جستجو در سایت

مطالعات مدرسه موسیقی

1730 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مدرسه موسیقی

211 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مدرسه موسیقی
فهرست مطالب
فصل اول 
طرح مسئله……………............................................…………………………………………………………………..1
مدرسه موسیقی چیست …………………………………………………………….....................................................1
تفاوت میان مدرسه موسیقی و دانشگاه …….......................................…………………………………………….....1
ضرورت تحقیق.....................................................................................................................................................2
فصل دوم : موسیقی و معماری
موسیقی............................................................................................................................................................3
جان موسیقی.....................................................................................................................................................3
دانش موسیقی..................................................................................................................................................4
موسیقی زبان مشترک........................................................................................................................................5
موسیقی و طبیعت................................................................................................................................................6
فرهنگ، هنر، موسیقی.......................................................................................................................................7
موسیقی کلاسیک..............................................................................................................................................9
موسیقی محلی...................................................................................................................................................9
اوورتور............................................................................................................................................................10
سوییت.............................................................................................................................................................11
کنسرتو.............................................................................................................................................................11
سمفونی.............................................................................................................................................................11
اپرا و موسیقی نمایش.........................................................................................................................................12
اصول فرم موسیقی............................................................................................................................................12
خلاصه ای از سیر تحول موسیقی در غرب........................................................................................................13
موسیقی الکترونیک.........................................................................................................................................17
لغت شناسی موسیقی.........................................................................................................................................20
موسیقی در دوره پیش از اسلام..........................................................................................................................22
موسیقی در عرب پپش از اسلام..........................................................................................................................23
  موسیقی پس از ظهور اسلام............................................................................................................................28
تاریخچه موسیقی غرب.....................................................................................................................................33
قرون وسطی.....................................................................................................................................................33
دوران رنسانس..................................................................................................................................................34
باروک ............................................................................................................................................................37
موسیقی قرن بیستم..............................................................................................................................................39
تئوری های بنیادی موسیقی ایرانی........................................................................................................................41
 ردیف ..............................................................................................................................................................41
دستگاه ها...........................................................................................................................................................41
دستگاه شور........................................................................................................................................................42
دستگاه همایون ....................................................................................................................................................43
 دستگاهماهور......................................................................................................................................................44
ماهور «دو» ...........................................................................................................................................................44
ماهور «ر» ........................................................................................................................................................44
دستگاه سه‌گاه ........................................................................................................................................................44
دستگاه چهارگاه.....................................................................................................................................................45
دستگاه نوا...............................................................................................................................................................46
دستگاه راست‌پنجگاه..........................................................................................................................................................47
آلات موسیقی بادی................................................................................................................................................47
  آلات موسیقی زهـی.............................................................................................................................................48
آلات موسیقی ضـربی............................................................................................................................................48
سازهای مضرابی (زهی و کوبه ای) ......................................................................................................................49
معماری و موسیقی................................................................................................................................................49
آفرینش مفهوم در موسیقی و معماری ..................................................................................................................50
ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی- مکانی .................................................................................................51
فرم در موسیقی و معماری ......................................................................................................................................52
گستره های زمانی- مکانی در معماری و موسیقی ..................................................................................................54
عناصر و ویژگی های مشترک در دو هنر معماری و موسیقی .................................................................................56
حرکت و ریتم .......................................................................................................................................................57
کنتراست..............................................................................................................................................................57
 تناسبات در معماری و موسیقی..............................................................................................................................59
فضا .......................................................................................................................................................................62
بررسی تطبیقی معماری و موسیقی در ایران .............................................................................................................65
فصل سوم : نمونه های خارجی 
شهر موسیقی، کنسرواتوار موسیقی پاریس...............................................................................................................69
مدرسه جولیارد......................................................................................................................................................72
کنسرواتوار سن پترزبورگ.....................................................................................................................................77
نمونه های داخلی
دانشگاه تهران .......................................................................................................................................................78
دانشگاه هنر ..........................................................................................................................................................78
هنرستانهای موسیقی .............................................................................................................................................79
ساختمان هنرستان پسران .....................................................................................................................................79
ساختمان هنرستان دختران ..................................................................................................................................79
مجتمع دانشگاهی سوره .....................................................................................................................................80
فصل چهارم : ضوابط و استانداردها
 اصول طراحی آکوستیکی
مقدمه ...........................................................................................................................................................81
دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات و عایق بندی ساختمان..............................................................................81
 عایقکاری حرارتی پوسته ساختمان...................................................................................................................82
 عایقکاری حرارتی پوسته خارجی  ....................................................................................................................82 
پنجره ها ............................................................................................................................................................83
درزگیری..........................................................................................................................................................83
 بررسی فضاهای مورد نیاز برای سالن موسیقی...................................................................................................84
ورودی..............................................................................................................................................................84
فضاهای بهداشتی..............................................................................................................................................85
سالن چند منظوره ..............................................................................................................................................86
انواع سالن های اجرا............................................................................................................................................90
شکل سالن ها.....................................................................................................................................................90
انواع صحنه........................................................................................................................................................93
سن با زاویه 360 درجه.......................................................................................................................................93

سن با زاویه 220 تا 210 درجه............................................................................................................................94
سن با زاویه 180 درجه......................................................................................................................................95
سن با زاویه 135 درجه.......................................................................................................................................95
سن با زاویه 0 درجه (صحنه در انتها) ..................................................................................................................95
صحنه متقاطع ......................................................................................................................................................96
صحنه فرو برده شده ..........................................................................................................................................96
اصول بصری که در طراحی سالن ها تاثیرگذارند...............................................................................................97
شیب کف تالار ................................................................................................................................................97
تجمع صندلی ها...............................................................................................................................................98
ارتفاع صحنه ...................................................................................................................................................98
زاویه دید ........................................................................................................................................................99
نسبت های قسمت تماشاگران.........................................................................................................................99
 درب ها......................................................................................................................................................100
استاندارد های معلولین.................................................................................................................................100
 استاندارد بازشوی درها ..............................................................................................................................101
راهروها ......................................................................................................................................................101
استانداردها.................................................................................................................................................102
صندلی ها .................................................................................................................................................103
استقرار صندلی ها به صورت استاندارد .....................................................................................................103
بررسی ابعاد و اندازه در طراحی صندلی ها..............................................................................................103
آکوستیک..............................................................................................................................................104
مقدمه.....................................................................................................................................................104
 انتشار و تباهی صدا در فضای بسته..........................................................................................................105
وضوح و آشکاری..................................................................................................................................108
صدای زمینه...........................................................................................................................................109
نیازهای آکوستیکی موسیقی...................................................................................................................110
 ابعاد، شکل و حجم سالن......................................................................................................................110
سقف سالن...........................................................................................................................................112
کف سالن............................................................................................................................................113
سالن کنسرت.......................................................................................................................................114
اشکالات مهم آکوستیکی...................................................................................................................115
پژواک ناخواسته ..............................................................................................................................116
پژواک ردیفی.................................................................................................................................117
امواج ساکن.....................................................................................................................................118
نقاط کور و سایه آکوستیکی...........................................................................................................118
تمرکز صدا.....................................................................................................................................119
فضاهای الحاقی..............................................................................................................................119
فرکانس............................................................................................................................................120
محدوده فرکانس صداهای قابل شنیدن............................................................................................120
حساسیت شنوایی ............................................................................................................................120
کاهش صدا به واسطه ی افزایش فاصله...........................................................................................120
صداهای متداول بر حسب  دسی بل.................................................................................................121
آستانه ی قرار گرفتن در معرض نوفه................................................................................................121
عملکرد جاذب های صدا................................................................................................................121
کاهش نوفه در  فضاهای باز و محصور.............................................................................................121
میدان  باز.........................................................................................................................................121
میدان واخنش ...................................................................................................................................122
کاربردهای مصالح جاذب صدا.........................................................................................................122
کنترل واخنش...................................................................................................................................122
 کاهش نوفه در فضاها.......................................................................................................................122
کنترل پژواک....................................................................................................................................123
فهرست  جاذب های مؤثر صدا.........................................................................................................123
جایگاه تماشاچیان .........................................................................................................................124
طرح ریزی خط دید......................................................................................................................125
 دید از بالا......................................................................................................................................125
منعکس کننده های مقعر ..............................................................................................................127
منعکس کننده های تخت...........................................................................................................128
منعکس کننده های محدّب..........................................................................................................128
نمودار اشعه .................................................................................................................................128
نحوه ترسیم نمودار اشعه .............................................................................................................129
نمونه های طراحی بالکن ............................................................................................................133
تالارهای کنسرت و سالن های اپرا..............................................................................................133
فهرست راهنما برای سالن های کنسرت......................................................................................134
مقدمه..........................................................................................................................................135
دستورالعمل و ضوابط کلی تاسیسات و عایق بندی ساختمان........................................................135
آکوستیک...................................................................................................................................136
تاریخچه......................................................................................................................................136
تعاریف......................................................................................................................................138
میدان اکوستیک .......................................................................................................................138
بسامد (فرکانس) ......................................................................................................................138
بوفه.........................................................................................................................................138
بوفه زمینه................................................................................................................................138
امواج صوتی هوابرد.................................................................................................................139
واخنش....................................................................................................................................139
جذب......................................................................................................................................139
تراز شدت صوت ...................................................................................................................139
انرژی مبنا ................................................................................................................................139
تراز بلندی صوت .....................................................................................................................139
لایه .......................................................................................................................................139
صدا .......................................................................................................................................139
بازتابش ...............................................................................................................................140
پخشایی ...............................................................................................................................141
مدت واخنش........................................................................................................................142
آکوستیک در تالار کنفرانس................................................................................................143
عملکرد جاذب های صدا ...................................................................................................143
کاربردهای مصالح جاذب صدا ............................................................................................144
کنترل واخنش ......................................................................................................................144
کاهش نوفه در فضاها.............................................................................................................144
کنترل پژواک .......................................................................................................................144
جذب کننده های صوتی ........................................................................................................145
بازتابنده های صوتی..............................................................................................................150
 پخشاینده های صوتی............................................................................................................154
 تجهیزات روشنایی ................................................................................................................155
فصل پنجم
 شناخت عملکرد ها...................................................................................................................157
بخش آموزشی........................................................................................................................158
 اتاق تمرین گروهی ( برای تمرین ساز) ................................................................................158
اتاق تمرین گروهی ( برای تمرین کر) ..................................................................................159
اتاق تمرین گروهی ( برای تمرین کر و ساز) ........................................................................160
اتاق تمرین انفرادی ...............................................................................................................161
کلاس درس (تئوری) ............................................................................................................162
استودیو های ضبط..................................................................................................................164
کلاس های درس انفرادی .....................................................................................................165
دفتر کار اساتید .....................................................................................................................166
انبار سازها و کارگاههای تعمیر .............................................................................................166
مراکز اطلاع رسانی ................................................................................................................167
کتابخانه ..................................................................................................................................167
 آرشیو......................................................................................................................................167
   سایت کامپیوتر.......................................................................................................................167
بخش اداری..............................................................................................................................168
  اتاق ریاست   ..........................................................................................................................168
اتاق مدیران و معاونین ..............................................................................................................168
 اتاق بایگانی و حسابداری.........................................................................................................168
دیگر فضاهای بخش اداری......................................................................................................169
سالن های اجرایی.....................................................................................................................169
سالن برای اجرای ارکستر........................................................................................................170

سالن برای اجرای تئاتر و رقص ................................................................................................171
  سالن تکنوازی  یا رسیتال ........................................................................................................172
فضاهای  جانبی سالنها................................................................................................................173
   فضاهای عمومی  ...................................................................................................................173
 ورودی  ..................................................................................................................................174
 باجه بلیط فروشی  ...................................................................................................................174
 اتاق کمک های اولیه  ...........................................................................................................174
   بوفه ....................................................................................................................................174
فضاهای مربوط به هنرمندان....................................................................................................174
 اتاق های تک نفره  ...............................................................................................................175
 اتاق مشترک    ......................................................................................................................175
 اتاق گروهی ........................................................................................................................175
 اتاق سبز ...............................................................................................................................175
فضاهای مربوط به کنترل و تنظیم...........................................................................................176
     اتاق کنترل نور .................................................................................................................177
      ضبط صدا و سیما.............................................................................................................177
     اتاق کنترل صدا.................................................................................................................178
بخش خدماتی........................................................................................................................178
پارکینگ................................................................................................................................178
سرویس های بهداشتی............................................................................................................178
تریا و رستوران.......................................................................................................................179
فضاهای تاسیساتی..................................................................................................................179

فصل ششم
مطالعات منطقه ای تهران .......................................................................................................180
منطقۀ اول ..............................................................................................................................180
منطقۀ دوم ...............................................................................................................................180
منطقۀ سوم..............................................................................................................................180
شرایط اقلیمی تهران ..............................................................................................................181
درجۀ حرارت هوا و تابش آفتاب ..........................................................................................181
رطوبت نسبی ........................................................................................................................181
برف و یخبندان ......................................................................................................................181
میزان بارندگی........................................................................................................................182
باد ..........................................................................................................................................182
بررسی تابش خورشید .............................................................................................................183
وضعیت زمین شناسی و زلزله خیزی شهر تهران ........................................................................183
آلودگی‌های زیست ‌محیطی......................................................................................................183
 آلودگی هوا .............................................................................................................................183
آلودگی صوتی...........................................................................................................................183
 آلودگی آب‌های زیرزمینی........................................................................................................184
جمع بندی و نتیجه گیری مباحث اقلیمی.....................................................................................184
مکان یابی .................................................................................................................................185
اصول کلی برای انتخاب یک سایت مناسب و سازگار با موضوع پروژه: ....................................185
شناخت کلی منطقۀ 1 تهران ......................................................................................................186
وسعت و امکانات دسترسی ......................................................................................................188
وضعیت توپوگرافی و جنس خاک ...........................................................................................188
همسایگی ها..............................................................................................................................188
دلایل انتخاب سایت ..................................................................................................................188
ترافیک.....................................................................................................................................189
تحلیل و آنالیز سایت..................................................................................................................189
فصل هفتم
طرح و ایده ...............................................................................................................................190
منابع ..........................................................................................................................................192

فصل اول :
طرح مسئله:
انسان برای هر یک از نیاز های وجودیش به صورت غریزی در جستجوی پاسخ است. این احساس نیاز است که منجر به کشف و ابداع می شود و با وجود پیشرفت ها و تکامل روز افزون ، هنوز دارای همان نیاز های اولیه چون سرپناه و خواب ، آب و غذا (برای برطرف کردن نیازهای جسمانی) و نیاز هایی چون کسب علم و هنر (  برای آرامش روح و روان ) ، می باشد . و برای رسیدن به جوابی برای این نیاز ها شبانه روز در تلاش است که منجر به ایجاد آثار علمی وهنری در زمینه هایی گوناگون چون معماری و موسیقی می شود. چه بهتر که این امکانات و هنر ها در هم آمیزد تا نیاز ها را که همگی ویژگی خاص انسان است و دارای یک منشاء و یک خالق متعالی است ، به بهترین نوع پاسخگو باشد و به منشاء خود یعنی تجلی زیبایی نزدیک تر شود. 
به این جهت در این رساله سعی بر آن شد که با در هم آمیختن موسیقی و معماری بنایی ایجاد شود به منظور ارتقاء جایگاه آموزش موسیقی در فضای معماری با مفهوم موسیقی.
مدرسه موسیقی چیست ؟
مدرسه موسیقی در واقع همان کنسرواتوار موسیقی است که ترجمه تحت الفظی آن هنرستان موسیقی است.  کنسرواتوار  کلمه ای ایتالیایی است و اولین کنسرواتوار موسیقی درقرن 17 در کشور ایتالیا و در شهر ناپل تأسیس گردید و وظیفه آموزش سرود ملی را عهده دار بود. در حال حاضر مدارس موسیقی از مشهورترین و عالی ترین مؤسسه آموزش موسیقی برای تربیت نوازندگان ، خوانندگان و آهنگ سازان حرفه ای می باشد، به عبارتی مدرسه موسیقی مؤسسه ای است که هدف اساسی آن مطالعه موسیقی از نقطه نظر عملی واجرایی است. در این سیستم دوره تحصیلات به گونه ای طرح ریزی شده است که به دانشجویان اجازه می- دهد، موسیقی را با تأکید برروی مشاغل آینده خود به صورت کار بردی متمرکز نمایند. 

تفاوت میان مدرسه موسیقی و دانشگاه موسیقی:
محیط دانشگاه با محیط مدرسه موسیقی بسیار متفاوت است چون در محیط دانشگاه ، دانشجویان الزاماً قصد ندارند که مشاغلی مرتبط با موسیقی را دنبال نمایند و اغلب فارغ التحصیلان دانشگاه ها در مقطع لیسانس دارای شناخت عمومی و معمولا تئوریک از مباحث مربوط به موسیقی می باشند و در سطح فوق لیسانس نیز قاعدتاً باید بر روی مفاهیم تئوری تکیه داشته باشند اما فارغ التحصیلان از مدرسه موسیقی آموزشهای عملی و تخصصی را  فرا گرفته اند.
ضرورت تحقیق:
در طی قرون متمادی سرزمین پهناور ایران دستخوش بسیاری از تهاجم ها و تجاوزها در همه عرصه ها قرار گرفته است که هنر اصیل و کهن موسیقی ایران نیز از این مقوله مستثنا نمانده است. حال در این زمان که پس از سالها تجسس محققان آثار کهن هنری به ویژه موسیقی اصیل ایرانی باز شناسانده شده است ، وظیفه هر ایرانی و هنرجوست که راهی برای گسترش بیشتر این علم ایجاد کند . بر این اساس سعی بر آن شده است که یکی از بهترین مکانها برای آموزش اصولی این هنر بررسی شود و بر اساس استانداردهای مجموعه های بین اللملی فضایی کارآمد در عین حال مناسب با فرهنگ این مرز و بوم و در حد جهانی طراحی شود تا سابقه از دست رفته پس از حملات متعدد فرهنگی در این زمینه جبران شود . البته ایجاد بنایی برای آموزش موسیقی به سال 1273 هجری باز میگردد که دو موسیقیدان فرانسوی به درخواست شاه وقت به ایران منتقل و به آموزش موسیقی پرداختند و 10 سال بعد یک شخص فرانسوی مدرسه موسیقی وابسته به مدرسه دارالفنون را تاسیس کرد . بعد ها با اسامی مختلفی چون مدرسه موسیقار و هنرستان عالی موسیقی مشغول به تربیت هنرجویان شد...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 23.0 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مدرسه موسیقی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه