جستجو در سایت

مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی

1723 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی

124 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست

کلیات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

چکیده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

فصل اول :  شناخت تهران واقلیم آن 

بررسی امکانات  بالقوه منطقه 22تهران در راستای جذب توریست  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

پتانسسیلهای توسعه منطقه وتوانمحیطی – کارکردی . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

جغرافیا و خصوصیات اقلیمی منطقه مطالع  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

جریان هوا و سایر پارامترهاى جوى. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

امکانات وتسهیلات دسترسی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

توزیع جمعیت وکاربردی در منطقه 22. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

معرفی پارک جنگلی چیتگر. .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

تاریخچه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

موقعیت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

فصل دوم : مبانی نظری

صنعت هتلداری و پذیرایی از گذشته تا حال  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

تاریخچه صنعت هتلداری در جهان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

فصل سوم : ضوابط واستانداردها 

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
حداقل شرایط لازم برای استاندارد هتل‌ها . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

ارزیابی امتیازات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37-1 شرایط کلی


-1-1پاکیزگی (نگاه کنید به اتاق خواب‌ها: خانه داری و کیفیت رختخواب) . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

-2-1خدمات کلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

-2خدمات - توجه به میهمان

-1-2شرایط کلی پذیرش میهمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

-2-2رزرواسیون و قیمت‌ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43

-3-2تسویه حساب میهمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

-4-2خدمات حفظ و نگهداری و باربری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

-5-2خدمات رساندن پیغا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

3-رستوران

3-1-خدمات غذا و نوشابه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

3-2-خدمات نوشیدنی‌های سرد و گرم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

3-3-خدمات صبحانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

3-4-خدمات ناها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

3-5-خدمات شام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52

3-6-نوشیدنی‌های سرد و گرم و غذای سبک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

-4خدمات عمومی اتاق (Room Service) 


-1-4خدمات غذا در اتاق (ارائه خدمات غذا و نوشیدنی به صورت Room Service))). . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  54
-2-4تلفن بیداری صبح (سرویس بیدار شدن میهمان . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
-3-4واکسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
-4-4لباسشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
-5اتاق خواب‌ها - آسایش میهمان
-1-5کیفیت کلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
-2-5خانه دار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
-3-5سجاده و وسایل نماز . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
-4-5ابعاد و اندازه‌ی اتاق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
-5-5کیفیت تخت و تشک خواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
-6-5کیفیت وسایل و تجهیزات خواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
-7-5گرمایش ، سرمایش وتهویه هوا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
-8-5روشنایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
-9-5پنجره‌ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
-10-5کیفیت پرده‌ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
-11-5کیفیت کف پوش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
-12-5مبلمان اتاق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
-13-5یخچال. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
-14-5تلویزیون. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
-15-5رادیو. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72


-16-5تلفن ها. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
-17-5لوازم تحریر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
-18-5سشوار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
-19-5سوئیت‌ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
-20-5متفرقه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 76
-6سرویسهای بهداشتی ،‌ زیردوشی‌ها ،‌ تسهیلات متصل به اتاق خواب‌ها
-1-6کیفیت کلی در انواع حمام ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
-2-6نظافت و پاکیزگی حمام ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
-3-6وسایل حمام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
-4-6حوله‌ها و لوازم آرایشی بهداشتی. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
-5-6حمام‌ها و سرویسهای بهداشتی اتاق ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
-6-6تعداد حمام‌ها و دسترسی. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
-7-6لگن دستشویی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
-8-6اتاق خواب و توالت‌ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
-9-6تعداد توالت‌ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
-10-6دسترسی به توالت‌ها. . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
-7کیفیت غذا
-1-7کیفیت کلی غذای میهمان. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
-8فضاها‌ی عمومی
-1-8کیفیت کلی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-2-8محوطه‌ی پذیرش. . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
-3-8خدمات عمومی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
-4-8رستوران‌ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
-5-8نمازخانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
-6-8محل نشیمن (لابی) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
-7-8گرمایش ،‌ سرمایش ، روشنایی و تهویه‌. . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
-8-8راهروها و راه پله‌ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
-9-8آسانسورها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
-10-8تلفن عمومی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
11-8توالت های عمومی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
-9شرایط عمومی
-مقررات الزامی. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
-2-9 ایمنی و امنیت. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
-3-9محل پارک اتومبیل‌ (پارکینگ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
-4-9محوطه ها و فضای سبز. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
-5-9پیوست‌ها یا ساختمانهای جانبی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
-6-9نیروی انسانی و آموزش. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
-10هتل‌های میراثی. . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
فصل چهارم : نمونه های دیده شده ومرتبط باطرح 
هتل نیزه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
هتل هلیکس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108


هتل داریوش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
هتل پارمیس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
فصل پنجم : روند رسیدن به طرح

کانسپت . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

نقشه های پروژه. . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

منابع ومناخذ.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 141


فصل اول :  شناخت تهران واقلیم آن
بررسی وشناخت بستر طرح

مقدمه
به منظور طراحی پروژه های معماری ،شناسایی ویژگیهای بستر طراحی از عوامل اساسی میباشد.در طول روند طراحی بابهره گیری از شناخت بستر طرحاقلیمی ،....به اصول و چهارچبهای صحیح جهت برنامه ریزی پروزه دست می یابیم . ذر واقع میتوان گفت مکان یابی ،اصلی ترین نکته در شروع روند طراحی پروژههای معماری میباشد.
منطقه 22تهران به دلیل موقعیتش نسبت به کلان شهر تهران وتنوع در ویژگی های فیزیکی زمین، عمدتا به استقرار کاربری های در مقیاس کلان ، اختصاص پیدا کرده است. شرایط آب وهوایی، دید ومنظر، پوشش طبیعی زمین، تنوع در عناصر محیط طبیعی و وجود انواع کاربری های ورزشی ، فضای سبز و امکانات  ارتفاعات   ونظایر ان ، همگی باعث تادر حوزه بندی های رسمی  کالبدی شهر برای این منطقه ، هویت (( تفریحی وگذران اوقات فراغت )) قائل شوند. 
در این راستا اهدافی چون موارد زیر شایان ذکراست : 
1. توجه به امکانات بالقوه موجود در منطقه واستفاده از آنها در راه  جلب گردشگران.
2. حفظ محیط زیست وعناصر طبیعی ارزشمند وتاکید بران ها . 
3. ساخت ساز همسان با طبیعت وتوپو گرافی منطقه .
4. ایجاد عملکردهای فرا منطقه ای و فرا شهری به منظور  ایجاد محیطی برای جذب توریسم. 
5. طراحی وایجاد کاربری های فرا منطقه ای  وفرا شهری با توجه به قابلیت های این منطقه از لحاظ  بکر بودن زمین. 
6. افزایش تعاملات اجتماعی از طریق ایجاد فضاهای همگانی . (سحر اوجانی ،1389)

بررسی امکانات  بالقوه منطقه 22تهران در راستای جذب توریست 
منطقه 22اخرین امید شهر تهران برای ایجاد الگوی مناسب وبهینه زندگی شهری است . این منطقه که بنا بر ضوابط طرح جامع جز گسترش پیوسته شهر است هم اکنون جز  شهرک های پراکنده وتاسیسات وساختمان های ورزشگاه ازادی وجنگل چیتگر خالی از ساخت وساز شهری وبالاخص  فضای شهری است . 
طرح توسعه منطقه 22با ابلاغ طرح جامع تهران به شهرداری تهران رسمیت کامل یافته است و براساس سیاست گذاری شورای نظارت بر گسترش شهر تهران و کلیات طرح جامع منطقه 22باید تمامی کمبود های خدماتی در مقیاس حوزه غرب تهران رادر خود جای دهد . این طرح میتواند اخرین فرصت برای توسعه پیوسته شهر رادرراستای اهداف تعیین شده وبرمبنای مفاهیم طراحی نوین شهری به سر منزل مقصود  برساند. 

جغرافیا و خصوصیات اقلیمی منطقه مطالعاتی 
خصوصیات جغرافیای منطقه  
منطقه22  شهرداری تهران جدیدترین منطقه شهری تهران است که درشمال تهران واقع شده است . این منطقه از شمال به ارتفاعات البرز ، از شرق به منطقه مسیل کن ، از غرب به محدوده ورداورد شمالی واز جنوب به آزادراه تهران- کرج محدود میگردد. مساحت این منطقه حدود 10000 هکتار است که از این مساحت حدود 1300 هکتار  متعلق به فضای سبز میباشد. این منطقه بزرگترین منطقه شهر تهران بوده وده درصد از مساحت کل پایتخت را در بر دارد . همچنین منطقه شامل دو رودخانه اصلی به نام های کن –سولقان ورودخانه چیتگر –وردیج می باشد. 
این منطقه ا ز نظر مختصات جغرافیایی ، در طول شرقی 45 و23 و51 تا 00 و20 و 51ودر عرض شمالی 30 و 57 و 35 تا 30 و43 و 35 قرار گرفته است . حداکثر ارتفاع 3785 متر وپست ترین نقطه برای منطقه در خط تراز 1400 متر در محل خروجی حوزه های کن و چیتگر قرار گرفته است ولی روی خط تراز اتوبان تهران –کرج برابر1200 متر از سطح دریاست . 
اقلیم آب و هوای منطقه 
اقلیم در هر منطقه متاثر از عوامل متعددی چون عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا ، وضعیت  توپوگرافی ، تغییرات عناصرجوی وخصوصیات آنها است ودر طی زمان شکل می گیرد . اقلیم حوزه چیتگر در یک ارزیابی کلی در گروه  ((سرد)) قرار می گیرد . ولی در عین حال چون بارندگی حوزه از عوامل دیگری نیز تبعیت می نماید ، اثر ارتفاع در تراز های  یکسان برای تمام حوزه یکنواخت نیست .
وضعیت آب وهوایی منطقه بر اساس تقسیم بندی اقلیمی روش دو مارتن : حوزه سولقان وحوزه چیتگر دارای ماکرو اقلیم از نوع اقلیم خشک سرد کوهستانی تا مرطوب سرد می باشد. میزان  متوسط بارندگی سالانه منطقه مورد مطالعه در ارتفاعات متوسط حوزه (2400 تراز سطح دریا = H) برابر است با 2/383 میلیمتر و همینطور حد ...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 12.0 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجتمع اقامتی تفریحی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه