جستجو در سایت

مطالعات مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست

2379 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست

157 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست
فهرست مطالب                                 صفحه                                                                                                     
فصل اول: دلایل و اهداف پروژه
1-1 : دلایل و اهمیت انتخاب موضوع...................................................................................................................21 
2-1 : بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی..................................................................................................21
3-1 : اهداف پروژه...................................................................................................................................22
1-3-1 : موسسه زدایی......................................................................................................................................23 
2-3-1 :  رویکرد به معماری بومی و اقلیمی............................................................................................................23
3-3-1 : توجه و به کارگیری پتانسیل های محلی.....................................................................................................23
4-3-1 :  خلق محیطی کودکانه.............................................................................................................................24
4-1 : روشهای رسیدن به هدف....................................................................................................................................24
5-1 : شناخت و بررسی سایت.......................................................................................................................................24.
 1-5-1 : عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح....................................................................................................................24
  2-5-1 : عوامل موثر در انتخاب سایت...............................................................................................................25
1-2-5-1 :  بافت اجتماعی........................................................................................................................................25 
2-2-5-1 :  بافت کالبدی..................................................................................................................................25
6-1 :معرفی رو شهای موجود جهانی...............................................................................................................26
1-6-1 : دهکده های SOS.......................................................................................................26
2-6-1 : شبه خانواده های بزرگ.........................................................................................................26
3-6-1 : House parent............................................................................................................26
فصل دوم: ادبیات تحقیق
1-2 : تعریف واژه ها.........................................................................................................................29.
2-2 : تاریخچه حمایت ازکودکان بی  سرپرست..........................................................................................30.
1-2-2 : پیشینه تاریخی حمایت ازکودکان بی سرپرست  درجهان.....................................................................................31
2-2-2 : پیشینه تاریخی حمایت ازکودکان بی سرپرست درایران........................................................................................31
3-2 : حکومت ها و پدیده بی سرپرستی.......................................................................................................32
1-3-2 : دوره صفویه.......................................................................................................................32
2-3-2 : قاجاریه..................................................................................................................................32
3-3-2 : عصر مشروطیت....................................................................................................................33.
4-2 : حمایت ازکودکان بی سرپرست  دراسلام..............................................................................33
5-2 : چگونگی سرپرستی ایتام......................................................................................................33
فهرست مطالب صفحه
6-2 : پدیده بی سرپرستی وعوامل آن.........................................................................34
1-6-2 : عوامل طبیعی..................................................................................................................34
2-6-2 : عوامل غیرطبیعی.............................................................................................................34 
7-2 :  مشکلات کودکان بی سرپرست........................................................................................................35
1-7-2 : مشکلات هویتی- شخصیتی.......................................................................................................35
2-7-2 : مشکلات اجتماعی...................................................................................................................36
8- 2 :  مراحل پذیرش در مراکز شبانه روزی.............................................................................................36
1-8-2 : سازمانهای ذی ربط در رابطه با ساماندهی کودکان خیابانی..................................................................................36
9-2 :  روشهای نگهداری و سرپرستی کودکان در ایران.........................................................................................................37 
  1-9-2 : فرزند خواندگی..........................................................................................................................37
  2-9-2 : امین موقت...................................................................................................................37
  3-9-2 : شبه خانواده...................................................................................................................................37
  4-9-2 : مراکز اقامتی، مراقبتی..................................................................................................................38
10-2 : مقایسه عملکرد خانه و پرورشگاه......................................................................................................38
1-10-2 : عملکرد خانه و پرورشگاه..............................................................................................................38
2-10-2 : ارتباط اجتماعی خانواده و فقدان آن در پرورشگاه................................................................................................38
11-2  : واحدهای نگهداری کودکان بی سرپرست:..................................................................................................................39
1-11-2 : شیرخوارگاه.....................................................................................................................................39
2-11-2 : شبانه روزی مجتمع خدماتی- حمایتی...................................................................................................................39
3-11-2 : شبانه روزی زیر نظر مستقیم سازمان بهزیستی....................................................................................................39
12-2 : خانواده و نقش های مختلف آن...................................................................................................39
13-2 : انواع خانواده:........................................................................................................................................40
1-13-2 : خانواده هسته ای:.....................................................................................................................40
2-13-2 : خانواده گسترده:....................................................................................................................40.
3-13-2: خانواده روستایی و عشایری:.......................................................................................................40
14-2 : کارکردهای خانواده::........................................................................................................................41
15-2 : مقایسه آمادگی جوامع روستایی و شهری در پذیرش کودکان بی سرپرست:......................................................42
فهرست مطالب صفحه
فصل سوم:نمونه های موردی
1-3 : انواع روشهای مراقبتی:......................................................................................................................44
1-1-3 : روشهای مراقبتی رایج در دنیا:.......................................................................................................44
1-1-1-3 : خانواده های فاستر.....................................................................................................................44
2-1-1-3 : شبه خانواده........................................................................................................................................45
3-1-1-3 : فرزند خواندگی...........................................................................................................................45
2-3 : روش های رایج و مراکز نگهداری در ایران:....................................................................................................................45
1-2-3 : پرورشگاه های وابسته به شهرداری.......................................................................................................45
2-2-3: جمعیت خیریه فرح پهلوی..................................................................................................................45
3-2-3: انجمن های حمایت از کودکان...............................................................................................................46
3-3 : تغییرات حاصل در مراکز و شیوه نگهداری بعد از انقلاب:...........................................................................................46
4-3 : سازمان هایی که تحت نظارت بهزیستی در این زمینه فعالیت می کنند عبارتند از:............................................46
5-3 : بررسی نمونه های موجود در جهان :..................................................................................................46
1-5-3 : دهکده SOS آکابا در اردن............................................................................................47
2-5-3 : پرورشگاه باتملی.....................................................................................................................48
3-5-3 : امید دختران و پسران...............................................................................................48
4-5-3 : خانه کودکان استون.........................................................................................................48
1-4-5-3 :  اقامتگاه ها.....................................................................................................................48
2-4-5-3 : خانه گروهی......................................................................................................................................48
3-4-5-3 : بخش خدمات درمانی......................................................................................................49
5-5-3 : شیرخوارگاه ANGELE.................................................................................49
6-5-3: خانه کودکان بتانیان...................................................................................49
7-5-3: دهکده sosدر نزدیکی کلو, آلمان...............................................................51
6-3 : نمونه های فعالی در ایران................................................................................................52
1-6-3 : شیرخوارگاه آمنه.............................................................................................................52
2-1-6-3 :  اداری............................................................................................................ .53
3-1-6-3 :   قرنطینه.......................................................................................................53
4-1-6-3 :   بخش زرد...........................................................................................................53
5-1-6-3 :  زرد پایین........................................................................................................54
6-1-6-3 :   زرد بالا..........................................................................................................54 
7-1-6-3 :  آبی....................................................................................................................54
فهرست مطالب صفحه
8-1-6-3 :  بخش قهوه ای..................................................................................................................54
7-3 : شبانه روزی شهید قدوسی.......................................................................................................................55
1-7-3 : بخش خوابگاهی.............................................................................................................................55
8-3 : شبانه روزی بوشهر......................................................................................................................55
1-8-3: مجتمع شبانه روزی و شیرخوارگاه کرج.......................................................................................................................56
2-8-3: مجتمع شبانه روزی و شیرخوارگاه رفسنجان..............................................................................................................58
3-8-3: دهکده بچه ها در مهدی آباد ایران (ساخته نشده)....................................................................................................59
فصل چهارم: شناخت کودک
1-4 :مفهوم دوران کودکی.........................................................................................................67     
1-1-4 : عوامل پیدایش مفهوم دوران کودکی .........................................................................................................................67 
2-4 : مراحل رشد در دوران کودکی ..........................................................................................................67
1-2-4: رشد جسمانی کودک....................................................................................................................68
2-2-4 : رشد روانی کودک....................................................................................................................68
3-2-4 : ساخت فکر کودک.............................................................................................68
4-2-4 : مراحل تحول روانی کودک...........................................................................................................69
5-2-4 : همگون سازی یا جذب و تحلیل..........................................................................................69
3-4 : مرحله تفکر پیش علمی (مرحله ادراک مستقیم 2-7 سالگی) .................................................................................70 
4-4 : شناخت مراحل رشد و خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان 1 تا 6 سال ( پیش‏دبستانی )..............................72
1-4-4 : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان 1 تا 2 ساله..................................................................................................72
2-4-4 : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان 2 تا 3 ساله..................................................................................................73
3-4-4 : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان 3 تا 4 ساله .................................................................................................73
4-4-4 : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان 4 تا 5 ساله .................................................................................................74
5-4-4 : خصوصیات جسمی ـ رفتاری کودکان 5 تا 6 ساله...................................................................................................74
6-4-4 :مرحله عملیات عینی از 7 تا 11 سالگی.......................................................................................................................75
5-4 : شکل گیری شخصیت در کودکان.....................................................................................................................................75
1-5-4 : اجتماع کودکان............................................................................................76
2-5-4 :مراحل رشد در هنر و موسیقی .....................................................................................................................................77
فهرست مطالب صفحه
فصل پنجم:  آموزش کودکان
1-5 :تعلیم و تربیت.................................................................................................................................80
1-1-5 : مفهوم تعلیم و تربیت.....................................................................................................................80
2-1-5  : نگاهی به سیر تحولی تعلیم و تربیت..........................................................................................................................81
3-1-5 : تعلیم و تربیت در اسلام.........................................................................................................................82
4-1-5 : تعلیم و تربیت جدید....................................................................................................................82
5-1-5 : آموزش و تربیت کودک................................................................................................................83
6-1-5 : نقش هنر در خودشناسی و بهداشت روانی کودکان.................................................................................................83
7-1-5 : هنر و نیازهای روانی کودک...............................................................................................................84
2-5 : فعالیت های هنری کودکان و ویژگی های آن ها...........................................................................................................85
1-2-5 : ادبیات کودکان......................................................................................................................................85
1-1-2-5 : تعریف ادبیات کودکان ....................................................................................................................86
2-1-2-5 : هدف ادبیات کودک..............................................................................................................................86
3-1-2-5 : تأثیر قصه در کودکان.........................................................................................................86
4-1-2-5 : نقش آواز خوانی و ترانه محلی ................................................................................................................................87
5-1-2-5 : نقاشی کودکان............................................................................................................................87
6-1-2-5 : چرا کودکان نقاشی می کشند؟...............................................................................................................88
7-1-2-5 : تفسیر نقاشی چیست؟................................................................................................................88
8-1-2-5 : نقاشی کودک و هنر...............................................................................................................88
9-1-2-5 : زیبایی شناسی و تأثیرات روانی رنگ در نقاشی..................................................................................................89
فصل ششم:  کودک و معماری
1-6 :کودکان چگونه فضایی را دوست دارند؟....................................................................................................92
1-1-6 : فضاهای مطلوب و مناسب کودکان.................................................................................................92
2-1-6 : فضاهای جذاب کودکان..............................................................................................................93
2-6 : کیفیت فضاها.................................................................................................................................................95
3-6 : قواعد و معیارها..........................................................................................................................................97
1-3-6 : ابعاد جسمانی کودکان.....................................................................................97
فهرست مطالب صفحه
2-3-6 : اصول مکان یابی و شرایط محیطی.................................................................................................................98
4-6 : فضاها، ویژگی ها، نیازها، تجهیزات فضایی.............................................................................................99
1-4-6 :  ورودی.........................................................................................................................99
2-4-6 :  فضای انتظار.....................................................................................................................100
3-4-6 :  فضای اداری...........................................................................................................................100
4-4-6 : فضای پذیرش.........................................................................................................................100
5-6 :  بخش های کودکان...........................................................................................................101
1-5-6 : بخش شیرخوار.............................................................................................................101
2-5-6 : بخش نوپا...........................................................................................................................101
3-5-6 : بخش نوباوه......................................................................................................101
6-6 : فضاهای بهداشتی............................................................................................................................103
7-6 : فضاهای ارتباطی............................................................................................................................103
8-6 : فضاهای خدماتی و تأسیساتی.....................................................................................................103
9-6 : آشپزخانه...........................................................................................................................103
10-6 : انبار........................................................................................................10.3
11-6 :موتورخانه................................................................................................................104
1-11-6 : شوفاژ دیواری............................................................................................................104
12-6 : فضای بازی.......................................................................................................................................104
13-6 : رنگ در فضای زندگی کودک...............................................................................................................104
1-13-6 : تأثیر رنگ در روحیه و رفتار کودکان.......................................................................................................................104
14-6 : روش های کنترل صدا......................................................................................................................105
1-14-6 : کنترل سر و صدای داخل ساختمان.........................................................................................................................106
15-6 : اصول ایمنی طراحی فضاهای کودکان..........................................................................................................................107
16-6 : استاندارد ابزارهای بازی........................................................................................................................112
17-6 : نتیجه گیری.......................................................................................................................118
فصل هفتم : شناخت بستر طرح.
7 : شناخت بستر طرح...................................................................................................120
1-1-7 :موقیت طبیعی شهر تهران.................................................................................................................121
2-1-7 : تاریخجه ای از تهران......................................................................................................................121
3-1-7 : زمین شناسی............................................................................................................................122.
4-1-7 : بلاهای طبیعی......................................................................................................................123
5-1-7 : آب و هوا.......................................................................................................................................124
6-1-7 : وزش باد..............................................................................................125
7-1-7 : بررسی جهت قرار گیری ساختمان ها و خیابان ها با توجه به وزش باد.............................................................126
2-7 : تابش.......................................................................................................127
1-2-7 : شرایط حرارتی در فضای آزاد..................................................................................................................127
2-2-7 : شرایط حرارتی در فضای داخلی...................................................................................................................................128
3-2-7 : تپوگرافی................................................................................................................................................130
3-7 : آب های زیر زمینی...................................................................................................130
1-3-7 :زمین شناسی و چینه شناسی........................................................................................................................................130
2-3-7 : خطر زمین لرزه گسترده تهران.....................................................................................................................................131
4-7 :جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم............................................................................................................................132
 1-4-7 : جهت گیری ساختمان با توجه به تابش....................................................................................................................132
2-4-7 : تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید.................................................................................................133
3-4-7 :فرم ساختمان در رابطه با اقلیم......................................................................................................................................135
4-4-7 : ضوابط طراحی مصالح ساختمانی.................................................................................................................................136
5-7 : نتایج از نمودارهای بیوکلیماتیک .....................................................................................................................................136
1-5-7 : توصیه های منتج از نمودارهای بیوکلیماتیک ساختمان های شهر تهران..........................................................137
2-5-7 : جمعیت شناسی.......................................................................................................................138
3-5-7 : شهرری.........................................................................................................................................140
4-5-7 : تحیلی سایت ...........................................................................................................142-141
فصل هشتم : برنامه فیزیکی
1-8 : فضاها...............................................................................................................................145
1-1-8 :  فضاهای خصوصی..........................................................................................................145
فهرست مطالب صفحه
2-1-8 :   فضاهای عمومی.............................................................................................................145
3-1-8 :  فضاهای روباز...........................................................................................................................................145
4-1-8 :  فضاهای جنبی و خدماتی...............................................................................................................145
5-1-8- جدولهای برنامه فیریکی .........................................................................................................148-146
فهرست مطالب صفحه                                                                                                      
2-1-8 :   فضاهای عمومی.........................................................................................................................145  
3-1-8 :  فضاهای روباز...................................................................................................................................................................145
4-1-8 :  فضاهای جنبی و خدماتی...............................................................................................................145
فهرست جدول ها                                                                                                
جدول(1) : وضعیت و تعداد و درصد و علل و عوامل بی سرپرستی کودکان ارجاء شده به بهریستی استان در سالهای 86 - 87.....................................................................................................22
جدول(2) :  قد کودکان 0 تا 6 سال – سانتیمتر......................................................................................................................97
جدول(3) :  ضریب نسبت به قد ایستاده.....................................................................................................................................98
جدول(4) : دمای موثر مواقع راحت در مناطق مختلف......................................................................................106
جدول(5) : خلاصه ضوابط فضاهای داخلی – متر مربع...........................................................................................................107
جدول(6) : کاربرد گونه های مختلف گیاهان در زمین بازی..................................................................................................117 
جدول(7): جدول آب و هوایی شهر تهران...................................................................................................................................125
جدول(9):  جداول فیزیکی .......................................................................................................................148-146

فصل اول
دلایدلیل و اهداف پروژه
اهداف پروژه
بررسی آمار و وضعیت مراکز استانی
دلایل و اهمیت انتخاب موضوع
روشهای رسیدن به هدف
شناخت و بررسی سایت
عوامل شکل دهنده طراحی کالبد طرح
عوامل موثر در انتخاب سایت
معرفی رو شهای موجود جهانی

-1 :دلایل و اهمیت انتخاب موضوع:
شناخت کودکان، ترکیبی از عوامل جسمانی و اجتماعی است. رفتار و تجربیات یک کودک تا میزان زیادی بستگی به عوامل زیستی، جنینی، جسمانی و بالاخره عوامل محیطی و اجتماعی دارد. عدم توجه به هریک از این عوامل تاثیرگذار در تغییر و تبدیل عوامل جسمانی و مهمتر از همه روحی روانی کودک تاثیر چشم گیر دارد و لطمه های جبران ناپذیری را منجر می شود.یکی از موارد مهم در رفع این نیازها فضایی است که کودک در آن رشد می کند. فضا و محیط هم در پرورش جسمی و هم رشد و بالندگی روحی روانی کودکان تاثیر گذار است. برآورد هر یک از نیازهای تاثیرگذار در رشد کودک نیازمند فضایی است تا عوامل و ابزار برآورد نیازها را در خود جا دهد و شرایط مورد نیاز را فراهم آورد.معماری به عنوان رشته ای که کیفیت فضایی و محیط را برای ما تعریف می کند قادر است با برخوردی صحیح با موضوع و با در نظر گرفتن شرایط استفاده کنندگان به ایده ای صحیح دست یابد و آن را در قالب طراحی مناسب اجرا کند. به این ترتیب توجه ما به این مراکز و فضاهای مورد نیز در راستای این هدف و معماری آنها معطوف می شود. این مراکز به دو دسته تقسیم بندی می شوند:
مراکز ارائه خدمات به کودکان عادی ( بیمارستان کودکان، مهد کودک، کانون پرورش فکری. فرهنگسرای کودک، دبستان و ...)
مراکز ارائه خدمات به کودکان با شرایط خاص (کانون اصلاح و تربیت کودکان، مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست، شیر خوارگاه، مراکز نگهداری کودکان معلول جسمی و حرکتی، مدارس کودکان استثنایی و ...)
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 9.22 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجتمع نگهداری از کودکان بی سرپرست,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه