جستجو در سایت

مطالعات مرکز تجاری

2015 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مرکز تجاری

128 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
چکیده : 1
موضوع : 2
اهداف و خط مشی کلی پروژه : 3
بیان اهداف اولیه 3
بیان اهداف نهایی : 4
روش تحقیق 4
بخش نخست : شناخت مفاهیم و مبانی نظری پروژه
فصل اول : تعاریف پایه 5
1-  تعریف بازار 5
واژه شناسی بازار: 7
2-انواع بازار1 8
2-1  شکل ساختمانی بازار 8
2-2    حوزه نفوذ 10
2-3    اقلیم 11
2-4  انواع بازار با توجه به تولیدات و نیازهای مردم 12
3   پیـدایـش بـازار1 13
4  رونـد شکـل گیـری فضـای کالبـدی بـازار 14
5 عناصر ساختاری بازار 16
6 سیر تکوین و تحول شهر و بازار در ایران 18
7 - نتیجه گیری : 19

فصل دوم : تاثیر تحولات چهانی بر شهرها و فضاهای تجاری معاصر : 21
1 تحولات جدید جهانی و شهر نشینی : 21
2 تاثیر تحولات جهانی بر شهر نشینی ایران : 22
3 تاثیر تحولات جدید اقتصادی در شهرهای ایران: 23
4 روابط بازرگانی و تجاری جدید و شهرهای ایران 24
5 تشکیل شرکت ها و سازمان های جدید اقتصادی: 24
6 از بین رفتن صنایع تولیدی در بازارهای سنتی: 25
7 از هم پاشیدگی اصناف: 26
8 جایی گزینی اکولوژیکی از بازار 26
9 تغییر الگوی مصرف 27
10سبک جدید تبلیغات 28
11 تغییر سیستم حمل ونقل شهری: 28
12 نتیجه گیری : 29

فصل سوم   :  بررسـی مراکز خریـد معاصر 31
1 دورنـمای تـاریـخی 31
2  تـولد مراکـز قدرتـمند تجـاری (power center) 33
3  ایـجاد خـرده فـروشی در جـوار بزرگراهـها 33
4 شناخت انواع مراکز تجاری 34
4-1   تسـهیـلات تجـاری: 35
4-2 مـرکـز خریـد همسـایـگی: 35
4-3  مراکـز خریـد جامـع: 35
4-4 POWER CENTER : 35
4-5   مراکـز خریـد از تولیـد بـه مصـرف و حراجـی ها: 36
4-6  مراکـز خریـد منطقـه‎ای: 36
4-7 فضـاهـای تجـاری سنـتی ناحیـه‎ای بافـرم مرکـزی ویـادرکنـارخیـابانهـای اصلـی: 36
4-8 تجـمع فروشـگاهـهای همگـون: 36
4-9  بـازارهـای مـوقتـی: 37
4-10  مراکز خریـد خـاص ( که بسیـاری از خصوصیـات بازارهـای موقتـی را با خـود به همـراه می‎آورنـد): 37
4-11  مراکــز LIFE STYLE: 38
5  شناخت مراکز خرید معاصر در ایران 38
5-1  مراکـز تجـاری محلـه‎ای: 38
5-2  مراکـز تجـاری در جـوار خیـابانـها: 38
5-3 پـاسـاژها: 39
5-4   مجـموعه‎هـای تجـاری: 39
5-5  فـروشـگاهـهای بـزرگ: 40
5-6 فـروشگـاهـهای زنجیـره‎ای: 40
6  نـتیـجه گیـری: 40

فصل چهارم : مطالعات شهری 42
1  فضای عمومی چیست؟ 42
2 ویژگی فضای عمومی: 42
3واژه شناسی خیابان 44
4 خیابان فضای شهری 44
5 کارکرد خیابان 45
6 خیابان فضای شهری 46
7 خیابان و بازار 47
8 نقش اجتماعی خیابان 48
9 میدان 50
10 دستفروشها و دوره گردها 60
11 فضای شهری 65
12 ادراک فضای شهری : 66
13 تحلیل فضای شهری : 66
14 احیای فضاهای شهری : 67
15 نتیجه گیری: 68بخش دوم : تحلیل اطلاعات و تدوین مبانی طراحی 
فصل اول : تعیین اهداف کلی ، تعریف موضوع و الگویابی پروژه 69
1جمع  بندی و استنتاج 69
2 تعیین اهداف کلی طرح 73
3 تعریف طرح و تعیین مقیاس 73
4 تعیین مخاطبین پروژه 74
5 بررسی نمونه های تطبیقی 74
5-1 پروژه مرکز خرید BERCY 2 74
5-2  مجتمع زیست خاور به عنوان یک پروژه تجاری – تفریحی – مسکونی 84
5-3   مجتمع اداری- تجاری SIP   (فرانک ویلیامز) 90
6 نتیجه گیری : 91

فصل دوم :  استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری  : 93
ارتفاع طبقات : 93
دربهای ورودی : 93
ظرفیت کریدور : 94
پلکانها: 94
نقاله مسافرتی : 95
آسانسور : 95
سطح شیبدار : 95
1 استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مجموعه تجاری و تجهیزات مربوط : 96
1 ابر فروشگاه ها: 96
2 ساختمان های اداری در بخش واحد تجاری : 96
3  ساختمان های اداری چند طبقه : 96
2 استانداردهای فضا: 97
1 سرویس های اداری : 98
2پارکینگ ها : 98
3 بانک : 98
4 رستورانها : 98
5 خرده فروشیها: 99
6فروشگاههای مواد غذایی: 100
7  مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی 101
1مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه 101
2 مقررات ساختمانی در تجارت شهری 102
8    شناخت انواع خدمات مجموعه تجاری 104
9  نتیجه گیری : 108

بخش سوم : طرح معماری 
فصل اول : بررسی اجمالی بستر طرح 109
1 پیدایش شهر مشهد 109
2 سیمای جمعیتی شهر مشهد 110
3 ویژگیهای اقتصادی شهر مشهد 110
4 پدیده اجتماعی شهر مشهد 111
5ویژگیهای کالبدی شهر مشهد 111
6 بررسی کاربری  تجاری در طرح جامع شهر مشهد 112
7  ویژگی های اقلیمی 113
7-1 موقعیت جغرافیایی شهر مشهد 113
7-2 دما و رطوبت هوا 113
7-3  وزش باد 114
7-4 تابش آفتاب 114
7-5 جهت شیب و کانال ها 114
1 برنامه ریزی فیزیکی 116

چکیده
هنگام برخورد با یک موضوع ، دید ما و یا اینکه از چه زاویه ای به آن نگاه می کنیم ، دارای اهمیت است . پرداختن به یک موضوع همواره با پرسش از آن همراه است . پرسش به عنوان اولین و فطری ترین مکانسم در انسان است . هستی انسان مجتمعی است که دارای زمینه ها ، ابعاد و زوایا و امکاناتی بی نهایت است . وقتی با جهان در ارتباط قرار می گیرد هر چه را که در اطراف اوست ، در خود و از خود می سازد و به آنها با توجه به نیازها ، احساسات ، عواطف ، ادراکات و ارزشهایی که دارد ، معنا و جهت استفاده بی نهایت می بخشد . انسان در هر لحظه در ارتباط با طبعت و جهان در کار ساختن ، ساخته شدن ، درهم ریختن و بازسازی است .
به همین جهت آن فضا ، تصور و ایده ای از انسان و زندگانی پایدار ، جاویدان و ابدی است که پیوسته در تغییر و پویاای باشد . در این راستا ، فضا و مکان بیشترین سازش را با طبیعت انسان دارد و بنابراین برای زندگانی او مساعدتر و ابدی تر است که چنین ویژگی هایی را با خود داشته باشد .
           انسان که خود   مجتمع روان فضایی پویا    است .   
مهمترین موضوع رساله ، برخورد با (( مجتمع تجاری )) است ، و با طرح اینکه مجتمع چیست و ماهیت اصلی آن چگونه است ؟ تجارت به چه معناست ؟ نقش تحولات زندگی در غییر عادات واخلاق اجتماعی به چه صورت است ؟ نخستین گام رابه سوی شناخت مجتمع تجاری برداشته ایم ، و از رویکردهای روانشناختی ، فلسفی و معمارانه و ... استفاده کرده ایم .     
       در قدیم وسعت شهرها و فاصله میان مراکز گوناگون فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی چنان بود که شهروندان پیاده از یک نقطه به نقطه دیگر می رفتند و هر گاه که برای جابجایی افراد با کالاها از چهار پایان استفاده می شد ، سرعت و نحوه حرکت به گونه ای بود که الزاماً نیازی به متمایز بودن راه ها و فضاهای ارتباطی پیاده و سواره از یکدیگر احساس نمی شد . حضور و حرکت انسان پیاده یا سواره که هم از جهت مورد وتعداد اندک بود و هم فاقد ارتباط چهره به چهره با پیاده نبود . در آن فضاها و نیز استقرار انواع فضاها و فعالیتها در کنار فضاهای ارتباطی آنها را به فضا و عرصه بسیاری از فعالیتهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی تبدیل می کرد . فضاهای شهری همان فضاهای باز و سرپوشیده شبکه ارتباطات یعنی راهها ، میدانها ، و فضاهای ورودی هستند . راهها شامل بازارها و معابر می شود . بازار همیشه مرکز شهر به شمار می آمد و علاوه بر مرکزیت فعالیتهای اقصادی در آن کانون فضاها و فعالیتهای اجتماعی 
، مذهبی و فرهنگی بود و نقش مهم و تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصادی و سیاسی شهر داشت . هرمعبراصلی نیز کمابیش به فضاها و فعالیت های عمومی اختصاص داشت اما معابر فرعی بیشتر مخصوص محله های مسکونی و فعالیتهای نیمه عمومی بودند چنانکه بیشتر اینگونه معابر چنان گسترده و متنوع بود که در بعضی از شهرها از معابر بسیار کم عرض موسوم به کوچه آشتی کنان برای آشتی دادن افرادی که میانشان کدورتی وجود داشت استفاده می کردند . میدانها نیز از فضاهای مهم ارتباطی ، اجتماعی و اقتصادی بودند که در مقیاسهای گوناگون از میدانهای عمومی تا میدانهای مرکز محله ، همواره تجمع مردم و استقرار انواع فعالیتهای اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصای در آنها صورت می گرفت . فضاهای ورودی شهر و بناهای معماری – شهری نیز فضاهایی خاص و محل انجام بعضی از فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بودند .
         یکی از ویژگی های بسیار مهم فضاهای شهری پویایی و تغییر پذیری آنهاست زیرا که این فضاها عرصه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بودند و به تبع تغییر و تحولی که در چگونگی انجام این فعالیتها رخ می داد یا تحت تاثیر تغییرات کمی و کیفی شهر دگرگون می شدند . 
     
بیان مسئله :
         اندیشه ایجاد یک مرکز تجاری بزرگ و گسترده در یک مجموعه شهری در حقیقت بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن می باشد . توسعه فیزیکی شهر از یک طرف و رشد اجتماعی و سیاسی شهر از طرف دیگر، به همراه شکوفایی اندیشه های تازه در شهرسازی و شهرنشینی موجب گردیده است که در تمام تقسیم بندی های شهر ، محله ، ناحیه و ... کاربریهای ویژه ای شکل گیرند و نقاطی خاص از شهر به نوع پروژه ای از کاربریهای ، اداری ، اقامتی ، فرهنگی و گاهاً تلفیقی از موارد فوق ( چند عملکردی ) تخصیص یابند .
         با توجه به رشد سریع وبی رویه شهر مشهد در دهه اخیر و افزایش جمعیت در همین سالها نسبت به گذشته و سیل جمعیت زوار به این شهر و رشد فرهنگی خاص مانند بالا رفتن سطح زندگی و توقع ساکنان ، باعث عدم توان مراکز تجاری محله در پاسخ گویی به نیاز مردم گردیده است ، نیاز به مراکزی که عرضه کالا به صورتی منسجم و تعریف شده از لحاظ نوع و کیفیت در اختیار مردم قرار دهند ، و در عین حال پاسخگوی نیازهای دیگر آنان باشد ، احساس می گردد .
        از طرف دیگر مراکز شهری را باید با ایجاد فضاهای اجتماعی و محیط های پیاده روی موزون همراه با حمل و نقل عمومی و تامین پارکینگهای مناسب برای وسایل نقلیه شخصی به مراتب راحتتر و مناسب تر ساخت که ضمن تداوم و اصلاح فعالیتهای رایج در سایت ، فضای مناسبی برای تجمع و تمرکز مراجعین باشد .  

موضوع :
 ارتقای کیفی محیط شهرها و فضاهای شهری مانند بازارها مقوله ای فرهنگی و وابسته به سوابق مردم ومسئولان است از طرفی شرایط اقتصادی نیز به شدت در آن موثر می باشد . با نیم نگاهی به  این جریان در می یابیم که امروزه بازارها و مراکز خرید نمی توانند تنها از فراگیری چندین مغازه (تک واحد تجاری) درکنار هم و صرف ایجاد یک رابطه اقتصادی با مخاطبان شکل گرفته و هویت حقیقی پیدا می کنند .
در دنیای امروز حضور در بازارها ، فروشگاه  های زنجیره ای ، تماشای ویرینها و سپس خرید از عمده تفریحات شهرنشینی است . بنابراین وجه دیگر بازار مکانی برای حضور مردم و تعاملات اجتماعی و گذراندن اوقات فراغت و تفریح است که باعث تبدیل بازارها وفضایی ( مکانی ) ماندگار و خاطره انگیز شده است . چنانکه بازارهای سنتی ایران نیز کارکردهای متعدد و متنوعی ، علاوه بر کارکرد اقتصادی – تجاری داشته اند ( و مرکز فعالیت های مختلف اجتماعی بوده اند ) و بازارهای نوین کنونی در کشورهای پیشرفته صنعتی نیزاین چنین هستند .
این موارد در واقع نشانی از یک راه حل سنتی و خود به خودی مردم در ایجاد فضاهایی برای تحقق زندگی و پایداری ارتباطات اجتماعی است . 

اهداف و خط مشی کلی پروژه : 
     همانگونه که در قسمت بیان مسئله بیان شد ، زندگی ماشینی امروز ما نیاز به مراکز و مجتمع های خاصی دارد که در زمان کوتاه بتوان کلیه کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کرد . همچنین نیاز به فضای شهری مناسب در کنار این مجموعه تجاری لازم به نظر می رسد . 
     یک مجموعه تجاری در پیوند مناسب با فضای شهری مقابلش بایستی مکانی برای لذت وخاطره آفرینی  ایجاد نماید . با توجه به اینکه میادین و فضاهای شهری ما بیشتر برای اتومبیلها در نظر گرفته شده و مراکز تجاری برای پیاده باید برای همجواری مناسب آنها تدابیری اندیشید .
با توجه به مطالب عنوان شده در این قسمت و قسمت های گذشته اهداف مورد نظر در این پروژه عبارتند از: 
بیان اهداف اولیه 
 در این رساله منظور ما از صحبت درباره سنت بازار ، نشانگرتمایل به گذشته گرایی و سنت ایستا نیست . هدف از مطالعات مرحله شناخت که قسمت اعظم مطالعات این رساله را تشکیل می دهد و نه بازشناسی و نه باز شناساندن بازار است .
-  منظور ما نوعی بازنگری و باز اندیشی است ، نگاهی تازه برای دیدن بنیان آنچه در اختیار داریم و نباید از دست بدهیم . مفاهیم و ارزشهای که بایستی حفظ شوند و ما این بازنگری را از طریق بازار که یکی از مهمترین نمادهای سنت و از عوامل تداوم آن در جامعه ایران است انجام می دهیم . 
- لذا تلاش در جهت باز آفرینی فضاهای خا ص و روحیات اجتماعی آنها ، با الهام ازساختار اجتماعی و روحیات فضایی حاکم در گذشته و نه ساختار و عناصر کالبدی آنها .
- فراهم کردن و تدارک شرایطی که رونق بازار را در جهت عرضه محیطی برای برخوردهای اجتماعی و فرهنگی ، در کنار فعالیتهای اقتصادی – تجاری سامان دهد و فرصت هایی را برای توقف ، استراحت ، تفریح و بحث و گفتگوی آنان (تعاملات اجتماعی مخاطبان ) فراهم آورد  .
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 15.5 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مرکز تجاری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه