جستجو در سایت

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی 02

1707 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی 02

150 صفحه فایل Word به همراه شکل

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی
فهرست مطالب
عنوان صفحه 
مقدمه 1

فصل اول:کلیات
1- 1- علت انتخاب موضوع 3
2-1- اهداف 3
3-1- پژوهش 4
1-3-1- هدف از پژوهش 4
2-3-1- روش پژوهش 4
1-2-3-1- روش تحقیق 4
3-3-1 - طرح پژوهش 4
4-3-1- نتیجه گیری 5

فصل دوم:مبانی نظری معماری
1-2 - اهمیت تفریح 7
1-2-2- اهمیت فرهنگی 7
2-2-2- اهمیت اجتماعی 7
3-2-2- اهمیت اقتصادی 7
2-2- تعریف اصلاحات 8
1-2-2- تفرج  و گردش 8
2-2-2- تفریح 8
3-2-2- فعالیت تفریحی 8
3-2- اصول زیبا شناسی در طراحی 9
4-2 - رابطه ساختمان با محیط 9
5-2- نظم در طراحی 10
6-2 - فرم 10
7-2- خصوصیات اشکال 11
1- 7-2- خصوصیات دایره 11
2-7-2 - خصوصیات بیضی 11
3-7-2- خصوصیات کره 11
4-7-2- خصوصیات مربع 11
5-7-2- خصوصیات مستطیل 11
6-7-2- خصوصیات مثلث 12
7-7-2- خصوصیات هشت ضلعی 12
8-7-2- خصوصیات سطوح خمیده 12
8-2- خصوصیات خطوط 12
1-8-2- خصوصیات عمودی و خطوط افقی 12
2-8-2- خطوط راست و خطوط منحنی ومایل 12
9-2- هماهنگی 13
10-2- تنش 13
11-2- مقیاس وتناسب 13
۲-۱2- منظره و شناخت کلی آن 14
1-12-2- عناصر تشکیل دهنده منظره 14
1-1-12-2- شکل زمین 14
2-1-12-2- گیاه 14
3-1-12-2- آب 14
4-1-12-2- تاسیسات 15
۲-۱2-۲- اصول منظره سازی 15
۲-۱2-۲-۱- اصل یکنواختی در منظره سازی 15
۲-۱2-۲-۲- اصل تنوع 15
3-2-12-2- اصل دینامیک بودن منظره 16
4-2-12-2- اصل قابل روئت بودن منظره 16

فصل سوم:نمونه موردی
1-3- مجموعه liesma 19
1-1-3- ارتباط با سایت 20
2-1-3- نمایشگاه خورشیدی 20
3- 1- 3- پلان ها 21
4 – 1 -3-    نماها 26
5-1-3- مقاطع 27
6 – 1 – 3- عکس های مجموعه 28
7-1-3- برنامه فیزیکی مجموعه 29
1-7-1-3- جدول برنامه فیزیکی 29
2-3- مجموعه پل کله سوئیس 30
1-2-3- پلان ها 32
2-2-3- نماها و مقاطع 34
3-2-3- عکس های مجموعه 35
4-2-3- برنامه فیزیکی مجموعه 37
1-4-2-3- جدول برنامه فیزیکی 37
3-3-مجموعه تفریحی توریستی سونگ جیانگ 37
1-3-3- پیشگفتار 37
2-3-3- تلفیق مجموعه معماری با طبیعت 38
3-3-3- ساختار 39
4-3-3- عکس های مجموعه 39
5-3-3- پلان مجموعه 40
6- 3-3- برنامه فیزیکی 41
4-3 - کوپ هیملبلا شانگهای 42
1-4-3- انتزاع باغ های چینی در مرکز هنر شانگهای 42
5 -3 - مجتمع فرهنگی، تفریحی، خدماتی پاسارگاد 44
1-5-3- توضیحات 44
2-5-3- عکس ها 45
3-5-3- شکل گیری طرح 46
4-5-3- دسترسی ها 47
5-5-3- دیاگرام ساختار طرح 47
6-5-3- عکس های سه بعدی مجموعه 48
7-5-3- مقطع 48
6-3 - مرکز فرهنگی یی یاما از کنگو کوما 49
1-6-3- مجموعه ای یکپارچه از حجم های مستقل 49
2- 6-3- عکس های مجموعه 50
7-3-مجتمع توریستی، تفریحی، ورزشی برج بین المللی کاسپین 52
1-7-3-دلیل انتخاب محل اجرا 52
2-7-3- ویژگیهای مهم پروژه 52
3-7-3- عکس های مجموعه 54

فصل چهارم:بستر و سایت طراحی
1-4 - شناخت ویژگی های استان تهران 56
1-1-4- معرفی شهر 56
2-1-4- موقعیت جغرافیایی استان 57
3-1-4 - جغرافیای اقتصادی استان 57
4-1-4 - نژاد و زبان در استان 58
5-1-4- بررسی اوضاع جمعیتی استان 59
6-1-4  - مطالعات کالبدی- تاریخی 61
7- 1- 4 - پیشینه شهر تهران 62
8-1-4 - معرفی آثار با ارزش تاریخی استان 65
9-1-4- جاذبه های طبیعی 65
1-9-1-4- آبشارها 66
10-1-4- فرهنگ و هنر 67
1-10-1-4- فرهنگ، در یک نگاه 67
11-1-4- شناخت معماری شهر 68
12-1-4- معماری و شهرسازی 69
13-1-4- مطالعات اقلیمی تهران 69
1-13-1-4- اقلیم های استان تهران 70
2-13-1-4- منابع آب استان تهران 70
3-13-1-4- رطوبت نسبی 71
4-13-1-4- دما 71
5-13-1-4- میزان بارندگی و باد 71
6-13-1-4- روزهای یخبندان 73
7-13-1-4- روزهای بارانی 73
8-13-1-4- مطالعات زمین شناسی 74
9-13-1-4 - زلزله خیزی 74
2-4- مطالعات بستر طراحی 75
1-2-4- روش‌های دست‌یابی به اهداف عمده طراحی اقلیمی در اقلیم معتدل 76
2-2-4- تأثیرات جهات وزش باد در استقرار ساختمان 76
3-2-4- جهت تابش خورشید در تابستان و زمستان 77
4-2-4- انتخاب فرم و جهت ساختمان در رابطه با اقلیم 78
5-2-4- تأثیر جهات تابش خورشید در استقرار ساختمان 79
3-4- نور چیست؟ 80
1-3-4- انعکاس و زنندگی نور 80
2-3-4- انواع نور 80
3-3-4- روش های تعبیه نور 81
4-3-4- میزان روشنایی پیشنهاد شده 81
4-4- دلیل انتخاب استان 81
5-4 - سایت طراحی 82
1-5-4- موقعیت سایت در منطقه 82
2- 5- 4- تحلیل سایت 83

فصل پنجم:روند طراحی
1-5- چگونگی شکل گیری طرح 86
1-1-5- استفاده از باد 86
2-1-5-  ایده اصلی طرح 86
3-1-5- حجم های به دست آمده 87
4-1-5- چگونگی ورود باد به مجموعه 89

فصل ششم:برنامه فیزیکی
1-6-بخش ورزشی 91
1-1-6- مقررات و معیارهای طراحی استخرهای شنا 91
1-1-1-6 - انواع استخرها 91
2-1-1-6- ویژگی ها و مشخصات استخرها 92
2- 1-6- اسکیت 94
1- 2-1-6- تصویر 94
1-2- 1-6- تاریخچه اسکیت در ایران 94
2-2- 1-6 - شاخه های اسکیت و مواد آن 95
3-2- 1-6- زمینهایی که مسابقات اسکیت سرعت در آن برگزار می شود 95
3-2- 1-6- تجهیزات 95
3-1-6- تنیس 96
1 – 3 -1 - 6– تصویر 96
1-3-1-6- زمین‌های تنیس 96
2-3-1-6- ابعاد زمین تنیس 98
4 -1 - 6- دوچرخه سواری 98
2-6- بخش تفریحی 99
1-2-6- بولینگ 99
1-1-2-6- خلاصه ورزش 99
2-1-2-6- بازی بولینگ 100
2-2-6- بیلیارد 100
1-2-2-6- تجهیزات 101
3-2-6- سینمای سه بعدی 101
4-2-6- سینما 102
1-4-2-6- فضای سینمایی 103
3-6- ضوابط واستاندارد طراحی 103
1-3-6- بررسی مسائل ترافیکی 103
2-3-6- پارکینگ 104
1-2-3-6- انواع مختلف پارکینگ 104
2-2-3-6- نحوه محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز 104
3-3-6- ساختمان های عمومی ومعلولین 105
1-3-3-6- فضای ورودی 105
2-3-3-6- راهرو 105
3-3-3-6- بازشو 105
4-3-6- سطح شیبدار 107
5-3-6- آسانسور 107
1-5-3-6- آسانسورها 108
6-3-6- مسیر دسترسی( گذرگاه) 109
7-3-6- تخصیص فضا 109
8-3-6- ارتفاع طبقات 109
9-3-6- گذرگاهها 109
10-3-6- اتاق های فرعی 109
11-3-6- توزیع کالاها 109
12-3-6- WC برای کارمندان 110
13-3-6- مقررات ساختمانی 110
14-3-6- آتش سوزی 110
15-3-6- دما وتهویه 110
16-3-6- ورودی وخروجی 110
17-3-6- پلکان ها 110
18-3-6- پنجره ها 111
19-3-6- رستوران ها 111
1-19-3-6- بار غذای مختصر 112
2-19-3-6- کافه سرویس 113
3-19-3-6- کافه تریا سلف سرویس 113
4-19-3-6- مساحت های هر صندلی 113
5-19-3-6- آشپزخانه ومحل شستشو 113
20-3-6- محل های ضروری دیگر 113
4-6- مصالح 113
1-4-6- بتن الیافی 114
1-1-4-6- مزایای بتن الیافی 114
2-1-4-6- انواع الیاف 114
2-4-6- استفاده از پنجره های دو جداره 115
1-2-4-6 - مزیت های بی نظیر پنجره دوجداره 115
3-4-6- استفاده از بام سبز 119
5- 6- تاسیسات 119
1-5-6- سیستم سرمایش و گرمایش 119
2-5-6- سیستم های تهویه مطبوع و هوای تازه 119
3- 5-6- آب مصرفی 120
4-5-6- تخلیه هوا در پارکینگ 120
5-5-6- تأسیسات الکتریکی 120
1-4-2-6- فضای سینمایی 121
3-6- ضوابط واستاندارد طراحی 122
1-3-6- بررسی مسائل ترافیکی 122
2-3-6- پارکینگ 122
1-2-3-6- انواع مختلف پارکینگ 122
2-2-3-6- نحوه محاسبه تعداد پارکینگ مورد نیاز 123
3-3-6- ساختمان های عمومی ومعلولین 123
1-3-3-6- فضای ورودی 123
2-3-3-6 راهرو 124
3-3-3-6- بازشو 124
4-3-6- سطح شیبدار 126
5-3-6- آسانسور 126
ا 1-5-3-6-آسانسوره 127
6-3-6- مسیر دسترسی( گذرگاه) 127
7-3-6- تخصیص فضا 127
8-3-6- ارتفاع طبقات 128
9-3-6- گذرگاهها 128
10-3-6- اتاق های فرعی 128
11-3-6- توزیع کالاها 128
12-3-6- WC برای کارمندان 128
13-3-6- مقررات ساختمانی 128
14-3-6- آتش سوزی 128
15-3-6- دما وتهویه 129
16-3-6- ورودی وخروجی 129
17-3-6- پلکان ها 129
18-3-6- پنجره ها 129
19-3-6- رستوران ها 130
1-19-3-6- بار غذای مختصر 131
2-19-3-6- کافه سرویس 131
3-19-3-6- کافه تریا سلف سرویس 131
4-19-3-6- مساحت های هر صندلی 132
5-19-3-6- آشپزخانه ومحل شستشو 132
20-3-6- محل های ضروری دیگر 132
4-6- مصالح 132
1-4-6- بتن الیافی 132
1-1-4-6- مزایای بتن الیافی 133
2-1-4-6- انواع الیاف 133
2-4-6- استفاده از پنجره های دو جداره 133
1-2-4-6- مزیت های بی نظیر پنجره دوجداره 133
3-4-6- استفاده از بام سبز 137
5- 6- تاسیسات 138
1-5-6- سیستم سرمایش و گرمایش 138
2-5-6- سیستم های تهویه مطبوع و هوای تازه 138
3- 5-6- آب مصرفی 138
4-5-6- تخلیه هوا در پارکینگ 139
5-5-6- تأسیسات الکتریکی 139
6-6 - جدول برنامه فیزیکی 140
1-6-6- بخش ورزشی 140
2-6-6- بخش تفریحی 142
پیوست 1:پلان های اندازه گذاری 145
پیوست 2:پلان های مبلمان 146
پیوست 3:مقاطع 147
پیوست 4:عکس ها 148
فهرست منابع 151

چکیده
حوزه انتقال گسترش فرهنگ، به شکل همسایگی ودر یک مسیر به هم پیوسته است تا داده ای از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل نماید و شاید این یک ویژگی طبیعی برای توسعه فرهنگی در حوزه خشکی باشد. اما در حوضه دریا می توان این انتقال فرهنگی را به شیوه ای دیگر شاهد بود. دریا سواحل و جغرافیای پراکنده و دور از هم را کنار یکدیگر قرار می دهد و از آن همساییگانی بسیار نزدیک می سازد.
از جمله اهداف مهم توسعه بخش جهانگردی در استان عبارتند از :
1- فراهم آوردن چارچوبی مناسب جهت ارتقا سطح زندگی اجتماعی از طریق بهبود منافع جهانگردی
2- توسعه زیر ساخت ها و فراهم آوردن تسهیلات تفریحی برای جهانگردان و ساکنین محلی
3- حصول اطمینان از تناسب تسهیلات با اهداف منطقه
4- توسعه هماهنگ با فرهنگ و اهداف اقتصادی جامعه
5- زمینه سازی جهت رضایت خاطر بیشتر جهانگردان
با توجه به اهداف و چشم اندازه های منطقه مذکور، طرح«مجتمع توریستی تجاری بندرگز» می تواند گامی موثر در تحقق آنها به شمار رود چنین مجموعه ای می تواند راهکاری موثر در توسعه اکوتوریسم در منطقه جذب سرمایه(در بخش های که تفریحات سالم و مطابق با موازین عرفی و شرعی ایران را دنبال می کند مثل ایجاد مراکز ورزش های آبی، کوهنوردی، جنگل نوردی و طبیعت گردی) فراهم آوردن شرایط آسایش مناسب برای گردشگران و ترغیب آنها به افزایش دفعات بازدید و صرف اوقات بیشتر در منطقه شود.
امروزه در کشورهای مختلف دنیا با بهره گیری از مواهب طبیعی، آثار باستانی و تمدن کهن یا حتی تکنولوژی جدید، شهرک های گردشگری و امکانات تفریحی، ملل مختلف را به خود فرا می خوانند تا با فروش کالا و خدمات سیل درآمد را به کشورشان جاری کنند.
گردشگری خارجی در سال های اخیر منبعی پایدار و مطمئن برای تامین نیازهای ارزی به شمار می آید و به عنوان یکی از اقلام صادرات نامرئی نقش مهمی در عرصه تجارت جهانی ایفا می کند و در حال حاضر پس از نفت و خودرو سازی، سومین صنعت صادراتی جهان محسوب می شود. نکته دیگر اینکه صنعت پردشگری وابستگی زیادی به عناصری مثل فرهنگ و ورزش دارد و بیش از 30 عنصر صنعتی به منظور سرویس دادن به مشتریان این صنعت شناخته شده است.

- 1- علت انتخاب موضوع
کشور ایران جایگاه خا صی را برای رشد تفریحات سالم و تفریح پیش بینی کرده است . به دلیل قرارگیری در مو قعیت جغرافیایی بسیارمناسب با بهره مندی از تاریخ و تمدن کهن و فرهنگ اصیل و ریشه دار، در زمره  کشورهای مطرح در ,ورزش قرار دارد . اما متا سفانه تا کنون نتوانسته است از این توان ها آنگونه که شایسته است ، استفاده کند و از اثرات اقتصادی  فرهنگی آن ، چه در مقیا س داخلی و چه در مقیاس خارجی ، بهره مند شود . با شناخت آگاهانه ا ز موضوع و دانستن موقعیت و جایگاه ایران و د ر پاسخ به پتا نسیل های موجود ، طراحی مجموعه تفریحی ورزشی در منطقه مورد نیاز میسر خواهد بود .
2-1- اهداف
از جمله اهداف مهم توسعه بخش تفریحی و ورزشی در استان عبارتند از :
1- فراهم آوردن چارچوبی مناسب جهت ارتقا سطح زندگی اجتماعی 
2- توسعه زیر ساخت ها و فراهم آوردن تسهیلات تفریحی و ورزشی برای ساکنین محلی
3- حصول اطمینان از تناسب تسهیلات با اهداف منطقه
4- توسعه هماهنگ با فرهنگ و اهداف اقتصادی جامعه
5- زمینه سازی جهت رضایت خاطر بیشتر افراد و چه بسا جهانگردان
با توجه به اهداف و چشم اندازه های منطقه مذکور، طرح می تواند گامی موثر در تحقق آنها به شمار رود چنین مجموعه ای می تواند راهکاری موثر در توسعه اکوتوریسم در منطقه و جذب سرمایه(در بخش های که تفریحات سالم و مطابق با موازین عرفی و شرعی ایران را دنبال می کند مثل ایجاد مراکز ورزش های آبی، کوهنوردی، جنگل نوردی و طبیعت گردی) فراهم آوردن شرایط آسایش مناسب برای گردشگران و ترغیب آنها به افزایش دفعات بازدید و صرف اوقات بیشتر در منطقه شود تحولات منطقه بر روی تعاملات سیاسی جهان نشان از ارزش سیاسی این منطقه و نقش کانونی آن در نظام سیاسی بین الملل دارد. امروزه در کشورهای مختلف دنیا با بهره گیری از مواهب طبیعی، آثار باستانی و تمدن کهن یا حتی تکنولوژی جدید، شهرک های گردشگری و امکانات تفریحی، ملل مختلف را به خود فرا می خوانند تا با فروش کالا و خدمات سیل درآمد را به کشورشان جاری کنند. گردشگری خارجی در سال های اخیر منبعی پایدار و مطمئن برای تامین نیازهای ارزی به شمار می آید و به عنوان یکی از اقلام صادرات نامرئی نقش مهمی در عرصه تجارت جهانی ایفا می کند و در حال حاضر پس از نفت و خودرو سازی، سومین صنعت صادراتی جهان محسوب می شود. نکته دیگر اینکه صنعت گردشگری وابستگی زیادی به عناصری مثل فرهنگ و تفریح  و ورزش دارد و بیش از 30 عنصر صنعتی به منظور سرویس دادن به 
مشتریان این صنعت شناخته شده است. اهداف توسعه بخش جهانگردی در سطح ملی را می توان به قرار زیر بر شمرد:
1- افزایش درآمدهای ارزی کشور(مربوط به جاهنگردی خارجی)
2- افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری
3- بهره برداری صحیح از تجهیزات و تاسیسات احداث شده و سایر سرمایه گذاری
4- تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی کشور
5- فعال سازی صنایع کشور
6- تسریع در روند عمران کشور
7- بهسازی سلامت روانی جامعه
8- ایجاد درآمد بر دولت
9- توسعه منطقه
3-1- پژوهش 
1-3-1- هدف از پژوهش
معماری به سوی ساختمان های مدرن وزندگی مدرن پیش رفته است و هدف ان در اولین وجه آسایش انسان است لذا طراحی چنین فضا هایی در فضای شهری و(دریایی) امروزه نیا زمند است ومن بر این آمدم که به طراحی چنین فضایی بپردازم که در ادامه شرح مفصلی خواهم داد.
2-3-1- روش پژوهش 
روش تحقیق من در این رساله استفاده از مطالعات کتابخانه ای نویفرت و استانداردها مقالات و سایت های اینترنتی و تحلیل و بررسی نمونه های داخلی و خارجی  میباشد.روند طراحی بر اساس پرداختن به اصول کلی با توجه به نکات خاص در طراحی اینگونه فضاها می باشد.

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 28.4 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مجموعه تفریحی ورزشی 02,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه