جستجو در سایت

مطالعات معماری مدرس ابتدایی

835 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری مدرس ابتدایی

159 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
 فصل اول : بیان موضوع طراحی
1-عنوان و مقدمه
 بیان مساله و ضرورت طراحی-2
ساختار تحقیق -3
اهداف طراحی -4

فصل دوم: مطالعات پایه
1-تعریف آموزش و پرورش دوره ابتدایی
2-اهداف آموزش و پرورش  دوره ابتدایی
3-آموزش و پرورش در دوره باستان 
4-آموزش و پرورش در دوره معاصر ایران
5-اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی
6-تاریخ آموزش در اسلام 
7-مدرسه در دوره اسلام
8-آموزش و پرورش و نظریه تفسیری مایکل یانگ 
9-موضوع های اصلی مورد توجه در رهیافت تفسیری آموزش و پرورش
10-آموزش و اهداف آن
11-مراحل آموزش
1-11روش گفتاری
2-11بحث گروهی
3-11روش نمایشی
4-11روش آزمایشگاهی 
5-11آموزش گروهی
6-11روش آموزش انفرادی
12-بررسی دوره آموزش ابتدایی در 5 کشور :
1-12ژاپن
2-12هنوستان
3-12ترکیه
4-امریکا
5-12مالزی
13-سیر تحول مدارس در چهار فصل تاریخی ایران:
1-13پیش از اسلام
1-1-13آیین زرتشت
2-1-13نفوذ فرهنگ و تمدن یونانی
3-1-13ظهور ونفوذ مسیحیت در ایران
2-13ابتدای دوران اسلامی(سلجوقیان تا تیموریان)
1-2-13روش تدریس حلقه
3-13عصر صفویان
1-3-13سازماندهی آموزش
2-3-13مدارس صفوی(بررسی کالبدی)
4-13دوران معاصر
1-4-13مقطع و برنامه آموزشی
2-4-13اهداف و مقاطع آموزش
3-4-13محتوای آموزش 
4-4-13منظور و انگیزه های آموزش
14-مدارس سنتی
15مدارس وزارتخانه ها
16مدارس خارجیان
17-مدارس دخترانه و تاریخچه آن:
1-17مدرسه دوشیزگان
2-17مدرسه ناموس
3-17مدرسه پرورش
18مدارس دخترانه و ویژگی های خاص آن
19-روانشناسی در معماری مدارس
1-19ایمنی روانی در مدارس
1-1-19توجه به اصول روانشناسی در معماری
2-1-19امنیت در فضای آموزشی
20-مناسب سازی ساختمانهای مدرسه
21-ویژگیهای معماری مدارس
1-21ضوابط و استانداردهای طراحی مدارس
1-1-21آیین نامه ها
2-1-21عوامل آسیب زا در مدارس
3-1-21ضوابط و طراحی فضای آموزشی 
4-1-21روش ها ی نوین در طراحی مدارس
5-1-22روشنایی در مدارس
22-مفهوم وکارکرد فضای باز در مدارس سنتی و جدید
1-22نگره کلاسیک و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
2-22نگره مدرن و الگوی آموزش تجربی در فضای باز
3-22نگره سنتی و الگوی عملکردی فضای باز در مدارس قدیمی اسلامی
23-ضرورت ایجاد فضای باز در مدارس
1-23استانداردهای فضای سبز در مدارس
2-23مکان یابی و طراحی فضای بازی برای کودکان
3-23عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان 
4-23اصول طراحی زمین های بازی کودکان
24-بهداشت در مدارس
25-تأثیر اقلیم های چهارگانه بر معماری مدارس
1-25اقلیم سرد
1-1-25ویژگی اقلیمی
2-1-25نیازهای حرارتی
3-1-25راهبردهای طراحی
4-1-25اندازه سایبان و پنجره ها
5-1-25مصالح و ساختمان
6-1-25رنگ سطوح خارجی
2-25اقلیم گرم و خشک
3-25اقلیم گرم و مرطوب
4-25اقلیم بارانی

فصل سوم :کودک
1-پیمان نامه جهانی کودک
2-نیازهای اساسی کودک
3-مراحل رشد کودک
4-بحث روانشناسی کودک
5-کودک ورنگ
6-آموزش یادگیری در کودکان
7-مراحل یادگیری در کودکان
8-کودک- معماری –فضا
9-مکان مناسب برای کودک

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی
بررسی نمونه‌های داخلی  -1
-مدرسه چهارباغ اصفهان1-1 
مدرسه خان شیراز-2-1
بررسی نمونه‌های خارجی-2
Chugach Optional Elementary School2-1
 Clearview Elementary School2-2


فصل پنجم : مطالعات زمینه
مطالعات زمینه          
1-ویژگی جغرافیایی شهرستان بوکان
1-1حدود شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی
2-ویژگی سیاسی و اداری شهرستان بوکان
 3-ویژگی جغرافیای طبیعی شهرستان بوکان
1-3موقعیت و حدود و وسعت شهرستان بوکان
2-3نقشه بررسی وضعیت توپوگرافی شهرستان بوکان
3-3کوههای شهرستان بوکان
4-3دشت های شهرستان بوکان
5-3دره های شهرستان بوکان
6-3غارهای شهرستان بوکان
4-آبهای سطحی شهرستان بوکان 
5-زمین شناسی شهرستان بوکان 
1-5لرزه خیزی
2-5خاک شناسی شهرستان بوکان 
6-پوشش گیاهی شهرستان بوکان 

  

فصل ششم : معرفی سایت پروژه
ـ عوامل مهم و تأثیر گذار در مکان یابی سایت آموزشی1
 سایت معرفی -2  
وضعیت فیزیکی زمین  اندازه‌های سایت2-1-
موقعیت مکانی به لحاظ کاربری‌های اطراف2-2  
دسترسی‌های پیرامون سایت و وضعیت ترافیکی آن2-3-
هشتم : مبانی طراحی معماری پروژه
-مبانی نظری خاص طرح1
روند طراحی -2
لکه های پیشنهادی-3
احجام پیشنهادی-4
دیاگرام توجیه طرح پروژه -5

فصل نهم : مدارک و نقشه های طرح
مدارک و نقشه های طرح  

مقدمه
فضاهای معماری، پدیده های کالبدی هستند که بسیاری از خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و تمدن یک جامعه را بازتاب می دهند. اکثریت عظیمی از فضاهای سنتی بر اساس انطباق نیازهای انسانی و شرایط محیطی و طبیعی ساخته شده اند.معماری سنتی ضمن انطباق دقیق با شرایط اقلیمی و استفاده از امکانات و انرژی های موجود در محیط و همچنین ایجاد رابطه ای معتدل بین انسان،طبیعت و معماری، الگوهای جالبی را به عنوان فضای زیست ارائه می دهد. تفکر معماری سنتی و بومی با ارزش دادن به انسان و تلقی نمودن به او به عنوان موجودی زنده،متحرک و متفکر و نیازمند به طبیعت و شرایط مناسب زیست،و همچنین شناخت دقیق طیبعت محیط و تغییر تنوع آن در طول سال و ساعات مختلف شبانه روز به خلق و ساخت فضاهای کالبدی مناسب در حد امکانات زمان دست یافته است. از این رو شناخت این معماری از اهمی ویژه ای برخوردار است.
لوئی کان  Louis I Kahn واژه مدرسه را چنین تعریف می¬کند:
"تمام مکان¬هایی که انسان برای تامین خواسته خود در فراگیری، از آنها استفاده می¬کند مدرسه نام دارد و این مکان¬ها، تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظریات نمی¬باشند بلکه برای فهم و ادراک دلایل وجود هر چیز و مناسبت¬های دو جانبه و روابط بین انسان و طبیعت نیز مورد استفاده قرار می-گیرند."
به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، معماری با قدمتی به اندازه تاریخ انسان، به عنوان بخش مهمی از فرهنگ، نقش اساسی در شکل¬گیری و تکامل بشر بر عهده دارد. در این میان، معماری فضاهای آموزشی که دوره زمانی نسبتا طولانی¬تری از عمر انسان¬ها را در خود جای می¬دهند، سهم بسزایی در این روند دارند. چراکه ویژگی¬های خاص محیطی متاثر از هر دو مقوله معماری و آموزش نظیر نور، رنگ و ...، به¬ویژه تاثیر فضای آموزشی بر کیفیت آموزش و رفتار دانش¬آموزان و معلمان، سبب رابطه¬ای بسیار تنگاتنگ میان معماری و آموزش شده است. والتر گروپیوس در این مورد می-گوید: "اگر محیط آموزشی بخواهد زمینه¬ای ثمربخش برای نسل آینده باشد، محیط و ساختمان¬هایش می¬بایست خلاقه باشند، نه تقلید شده. محیطی محرک برای آزادکردن اندیشه و بیان خلاقه، به همان اندازه روش تدریس دارای اهمیت است."
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 6.23 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری مدرس ابتدایی

مطالب مشابه