جستجو در سایت

مطالعات مرکز خلاقیت های کودک و نوجوان

3309 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مرکز خلاقیت های کودک و نوجوان

242 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مرکز خلاقیت های کودک و نوجوان
فهرست مطالب
عنوان        صفحه
فصل اول: کلیات 
1-1. بیان مسئله تحقیق 2
1-2. مقدمه 3
1-3. اهمیت موضوع 3
1-4. سابقه پژوهش‌های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه 4
1-5. روش تحقیق و چگونگی انجام آن 4
1-6. محل سایت  و اهمیت انتخاب آن 5
فصل دوم: مطالعات پایه
2-1. مفهوم خلاقیت و خصوصیات دانش آموزان خلاق 7
2-1-1. خلاقیت 8
2-1-2. ویژگی‌های خلاقیت 9
2-2. شناخت کودک 12
2-2-1. دوران کودکی 12
2-2-2. مفهوم دوران کودکی 12
2-2-3. مراحل رشد در دوران کودکی 13
2-2-3-1. رشد جسمانی کودک 13
2-2-3-2. رشد روانی کودک 14
2-2-3-3. ساخت فکر کودک 14
2-2-3-4. مراحل تحول روانی کودک 15
2-2-3-5. همگون سازی یا جذب و تحلیل 16
2-2-3-6- تطابق 16
2-2-3-7. مراحل رشد هوش 17
2-2-3-8. مرحله حسی حرکتی 17
2-2-3-9. مرحله تفکر پیش عملی (مرحله ادراک مستقیم 2-7 سالگی ) 18
2-2-3-10. مرحله درک شهودی 20
2-2-3-11. مرحله عملیات عینی (7 تا 11 سالگی ) 21
2-2-4. محدوده زمانی مرحله نوجوانی 22
2-2-5. رشد و تکامل در دوره نوجوانی 22
2-2-5-1. رشد ذهنی 22
 
2-2-5-2. رشد و تکامل عاطفی 23
2-2-5-3. رشد و تکامل اجتماعی 23
2-2-6. احساس عاطفه در کودک 23
2-2-7. محبت   24
2-2-8. احتیاجات عاطفی کودک و اهمیت آنها 25
2-2-9. بازی 27
2-2-9-1. سرگرمی های کودکان 27
2-2-9-2. رشد وپرورش کودک 27
2-2-9-3. کودک و بازی 28
2-2-9-4. بازی در مذهب 31
2-2-9-5. بازی و رشد اجتماعی 32
2-2-9-6. بازی و رشد جسمی 33
2-2-9-7. بازی و رشد ذهنی 34
2-2-9-8. انواع بازی و تحول بازی کودکانه 36
2-2-9-9. مشخصات فضاهای بازی 37
فصل سوم: مطالعات کاربردی
 3-1. کودک و فضا 40
3-1-1. درک کودک از فضا   41
3-1-2. رابطه محیطی 43
3-1-3. نقاشی راهی برای نفوذ به دنیای کودک 45
3-1-4. مفاهیم نقاشی کودکان 45
3-1-5. تحلیل نقاشی کودکان 45
3-1-6. ویژگی‌های فضای مناسب برای کودکان 47
3-1-6-1. امنیت 48
3-1-6-2. نیاز کودک به تملک فضا 48
3-1-6-3. تسلسل 48
3-1-6-4. زیبایی شناسی 49
3-1-6-5. توجه به جهات در فضا 49
3-1-6-6. زمینه فعالیت ها در محیط 49
3-1-6-7. اصول و تجربه های هدایت کننده 49
3-1-6-8. تناسب با مقیاس 49
3-1-6-9. زاویه دید محیط 50
3-1-7. کودک و فضای ساخته شده 51
3-1-7-1. مفهوم اشکال 51
3-1-7-2. تأثیر خطوط 52
3-1-7-3. مفهوم رنگ‌ها 53
3-1-7-4. ورودی 54
3-1-7-5. شیب 55
3-1-7-6. ظاهر بیرونی بنا 55
3-1-7-7. بازشوها و پنجره‌ها 55
3-1-7-8. مکان های گرد همایی 56
3-1-7-9. مصالح 56
3-1-7-10. پله‌ها 57
3-1-7-11. ارتباط فضا 58
3-1-7-12. فضاهای خارجی درون فضاهای داخلی 58
3-1-7-13. روشنایی 58
3-1-7-14. وسایل بازی 58
3-1-7-15. عناصر طبیعی 59
3-1-8. معیارهای کیفیت فضایی 59
3-1-8-1. سازماندهی 59
3-1-8-2. مرکز و مسیر 60
3-1-8-3. جزء و کل 60
3-1-8-4. فرم 60
3-1-8-5. هماهنگی 60
3-1-9. ویژگی‌های معماری متناسب با مراحل رشد کودک 61
3-1-10. عملکرد کیفی 62
3-1-10-1. محیطی با فضای کافی 62
3-1-10-2. اتاق همگانی 63
3-1-10-3. اتاق های کوچک با درها 63
3-1-10-4. طاقچه، گوشه، برآمدگی 64
3-1-10-5. پله‌ها 64
3-1-10-6. طبقه دوم 64
3-1-10-7. برج ها، خانه های درختی و مکان های بالا 65
3-1-10-8.  ساختار خانه 65
3-1-10-9. اضافه شدن عناصر 66
3-1-10-10. مبلمان کودک 67
3-1-10-11. بازی های مخصوص 67
3-1-10-12. اشیاء بزرگترها 68
3-1-10-13. عکس، نقشه، کتاب، کتابخانه 69
3-1-10-14. آشپزخانه کودکان در گوشه آشپزی 69
3-1-10-15. جاهای مختلف برای نگهداری انواع چیزها 70
3-1-10-16. چشم‌انداز پنجره‌ها و دیگر پل های ارتباطی 70
3-1-10-17. مکان خارجی در داخل 71
3-1-10-18. بیرون و اطراف خانه 71
3-1-10-19. طبیعت 71
3-1-11. طراحی کیفی 72
3-1-11-1. نمای اشتباه ناپذیر خانه 72
3-1-11-2. نماهای خانه 72
3-1-11-3. ورودی‌های دعوت کننده 72
3-1-11-4. فرم آشنا 73
3-1-11-5. روشنایی 74
3-1-11-6. راحتی (آسایش) 74
3-1-11-7. زندگی چوبی 74
3-1-11-8. رنگارنگ 74
3-1-11-9. دستشویی – نه اتاق بچه 74
3-2. بررسی نمونه‌های مشابه موردی 75
3-2-1. مهد کودک Sighartstein 75
3- 2-2. دبستان اوهلرگاس 86
3-2-3. مهدکودک Diesterwegstra 92
فصل چهارم: مطالعات عملکردی
4-1. استانداردها و ضوابط 102
4-1-1. استانداردهای بین المللی 102
4-1-1-1. مدارس 102
4-1-1-1-1. کتابخانه، مرکز رسانه‌ها و امکانات اصلی 110
4-1-1-1-2. پلان مدارس ابتدایی 112
4-1-1-1-3. پلان باز 115
4-1-1-2. محل‌های نگه داری روزانه کودکان 117
4-1-1-3. موزه‌ها و گالری‌های هنری 119
4-1-1-4. محاسبات فضا برای مبلمان و اثاثیه 123
4-1-1-4-1. محاسبات فضا برای مبلمان و اثاثیه 124
4-1-1-4-2. محاسبات فضای آرشیو 126
4-1-1-5. رستوران‌ها 129
4-1-1-5-1. رستوران‌ها: چیدن‌ها 131
4-1-1-6. تیاترها: خلاصه تاریخی 134
4-1-1-6-1. سالن‌های نمایش 139
4-1-2. استانداردهای ملی 145
4-1-2-1. آلودگی صوتی و هوا 145
4-1-2-2. نور 146
4-1-2-3. روشنایی مصنوعی 146
4-1-2-4. رنگ 147
4-1-2-5. شبکه ترافیکی 148
4-1-2-6. کاربریهای سازگار و ناسازگار با فضاهای آموزشی 148
4-1-2-7. آگاهی برای طراحی 153
4-1-2-7-1. پهنای معمول کلاس بر اساس پهنای میزها 155
4-1-2-7-2. سطح اشغال میز تکی دانش آموزان و فاصله بین دو میز 155
4-1-2-8. بررسی فضاهای آموزشی بر اساس سطح آموزش 155
4-1-2-8-1. اهداف آموزشی- پرورشی، دوره ابتدایی 155
4-1-2-8-2- فضاهای مورد نیاز ابتدایی 156
4-1-2-8-3. راهنمایی 157
4-1-2-9. اولویت بندی با توجه به ضرایب فضاهای راهنمایی 158
4-1-2-9-1. کارگاه حرفه و فن 158
4-1-2-9-2. کارگاه سمعی و بصری 158
4-1-2-9-3. تعیین تعداد فضای تدریس در تیپ‌های مختلف مدارس راهنمایی 159
4-1-2-9-4. فضاهای رفاهی و خدماتی 159
4-1-2-9-5. خانه معلم 159
4-1-2-9-6. آبدارخانه 159
4-1-2-9-7. موتورخانه 159
4-1-2-9-8. سرایداری 160
4-1-2-9-9. آبخوری و پاشویه 160
4-1-2-9-10. انبار مدرسه 160
4-1-2-9-11. رختکن ورزشی 160
4-1-2-9-12. رنگ 161
4-1-2-9-13. پله‌ها 161
4-1-2-9-14. تابش آفتاب 161
4-1-3. ضوابط اختصاصی راه‌های خروج در تصرف‌های آموزشی- فرهنگی 161
4-2. تجزیه و تحلیل سایت 164
4-2-1. معرفی اجمالی استان و شهر سایت انتخاب شده 164
4-2-1-1. موقعیت جغرافیایی 165
4-2-1-1-1. موقعیت طبیعی 164
4-2-1-1-2.  سیمای طبیعی و کالبدی شهر 165
4-2-1-1-3. زمین شناسی 167
4-2-1-2. اقلیم 168
4-2-1-2-1. ویژگی‌های اقلیمی تهران 168
4-2-1-2-2. تابش آفتاب 169
4-2-1-2-3. دما 169
4-2-1-2-4. باد 170
4-2-1-2-5. بررسی جهت و سرعت وزش باد 171
4-2-2. وضعیت اقلیم و هواشناسی منطقه22 172
4-2-2-1. درجه حرارت هوا 173
4-2-2-2. وضعیت هواشناسی منطقه 174
4-2-2-3. پدیده وارونگی (اینورژن) در تهران 175
4-2-2-4. میزان بارندگی 175
4-2-2-5. وضعیت بارندگی 175
4-2-2-6. باد 176
4-2-2-7. توپوگرافی منطقه 761
4-2-2-8. تقسیم‌بندی نواحی منطقه 177
4-2-3. تجزیه و تحلیل سایت انتخاب شده 180
4-2-3-1. موقعیت دقیق سایت 182
 
4-2-3-2. بررسی دسترسی‌های فرعی و اصلی 183
4-2-3-3. جهت حرکت آفتاب 183
4-2-3-4. جهت وزش باد 183
4-2-3-5. دید داخل به خارج محوطه اطراف سایت 183
4-2-3-6. کاربری اراضی اطراف سایت 184
فصل پنجم: طراحی
5-1. مبانی نظری طراحی 186
5-1-1. گونه شناسی معماری 187
5-2. ارائه برنامه فیزیکی و دیاگرام روابط فضایی مجموعه 188
5-2-1. برنامه فیزیکی 190
5-3. معرفی روند طراحی 191
5-3-1. کلیات 191
5-3-2. کانسپت 191
5-3-2-1. کانسپت‌ پیشنهادی1 192
5-3-2-2. کانسپت پیشنهادی 2 193
5-3-2-3. کانسپت پیشنهادی 3 194
5-3-4. ایده‌های جایگزین و کلی برای فضاهای مختلف پروژه 195
5-4. معرفی سازه پیشنهادی 195
5-4-1. سازه فضاهای بزرگ 196
5-4-1-1. دال‌های دو طرفه و خرپا 197
5-4-1-2. سیستم  Barrel roof   195
5-4-2. سازه‌های فضاهای کوچک 196
5-4-3. نتیجه 196
5-5. معرفی تاسیسات پیشنهادی 197
5-5-1. لازمه‌ی آسایش در مراکز گردهمایی 197
5-5-2. تامین هوای پاک و تازه 197
5-5-3. سیستم خود تنظیم Self Organization System 199
5-5-3-1. ساختار سیستم فوق 200
5-5-4. موتور‌خانه‌ی حرارتی طبیعی Natural Greenroom 201
5-5-5. باغ‌های بوتانیک Botanic Garden 202
5-6. معرفی مصالح پیشنهادی 203
5-7. ارائه مدارک و نقشه‌های طرح 205
منابع و مآخذ 218
1-1. مقدمه
از ویژگی‌های بارز انسان و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه است. انسان در طول زندگی خویش هرگز از تفکر و اندیشه فارغ نبوده و توانسته به حل مسائل و مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل گردد. بنابراین تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های انسانی در گروه اندیشه و باور پویا و موثر است. از عالی‌ترین و پیچیده‌ترین جلوه های انسان تفکر خلاق است که درباره آن نظریه‌ها و دیدگاه‌های بسیاری وجود دارد که تاکنون بین محققان و روان شناسان توافق به عمل نیامده. در مجموع تعریف‌ها خلاقیت را چنین تقسیم‌بندی می نمایند: بعضی تعریف‌ها ویژگی‌های شخصیتی افراد را محور قرار داده و به بعضی دیگر بر اساس فرایند خلاق به خلاقیت نگریسته‌اند. از جمله افرادی که بر حسب شخصیت به خلاقیت می‌نگرد گیلفورد (حسینی، 29:1381) است او معتقد است که خلاقیت مجموعه‌ای از توانایی‌ها و خصیصه‌هاست که موجب تفکر خلاق میشود و یا عده زیادی به خلاقیت بر اساس محصول توجه نمی‌نمایند.
گیزلین (قاسم‌زاده، 25:1381) معتقد است: خلاقیت ارائه کیفیت‌های تازه‌ای از مفاهیم و معانی است و یا تایلور (قاسم‌زاده، 21:1381) خلاقیت را شکل دادن تجربه‌ها در سازمان‌بندی‌های تازه می‌داند. خلاقیت یک توانایی است که رشد و توسعه آن تحت تاثیر عوامل فردی و اجتماعی و محیطی همچون خانواده – ویژگی‌های شخصی و غلبه بر موانع مختلف فردی و اجتماعی چون ترس از شکست و خلق فضاهای آموزشی خلاق و.... است. کشف استعدادها و رفتارهای خلاق در افراد همواره یکی از آرزوهای بشر در همه زمانها بوده که باید از همان اوان کودکی به آن توجه شود. بدون شک جالبترین کار در دنیا تماشای  تلاش هنری یک کودک از مرحله طراحی تا اجرا از ابتدای کار تا کامل شدن آن است و این تلاش کودک باید در فضایی خاص رشد یابد تا بتواند خلاقیت کودک را پرورش دهد.

 برنامه‌ریزی فیزیکی این فضا به صورت کلی به شرح زیر می‌باشد:
- کتابخانه بزرگسالان   15%
- کتابخانه کودکان   10%
- گالری   7%
- کلاس آموزشی   18%
- سالن چند منظوره   40%
- سالن تشریح   10%

1-2. هدف تحقیق
1- سعی در خلق فضایی مطلوب در ارتباط تنگاتنگ با کودک در جهت رشد خلاقیت؛
2- خلق فضایی برای برقراری سازگاری میان یادگیری و شیوه تفکر کودک همراه با کشف و کاوش؛
3- خلق فضایی برای تشویق (ایجاد و میل و انگیزه) کودکان به تحقیق و تاکید بر مهارت‌های آموزشی؛

1-3. اهمیت موضوع
نظام آموزشی ما علی رغم آگاهی از روش های نوین و موثر آموزشی در دنیا در شیوه های کهنه خود پا می گشاید و به استعدادهای درخشان و خلاقیت‌های هنری کودکان ارزش کمتری قائل است. با توجه به کمبودهای موجود ما نیازمند فضایی هستیم تا کودک را به تحقیق و تاکید بر مهارتهای یادگیری تشویق کند. هر چند کودکان از توانایی بالقوه متفاوتی در خلاقیت برخوردارند اما می‌توان این خلاقیت را در همه کودکان افزایش داد. با توجه به این کمبودها احساس نیاز به کانونی جهت رشد و پرورش خلاقیت‌های هنری کودکان پیشنهاد می‌شود. این کانون شامل کلاس‌های عملی و تئوری است و به طور تخصصی به آموزش و تربیت این نیروهای خلاق و تشویق آنها به یادگیری می‌پردازد. در جامعه روبه رشد و توسعه ما توجه به پرورش خلاقیت نقش حیاتی دارد زیرا برای نایل شدن به پیشرفت‌های اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و آموزشی به فضاهای خاص آموزش نیازمند هستیم.
 
1-4. سابقه پژوهش‌های انجام شده در زمینه موضوع پروژه و جنبه نوآوری پروژه
پایان‌نامه‌ها:
 مرکز علمی – آموزشی کودکان (باغ بینش) عنوان پژوهش پایان‌نامه (1381: 81 شهریور ) سوسن نور محمدی فارع التحصیل دانشگاه تهران است؛
خانه فرهنگ جهان کودک عنوان پژوهش پایان‌نامه (1384: 33تیرماه ) خانم مهسا معتمد فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی است؛
پروژه‌های انجام شده داخلی:
فرهنگسرای بهمن،وزارت ارشاد اسلامی، در تهران بین بزرگراه بعثت و خیابان دشت آزادگان در میدان بهمن؛
کانون پرورش فکری کودکان، واقع در خیابان فاطمی پایین‌تر از هتل لاله است؛
پروژه‌های انجام شده خارجی:
مهد کودک، Apollo school،Herman Hetzberger، آمستردام هلند (1985 )؛
مهد کودک،CEBRA، Karen Cilento، نیویورک (2008 )؛
جنبه‌ی نوآوری این پروژه شامل ایجاد کاربری برای فضای اطراف سایت وحداکثر استفاده از منابع محیطی می‌باشد. 

1-5. روش تحقیق و چگونگی انجام آن
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 13.1 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مرکز خلاقیت های کودک و نوجوان,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه