جستجو در سایت

مطالعات معماری مرکز اسلامی اهل سنت

1045 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری مرکز اسلامی اهل سنت

134 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول : چهارچوب پژوهش
مقدمه
1-1- دلایل انتخاب موضوع......................................................................................................................................................1
1-1-1- تعریف مسأله ، شرح مختصر موضوع  .......................................................................................................................1
1-2-پرسش های محوری.........................................................................................................................................................2
1-3-هدف از اجرای پروژه (شامل اهمیت و ضرورت) .............................................................................................................2
1-4-روش های اجرای پروژه ...................................................................................................................................................3
نتیجه گیری................................................................................................................................................................................3
منبع.............................................................................................................................................................................................3
فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر
مقدمه..........................................................................................................................................................................................4 2-1-مشخصات عمومی استان فارس ......................................................................................................................................4
2-2-ویژگی های طبیعی لارستان.............................................................................................................................................5
2-3-مشخصات اقلیمی لارستان...............................................................................................................................................5
2-3-1-آب و هوا .....................................................................................................................................................................6
2-3-2- انواع بادها...................................................................................................................................................................6
2-3-3-موقعیت و توپوگرافی زمین..........................................................................................................................................6
2-4-روستای کاریان.................................................................................................................................................................7
2-4-1-ویژگی های جغرافیایی و طبیعی کاریان ....................................................................................................................7
2-4-2 تقسیمات سیاسی و اداری ............................................................................................................................................7
2-4-3- اقلیم وآب و هوای منطقه...........................................................................................................................................7
2-4-4- تابش آفتاب و نمودار ساعت آفتابی............................................................................................................................8
2-4-5- دما.............................................................................................................................................................................10
2-4-7- شیب ........................................................................................................................................................................10
2-4-8-بارندگی و یخبندان.....................................................................................................................................................10
2-4-9-منابع آب.....................................................................................................................................................................11
2-5-طراحی اقلیمی.................................................................................................................................................................11
2-5-1-راهکارهای اقلیمی در مناطق گرم و خشک......................................................................................................12                 2-5-2-فرم ساختمان در رابطه با اقلیم..................................................................................................................................12
2-5-3-تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک......................................................................................................................13
2-5-5-هدف از طراحی اقلیمی..............................................................................................................................................14
2-6-مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی..........................................................................................................................14
2-6-1-شناخت تاریخچه لارستان.........................................................................................................................................14
2-6-2-  ویژگی فرهنگی و تاریخچه روستای کاریان...........................................................................................................15
2-6-3-آتشکده کاریان ..........................................................................................................................................................19
2-6-4-زبان مردم لارستان ...................................................................................................................................................20
نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................21
منابع..........................................................................................................................................................................................22
فصل سوم : مبانی نظری
 مقدمه.......................................................................................................................................................................................23
3-1-تعریف فرهنگ ...............................................................................................................................................................23
3-2-تعریف فرهنگ نزد ایرانیان.............................................................................................................................................24
3-3-معماری و فرهنگ .........................................................................................................................................................25
3-4-معماری و هویت.............................................................................................................................................................27
3-5-سر زندگی.......................................................................................................................................................................27
3-6-تعریف  فضا  .................................................................................................................................................................29
3-7-زیبای شناسی در اسلام.................................................................................................................................................32
3-8-اصول ساختمان سازی در فرهنگ ایرانی اسلامی .......................................................................................................33
3-9-تعاریف عناصر معماری ایرانی اسلامی .........................................................................................................................35
3-9-1- صفه ......................................................................................................................................................................35
3-9-2- ایوان......................................................................................................................................................................35
3-9-3- تالار.......................................................................................................................................................................36
3-9-4- دالان.......................................................................................................................................................................37
3-9-5- هشتی .....................................................................................................................................................................37
3-9-6-. حیاط.......................................................................................................................................................................39
3-9-7- سلسله مراتب ، تداوم...........................................................................................................................................40
3-9-8- شفافیت...................................................................................................................................................................40
3-9-9- تعادل و توازن........................................................................................................................................................41
3-9-10- تقارن.....................................................................................................................................................................41
3-9-11- محور گرایی.........................................................................................................................................................42
3-9-12- سیالیت.................................................................................................................................................................42
3-9-13- تباین یا ناهمگونی ............................................................................................................................................42
3-9-14-انعکاس..................................................................................................................................................................43
3-9-15- پیوند معماری با طبیعت....................................................................................................................................43
3-9-16- هندسه..................................................................................................................................................................44
3-9-17- راز و ابهام  .........................................................................................................................................................45
3-9-18-نماد پردازی در معماری اسلامی.............................................................................................................................45
3-10- تاثیر عدد چهار بر معماری..........................................................................................................................................46
3-10-1-تعریف عدد چهار ....................................................................................................................................................46
3-10-2-چهار صفه................................................................................................................................................................46
3-10-3- . چهار باغ...............................................................................................................................................................47
3-10-4- چهارسو...................................................................................................................................................................48
3-10-5-چهار ایوان................................................................................................................................................................48
3-10-6-تاثیر چهار بر فرم ها واشکال ونقوش......................................................................................................................49
نتیجه گیری..............................................................................................................................................................................50
منابع..........................................................................................................................................................................................51

فصل چهارم: نمونه مشابه
مقدمه........................................................................................................................................................................................52
4-1-فرهنگسرای نگارستان...................................................................................................................................................52
4-2-مجتمع فرهنگی سینمایی دزفول...................................................................................................................................55
4-3-مسجد جامع اهل سنت بندر عباس................................................................................................................................64
4-4-مسجد سایه خوش..........................................................................................................................................................69
4-5- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو..................................................................................................................................72
نتیجه گیری .............................................................................................................................................................................75
منابع.........................................................................................................................................................................................76

فصل پنجم : خلاصه کتاب ملاک های طراحی مساجد ومراکز اسلامی................................................................................77

فصل ششم : فرآیند و روند طراحی
6-1-تحلیل سایت...................................................................................................................................................................85
6-2-برنامه فیزیکی و ریز فضاها.............................................................................................................................................87
6-3-مباحث فنی.....................................................................................................................................................................89
6-3-1-نور پردازی ................................................................................................................................................................89
6-3-2-خصوصیات مصالح.....................................................................................................................................................90
6-3-3-تاسیسات....................................................................................................................................................................92
6-3-4-سازه...........................................................................................................................................................................96
6-4-کانسپت و مبانی مورد انتظار در طراحی و نحوه برآورد شدن آنها..................................................................................98
 6-5-. ارائه طرح های اولیه و روند طراحی.........................................................................................................................100
تتیجه گیری ..........................................................................................................................................................................110
منابع.......................................................................................................................................................................................110
فصل هفتم : نقشه های معماری...........................................................................................................................................111


فهرست تصاویر
فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر
2-1-  دریاچه هرم...................................................................................................................................................................11
2-2- دریاچه بیدشهر  ............................................................................................................................................................11
فصل سوم : مبانی نظری
3-1-درونگرایی در معماری ایران..........................................................................................................................................35
3-2-انواع هشتی....................................................................................................................................................................38
3-3-حیاط در معماری ایران ..................................................................................................................................................39
فصل چهارم: نمونه مشابه
4-1-لابی فرهنگسرای نگارستان...........................................................................................................................................52
4-2-ورودی اصلی مجموعه فرهنگی سینمای دزفول............................................................................................................55
4-3-نمای ورودی مجموعه فرهنگی سینمای دزفول............................................................................................................60
4-4-گنبد تالار اصلی مجموعه دزفول ..................................................................................................................................60
4-5-نمای بالای مجموعه .....................................................................................................................................................60
4-6-بادگیر مجموعه فرهنگی دزفول ....................................................................................................................................62
4-7-گنبد و زیر گنبد مجموعه فرهنگی هنری دزفول...........................................................................................................62
4-8-نمای شب مجتمع فرهنگی هنری دزفول......................................................................................................................63
4-9- نمای محراب مسجد جامع اهل سنت بندر عباس........................................................................................................64
4-10- نمای از مسجد جامع سایه خوش................................................................................................................................69
4-11- ورودی مسجد جامع سایه خوش ...............................................................................................................................71
4-12- نمایی از مجموعه ژان ماری تجیبائو...........................................................................................................................72
فصل پنجم : خلاصه کتاب ملاک های طراحی مساجد ومراکز اسلامی 
5-1- مرکز اسلامی واشنگتن DC.......................................................................................................................................81

فصل ششم : فرآیند و روند طراحی
6-1- عکس هوای از دهستان هرم و کاریان........................................................................................................................84
6-2-  عکس هوای از سایت پلان ........................................................................................................................................85
6-3- حجم اولیه نماز خانه...................................................................................................................................................101
6-4- ماکت اولیه طرح..........................................................................................................................................................102
6-5- حجم اولیه نماز خانه....................................................................................................................................................102
6-6- حجم اصلاح شده نماز خانه........................................................................................................................................103
6-7 پلان اصلاح شده نماز خانه...........................................................................................................................................104
6-8-سازه چادری در طرح....................................................................................................................................................104
6-9- پرسپکتیو  دید پرنده از  مجموع..................................................................................................................................106
6-10-دید از صحن اصلی مجموع.......................................................................................................................................106
6-11- دید پرنده از سالن سخنرانی......................................................................................................................................107
6-12- دید پرنده از نماز خانه...............................................................................................................................................107
6-13-دید از بخش آموزشی.................................................................................................................................................107
6-14-دید  انسانی از نماز خانه.............................................................................................................................................107
6-15-دید  مهمانسرا و رستوران...........................................................................................................................................108
6-16- دید  انسانی از قسمت کتابخانه.................................................................................................................................108
6-17 نمایی داخلی از نماز خانه.............................................................................................................................................109
6-18- پرسپکتیو داخلی از نماز خانه.....................................................................................................................................109
6-19- دید از کل مجموعه...................................................................................................................................................110


فهرست نمودار ها
فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر
2-1-  نمودار زاویه تابش لارستان.............................................................................................................................................8
2-2- نمودار ساعت آفتابی لارستان..........................................................................................................................................9
2-3- نمودار دما هوا لارستان....................................................................................................................................................9
2-4- نمودار متوسط بارش باران لارستان...............................................................................................................................10
2-5- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم......................................................................................................................................13
فصل سوم : مبانی نظری
3-1- نماد زیبای شناسی اسلامی............................................................................................................................................33
فصل چهارم: نمونه مشابه
4-1- مبنای طراحی مجموع فرهنگی هنری دزفول...............................................................................................................64

فهرست جداول
فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر
2-1- جدول ساعت آفتابی لارستان..........................................................................................................................................9
2-2- جدول دما هوا لار ستان...................................................................................................................................................9
2-3-جدول متوسط بارش باران لارستان................................................................................................................................10
2-5- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم......................................................................................................................................13 
فصل ششم : فرآیند و روند طراحی
6-1- جدول خصوصیات حرارتی مصالح  ...............................................................................................................................90
6-2- انواع مصالح....................................................................................................................................................................92
6-3- مبانی مورد انتظار در طراحی و نحوه برآورد شدن آنها..................................................................................................98

فهرست نقشه ها
فصل دوم : مطالعات محیطی و بستر
2-1-  موقعیت استان فارس در نقشه کشور.............................................................................................................................4
2-2- نقشه استان فارس............................................................................................................................................................4
3-1-درونگرایی در معماری ایران...........................................................................................................................................35
3-2-انواع هشتی.....................................................................................................................................................................38
3-3-حیاط در معماری ایران ..................................................................................................................................................39
فصل چهارم: نمونه مشابه
4-1- نقشه شماره یک فرهنگسرای نگارستان.......................................................................................................................53
4-2- نقشه شماره دو  فرهنگسرای نگارستان........................................................................................................................54
4-3- نقشه شماره سه فرهنگسرای نگارستان.........................................................................................................................54
4-4- برش طولی از فرهنگسرای نگارستان...........................................................................................................................56
4-5- پلان زیرزمین مجتمع فرهنگی سینمای دزفول............................................................................................................56
4-6- پلان همکف مجتمع فرهنگی سینمای دزفول..............................................................................................................57
4-7- نمای شمال شرقی از حیاط مرکزی..............................................................................................................................57
4-8- نمای شمال شرقی از دیدگاه پارکینگ..........................................................................................................................58
4-9- مقاطع از مجتمع فرهنگی سینمای دزفول.....................................................................................................................58
4-10- مسیر های ارتباطی مجتمع فرهنگی سینمای دزفول.................................................................................................59
4-11- اندیشه شمسه در طراحی  مجتمع فرهنگی هنری دزفول..........................................................................................62
4-12- اندیشه شمسه در طراحی  مجتمع فرهنگی هنری دزفول..........................................................................................63
4-13- موقعیت سایت پلان مسجد جامع اهل سنت بندر عباس...........................................................................................64

فصل هفتم : نقشه های معماری
7-1- پلان همکف مرکز اسلامی .......................................................................................................................................112
7-2- پلان طبقه اول مرکز ..................................................................................................................................................113
7-3- نمایی از ورودی مجموعه ...........................................................................................................................................114
7-4- مقطع .A-A...............................................................................................................................................................115
7-5-مقطع B-B ................................................................................................................................................................116
7-6-مقیع C-C .................................................................................................................................................................117
7-7- سایت پلان ................................................................................................................................................................118
7-8-پلان تیریزی..............................................................................................................................................................  119 
 7-9-پلان فونداسیون..........

مقدمه 
بدیهی است که در هر  موضوع و طراحی اولین قدمی که باید برداشته شود، معرفی موضوع و دلایل انتخاب       آن می باشد و همچنین ارزش یابی موضوع طراحی، علاوه بر این در ابتدای هر موضوع طراحی باید خواسته های طراحی و موارد خواسته شده در طرح مدنظر قرار گیرد . همچنین روش های طراحی و چهار چوب پژوهش نیز در ابتدای هر طراحی مطرح می گردد. در این فصل ابتدا ما به دلایل انتخاب و تعریف موضوع می پردازیم سپس به پرسش های کلیدی که در طراحی با آن مواجه هستیم پرداخته می شود و در پایان به اهداف اساسی طرح و چهار چوب پژوهش پرداخته می شود.     

1-1 دلایل انتخاب موضوع 
 همانا از گذشته مساجد به عنوان  مرکزی برای آموزش و فرهنگ اسلام بوده و همچنین مساجد مرکزی برای معرفی فرهنگ غنی اسلام بوده است اما در قرن 21 که عصر مدرن و شبکه های اینترنتی می باشد و علم در هر عرصه به صورت بسیاری دقیق شده و علوم مختلف به و جود آمده و در بحث معماری اسلامی علاوه بر مساجد ، مراکز اسلامی  و مرکز های فرهنگی نیز معرفی شده اند که در راستای نیاز های جدید این دنیای مدرن به وجود آمده اند ،که در آن ها کاربری های گسترده تری از مساجد گنجانده شده است . 
در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب و دین گریزی جامعه احداث چنین مرکزی انکار ناشدنی است و از آنجای که مساجد در حافظه جامعه به عنوان محل ستایش و نماز خواندن معروف گشته است، پس برای برنامه های دینی علاوه بر نامه های عادی مساجد باید مراکز اسلامی را احداث کرد.
یکی دیگر از دلایل انتخاب این موضوع این است که در لارستان جامعه اهل سنت دارای پتانسیل های بلقوه در رشته های مختلف هستند و نیز دارای علمای معروفی هستند  و همچنین  این که منطقه لارستان از داشتن یک مرکز فرهنگ اسلامی اهل سنت محروم است. 
و یکی دیگر از دلایل را می توان باز آفرینی معمار ی اصیل ایرانی با مفاهیم کلیدی اسلامی دانست از آنجای که معماران ایران در این زمان سردر گم شده اند و خود دار در یک بی راه می بینند و راه یی جز برگشتن به مفاهیم اصیل و بنیادی معماری ایران زمین ندارند به امید آن روز که دوباره ستاره بخت معماری ایران زمین در آسمان این کره خاکی به درخشد.        

1-1-1- تعریف مسأله ، شرح مختصر موضوع  
 مراکز اسلامی همانگونه که از اسمشان پیداست شامل مجموعه ای از عملکردهای مختلف در کنا هم  می شوند که این عملکرد ها را می توان شامل قسمت های فرهنگیی مانند کتاب خانه و مرکز آیتی و اینترنت دانست و همچنین قسمت آموزشی که شامل کلاس های تئوری ، کلاس هایی صمعی بصری و کلاس 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 29.4 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری مرکز اسلامی اهل سنت

مطالب مشابه