جستجو در سایت

مطالعات مجتمع مسکونی تجاری

2093 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجتمع مسکونی تجاری

103 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مجتمع مسکونی تجاری
فهرست مطالب
مقدمه.............................................................................................................................1
فصل اول
1-1- نقش و جایگاه کنونی مجتمع های تجاری..............................................................................3
1-2- دسته بندی انواع مجتمع های تجاری...................................................................................3
1-3- زیبا شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در فضاهای تجاری............................................................4
منابع و ماخذ.....................................................................................................................5
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- تجارت....................................................................................................................6
2-1-1- جلوه های تجارت.....................................................................................................6
2-1-2- عناصر تجارت.......................................................................................................7
2-2- طبیعت....................................................................................................................8
2-3- پایداری...................................................................................................................8
2-4- فراغت....................................................................................................................9
منابع و ماخذ....................................................................................................................10

فصل سوم: مبانی نظری
3-1- مبانی نظری معماری...................................................................................................11
3-2- مبانی نظری عام برای یک معمار در طراحی.......................................................................11
3-3- مبانی نظری طراحی معماری.........................................................................................11
3-4- گذر زمان جبری فرا راه معماری سنتی..............................................................................12
منابع و ماخذ....................................................................................................................13

فصل چهارم: انواع مراکز خرید
4-1- انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه............................................................................15
4-2- انواع مراکز خریداز نظر اقلیم.........................................................................................16
منابع و ماخذ....................................................................................................................17 

فصل پنجم: بررسی اصول و ضوابط نظری فضای تجاری
5-1- تاثیر تکنولوژی در فضاهای معماری.................................................................................18
5-2- نقش استفاده کنندگان در ایجاد فرم معماری...........................................................................18
5-3- معماری، فن و هنر......................................................................................................18
5-4- فرم در معماری..........................................................................................................19
5-5- عوامل فرهنگی..........................................................................................................20
5-6- مبانی شکل گیری ایده معماری.........................................................................................21
5-7- روند رسیدن به حجم نهایی.............................................................................................21
5-8- اصول فرایند طراحی...................................................................................................23
منابع و ماخذ....................................................................................................................25

فصل ششم: بررسی و تحلیل نمونه های خارجی و داخلی
6-1- مجتمع بزرگ تجاری و تفریحی خلیج فارس شیراز..................................................................26
6-2- Smaralind Shopping Center................................................................................30
منابع و ماخذ.....................................................................................................................35

فصل هفتم: ضوابط طراحی مجتمع های تجاری
7-1- دسترسی ها...............................................................................................................36
7-2- جداسازی انواع ترافیک.................................................................................................37
7-3- سیرکولاسیون وسایل نقلیه..............................................................................................37
7-4- سیرکولاسیون معلولان و سالمندان.....................................................................................37
7-5- طراحی شبکه دسترسی.................................................................................................38
7-6- پارکینگ..................................................................................................................38
7-7- طراحی مجموعه تجاری................................................................................................39
7-8- طرح یکپارچه و هماهنگ..............................................................................................40
7-9-طراحی معماری..........................................................................................................40
7-10- ورودی ساختمان.......................................................................................................41
7-11- طراحی داخلی..........................................................................................................41
7-12- اجزاء ارتباطی در ساختمان های تجاری............................................................................42
7-12-1- پله....................................................................................................................42
7-12-2-  انواع پله............................................................................................................42
7-12-3- ابعاد و ویژگی های پله.............................................................................................43
7-12-4- پله برقی ............................................................................................................45
7-12-5- آسانسور.............................................................................................................45
7-13- تاسیسات حرارتی و برودتی..........................................................................................46
7-13-1- سیستم منطقه ای....................................................................................................46
7-13-2- سیستم مرکزی......................................................................................................46
7-14- آب نما و فواره های تزیینی...........................................................................................47
7-15- فضای سبز.............................................................................................................47
7-16- فضاهای تفریحی.......................................................................................................48
7-17- نورپردازی.............................................................................................................48
7-17-1- ویترین ها............................................................................................................49
7-18- سرویس های بهداشتی.................................................................................................49
7-19- بانک ...................................................................................................................49
7-20- رستورانها..............................................................................................................49
منابع و ماخذ....................................................................................................................50

فصل هشتم: مسکونی
8-1- مفهوم و تعریف مسکن..................................................................................................51
8-2- بررسی اهمیت و نقش مسکن در ابعاد مختلف........................................................................52
8-2-1- سرپناه..................................................................................................................52
8-2-2- مسکن وخانواده.......................................................................................................52
8-2-3- مسکن و اقتصاد......................................................................................................52
8-2-4- مسکن و مشارکت....................................................................................................53
8-3- محیط مسکونی...........................................................................................................53
8-4- جنبه های کمی و کیفی مسکن..........................................................................................54
8-5- تعریف استاندارد مسکن.................................................................................................54
8-5-1- ضوابط و استانداردهای ساختمان های مسکونی...................................................................54
8-5-2- تراکم...................................................................................................................54
8-5-3- ضوابط و قوانین شهرداری..........................................................................................55
8-6- عملکرد و تجهیزات مسکن.............................................................................................55
8-6-1- عرصه خصوصی....................................................................................................56
8-6-2- عرصه خانوادگی.....................................................................................................56
8-6-3- عرصه پذیرایی و مراسم.............................................................................................57
8-6-4- عرصه خدماتی و پشتیبانی...........................................................................................57
8-6-5- فضای ورودی و خروجی...........................................................................................57
منابع و ماخذ....................................................................................................................58
  
فصل نهم: بررسی نمونه های موجود مجتمع های مسکونی
9-1- مجتمع مسکونی ونک..........................................................................................................59
Baker House -  ....................................................................................................................60
منابع و ماخذ.............................................................................................................................61

 
فصل دهم: جغرافیای تهران
10-1- ارتفاع از سطح دریا...................................................................................................64
10-2- موقعیت استقرار تهران................................................................................................65
10-3- شیب زمین در تهران..................................................................................................65
10-4- زمین شناسی....................................................................... ...................................65
10-4-1- لرزه  خیزی.........................................................................................................65
10-5- اقلیم.....................................................................................................................66
10-5-1- آب و هوا............................................................................................................66
10-5-2- بارندگی..............................................................................................................68
10-5-3- رطوبت..............................................................................................................69
10-5-4- دما...................................................................................................................69
10-6- معماری و شهرسازی تهران.........................................................................................70
10-6-1- ضوابط ساخت و ساز در پهنه سکونت...........................................................................71
10-6-2- ضوابط ساخت و ساز در پهنه فعالیت............................................................................72
10-6-3- ضوابط ساخت و ساز در پهنه مختلط.............................................................................72
10-7- نمای شهر..............................................................................................................73
10-8- فضای سبز تهران.....................................................................................................74
10-9- تقسیمات شهری........................................................................................................75
10-9-1- مناطق شهری.......................................................................................................76
10-10- اقتصاد................................................................................................................77
10-11- جمعیت تهران........................................................................................................77
10-12- محرک های جمعیتی.................................................................................................87
10-13- منابع تامین آب مورد نیاز...........................................................................................79
10-14- حمل و نقل تهران....................................................................................................79
10-14-1- مترو تهران........................................................................................................80
10-14-2- ترافیک............................................................................................................81
10-14-3- بزرگراه های تهران..............................................................................................81
10-15- آلودگی های زیست محیطی.........................................................................................81
10-15-1- آلودگی هوا........................................................................................................81
10-15-2- آلودگی صوتی.....................................................................................................82
منابع و ماخذ.....................................................................................................................83

فصل یازدهم: موقعیت کلی سایت در شهر
11-1- پتانسیل فروش منطقه..................................................................................................84
11-2- تحلیل جمعیتی منطقه..................................................................................................84
11-3- میزان درآمد منطقه....................................................................................................84
11-4- موقعیت و وضعیت فروشگاه های موجود..........................................................................85
11-5- ایجاد جذابیت برای مراجعه کنندگان................................................................................85
11-5-1- عوامل بصری.....................................................................................................85

فصل اول
1-1- نقش و جایگاه کنونی مجتمع های تجاری
   امروزه جایگاه بازارهای سنتی در شهرهای جهان سوم به شدت تضعیف شده است. افزایش بیش از حد جمعیت شهرنشین و تغییر در شیوه های داد وستد به از بین رفتن بسیاری از پیشه ها و خلق شغل هایی جدید انجامیده است که حیاط آنها دیگر در قالب های سنتی پیشین ممکن نیست. از سویی دیگر ساخت و ازدیاد مجتمع های تجاری در مناطق مختلف کلان شهرها و دگردیسی بازارهای سنتی به انواع نیمه مدرن امری ناگزیر بوده است.
مراکز خرید و فضاهای تجاری دوران مدرن را می توان موج دوم محیط های تجاری قلمداد نمود که ماحصل انقلاب صنعتی و ظهور معماری مدرن می باشند، اما به هرحال ریشه در مراکز و بازارهای سنتی دارند. استقبال عموم شهروندان از مجتمع هایی چند منظوره که در آنها می توان علاوه بر خرید، ساعاتی را به تفریح و صرف غذا گذراند موجب شده بازارها تنها نقاطی برای خرید کالاهای خاص گردیده و بیشتر به محل هایی مناسب برای خرید و بازدید توریست ها و مسافران تبدیل گردند. با این وجود هرچند که چنین فضاهایی همچنان محل برخوردهای روزانه و تعاملات اجتماعی می باشند اما نقش و جایگاه فرهنگی آنها تغییر نموده و قدرت سیاسی آنها نیز در مقایسه با بازارهای سنتی به طور کامل محو شده است.{1}

1-2- دسته بندی انواع مجتمع های تجاری 
   تجارت در مقیاس های گوناگون و در قالب فضاها و عرصه های معمارانه متفاوتی صورت می گیرد. از یک واحد تجاری با متراژ پایین گرفته تا بزرگترین مراکز خرید، همه نیازمند پاسخی معمارانه می باشند. مجتمع های تجاری بر اساس مقیاس پاسخگویی به نیازهای مخاطبین دسته بندی می شوند. برخی از این نمونه ها از مقیاس شهر نیز فراتر رفته و مخاطبین آنها بعضا از دیگر شهرهای کوچک و نزدیک و حتی توریست ها می باشند.
برخی دیگر نیز تنها در حد پاسخگویی به نیازهای محله می باشند. طبیعی است که ملاحظات معمارانه در خصوص طراحی این مراکز نیز وابسته به مقیاس و نیازهای عملکردی آنها می باشد. از لحاظ تنوع و نوع کالاهای عرضه شده نیز می توان مجتمع های تجاری را تفکیک نمود، برخی از مراکز خرید منحصرا به فروش کالاهایی خاص نظیر جواهرات، سیستم های الکترونیکی و کامپیوتری، مبلمان منزل و سایر کالاهای پر مخاطب اختصاص می یابند.آنچه در خصوص انواع دسته بندی فضاهای تجاری لازم به ذکر است ظهور مجتمع های چندمنظوره است که در آنها کاربری های تفریحی و خدماتی  با فضاهای تجاری ترکیب می شوند. تقریبا تمامی مجتمع های عظیم دارای قسمت های اداری می باشند و چگونگی ترکیب این فضاها که نیاز به سکوت و آرامش بیشتری دارند با فضاهای تجاری که همواره مرکز جنب وجوش و هیاهو می باشند از نکات مهم در طراحی معماری مجتمع های تجاری می باشد.{1}

1-3- زیبایی شناسی فرم و پیچیدگی عملکرد در فضاهای تجاری
   در بازارهای سنتی فرم و عملکرد از یکدیگر قابل تفکیک نمی باشند. از سویی زیبایی فرم به خوبی در خدمت نیازهای عملکردی بوده و از سوی دیگر چالش های عملکردی به خلق راهکارهایی فرمال و زیبا انجامیده است. در مطالعه فرم و کالبد ارگانیک بازارهای قدیمی ایرانی به واژگانی چون حجره، تیمچه، سرا و چهارسوق بر می خوریم که دلالت بر وجود کیفیات فضایی متفاوت و فعالیت های متنوع در بازارها دارند. نوع مصالح، شیوه تزیینات، میزان نور و چگونگی تهویه این فضاها با یکدیگر متفاوت بوده و این امر در شهرها و اقلیم های مختلف به راهکارهای معمارانه متفاوتی نیز انجامیده است.هرچند که نیاز به این کیفیات فضایی با گذشت زمان از بین نرفته است اما چگونگی نمود معمارانه آنها در مجتمع های تجاری مدرن و امروزی دستخوش تغییراتی اساسی شده است. 
در این دگردیسی، آرام آرام راسته های تجاری در حاشیه خیابان های اصلی شهرها و پس از آن پاساژها که مجتمع های تجاری کوچکی در غالب یک ساختمان بودند به وجود آمدند. پس از ظهور مجتمع های تجاری در مقیاس و ابعادی وسیع تر، نه تنها فرم و نوع مصالح به کار رفته تغییر نمودند. بلکه عناصری جدید نظیر آتریوم، آسانسورها و پلکان های برقی، نورپردازی های متنوع در فضاهای تجاری به کار گرفته شدند.
به علت سادگی روابط عملکردی در پلان مجتمع های تجاری، در طراحی معماری این فضاها اولویت با ایجاد تنوع و پویایی در مقاطع و جذابیت در نماهای مجموعه و همچنین ایجاد ارتباط بصری میان بخش های مختلف مجتمع می باشد. در این راستا قالب هاب فضایی گذشته که مجتمع های تجاری را صرفا جعبه هایی درون گرا و فاقد انعطاف تعریف می نمود در اکثر کشورهای توسعه یافته کنار گذاشته شده و از معماری فرم و ویژگی های ظاهری بنا نیز به عنوان مهم ترین جاذبه برای دعوت مخاطبین به درون مجموعه نام برده می شود...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 4.09 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجتمع مسکونی تجاری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه