جستجو در سایت

مطالعات مرکز تحقیقات برنج کشور

1977 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مرکز تحقیقات برنج کشور

105 صفحه فایل Word به همراه شکل و پلان های اتوکد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات ............................................................................................................................................1
مقدمه ..................................................................................................................................................................2
1-1) تبیین موضوع پروژه ..............................................................................................................................2 
1-1-1)معرفی موضوع پروژه .........................................................................................................................2 
2-1-1)معرفی برنج .........................................................................................................................................4 
1-2-1-1)گیاهشناسی برنج .........................................................................................................................4
2-2-1-1) شرایط مناسب کشت برنج .......................................................................................................5
2-1)ضرورت طرح موضوع ............................................................................................................................6  
3-1) معرفی سایت پروژه ..............................................................................................................................7             
1-3-1) مکان یابی سایت پروژه ..................................................................................................................7     
2-3-1) برخی از دلایل انتخاب سایت .......................................................................................................8 
4-1) روش جمع آوری اطلاعات پروژه ......................................................................................................8
5-1) معرفی روش و فرایند طراحی ...........................................................................................................9
نتیجه گیری .................................................................................................................................................. 9
فصل دوم: مبانی نظری طرح .........................................................................................................11
مقدمه ...............................................................................................................................................................12    
1-2) تئوری های مرتبط با مراکز تحقیقاتی ...........................................................................................12  
1-1-2) تعاریف اولیه ی تحقیق ................................................................................................................12 
1-1-1-2)مفهوم تحقیق و محقق .............................................................................................................12  
2-1-1-2) عوامل تعیین کننده در زمینه ی یک کار تحقیقاتی ........................................................13  
3-1-1-2) دسته بندی تحقیقات و مراکز تحقیقاتی ............................................................................14   
4-1-1-2) اساسنامه ی مرکز ملی تحقیقات کشور ..............................................................................15 
2-1-2) شرح وظایف سازمان ترویج ، آموزش و تحقیقات کشاورزی ...............................................19   
2-2) معرفی نمونه هایی از مراکز تحقیقاتی ..........................................................................................20
1-2-2) معرفی و تحلیل نمونه های داخلی مراکز تحقیقاتی ............................................................20
1-1-2-2)مرکز تحقیقات برنج آمل ........................................................................................................21
2-1-2-2) مرکز تحقیقات برنج گیلان .................................................................................................. 28 
2-2-2) معرفی و تحلیل نمونه های خارجی مراکز تحقیقاتی ..........................................................30     
1-2-2-2)مرکز ملی تحقیقات هواشناسی ...........................................................................................30
2-2-2-2): مرکز تحقیقات بالینی لیبسون ..........................................................................................34
3-2) معیارهای نظری برای طراحی مراکز تحقیقاتی ............................................................................39  
نتیجه گیری .................................................................................................................................................. 40
فصل سوم : بستر طراحی ................................................................................................................42  
مقدمه ...............................................................................................................................................................43
1-3) مطالعات اقلیمی سایت پروژه ...........................................................................................................43
1-1-3) سیمای اقلیمی مازندران ..............................................................................................................43
1-1-1-3) دما ...............................................................................................................................................44 
2-1-1-3) رطوبت ........................................................................................................................................44  
3-1-1-3) میزان بارندگی ..........................................................................................................................45
4-1-1-3) تابش آفتاب ..............................................................................................................................46
2-1-3)سیمای اقلیمی شهر بابلسر ..........................................................................................................47
1-2-1-3) توزیع زمانی و مکانی بارش .................................................................................................. 47 
2-2-1-3)نم نسبی .....................................................................................................................................47
3-2-1-3) یخبندان ....................................................................................................................................48
4-2-1-3) درجه حرارت ............................................................................................................................48 
5-2-1-3) باد ..............................................................................................................................................48
3-1-3) پوشش گیاهی ................................................................................................................................49
4-1-3) زمین شناسی ..................................................................................................................................49
5-1-3) سوانح طبیعی...................................................................................................................................50
2-3) مطالعات کالبدی فضایی شهر ..........................................................................................................50
1-2-3) روند و جهت توسعه ی کالبدی شهر .........................................................................................50
1-1-2-3)روند شکل گیری و مراحل توسعه ی شهر ...........................................................................50
2-1-2-3)عوامل طبیعی محدود کننده ی توسعه ی شهری ...........................................................  50 
3-1-2-3)عوامل مصنوعی محدود کننده ی توسعه ی شهری .......................................................... 51
2-2-3)ساختار فضایی کالبدی شهر .........................................................................................................51
1-2-2-3) عناصر خطی ..............................................................................................................................51
2-2-2-3) عناصر پهنه ای ..........................................................................................................................52
3-2-2-3) نظام حمل و نقل و شبکه ی ارتباطی ..................................................................................52
3-3) معرفی و تحلیل شاخصه های معماری شهر .................................................................................52
1-3-3) معماری بومی مازندران ................................................................................................................52
1-1-3-3)شرایط محیطی حاکم بر معماری سنتی مازندران .............................................................53
2-1-3-3)روش های عمده ساخت بناهای مسکونی سنتی ................................................................53
2-3-3) مفاهیم سنتی معماری منطقه ...................................................................................................54
1-2-3-3) خانه ............................................................................................................................................54
2-2-3-3) ایوان و تالار ................................................................................................................................54
3-2-3-3) بام ..............................................................................................................................55   
4-2-3-3) حصار ...........................................................................................................................................55
3-3-3) معماری خانه های شهری ............................................................................................................55
4-3) معرفی سایت با نقشه و تصویر .........................................................................................................56
1-4-3) معرفی سایت با نقشه ....................................................................................................................57
3-4-2) معرفی سایت با تصاویری از داخل و خارج آن ........................................................................58
5-3)احکام حاصل از قوانین شهری و اقلیم .............................................................................................62
نتیجه گیری ....................................................................................................................................................63
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ..............................................................................................65
مقدمه ...............................................................................................................................................................66
1-4) لیست فضاهای مورد نیاز مرکز تحقیقات برنج .............................................................................66
2-4)مساحت فضاهای خرد و کلان ...........................................................................................................71
3-4)دیاگرام روایط فضایی مرکز تحقیقات برنج .....................................................................................76
نتیجه گیری ....................................................................................................................................................76
فصل پنجم : فرایند طراحی ...........................................................................................................78 
مقدمه ...............................................................................................................................................................79
1-5) تحلیل سایت ........................................................................................................................................79
2-5) مکان یابی بنا در سایت .....................................................................................................................80
3-5) ایده های اولیه .....................................................................................................................................81
4-5) تحلیل گزینه ی برتر ..........................................................................................................................88
5-5) ملاحظات سازه ای مجموعه .............................................................................................................89
6-5) سناریوی حرکت در فضا...... .............................................................................................................90
فهرست الفبایی منابع و مآخذ...... ..............................................................................................................93


 
فهرست تصاویر
فصل اول: کلیات ..................................................................................................................................1
1-1)  موقعیت مازندران در کشور ................................................................................................................7
2-1) موقعیت بابلسر در مازندران .................................................................................................................7
فصل دوم: مبانی نظری طرح ........................................................................................................ 11
1-2)  نمایی از ساختمان در حال ساخت مرکز تحقیقات برنج آمل ..................................................21
2-2)  نمایی از ساختمان قدیمی مرکز تحقیقات برنج آمل .................................................................24
3-2)  مزرعه ی آزمایشی مرکز تحقیقات برنج آمل ..............................................................................25
4-2)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل ..............................................................................................25
5-2)  گلخانه ی مرکز تحقیقات برنج آمل ..............................................................................................26
6-2) پلان ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل ........................................................27
7-2) مقطع  ساختمان در دست احداث مرکز تحقیقات برنج آمل ....................................................27
8-2) نمای ساختمان مرکز تحقیقات برنج گیلان ..................................................................................28
9-2) نشاء برنج در حال آزمایش ................................................................................................................30
10-2) محقق در حال کاشت نشاء برنج ...................................................................................................30
11-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی .....................................................................................................31
12-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی .....................................................................................................32
13-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی .....................................................................................................32
14-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی .....................................................................................................33
15-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی .....................................................................................................33
16-2) مرکز ملی تحقیقات هواشناسی .....................................................................................................34
17-2) سایت پلان مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ................................................................................36
18-2) نمای مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ...........................................................................................36
19-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ...........................................................................37
20-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ...........................................................................37
21-2) پرسپکتیوی از مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ...........................................................................38
22-2) پنجره ی امید مرکز تحقیقات بالینی لیپسون ...........................................................................39
فصل سوم : بستر طراحی ........................................................................................................................42  
1-3) سایت منتخب برای طراحی مرکز تحقیقات برنج کشور .............................................................57
2-3) دید کلی به سایت پروژه ....................................................................................................................58
3-3) مسیر سواره ی اصلی به سایت .........................................................................................................58
4-3) مسیر سواره ی فرعی به سایت ........................................................................................................59
5-3) کوچه ی 11 متری پشت سایت ......................................................................................................59
6-3) دید از غرب ( بلوار دانشگاه ) به سایت ...........................................................................................60
7-3) دید از شمال به سایت ........................................................................................................................60
8-3) دید از داخل سایت به بیرون ............................................................................................................61
9-3) دید از داخل سایت به بلوار دانشگاه ................................................................................................61
10-3) پوشش گیاهی سمت غرب سایت .................................................................................................62
فصل پنجم : فرایند طراحی ............................................................................................................78 
1-5) تحلیل سایت ........................................................................................................................................79
2-5) مکان یابی بنا در سایت .....................................................................................................................80
3-5) ماکت اتودی اول .................................................................................................................................84
4-5) ماکت اتودی اول .................................................................................................................................84
5-5) ماکت اتودی دوم .................................................................................................................................85
6-5) ماکت اتودی دوم .................................................................................................................................85
7-5)ماکت اتودی سوم .................................................................................................................................86
8-5) ماکت اتودی سوم ...............................................................................................................................87
9-5) ماکت اتودی سوم ...............................................................................................................................87
 
10-5) ماکت نهایی........................................................................................................................................91
11-5) ماکت نهایی ......................................................................................................................................92
12-5) ماکت نهایی .....................................................................................................................................92
 
فهرست نمودارها و جداول
فصل سوم : بستر طراحی .......................................................................................................................42
1-3) نمودار روند تغییرات بارش ماهانه درایستگاه بابلسر.............................................................................47
2-3) نموداردرصد نم نسبی روزانه و روند  تغییرات آن درایستگاه بابلسر.................................................47
فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ...................................................................................................65
1-4) جدول مساحت فضاهای اصلی ...............................................................................................................74
2-4) جدول مساحت فضاهای فرعی ..............................................................................................................75
3-4) نمودار دیاگرام روابط فضایی ..................................................................................................................76
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 66.4 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مرکز تحقیقات برنج کشور,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری ،120 عنوان رساله معماری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه