسیدن به هدف………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۵-۱ : شناخت و بررسی سایت……………………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۵-۱ : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح…………………………………………………………………………………………………………۶
۲-۵-۱ : عوامل موثر در انتخاب سایت………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۱-۲-۵-۱ : بافت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۲-۲-۵-۱ : بافت کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۶-۱ : معرفی رو شهای موجود جهانی……………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۶-۱ : دهکده های SOS……………………………………………………………………………………………………………………………………7
۲-۶-۱ :Residential care unite……………………………………………………………………………………………………………………..8
۳-۶-۱ : شبه خانواده های بزرگ……………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۴-۶-۱ : House parent……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم: ادبیات تحقیق
۱-۲ : تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۲ : تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست……………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان…………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-۲ : پیشینه تاریخی حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران………………………………………………………………………….۱۱
۳-۲ : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۳-۲ : دوره صفویه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۳-۲ : قاجاریه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۳-۳-۲ : عصر مشروطیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۴-۲ : حمایت از کودکان بی سرپرست در اسلام…………………………………………………………………………………………………۱۳
۵-۲ : چگونگی سرپرستی ایتام……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۶-۲ : پدیده بی سرپرستی و عوامل آن ………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱-۶-۲ : عوامل طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۶-۲ : عوامل غیر طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۷-۲ : مشکلات کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۱-۷-۲ : مشکلات هویتی- شخصیتی………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۷-۲ : مشکلات اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۸- ۲ : مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی……………………………………………………………………………………………………….۱۶
۱-۸-۲ : سازمانهای ذیربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی…………………………………………………………………………..۱۶
۹-۲ : روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران…………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۹-۲ : فرزند خواندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۲-۹-۲ : امین موقت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۳-۹-۲ : شبه خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۴-۹-۲ : مراکز اقامتی، مراقبتی………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱۰-۲ : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۱۰-۲ : عملکرد خانه و پرورشگاه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۱۰-۲ : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه…………………………………………………………………………………۱۸
۱۱-۲ : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:……………………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۱۱-۲ : شیرخوارگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۱۱-۲ : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی…………………………………………………………………………………………………….۱۹
۳-۱۱-۲ : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی…………………………………………………………………………………………۱۹
۱۲-۲ : خانواده و نقش های مختلف آن………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۱۳-۲ : انواع خانواده:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۱۳-۲ : خانواده هسته ای:……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۱۳-۲ : خانواده گسترده:………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۱۳-۲: خانواده روستایی و عشایری:……………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۱۴-۲ : کارکردهای خانواده: :……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۱۵-۲ : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:…………………………………..۲۲
فصل سوم:نمونه های موردی
۱-۳ : انواع روشهای مراقبتی:
۱-۱-۳ : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۱-۱-۱-۳ : خانواده های فاستر………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۱-۱-۳ : شبه خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۳-۱-۱-۳ : فرزند خواندگی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۳ : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران: ……………………………………………………………………………………………..۲۴
۱-۲-۳ : پرورشگاه های وابسته به شهرداری…………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۳: جمعیت خیریه فرح پهلوی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۳-۲-۳: انجمن های حمایت از کودکان…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
۳-۳ : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:……………………………………………………………………..۲۵
۴-۳ : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از:……………………… ۲۵
۵-۳ : بررسی نمونه های موجود در جهان :………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۱-۵-۳ : دهکده SOS آکابا در اردن………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۵-۳ : پرورشگاه باتملی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۵-۳ : امید دختران و پسران…………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۴-۵-۳ : خانه کودکان استون……………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۱-۴-۵-۳ : اقامتگاه ها……………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۴-۵-۳ : خانه گروهی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۴-۵-۳ : بخش خدمات درمانی…………………………………………………………………………………………………………۲۸
۵-۵-۳ : شیرخوارگاه ANGELE…………………………………………………………………………………………………………28
۶-۳ : نمونه های فعالی در ایران……………………………………………………………………………………………………………۲۸
۱-۶-۳ : شیرخوارگاه آمنه……………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۱-۶-۳ : اداری……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۳-۱-۶-۳ : قرنطینه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۴-۱-۶-۳ : بخش زرد……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۵-۱-۶-۳ : زرد پایین…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۶-۱-۶-۳ : زرد بالا……………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۷-۱-۶-۳ : آبی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۸-۱-۶-۳ : بخش قهوه ای…………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۷-۳ : شبانه روزی شهید قدوسی…………………………………………………………………………………………………………۳۰
۱-۷-۳ : بخش خوابگاهی……………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۸-۳ : شبانه روزی بوشهر…………………………………………………………………………………………………………………….۳۱

فصل چهارم: شنـــاخت کــودک
۱-۴ :مفهوم دوران کودکی…………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۱-۱-۴ : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی ………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۴ : مراحل رشد در دوران کودکی ……………………………………………………………………………………………………….۳۳
۱-۲-۴: رشد جسمانی کودک………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۴ : رشد روانی کودک…………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۲-۴ : ساخت فکر کودک………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۴-۲-۴ : مراحل تحول روانی کودک……………………………………………………………………………………………………….۳۵
۵-۲-۴ : همگون سازی یا جذب و تحلیل……………………………………………………………………………………………….۳۶
۳-۴ : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم ۲-۷ سالگی) ……………………………………………………………..۳۶
۴-۴ : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۶ سال ( پیش‏دبستانی )…………………….۳۸
۱-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۱ تا ۲ ساله……………………………………………………………………….۳۸
۲-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۲ تا ۳ ساله……………………………………………………………………….۳۹
۳-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۳ تا ۴ ساله ……………………………………………………………………..۳۹
۴-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۴ تا ۵ ساله ……………………………………………………………………..۴۰
۵-۴-۴ : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان ۵ تا ۶ ساله……………………………………………………………………….۴۰
۶-۴-۴ :مرحله عملیات عینی از ۷ تا ۱۱ سالگی………………………………………………………………………………………..۴۱
۵-۴ : شکل گیری شخصیت در کودکان…………………………………………………………………………………………………….۴۲
۱-۵-۴ : اجتماع کودکان………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۲-۵-۴ :مراحل رشد در هنر و موسیقی …………………………………………………………………………………………………..۴۳
فصل پنجم: آموزش کودکان
۱-۵ :تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۱-۱-۵ : مفهوم تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۲-۱-۵ : نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت………………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱-۵ : تعلیم و تربیت در اسلام…………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۴-۱-۵ : تعلیم و تربیت جدید…………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۵-۱-۵ : آموزش و تربیت کودک…………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۶-۱-۵ : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان ………………………………………………………………………۴۹
۷-۱-۵ : هنر و نیازهای روانی کودک……………………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۵ : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها…………………………………………………………………………..۵۱
۱-۲-۵ : ادبیات کودکان…………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۱-۱-۲-۵ : تعریف ادبیات کودکان …………………………………………………………………………………………………….۵۱
۲-۱-۲-۵ : هدف ادبیات کودک………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱-۲-۵ : تأثیر قصه در کودکان………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۴-۱-۲-۵ : نقش آواز خوانی و ترانه محلی …………………………………………………………………………………………۵۲
۵-۱-۲-۵ : نقاشی کودکان…………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۶-۱-۲-۵ : چرا کودکان نقاشی می کشند؟…………………………………………………………………………………………..۵۳
۷-۱-۲-۵ : تفسیر نقاشی چیست؟……………………………………………………………………………………………………..۵۳
۸-۱-۲-۵ : نقاشی کودک و هنر…………………………………………………………………………………………………………۵۴
۹-۱-۲-۵ : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی…………………………………………………………………..۵۴

فصل ششم: کودک و معماری
۱-۶ :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟………………………………………………………………………………………..۵۶
۱-۱-۶ : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان……………………………………………………………………………………………..۵۷
۲-۱-۶ : فضاهای جذاب کودکان…………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۶ : کیفیت فضاها………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۳-۶ : قواعد و معیارها…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۱-۳-۶ : ابعاد جسمانی کودکان………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۳-۶ : اصول مکان یابی و شرایط محیطی……………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۶ : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی………………………………………………………………………………….۶۳
۱-۴-۶ : ورودی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۴-۶ : فضای انتظار…………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳-۴-۶ : فضای اداری………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۴-۶ : فضای پذیرش…………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۵-۶ : بخش های کودکان…………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۱-۵-۶ : بخش شیرخوار……………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۲-۵-۶ : بخش نوپا………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۳-۵-۶ : بخش نوباوه……………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۶-۶ : فضاهای بهداشتی………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۷-۶ : فضاهای ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۸-۶ : فضاهای خدماتی و تأسیساتی……………………………………………………………………………………………………۶۶
۹-۶ : آشپزخانه………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۱۰-۶ : انبار………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۱۱-۶ :موتورخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۱-۱۱-۶ : شوفاژ دیواری…………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۱۲-۶ : فضای بازی………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۱۳-۶ : رنگ در فضای زندگی کودک…………………………………………………………………………………………………..۶۷
۱-۱۳-۶ : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان…………………………………………………………………………………….۶۸
۱۴-۶ : روش های کنترل صدا……………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۱-۱۴-۶ : کنترل سر و صدای داخل ساختمان………………………………………………………………………………………۶۹
۱۵-۶ : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان……………………………………………………………………………………..۷۰
۱۶-۶ : استاندارد ابزارهای بازی……………………………………………………………………………………………………………۷۵
۱۷-۶ : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

 

فصل هفتم : شناخت بستر طرح
۱-۷ : شناخت بستر طرح……………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۱-۱-۷ : ساختار فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۱-۷ : ویژگی های فرهنگی و هنری…………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۱-۷ : زبان……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۴-۱-۷ : فولکلور یا ادبیات شفاهی………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۵-۱-۷ : آداب و رسوم روزمره اجتماعی………………………………………………………………………………………………….۸۳
۶-۱-۷ : آداب پذیرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
۷-۱-۷ : ویژگی های فردی……………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۲-۷ : اقلیم و هواشناسی………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۱-۲-۷ : شناخت موقعیت طرح………………………………………………………………………………………………………………۸۵
۲-۲-۷ : وسعت شهرستان وتعداد بخشها وآبادی های شهرستان ………………………………………………………………..۸۶
۳-۲-۷ : موقعیت جغرافیائی، سیاسی و ارتباطی شهر اردبیل……………………………………………………………………….۸۷
۳-۷ : ویژگی های زمین شناسی اردبیل ………………………………………………………………………………………………۸۸
۱-۳-۷ : پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………………۸۸
۲-۳-۷ : منابع آبی و هیدرولوژی …………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۴-۷ : جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۱-۴-۷ : شمار جمعیت و خانوار …………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۲-۴-۷ : نرخ رشد جمعیت در شهر و روستا و مقایسه آن با کل استان………………………………………………………..۸۹
۳-۴-۷ : سهم شهرستان اردبیل از جمعیت کل استان…………………………………………………………………………………۸۹
۴-۴-۷ : تراکم جمعیت در کیلومترمربع…………………………………………………………………………………………………..۹۰
۵-۷ : ویژگی های اقلیمی شهراردبیل …………………………………………………………………………………………………۹۰
۱-۵-۷ : عوامل اقلیمی …………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
۲-۵-۷ : عرض جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۵-۷ : ارتفاع از سطح دریا…………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۵-۷ : دوری ونزدیکی به دریا……………………………………………………………………………………………………………۹۱
۵-۵-۷ : جریان های هوایی که برمنطقه اثر می گذارند …………………………………………………………………………..۹۱
۶-۷ : عناصر اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۱-۶-۷ : دما……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۲-۶-۷ : میانگین حداقل دمای هوا………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۶-۷ : میانگین حداکثرهای دما……………………………………………………………………………………………………………۹۲
۴-۶-۷ : میانگین روزانه دما ………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۵-۶-۷ : حداقل مطلق دمای هوا …………………………………………………………………………………………………………..۹۳
۵-۶-۷ : حداکثر مطلق دمای هوا…………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۶-۶-۷ : تغییرات فصلی دمای هوا…………………………………………………………………………………………………………۹۴
۷-۶-۷ : بارندگی………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵
۸-۶-۷ : حداکثر بارندگی روزانه…………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۹-۶-۷ : رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۱۰-۶-۷ : روزهای یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۱۱-۶-۷ : باد………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۱۲-۶-۷ : وزش بادهای شدید……………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۷-۷ : طراحی اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۱-۷-۷ : دیوار جنوبی: (نقاله مربوط به دیوار جنوبی) (جدول انرژی دما) ……………………………………………….۱۰۳
۲-۷-۷ : دیوارهای جنوب شرقی و جنوب غربی………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۷-۷ : دیوارهای شمالی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۴-۷-۷ : دیوار شرقی و غربی ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۸-۷ : جدول بیوکلیماتیک(زیست اقلیمی) ساختمانی اردبیل …………………………………………………………..۱۰۴
۱-۸-۷ : روش گیونی ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۲-۸-۷ : روش اصلاح شده(تجدید نظر شده ) گیونی و مایلن……………………………………………………………..۱۰۵
۹-۷ : اصول طراحی اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۱-۹-۷ : جهت گیری استقرار ساختمان…………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۲-۹-۷ : فرم ساختمان در رابطه با اقلیم …………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۳-۹-۷ : تهویه طبیعی در رابطه با اقلیم …………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۱۰-۷ : تحلیل سایت …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸

فصل هشتم : برنامه فیزیکی
۱-۸ : فضاها………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۱-۱-۸ : فضاهای خصوصی……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
فهرست مطالب صفحه
۲-۱-۸ : فضاهای عمومی…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۳-۱-۸ : فضاهای روباز………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۴
۴-۱-۸ : فضاهای جنبی و خدماتی…………………………………………………………………………………………………۱۱۴

جدول (۱) : وضعیت و تعداد مراکز و درصد کودکان بی سرپرست و بد سرپرست سرویس گرفته در سالهای ۸۶ و ۸۷…………………۳
جدول(۲) : وضعیت و تعداد و درصد و علل و عوامل بی سرپرستی کودکان ارجاء شده به بهریستی استان در سالهای ۸۶ – ۸۷……….۴
جدول(۳) : نحوه ظهور توانایی خط خطی نوشتن و نقاشی کرد………………………………………………………………………………..۴۴
جدول(۴) : قد کودکان ۰ تا ۶ سال – سانتیمتر…………………………………………………………………………………………………….۶۱
جدول(۵) : ضریب نسبت به قد ایستاده…………………………………………………………………………………………………………….۶۱
جدول(۶) : دمای موثر مواقع راحت در مناطق مختلف…………………………………………………………………………………………….۶۹
جدول(۷) : خلاصه ضوابط فضاهای داخلی – متر مربع…………………………………………………………………………………………..۷۰
جدول(۸) : کاربرد گونه های مختلف گیاهان در زمین بازی……………………………………………………………………………………..۷۹
جدول(۹): تقسیمات سیاسی – اداری شهرستان اردبیل به تفکیک دهستان……………………………………………………………………..۸۷
جدول(۱۰): خانوار جمعیت بخش های شهرستان اردبیل در سال ۱۳۸۵……………………………………………………………………….۸۹
جدول(۱۱) : جمعیت کل استان و شهرستان اردبیل به تفکیک شهری و روستائی در سال ۱۳۸۵……………………………………………۹۰
جدول( ۱۲): تراکم جمعیت در استان و بخش های شهرستان اردبیل (۱۳۸۵) ………………………………………………………………..۹۰
جدول(۱۳) : رژیم دمائی ایستگاه هواشناسی اردبیل……………………………………………………………………………………………….۹۵
جدول (۱۴) : مجموع میانگین بارندگی ایستگاه اردبیل……………………………………………………………………………………………۹۶
جدول (۱۵) : توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل…………………………………………………………………………………..۹۶
جدول( ۱۶ ): در صد توزیع فصلی بارندگی ایستگاه هواشناسی اردبیل…………………………………………………………………………۹۶
جدول( ۱۷ ) : پارامتر رطوبت نسبی ایستگاه اردبیل………………………………………………………………………………………………..۹۸
جدول(۱۸) : آمار مربوط به گلباد ایستگاه اردبیل…………………………………………………………………………………………………..۹۹
جدول(۱۹) : سمت و سرعت شدیدترین باد ایستگاه هواشناسی اردبیل………………………………………………………………………۱۰۰
جدول (۲۰): پارمترهای میانگین متوسط دما و رطوبت شهر اردبیل……………………………………………………………………………۱۰۴

فهرست شکل ها 
شکل(۱): اندازه های استاندارد بدن کودک ۳تا ۵ ساله و ۵ تا ۷ ساله……………………………………………………………………………۴۱
شکل( ۲) : موقعیت استان و شهرستان اردبیل در کشور…………………………………………………………………………………………..۸۶
شکل( ۳): نقشه پهنه بندی شهر ستان اردبیل به روش دمارتن…………………………………………………………………………………۱۰۰
شکل(۴): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – دیوار شمالی……………………………………………………………………………………..۱۰۱
شکل (۵): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – غربی …………………………………………………………………………………………….۱۰۱
شکل(۶) :انطباق نقاله و موقعیت خورشید – شرقی……………………………………………………………………………………………..۱۰۲
شکل (۷): انطباق نقاله و موقعیت خورشید – جنوبی……………………………………………………………………………………………۱۰۲
شکل(۸): نمودار مقدار انرژی خورشیدی تابیده بر سطوح قائم………………………………………………………………………………..۱۰۳
شکل (۹) : جدول بیو کلیماتیک ساختمانی شهر اردبیل………………………………………………………………………………………..۱۰۶
شکل(۱۰) : جدول بیو کلیماتیک ساختمانی اصلاح شده شهر اردبیل………………………………………………………………………….۱۰۶
شکل( ۱۱): جهت استقرار ساختمان………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
شکل( ۱۲)نقشه کلی محله والی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
شکل( ۱۳)نقشه کاربریهای اطراف سایت………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
شکل(۱۴)دید به بیمارستان امام خمینی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹
شکل (۱۵)دید به حوزه مقاومت بسیج……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
شکل(۱۶)دید به از سایت به مدرسه پشتی………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
شکل (۱۷)دید به مدرسه ابتدایی- غرب سایت…………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
شکل(۱۸)دید به خیابان ۱۸ متری آزادگان…………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
شکل(۱۹)دید به خیابان ۲۴ متری غربی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
شکل(۲۰)دسترسی سایت به خیابان شهید یسری……………………………………………………………………………………………………۱۱۰
شکل(۲۱) دید به کوچه پشتی سایت……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
شکل (۲۲)نقشه ترافیک اطراف سایت……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
شکل(۲۳)خیابان غربی سایت بیشتر آموزشگاه رانندگی استفاده می کنند……………………………………………………………………..۱۱۱
شکل( ۲۴)ترافیک روان جلوی سایت………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱
شکل( ۲۵)تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
شکل (۲۶)فضا ها و مساحت ها…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
شکل (۲۷)فضا ها و مساحت ها…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
فهرست نمودارها 
نمودار (۱): میانگین حداقل دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل………………………………………………………………………………………۹۲
نمودار (۲): میانگین حداکثر دمای ……………………………………………………………………………………………………………………۹۲
نمودار(۳ ): میانگین روزانه دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل………………………………………………………………………………………۹۳
نمودار (۴): حداقل مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل…………………………………………………………………………………………۹۳
نمودار (۵): حداکثر مطلق دمای ایستگاه سینوپتیک اردبیل………………………………………………………………………………………..۹۴
نمودار (۶): پنج گانه دمائی ایستگاه سینوپتیک …………………………………………………………………………………………………….۹۵
نمودار(۷) :مجموع بارندگی ماهانه ایستگاه ………………………………………………………………………………………………………..۹۶
نمودار (۸): درصد توزیع فصلی بارندگی …………………………………………………………………………………………………………۹۷
نمودار(۹): حداکثر بارندگی ۲۴ ساعته …………………………………………………………………………………………………………….۹۷
نمودار(۱۰) : تعداد روزهای یخبندان ایستگاه سینوپتیک اردبیل…………………………………………………………………………………..۹۹

فهرست دیاگرام ها
دیاگرام(۱ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش اداری………………………………………………………………………………………………….۱۱۵
د یاگرام (۲ ): دیاگرام ارتباط فضایی رختشویخانه……………………………………………………………………………………………….۱۱۶
دیاگرام(۳ ): دیاگرام ارتباط فضایی واحد های مسکونی…………………………………………………………………………………………۱۱۷
د یاگرام (۴ ): دیاگرام ارتباط فضایی شیر خوارگاه……………………………………………………………………………………………….۱۱۸
د یاگرام (۵ ): دیاگرام ارتباط فضایی بخش درمانی………………………………………………………………………………………………۱۱۹
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 15.8 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات طراحی شیرخوارگاه,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه