جستجو در سایت

مطالعات مجموعه اقامتی توریستی

1704 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجموعه اقامتی توریستی

106 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مجموعه اقامتی توریستی
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات
1-1-مقدمه 2
1-2- تعریف موضوع 2
1-3- بیان مسئله و رویکرد تحقیق 2
1-4- اهداف تحقیق 3
1-5- محدوده¬ی مکانی تحقیق 3
1-6- ساختار پایان¬نامه 3
*فصل دوم: مرور ادبیات تحقیق *
2-1- انواع اسکان موقت و پیشینه¬ی احداث آنها 4
2-1-1- ساختمان¬های وابسته به راه 4
2-1-1-1- ساباط 4
2-1-1-2- رباط 5
2-1-1-3- کاربات 7
2-1-1-4- کاروانسرا 7
2-1-1-4-1- کاروانسرای شهری 8
2-1-1-4-2- کاروانسرای کوهستانی 9
2-1-1-5- قهوه¬خانه یا چایخانه 9
2-1-1-6- مهمان¬خانه و دکسره 10
2-1-1-7- سرا   11
2-1-1-8- تیم 11
2-1-1-9- تیمچه 11
2-1-1-10- هتل 11
2-1-1-11- متل 12
2-1-1-12- مسافرخانه 12
2-1-1-13- پانسیون 12
2-1-1-14- کمپ 13
2-1-1-15- شاله 13
2-1-1-16- بنگالو 13
2-1-1-17- کلبه 14
2-2- معماری ارگانیک 14
2-3- پیشینه¬ی تحقیق در یک نگاه 15
2-3-1- بررسی نمونه¬های مشابه داخلی 15
2-3-2- بررسی نمونه¬های مشابه خارجی 18
2-4-  نمونه¬هایی از فضاهای مختلف در اقامتگاه 24
*فصل سوم: بستر و اقلیم طرح *
3-1- شناخت تهران                                                                                             31
3-1-1- موقعیت جغرافیایی و وسعت 31
3-1-2- ناهمواری¬ها 32
3-1-3- آب و هوا 33
3-1-3-1- ویژگی¬های آب و هوایی 35
3-1-3-1-1- زوایای تابش خورشید 35
3-1-3-1-2- میزان بارندگی 35
3-1-3-1-3-  دمای هوا 35
3-1-3-1-4- روزهای یخبندان 36
3-1-3-1-5 - باد غالب 36
3-1-4- تاریخچه¬ی سکونت¬گزینی 39
3-1-5- وضعیت اجتماعی- سیاسی- اداری 40
3-1-6- موقعیت اقتصادی 40
3-1-6-1- شاخص¬های اقتصادی 41
3-1-7- موقعیت فرهنگی- هنری 42
3-1-8- موقعیت تاریخی- باستانی 44
3-1-9-  حوزه¬ی نفوذ 45
3-1-10- خصوصیات طبیعی وکالبدی 45
3-1-11- ساختار فضایی-کالبدی 46
3-2- شناخت منطقه¬ی 1 تهران 46
3-2-1- موقعیت جغرافیایی و وسعت 46
3-3- شناخت محله¬ی دربند تهران 47
3-3-1- موقعیت جغرافیایی و وسعت 47
3-3-2- مراکز مختلف موجود در محله دربند 49
3-3-3- موارد ضعف و قوت تهدید یا فرصت درمحله مربوطه 50
3-4- شناخت محله¬ی گلاب دره¬ی تهران 51
3-4-1- موقعیت جغرافیایی و وسعت 51
3-4-2- مراکز مختلف موجود در محله گلاب دره 52
3-5- شناخت محدوده¬ی مورد نظر طراحی 53
3-5-1- موقعیت مکانی سایت 53
3-5-2- همجواری¬های سایت 53
*فصل چهارم: مبانی نظری طرح *
4-1- مقدمه 54
4-2-  مبانی نظری طرح 54
*فصل پنجم: ضوابط طرح و تأسیسات *
5-1- استانداردهای مربوط به فضای اصلی 55
5-1- 1- ضوابط و استانداردهای زمین 55
5-1-1-1- استفاده مورد نیاز از زمین 55
5-1-1-2- تفکیک زمین 55
5-1-1-3- موارد استفاده از زمین 56
5-1-1-4- نحوه استقرار ساختمان در زمین 57
5-1-2- ضوابط و استانداردهای اقامتگاه 57
5-1-2-1- مساحت و سطح اشغال اقامتگاه 57
5-1-2-2- پارکینگ اقامتگاه و مشخصات آن 58
5-1-2-3- فضاهای مورد نیاز اقامتگاه 59
5-1-3- ضوابط و استانداردهای مربوط به نورگیری و تهویه طبیعی 68
5-1-4- ضوابط و استانداردهای مربوط به اتاق¬های اقامتگاه 68
5-1-5- ضوابط و استانداردهای مربوط به رستوران اقامتگاه 73
5-1-6- ضوابط و استانداردهای مربوط به فضاها و تأسیسات روی بام 79
5-2- استانداردهای مربوط به فضای تفریحی- ورزشی 80
5-2-1- ضوابط و استانداردهای استخر 80
5-2-2- ضوابط و استانداردهای سونا 80
5-3- استانداردهای مربوط به تأسیسات و تجهیزات مکانیکی 83
5-3-1- تأسیسات 83
5-3-1-1-  شرایط قسمت های داخلی 85
5-3-1-2-  سیستم¬های تأسیساتی اقامتگاه 86
5-4- استانداردهای مربوط به ایمنی ساختمان 90
5-4-1- محافظت فضاهای مختلف 90
*فصل ششم: ارائه¬ی طرح پیشنهادی*
6-1- معرفی سایت و محل انجام تحقیق 93
6-1-1- وسعت و ابعاد سایت 93
6-1-2- تحلیل سایت 93
6-2- فرآیند طراحی 94
6-2-1- کانسپت طرح 94
6-2-2- پلان نهایی 95
فهرست منابع 101
چکیده¬ی انگلیسی 102

فصل اول
کلیات
1-1- مقدمه   :امروزه، ساخت ساز با توجه به شرایط امروزه وافزایش جمعیت به خصوص در تهران ،از نیازهای ضروریه جامعه امروز است. وهم چنین ساخت ساز بیش از حد ، نابودی جنگل ها ،واز بین رفتن مراتع رادرپی خواهد داشت.پس با توجه به این عوامل باید چاره یی اندیشید برای طراحی ،وساخت وسازی که از اسیب به طبیعت کم کند.که این کار با عوامل مختلفی از جمله ترکیب طبیعت باساختمان .ونه تحمیل این دو برهم.استفاده ازمصالح بوم اورد.کمربند سبز.

1-2- تعریف موضوع
انجام هر کاری شامل موضوعی مختص به خود است.حال که انجام این طراحی خود شامل موضوعی خاص است.موضوع احترام به طبیعت،حفظ محیط زیست، حفظ منابع طبیعی .استفاده مصالح بوم اورد ، برای ساخت این ها همه اصلی ترین موضوع میباشد.که در طراحی این پروژه لحاظ شده..وکلیت طرح را در برخواهد گرفت.
1-3- بیان مسئله و رویکرد تحقیق
از عوامل بسیار مهم درانتخاب این تحقیق مواردی ازقبیل گرانی زمین، افزایش جمعیت، مهاجرت و عوامل دیگری مانند نیازمندی های انسان به عوامل تفریحی واستراحت گاهی و ایجاد فضای نشاط اور برای انواع قشرها و به خصوص افرادی که با توجه به مشغله های زندگی ماشینی دریک کلان شهر بزرگ مانند تهران  که زمان زیادی برای خارج شدن از این مکان را ندارند را ایجاد می¬کند. این تحقیق باگرداوری یک محیط بکر و سالم میتواند یک حس و روحیه خوب را به استفاده کنندگان القا دهد. پروژه در محل کوهستانی دربند در منطقه ای به نام گلاب دره قراردارد که ازنظرپیاده روی، آب و هوایی، منظره ودید از عالی ترین مکان تفریحی تهران به شمار می¬رود. از همه مهمتر رعایت موارد نظری از قبیل سوخت فسیلی، انرژی پایدار و رعایت کمربند سبز باعث شده تا انجام این تحقیق، برای طراح از اهمیت خاص برخوردار باشد.

1-4- اهداف تحقیق                                                           
هدف از انجام یک تحقیق .جمع اوری اطلاعات،یا جامع وکامل کردن یک موضوع خاص میباشد.از اهداف این تحقیق میتوان به عوامل زیست محیطی وارگانیک اشاره کرد .که هدف اصلی را شامل میشود .تا اینکه با انجام این تحقیق بتوان طراحی هایی که برمبنای عوامل طبیعی هستند را افزایش داد.
1-5- محدوده¬ی مکانی تحقیق
محدوده¬ی مورد مطالعه و مکان طراحی محله¬ی گلاب دره در محله¬ی دربند منطقه¬ی 1 شهر تهران می-باشد.

1-6- ساختار پایان¬نامه
مباحث این پایان¬نامه که در 6 فصل ارائه گردیده است به ترتیب عبارتند از:
فصل اول که شامل کلیات تحقیق بوده و در کنار شناخت و تعریف موضوع به اهمیت، اهداف و روش تحقیق اشاره دارد.
فصل دوم که شامل ادبیات موضوع پژوهش است و به مطالعه¬ی مباحث نظری (مطالعات کتابخانه¬ای و ...) و بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه¬ی نمونه¬های مشابه داخلی و خارجی می¬پردازد.
فصل سوم که مطالعات اقلیمی طرح را شامل می¬شود و با بررسی موقعیت قرارگیری طرح در شهر و حتی منطقه¬ی مورد بررسی در انطباق است.
فصل چهارم که به تبیین مبانی نظری طرح و تلفیق آن با رویکرد اقامتی در بستر ارگانیک می¬پردازد.
فصل پنجم که شامل تدوین اصول و ضوابط طرح می¬باشد که با ارائه¬ی آن، نقش خود را در رسیدن به یک طرح مناسب ایفا می¬نماید. 
در ادامه در فصل ششم که مربوط به طرح پیشنهادی است، فرآیند شکل¬گیری و طراحی ایده و فضای معماری طرح ارائه می گردد. 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 31.5 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجموعه اقامتی توریستی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه