جستجو در سایت

مطالعات مجتمع سینمایی

1937 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجتمع سینمایی

175 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مجتمع سینمایی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات 
۱- مقدمه   1 
۲- تعریف طرح   2
۳- دلایل انتخاب طرح   2
۳-۱- هدف طرح   2
۳-۲- اهمیت و ضرورت موضوع   2
۴- معرفی زمین پروژه و محدوده طرح   3
منابع   4
فصل دوم: شناخت
بخش اول: گردآوری قوانین ونمونه ها   5
۲-۱ سیر تحول تاریخی سینما   5
۲-۱-۱پیدایش سینما   5
۲-۱-۲از شهر بازی تا قصر رویا   7
۲-۱-۳ساختمان های شگفتی آور و بنا های احساس برانگیز  10
۲-۱-۴آرت دکو، از قصر های رویایی تا قصرهای ساده و پر بازده  13
۲-۱-۵مدرنیزم و سینما  17
۶-۱-۲اکسپرسیونیزم، فیلم و معماری  19
۲-۱-۷سینمای مدرن ، مفید و منزه کردن معماری  22
۲-۱-۸مجتمع های سینمایی اواخر قرن بیستم  24
۲-۱-۹سینما در قالب نهاد –موزهها،آیمکسافلاکنما (پلنتریا / پلانتاریوم)  27
۲-۱-۱۰سینما در آینده  28
۲-۱-۱۱تاریخچه سینما در ایران  31
۲-۱-۱۲تفریح اشرافی  32
۲-۱-۱۳سینما عمومی می شود  32
۲-۱-۱۴رونق سینما داری  33
۲-۱-۱۵فیلم ناطق و افزایش سالن های نمایش  34
۲-۱-۱۶سینما در شهرستان ها  36
۲-۲- بررسی استانداردها وضوابط طراحی  36
۲-۲-۱بخش اول: مجتمع های نوین سینمایی  36
۲-۲-۱-۱سالن های سینما  37
۲-۲-۱-۲واحد های تجاری  37
۲-۲-۱-۳عملکردهای خدماتی / تفریحی  38
۲-۲-۱-۴عملکردهای مناسب کودکان و نوجوانان  38
۲-۲-۱-۵عملکرد های ورزشی  38
۲-۲-۱-۶عملکردهای فرهنگی/ نمایشگاهی  38
۲-۲-۱-۷عملکرد های اداری  38
۲-۲-۱-۸فضای سبز و باز  39
۲-۲-۱-۹پارکینگ و تسهیلات تأسیساتی  39
۲-۲-۲بخش دوم: ضوابط طراحی سینما  39
۲-۲-۲-۱مقدمه  39
۲-۲-۲-۲مکان استقرار  40
۲-۲-۲-۳دسترسی  40
۲-۲-۲-۴آسایش تماشاگر  40
۲-۲-۲-۵معابر اطراف سینما  41
۲-۲-۲-۶نمای مجتمع سینمایی  42
۲-۲-۳بخش سوم: استاندارد های سینما  42
۲-۲-۳-۱سالن نمایش  42
۲-۲-۳-۱-۱فواصل دید  42
۲-۲-۳-۱-۲صندلی تماشاگران  43
۲-۲-۳-۱-۳ابعاد و فواصل  43
۲-۲-۳-۱-۴سایر مشخصات  44
۲-۲-۳-۱-۵قوس جدیدی برای نشستن در سالن سینما 46  
۲-۲-۳-۲راهرو های سالن نمایش  49
۲-۲-۳-۲-۱مشخصات عمومی :  49
۲-۲-۳-۲-۲سایر مشخصات  50
۲-۲-۳-۳ورودی ها و خروجی های سالن نمایش  52
۲-۲-۳-۳-۱مشخصات عمومی  52
۲-۲-۳-۳-۲سایر مشخصات  52
۲-۲-۳-۴پرده نمایش فیلم  55
۲-۲-۳-۴-۱مشخصات عمومی  55
۲-۲-۳-۴-۲سا یر مشخصات :  56
۲-۲-۳-۵سایر ملاحظات در سالن نمایش  57
۲-۲-۳-۶حجم و سرانه سالن نمایش  59
۲-۲-۳-۷سالن انتظار  59
۲-۲-۳-۷-۱مشخصات عمومی  59
۲-۲-۳-۸اتاق پروژکتور  61
۲-۲-۳-۸-۱مشخصات عمومی  61
۲-۲-۳-۸-۲سایر مشخصات  62
۲-۲-۳-۹ورودی سینما  64
۲-۲-۳-۱۰گیشه بلیت فروشی  64
۲-۲-۳-۱۱سرویس های بهداشتی  66
۲-۲-۳-۱۱-۱مشخصات عمومی  66
۲-۲-۳-۱۱-۲سایر مشخصات  66
۲-۲-۳-۱۲فضای اداری  67
۲-۲-۳-۱۳انبار و اتاق تأسیسات  67
۲-۲-۳-۱۴فضاهای ارتباطی  69
۲-۲-۳-۱۴-۱مشخصات عمومی  69
۲-۳-۱۴-۲سایر مشخصات  70 
۲-۲-۳-۱۵پارکینگ های سینما  74  
۲-۲-۳-۱۵-۱مشخصات عمومی  74  
۲-۲-۳-۱۵-۲سایر مشخصات  74  
۲-۲-۳-۱۶بوفه ورستوران  75  
۲-۲-۴بخش چهارم: نکات ایمنی و تجهیزات اضطراری  76  
۲-۲-۴-۱نکات ایمنی  76  
۲-۲-۴-۲سیستم برق اضطراری  78  
۲-۲-۵بخش پنجم: امواج صوتی و موانع  78  
۲-۲-۵-۱طنین  79  
۲-۲-۵-۲پژواک  80  
۲-۲-۶بخش ششم: اهداف طراحی آکوستیکی  82  
۲-۲-۶-۱وضوح صدا  82  
۲-۲-۶-۲افزایش انرژی صدا  82  
۲-۲-۶-۳عوامل موثر در زمان طنین  83  
۲-۲-۶-۴جذب کننده ها  83  
۲-۲-۶-۵یکنواختی امواج صوتی  85  
۲-۲-۷بخش هفتم: تکنولوژی نمایش  86  
۲-۲-۷-۱سیستم های نمایش فیلم  86  
۲-۲-۷-۲روش های نمایش فیلم  87  
۲-۲-۷-۳گذری بر تحول صدای فیلم  88  
۲-۲-۷-۴سینمای IMAX  90  
5-7-2-2 سینمای دیجیتال  91  
۲-۲-۸بررسی نیازهای سینمایی  92  
۲-۲-۸-۱برآورد سرانه سینما در ایران بر اساس تطبیق استانداردهای جمعیتی با تجربیات موجود  92  
۲-۲-۸-۲پردیس سینمایی  95  
۲-۳مطالعه و بررسی نمونه های خارجی و داخلی  96  
۲-۳-۱مجموعه سینمایی UFA ، معمار: کوپ هیملبو (COOP HIMMELBLAU)  96  
2-3-2 پاته سینما (PATE CINEMA)، معمار: کوئن ون ولسن (KOEN VAN VELSEN) 101 
2-3-3 پروژه سینما آزادی ، طراحی: بابک شکوفی 103 
۲-۳-۴پردیس سینمایی ملت ، معمار: رضا دانشمیر 109 
منابع 116 
فصل سوم: اقلیم 117 
3-۱ مشخصات اقلیمی استان تهران 117 
3-1-1تاریخچه و نحوه شکل‌گیری منطقه شش 117 
3-1-2محله‌های منطقه شش 119 
3-1-3موقعیت سایت در مقیاس شهری (محله نصرت آباد یا جلالیه) 121 
3-1-4مساحت و جمعیت کل منطقه 121 
3-1-5مساحت و موقعیت نواحی منطقه 122 
3-1-6موقیعت سایت در مقیاس محله‌ای (پارک لاله) 122 
3-1-7موقیت سایت در مقیاس محله‌ای 126 
3-1-8دسترسی به سایت 127 
3-1-8-1ویژگی‌های حمل و نقل و ترافیک 128 
3-1-8-2دسنرسی شهری 128 
3-1-8-3دسترسی به مراکز اصلی شهر 129 
3-1-8-4دسترسی محلی 129 
3-1-9نقاط شاخص پیرامون سایت 130 
3-1-10شکل و ابعاد سایت 131 
3-1-11عوارض طبیعی و مصنوع 132 
3-1-12کاربری‌های اطراف 133 
3-1-13ویژگی‌های محیط زیست 133 
3-1-14تقسیمات و طبقه‌بندی اقلیمی 134 
3-1-14-1دمای هوا 134 
3-1-14-2بارندگی 135 
3-1-14-3رطوبت 135 
3-1-14-4باد و تهویه 136 
3-1-14-5آفتاب 138 
3-1-14-6یخ بندان 139 
3-1-14-7شرایط آسایش در تهران 139 
3-1-14-8شکل و نحوه قرارگیری ساختمان 141 
3-1-15زیرساخت‌های شهری 141 
3-1-16مناظر سایت 142  
3-2 تحلیل سایت 144  
3-2-1دلایل انتخاب سایت 144 
3-2-2شیب 145 
3-2-3همجواریها 145 
3-2-4دسترسی‌ها 146 
3-2-4-1دسترسی پیاده 146 
3-2-4-2دسترسی سواره 146   
3-3 شناخت و بررسی عرصه طرح 147 
3-3-1سایت شناسی 147 
منابع 154  
فصل چهارم: فرآیند طراحی 155 
4-۱مبانی نظری 155 
4-۱-۱ارائه ایده بنیادین طرح با توجه به کلیت و شناخت موضوع احکام حاصل از قوانین شهری، اقلیم، همجواری ها و… 155 
4-1-2ارائه مصادیق طرح 156 
4-۱-۳نحوه تاثیر مبانی نظری بر طرح 156 
4-۲برنامه فیزیکی مجتمع سینمایی 156    
منابع 158  

فصل اول: کلیات 
1-مقدمه 
درصد بالایی از جمعیت ایران را قشر جوان تشکیل می دهد و توجه به مسائل گوناگون آن گروه، ااز اهم اهداف و برنامه های کشور است. جهت دهی به این نیروی عظیم و آگاهی دادن و رشد و پرورش جوانان مسئلهای است که از اهمیت خاصی برخوردار است.
پرداختن به اوقات فراغت جوانان و سعی در ایجاد زمینه ها و فضاهای کافی و مناسب که بتواند علاوه بر پوشش اوقات آزاد جوانان، رشد فرهنگی و تعامل اجتماعی آنان را فراهم نماید ، بسیار لازم و ضروری می نماید.
از میان بسترهای فرهنگی و اجتماعی ، مقوله سینما موضوعیست نوتر که مخاطبین اصلی آن را جوانان تشکیل می دهند. سینما با جذب جوانان و در ضمن بیان مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و … می تواند نقش موثری در پر کردن اوقات فراغت جوانان و همزمان بالا بردن سطح فرهنگی آنان فراهم نماید.
سینما همواره مایه های اولیه همگانی بودن را داشته است. مانند فرودگاه که نوعی دیگر از ساختمان های بزرگ جدید در قرن بیستم به حساب می آید، سینما نیز وعده دیدار دنیاهای جدید و سیر  و سفر به سوی مناطق و نواحی شگفت را به ما می دهد. سینما چشم اندازی از یک پاتوق جمعی جدید است. سالن انتظار سینما مانند ترمینال فرودگاه جایی است که در آن انواع افراد از تمامی سطوح با یکدیگر برخورد و ارتباط پیدا می کنند.

-تعریف طرح
سعی شده تا با شناخت خصوصیات سینما از جنبه های مختلف و کمبودهای موجود و مطالعه بررسی عوامل موثر در طراحی مجموعه سینمایی و درگیری این عوامل با مسائل و تفکرات معماری ، بنایی شاخص طراحی شود که با توجه به نیاز های عصر مدرن ساخته شود و در محدوده ی یک بنای فرهنگی تفریحی در مقیاس شهری برای شهروندان پیام مثبت داشته باشد. به شکلی طراحی شود که با در نظر گرفتن فضاهایی برای آموزش هنر سینمایی و بازیگری در جذب و استقبال مردم تأثیر گذار باشد و به یک مکان فرهنگی فعال تبدیل شود.
3-دلایل انتخاب طرح
3-1- هدف طرح
نبودن مجتمع سینمایی در شهر نور، کمبود فضای فرهنگی- تفریحی در شهر و با توجه به پتانسیل این شهر برای استقبال از سینما نیاز به احداث این مجموعه بارز است که با توجه به رویکرد آموزشی آن دعوت کنندگی بیشتری داشته و علاوه بر سرگرمی بار فرهنگی نیز داشته باشد.
با طراحی مجتمع سینمایی با رویکرد آموزشی در نظر است در راستای شناخت هنر هفتم با ایجاد فضای تعامل بین هنرمندان و جامعه باعث ارتقای سطح آموزشی مردم شود. در این راستا با ایجاد فضای نمایش و نقد آثار سینمایی به اشکال گوناگون به جذب مخاطبین در سطوح وسنین مختلف از کودکی تا کهنسال پرداخته خواهد شد.
3-2- اهمیت و ضرورت موضوع
سینما در میان هنرها و رسانه های دیگر به دلیل چند بعدی بودنش و بهره گرفتن از امکانات هنر های دیگر دارای مقام ویژه ای است. امروزه یکی از مهم ترین و سارنده ترین نهاد های فرهنگی اجتماعات سینمایی هستند که مسائل روز را به صورت کاملا رسا در جامعه انعکاس می دهند و تأثیر کوبنده ای بر افکار عمومی می گذارند. معمار با طراحی کالبد و امکانات مجتمع سینمایی و هنرمند با تولید و انعکاس فرهنگ بر روی پرده سینما سبب جذب و استقبال مردم می شود. ارتقا و ترویج آموزه ها و افکار فرهنگ ساز درآمد زائی و اشتغال زائی ، انعکاس مسائل روز هم از نظر پیشرفت فرهنگ و هم از نظر پیشرفت تکنولوژی در سطح گسترده و تولید یک تفریح سالم برای اوقات فراغت مردم اهمیت احداث مجتمع های سینمایی را نشان می دهد.
 
4-معرفی زمین پروژه و محدوده طرح
به این منظور مطالعاتی در هفت فصل به شرح زیر انجام خواهد شد :
در فصل اول به تاریخچه پیدایش و شکل گیری سینما و تحولات سالنهای سینمایی در جهان و سپس در ایران خواهیم پرداخت و در ادامه در فصل دوم ضوابط و استانداردهای لازمه طراحی و ساخت سینما مطرح می گردد.
در فصل سوم تکنولوژی نمایش در زمینه تصویر و صدا و همچنین تکنولوژی های نوین مورد بحث قرار می گیرد. فصل چهارم چند نمونه داخلی و خارجی از مجموعه های سینمایی را بررسی می کند.
فصل پنجم به بررسی سرانه سینمایی مورد نیاز اختصاص دارد. در فصل ششم علت انتخاب سایت مورد نظر برای پروژه مطرح می گردد و به بررسی اقلیمی آن پرداخته می شود.
در فصل انتهایی نیز پس از مشخص کردن برنامه فیزیکی، مبانی طراحی بررسی گشته و نقشه های مربوطه ارائه می گردد...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 21.8 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجتمع سینمایی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه