جستجو در سایت

مطالعات مطالعات باشگاه سوارکاری

1771 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات مطالعات باشگاه سوارکاری

157 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات مطالعات باشگاه سوارکاری
فهرست مطالب
عنوان                                            صفحه
- چکیده ......................................................................................................................................      1
- معرفی و مقدمه .....................................................................................................................................      2
- آنالیز سایت ........................................................................................................................      3
- عکس هوایی از موقعیت سایت ....................................................................................................    4
- جهت حرکت خورشید ................................................................................................................................    5
- جهت وزش باد ....................................................................................................................    6
فصل 1-بیان مسئله اسب و اسبداری و اهمیت آن  ......................................................................................   7                                                                                
1-1-دلیل انتخاب پروژه  .............................................................................................................................   8
فصل2- مروری بر پیشینه مربوط به اسب و اسبداری .................................................................................. 11                                                                                              
1-2 – قویترین فرضیه در مورد منشا اسب ......................................................................................................................... 12
- شناخت اسب ...................................................................................................................................... 16
2-2- روش طبیعی زندگی اسب ........................................................................................................................... 17
3-2- وجوه تمایز و مشخصات اسبها ...................................................................................................... 17
3-2 -1- اجتماعی بودن ........................................................................................................................... 17 
3-2-2- پرسه زنی در مراتع .................................................................................................................................. 18
3-2-3- سازوکار دفاعی ............................................................................................................................... 18
3-2-4- قانون سلسله مراتب .......................................................................................................................  19
3-2-5- کنجکاوی ..............................................................................................................................  19
3-2-6- هوش و حافظه قوی ......................................................................................................... 19
3-2-7-غرایز ................................................................................................................... 20
3-2-8- ترس ............................................................................................................................ 20
3-2-9- تغذیه اسب ............................................................................................................................ 20
3-2-9-1- مواد مغذی برای اسب ........................................................................................................................ 21 
3-2-9-2- آب دادن به اسب ............................................................................................................................... 21 
3-2-10- تیمار اسب ....................................................................................................................................... 21 
3-2-11- خشم ......................................................................................................................................................... 22
3-2-12- درد ............................................................................................................................................................ 22
3-2-13- خشنودی ................................................................................................................................................ 23
3-2-14- ناخشنودی ............................................................................................................................................  23
3-2-15- هیجان .................................................................................................................................................... 23 
3-2-16- بازیگوشی ............................................................................................................................................. 23
3-2-17- اصوات اسب .......................................................................................................................................  23
3-2-18- اصول کلی رفتار با اسب ................................................................................................................. 24
3-2-19- رفتار مناسب با اسب ........................................................................................................................ 24
12-2-20- ارتباط صحیح .................................................................................................................................................. 25 
فصل 3-روش اجرای پژوهش ................................................................................................................................ 27 
1-3-ابزار جمع آوری اطلاعات در روشهای زمینه یاب ........................................................................................ 29
2-3- مراحل انجام زمینه یابی پرسشنامه ای .......................................................................................................... 30
2-3-1- بیان هدفهای پرسشنامه ................................................................................................................................. 30 
2-3-2- ساختن سوالهای پرسشنامه .......................................................................................................................... 32
3-3- برقراری ارتباط .......................................................................................................................................... 32
4-3 – تنظیم پرسشنامه ................................................................................................................................ 33
2-3–3- مصاحبه ............................................................................................................................................... 33
فصل 4- تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی نمونه های مشابه ........................................................ 36
1- مرکز پرورش اسب کاظمیان ......................................................................................................................................... 38
1-4- معرفی مجموعه ................................................................................................- اصطبلها .................................................................................................................. 39
1-4-2- نعلبندخانه ................................................................................................... 40   
2-4-3-انبار.........................................................................................................................................40
1-4-4- زین خانه ...............................................................................................................................40
1-4-5- رختکن و کمد لوازم ............................................................................................................. 40
1-4-6- ساختمان اداری .......................................................................................................................................................................... 40 
1-4-7- نمازخانه ........................................................................................................................................................................... 40
1-4-8- ساختمان های کارگری ........................................................................................................................  41
1-4-9- لنژ برقی ................................................................................................................. 41
1-4-10- فروشگاه لوازم سوارکاری ............................................................................................................ 41
1-4-11- رستوران ........................................................................................................................... 41
1-4-12- پارک بازی کودکان ........................................................................................................... 41
1-4-13- پارکینگ .................................................................................................................................... 41
1-4-14- نگهبانی درب ورودی ..................................................................................................................... 41
1-4-15- دوربینهای مدار بسته ........................................................................................................... 42
1-4-16- پادوک و مانژ تمرین و مسابقه .............................................................................................................. 42
1-4-17- جایگاه تماشاچیان .............................................................................................................................. 42
1-4-18- جایگاه و داوران .............................................................................................................................. 42
1-4-19- انبار موانع و موانع مسابقه ...................................................................................................................... 42
1-4-20- انبار پهن ........................................................................................................................................... 42
2- باشگاه سوارکاری آزمون  ........................................................................................................................ 59 
3-4-22- معرفی باشگاه ........................................................................................................................ 60
3-4-22-1- فضاها ............................................................................................................................ 60
4- باشگاه سوارکاری در گروستاین ............................................................................................................ 71
5- باشگاه سوارکاری در چین ....................................................................................................................72
6- باشگاه سوارکاری Grand avenue ........................................................................................................................... 73
7- میدان اسب دوانی Zarzuela ...................................................................................................................... 75
فصل 5 – برنامه ریزی فیزیکی .................................................................................................................................. 76
1-5- فضاهای مورد نیاز ......................................................................................................................... 77
فصل 6 – نتایج و یافته های حاصل از پژوهش ............................................................................................... 80
1-6- مقدمه .................................................................................................................. 81
2-6- نگهداری و تربیت و بهره وری ................................................................................................................. 82
3-6- شرایط محیطی مناسب ................................................................................................................... 82
4-6- اصطبل متصل به فضای باز ..................................................................................................................... 83
5-6-اصطبلهای بسته ............................................................................................................................... 83
5-6-1- نور طبیعی .................................................................................................................................. 84 
6-6- نیازمندیهای فضایی اصطبلها ...................................................................................................................... 84
7-6- نیازمندیهای فضایی اصطبلهای موقت ................................................................................................................... 84
8-6- تهویه ................................................................................................................................................. 85
9-6 – انواع اصطبلها .......................................................................................................................... 89
9-6-1- محوطه های سرپوشیده ...................................................................................................................... 89
9-6-2- باکسهای مجزا .................................................................................................................................. 90
9-6-3- بستر اسب ......................................................................................................................... 92
9-6-3-1- نحوه طراحی داخل باکس ................................................................................................................................. 93
9-6-3-2- نگهداری خوراک ................................................................................................................................... 94 
9-6-4- امکانات سوارکاری ...................................................................................................................................... 95
9-6-5- جایگاه زینها ..................................................................................................................................................95
9-6-6-جایگاه تماشاچیان........................................................................................................................................96
10-6-ابعاد سالن های سوارکاری....................................................................................................................................... 98
11-6- امکانات سوارکاری ....................................................................................................................................... 99
12-6-تغذیه .............................................................................................................................................99
13-6-محوطه استراحت   .............................................................................................................................100
14-6- امکانات تفریحی .......................................................................................................................... 100
15-6- مدفوع و ادرار ............................................................................................................................................. 101
16-6- انبار پهن ................................................................................................................................101
17-6- نگهداری اسب بصورت گروهی ........................................................................................................... 102
18-6- شرایط محیطی مناسب .......................................................................................................................... 102
19-6- نگهداری اسب در مرتع .......................................................................................................................... 103
20-6- حصار ................................................................................................................... 103
21-6- حصارهای چوبی .................................................................................................................... 103
-فصل 7 شناخت بستر طرح ...................................................................................................................... 107
1-7- تهران ................................................................................................................................................. 108
2-7- وجه تسمیه تهران ....................................................................................................................................... 108
3-7- پیشینه وسیر تحول تاریخی تهران ..................................................................................................... 109
4-7-دروازه ها و محلات تهران .......................................................................................................................... 113
5-7- جمعیت ............................................................................................................................... 115
6-7- نژاد .................................................................................................................................................... 115
7-7- زبان ............................................................................................................................................... 115
8-7- مذهب .......................................................................................................................................... 115
9-7- معماری و شهرسازی ........................................................................................................................... 116
10-7- مطالعات محیطی تهران ....................................................................................................................................... 117
10-7-1- موقعیت جغرافیایی.............................................................................................................................................117
10-7-2- موقعیت طبیعی  .................................................................................................................................. 117
10-7-2-1- توپوگرافی و ناهمواری ها .......................................................................................................................... 117
10-7-2-2- خصوصیات زمینی ساختی ...................................................................................................................... 118
11-7- ویژگی های اقلیمی ................................................................................................................... 118
11-7-1- تأثیر طراحی اقلیمی در صرفه جویی انرژی ............................................................................................. 119
11-7-2- تجزیه و تحلیل عوامل اقلیمی ...................................................................................................................... 119
11-7-3- بررسی نمودار بیوکلماتیک ............................................................................................................................. 120
11-7-4- بررسی نمودار ساختمانی شهر تهران ......................................................................................................... 121 
11-7-5- نتایج حاصل از جداول ماهونی شهر تهران .............................................................................................. 121
11-7-6- تعیین جهت و فرم ساختمان با توجه به اقلیم ....................................................................................... 121 
11-7-7- نتیجه گیری و تعیین تدابیر طراحی اقلیمی ......................................................................................... 123
12-7- آب و هوا ............................................................................................................................... 127
13-7- پوشش گیاهی ....................................................................................................................................... 128
-فصل 8 – ایده های طراحی .................................................................................................................................. 134
1-8- ویژگی معماری ساختمان ........................................................................................................................... 135
2-8- تأسیسات الکتریکی ............................................................................................................................... 135 
3-8- ایمنی در برابر آتش .......................................................................................................................... 135
4-8- سازه ............................................................................................................................................. 135
4-8-1- انتخاب نوع سازه ..................................................................................................................... 135
5-8- جزئیات اجرایی ............................................................................................................................ 136
-فصل 9 – طرح نهایی – مدارک و نقشه ها ................................................................................................ 141

- معرفی سایت پروژه
مقدمه
این سایت در شهر تهران به منظور ایجاد باشگاه و مدرسه سوارکاری در نظر گرفته شده است.
همجواری سایت مجموعه از جهات شمال و جنوب و شرق و غرب با فضای سبز باغ و املاک شخصی بر روی طراحی تاثیر بسزایی داشته است. طراحی انجام شده هماهنگ با محیط موجود و نه در تضاد با آن است.  مساحت آن 3500 متر است.

آنالیز موقعیت کلی سایت 
در قسمت قبل توضیح مختصری در مورد سایت انجام گرفت. اما در اینجا سعی خواهد شد تا تحلیل معمارانه بر موقعیت عمومی سایت انجام شود.
سایت مورد نظر با فرم طولی شمالی جنوبی گسترش یافته است. 
همجواری در تمام جهات به باغ و املاک شخصی است. دسترسی این مجموعه از دو سمت شمال و جنوب می باشد که در شکل صفحه بعد نشان داده شده است.
عوامل اقلیمی منطقه از قبیل: تابش خورشید و...در طراحی و جانمایی ساختمان نیز مد نظر است.
این سایت در محدوده جنوب شرقی شهر تهران در منطقه 22 واقع شده است. در اطراف سایت مجموعه اکثرا باغ و زمینهای کشاورزی قرار دارد. این سایت دقیقا در مجاورت جاده تپه قلعه شمس آباد در مجاورت اتوبان آزادگان می باشد.

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 34.5 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات مطالعات باشگاه سوارکاری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه