جستجو در سایت

مطالعات فرهنگسرا 03

1807 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات فرهنگسرا 03

222 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات فرهنگسرا
فهرست مطالب
چکیده 7
فصل اول 9
1-1 هنر 8
1-1-1 هنر چیست ؟ 8
1-1-2 تعریف هنر 10
1-1-3 حقیقت هنر 14
1-1-6 تعاریف زیبایی از نظر صاحب نظران 18
1-2-1 هنر در اجتماع 2323
1-2-2 قدرت اجتماعی نهفته در اثر هنری 25
1-2-3 هنرمند واجتماع 3335
1-3 فرهنگ 35
1-3-1 ضرورت بررسی فرهنگ 38
1-3-2 فرهنگ بستر شکوفایی پندار و اندیشه 38
فصل دوم 37
2-1 دسته بندی هنر ها 41
2-1-1 دسته بندی هنرها از دیدگاه ابن خلدون 41
2-1 -2- دسته بندی امروزی هنر 3842
2-2 هنر نقاشی 40
2-2-1 چند کلمه درباره نقاشی معاصر ایران 43
2-3 هنر معماری 52
1-3-1 معماری چیست؟ 48
2-3-2 رشد و توسعه حرفه معماری در طول تاریخ__ 54
2-3-3 معماری , تاریخ ,زمان 61
2-3-4 هویت فرهنگی در معماری 71
2-3-5 تقدم معماری بر سازه 73
جمع بندی و نتیجه گیری 85
2-3-6 سیر تحولات در معمارى معاصر ایران 87100
2-3-7 نگاهی به معماری بیست و پنج سال اخیر ایران 91
پیوست 95
هنر معماری 95
هنر مجسمه سازی 101
2-4-1 ریشه یابی مجسمه سازی 116
2-4-2 هنر مجسمه سازی 116
2-4-4 مجسمه سازی در ایران 103
2-4-5-1 سورئالیسم 121
1-6-4-2 آلبر توجاکومتی Alberto Giacometti 121
2-6-4-2- خولیوگونزالس Jolio Gonzalez 121
3-6-4-2- الکزاندر کالدر Alexander caldr ( 122
2-4-6-4 کانسترا کتیویسم (ساختار گرایی ) 106
2-4-6-5 کوبیست 122
1-4-6-4-2- الکساندر آخیپنکو ((Alexander Arckipenko) 106
پیوست 124
هنرمجسمه سازی 108
2-5 هنر موسیقی 114
2-5-1 موسیقی راز مقدس 130
.2-5-2 ریشه واژه موسیقی 13115
2-5-3 موسیقی قرن 20 115
پیوست 135
هنر موسیقی 119
2-6 هنر رقص 138
2-6-2 رقص و موسیقی 121
2-6-3 رقص در مراسم و جشن های آیینی 122
پیوست 145
هنر رقص 146
2-8 هنرتئاتر و نمایش 132
2-8-1 نمایش چیست ؟ 150
2-8-2 ریشه نمایش در تاریخ بشر 151
2-8-3 انواع ارتباط انسانی 153
2-8-6-4 نمایش عروسکی 154
پیوست 155
هنر تئاتر و نمایش 136
2-9 گرافیک 139157
پیوست 168
هنر گرافیک 148
2-10 هنر عکاسی 172
2-10-1 ریشه یابی هنر عکاسی 172
2-10-2 عکاسی ، پلی میان دیدن و اندیشیدن 172
2-10-3 تاریخ عکاسی در ایران 154
2-10-4 نخستین عکاس ایرانی 175
پیوست 157
هنر عکاسی 177
2-11 هنر جدید 162
پیوست 193
هنر جدید 193
فصل سوم 194
1-4- موزه ملی هنر National Museum of Art 194
4-2 مرکز هنر معاصر سینیسیناتی 199
3-4- مرکز گرد همایی شهر دالاس ،تگزاس Dallas City Hall , Yexas 204
فصل چهارم 208
1-4 استاندارد های فضایی 208
4-2 برنامه ریزی فیزیکی 210
4-1 فضاهایی با استفاده کنندگان عام ) عمومی ) 210
4-1-1 نمایشگاه ها 210
4-1 کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی اینترنت 211
4-1 آمفی تئاتر 212
4-1-4-پیست رقص 214
5-1-4-ستوران و کافی شاپ 214
1-4-1-2 بخش تئاتر و موسیقی 214
2-2-4-1 بخش نقاشی ، مجسمه سازی ، معماری و رقص 216
3-4-1 بخش اداری 217
فصل پنجم 218
5-1 معرفی استان تهران 219
5-1-1 تاریخچه کالبدی شهر تهران 219
2- 5-1 جغرافیای طبیعی 220
5-1-3 ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر تهران 220
5-1-4 اقلیم 221
5-1-4-1 دما 222
5-1-4-2 آفتاب 224
5-1-4-3 رطوبت 224
5-1-4-4 بارش 226
5-1-4-5 باد 227
5-1-5 آلودگی های صوتی شهر تهران 228
5-2 معرفی و تحلیل سایت مورد نظر 228
5-2-1 شبکه دسترسی 228
5-2-2 توپوگرافی 229
5-2-3 جهت تابش خورشید 229
5-2-4 پوشش گیاهی 230
5-2-5 نفوذپذیری آب 231
5-2-6 زمین شناسی سایت 232
5-2-7 شکل زمین ، کاربری و موقعیت 234
8-2-5ویژگی های بصری 236
9-2-5نتیجه گیری از بحث محل قرار گیری طرح 236
فصل ششم 236
1-6گذر از تصور به تصویر 236
2-6- تاسیسات مجموعه 237
6-3 سازه مجموعه 239
فهرست منابع و ماخذ 240
منابع لاتین : 246

فصل اول
هنر
1-1-1 هنر چیست ؟
هنر چیست ؟ چگونه است؟ پاسخ مردم عادی ، جواب دوستدار هنر و یا حتی خود هنرمند ، چنین
خواهد بود : هنر ، معماری ، پیکرتراشی ، نقاشی ، موسیقی و همه اشکال هنر است. و می پندارد آنچه را که درباره آن سخن می گوید تمامی مردمان ، آشکارا و مطلقا دریافته اند . شما خواهید گفت : ولی در معماری ، ساختمان های ساده ای وجود دارند که موضوع هنر نیستند . از این گذشته بناهایی که خود را موضوعات هنری جلوه می دهند و بی قواره و بد رختند ، نمی تواند موضوعات هنری شناخته شوند .
پس کجا می توان از هنر نشانی ست ؟
همین موضوع درباره پیکرتراشی و موسیقی و شعر هم صادق است . هنر ، در تمام اشکال خود ، از یک سو با آنچه عملا مفید است و هم مرز است واز سوی دیگر ، با کوشش هایی که درباره هنر شده است و به ناکمی انجامیده است ، هم سرحد است . در دیده پاسخ گو پنین می نماید که همه این مسایل مدتها پیش حل شده است . این چنین مرد عادی خواهد گفت : هر فعالیتی است که زیبایی را نمدار می سازد . شما خواهید پرسید : اگر این هنر است پس بالت و اپرت هم هنرند؟ مرد عادی با اندکی تردید جواب خواهد داد : آری ، یک بالت خوب و یک اپرای قشنگ هم تا جایی که زیبایی را آشکارسازد ، هنرند . اگر شما از همان مردبپرسیدکه آیا فعالیت خیاط هنر پیشه ها و فرد گریم کننده در اپرت و آشپز را هم می توان هنر دانست ؟ در اکثر موارد فعالیت این افراد را قبول ندارد و جزو حوزه هنر به شمار نمی آورد .
در این مورد مرد عادی به این دلیل که مرد عادی است و متخصص نیست و خود را با مسایل زیبایی شناسی سرگرم نکرده ، در اشتباه است . همان گونه که در کتاب " مارک اورل " ف اثر رنان بحثی وجود دارد که : هنر خیاط ، هنر است . در کتاب زیبایی شناسی پروفسور کرالیک ، زیبایی جهان ، بررسی عمومی علم الجمال است و در زیبایی شناسی گی یو ، هنر خیاط هنر پیشگان و هنرهای ذایقه و لامسه نیز هنر شناخته شده اند .
کرالیک می گوید : " اکنون به شرح پنج شاخه از هنر می پردازیم که از حس ذهنی به وجود می آید .
اینها عبارتند از بررسی ایستتیک پنج حس :
1- هنر حس ذایقه
2- هنر حس لامسه
3- هنر حس شامه
4- هنر حس سامعه
5- هنر حس باصره
معمولا فقط دو یا سه حس را شایسته این می دانند که به عنوان جوهره هنر مورد بررسی قرار گیرند .پس منشا هنر ذایقه این است (که با هنر طباخی فرق دارد ( باید همه خوراکی ها به عنوان تصویر ذهنی یک ایده بررسی شوند و پیوسته با ایده نمایش دهنده خود مطابقت داشته باشند .
گی یو در کتاب خود ، جدا معتقد است که حواس لامسه ، ذایقه و شامه ، قادر به دادن تاثرات
ایستتیک اند . گرچه رنگ قابل لمس نیست ، ولی در عوض اثری در ما به وجود می آورد که چشم به تنهایی قادر به ایجاد آن نیست و از نظر زیبایی شناسی ارزش بسیاردارد.
فرد عادی بر این گمان رفته که آنچه از کلمه " زیبایی" تفهیم شده است . پیش همه آشنا و قابل فهم است . اما این کلمه نه فقط نا شناس بلکه از 150 سال پیش تا کنون ، از سال 1750 که باومگارتنbaumgarten)زیبایی شناسی " را بنیاد نهاد ، تا حال که خروارها کتب درباره " زیبایی" نوشته شده است ، این مسأله که زیبایی چیست ، کاملا بی پاسخ مانده و با هر اثر جدیدی که از علم الجمال سخن گفته به راهی نو حل شده است . معنی واژه زیبایی ، پس از 150 سال بحث که هزار دانشمند درباره آن کرده اند ، هنوز به صورت معمایی باقی است . این مفهوم زیبایی که آیین عمومی هنر بر آن بنیاد دارد ، کدام است ؟
1-1-2 تعریف هنر
اگر مفهوم ((زیبایی ))که سراپای مطلب را مغشوش می سازد مورد قبول نباشد. پس هنر چیست؟
آخرین و قابل فهم ترین تعاریف هنر که از مفهوم ((زیبایی ))جداست اینهاست .
هنر فعالیتی است که در قلمرو حیوانیت ، از احساس جنسی پدید آمده است (تعریف شیللر ، داروین و اسپنسر )و همراه با تهیج لذت بخش انرژی عصبی است (تعریف گرانت آلن ). این تعریف مبتنی براساس تکامل تدریجی فیزیولوژیک خواهد بود . یا : هنر ، تجلی خارجی احساسات نیرومندی است که انسان آنها را تجربه و آزمایش کرده است . این تجلی ظاهری بوسیله خط ها ، رنگ ها ، حرکات و اشارات ، اصوات و کلمات صورت می پذیرد (تعریف ورون ). تعریف مذکور ، یک تعریف تجربی خواهد بود . بنابراین ، آخرین تعریفی که ((سولی ))آن را بیان کرده است ، هنر : ((بوجود آوردن
...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 30.1 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات فرهنگسرا 03,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه