جستجو در سایت

مطالعات معماری مرکز توریست درمانی خلیج فارس

802 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری مرکز توریست درمانی خلیج فارس

154 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول 3
کلیات پژوهش 3
1-1بیان مسئله : 4
1-1-1گردشگری تندرستی 5
1-1-2 گردشگری درمانی 6
 1-1-3 گردشگری پزشکی 6
1-3 سوال های اصلی تحقیق : 7
1-4 اهداف 8
1-5 روش تحقیق 8
فصل دوم 9
مبانی نظری 9
2-1معنای لغوی توریست 10
2-2  توریسم و انواع آن 10
2-3 تعریف توریست 11
2-5  انواع توریسم 14
2-5-1 توریسم تندرستی (توریسم سلامت) 14
2-5-2 توریسم درمانی (توریسم سلامت) 14
2-5-3 توریسم پزشکی (توریسم سلامت) 14
2-5-4 توریسم ورزشى 15
2-5-6 توریسم کشاورزی 15
2-5-7 توریسم مجازی 16
2-5-8 توریسم زیست محیطی 16
2-5-9 توریسم فروشگاه کتاب 16
2-5-10 توریسم آموزشی 16
2-5-11 توریسم آثار باستانی 16
2-5-12 توریسم تفننی 16
2-5-13 توریسم فراگیر 17
2-5-14 توریسم دائمی 17
2-5-15 توریسم سفری 17
2-5-16 توریسم فضایی 17
2-5-17 توریسم فرهنگی 17
2-5-18 توریسم ویرانه ها 18
2-5-19 توریسم نیاشناسی 18
2-5-20 توریسم سیاه 18
2-5-21 توریسم افیونی 18
2-5-22 طبیعت گردی 19
2-5-23 توریسم سخت 19
2-5-24 توریسم قمار 19
2-5-25 توریسم باغبانی 19
2-5-26 توریسم میراث فرهنگی 19
2-5-27 توریسم تفریحی 19
2-5-28 توریسم خاص 20
2-5-29 توریسم فرهنگ عامه 20
2-5-30 توریسم پیوسته 20
2-5-31  توریسم زیارتی 20
2-5-32  توریسم تنها 20
2-5-33  توریسم آبهای معدنی و چشمه ها 20
2-5-34  توریسم مناطق کویری 21
2-5-35  توریسم چمدانی 21
2-5-36  توریسم کاروتجارت 21
2-5-37  توریسم مناسبتها و وقایع خاص 21
2-5-38  توریسم شکار 21
2-5-39  توریسم حادثه جو 21
2-5-40 توریسم تشویقی 22
2-6 توریسم درمانی چیست؟ 22
2-6-1گردشگری تندرستی 24
2-6-2 گردشگری درمانی 24
2-7  تاریخچه 25
2-8 توریسم درمانی در جهان 26
2-8-1 فیلیپین 29
2-8-2هندوستان 30
2-8-3سنگاپور 30
2-8-4 تایلند 31
2-9 بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان : 32
2-10 گردشگری در ایران 34
2-11جهانگردی 36
2-11-1 رشد فزاینده گردشگری 37
2-12 ارکان صنعت جهانگردی 38
2-12-1 منابع طبیعی : 38
2-12-2 عوامل زیر بنایی : 38
2-12-3 تجهیزات حمل و نقل : 39
2-13 صنعت توریسم : 39
2-14 جهانگردی و عمران منطقه ای : 40
2-15 تاثیر توریسم بر سیاحت داخلی : 40
2-16 صنعت توریسم و اثرات فرهنگی – اجتماعی : 41
2-17 نگرش ایران به توریسم 41
2-17-1 – سیاست های کلی 42
2-17-2 – سیاست های اجرایی 42
2-18 اثرات زیست محیطی گردشگری 43
2-18-1 آب 44
2-18-2 خاک 44
2-18-3 هوا 44
2-19 منابع اطلاعاتی گردشگری 44
2-21 نگاهی به آینده 47
2-22مفهوم و مبانی  اکوتوریسم 48
2-23 جهانگردی زیست محیطی یا اکوتوریسم 49
2-24 منشور جهانگردی : 51
2-25 آسیب به محیط زیست : 53
2-26 گردشگری – محیط زیست 55
2-26-1 مناطق حفاظت شده 55
2-26-2  استراتژی جهانی حفاظت : 55
2-26-3 ارزش های توریستی مناطق حفاظت شده 56
2-27 توریسم درمانی در ایران 57
2-28 درمان 58
2-29 تاریخچه احداث مراکز درمانی 58
2-30 بیمارستان ها در ایران 61
2-31 طرح و احداث بناهای بهداشتی – درمانی 67
2-31-1- طرح مراکز درمانی تخصصی 67
2-32 وضعیت کنونی بیمارستان سازی در کشور و مشکلات آن 67
2-33 بخش اداری 71
2-33-1 ورودی 71
2-33-2 حوزه ریاست ، حوزه مدیریت 73
2-33-3 بایگانی 74
2-34 بخش های رفاهی جنبی 74
2-34-1 اقامتگاه برای همراهان بیمار 74
2-34-2 مهد کودک 75
2-36 بخش تشخیصی – درمانی 78
2-36-1 بخش تشخیصی – درمانی در تشکیلات بیمارستانی : 78
2-37 بخش خدماتی 81
2-38 بخش بستری داخلی / جراحی 83
2-38-1 شرایط مناسب محیط بیمار 83
2-38-1-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می شود 83
2-38-1-1-1 نور طبیعی،  منظره و تهویه طبیعی 84
2-38-1-1-2   ابعاد پنجره 84
2-38-1-1-3  مکان پنجره ها 85
2-38-1-1-4  جلوگیری از تابش آفتاب 85
2-38-1-1-5   نوع بازشوی پنجره ها 85
2-38-1-1-6  نور مصنوعی 86
2-38-1-1-7   نور مصنوعی در اتاق های بستری 86
2-38-1-1-8  چراغ مطالعه 86
2-38-1-1-9   چراغ عمومی اتاق 86
2-38-1-1-10  چراغ خواب 86
2-38-1-1-11   چراغ راهروها 87
2-38-1-1-12  تهویه مکانیکی 87
2-39 صدای مطلوب و نامطلوب 87
2-39-1 تعریف 87
2-39-2 صدای نامطلوب 88
2-39-3 محل استقرار ساختمان بیمارستان 88
2-39-4 پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان 89
2-39-5 انعکاس صدا و مصالح نازک کاری 89
2-38-2 اتاق روز بیماران 90
2-38-3 نشیمن بیماران 90
2-38-4 فضای معماری 91
2-38-4-1 کیفیت طراحی فضاهای بخش بستری 91
2-40 عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری 94
2-40-1 پیشخوان 94
2-40-2  محل منشی بخش 95
2-40-3  اتاق سرپرستار بخش 95
2-40-4 فضای کافی در اطراف تخت بیمار 95
2- 40-5 فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی 95
2-40-6 فضاهای پشتیبانی 96
2-40-7 توالت و دستشویی کارکنان 96
2-41 تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان 96
2-41-1 فضای اطراف تخت بیمار 96
2-41-2 اتاق معاینه و درمان 96
2-41-3 گزارش نویسی پزشکان 97
2-41 ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی 97
2-41-1 جهت نور گیری بخش های بستری 98
2-41-2 گسترش آینده 98
2-41-3 شستشو و ضد عفونی کردن رخت و وسایل 98
2-41-4 داروخانه مرکزی 99
2-41-5 آشپزخانه مرکزی 99
2-41-6 انبار مرکزی 100
2-41-7 مرکز جمع آوری و دفع زباله 100
2-41-8 حمل جسد بیمار فوت شده 100
2-41-9 مکان ایستگاه پرستاری 100
2-41-10 مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری 101
2-42 مکان فضاهای پشتیبانی بخش در رابطه با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری 102
2-42-1 اتاق دارو و کار تمیز 102
2-42-2 اتاق کار کثیف 102
2-42-3 اتاق معاینه و درمان 102
2-42-4 اتاق جمع آوری کثیف 103
2-42-5 اتاق نظافت 103
2-42-6 برانکار و صندلی چرخدار 103
2-42-7 ترولی اورژانس 103
2-42-8 آبدارخانه 103
2-42-9 ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور 104
2-43 اتاق بستری یک تختخوابی 104
2-47 اتاق نظافت 108
2-50-1 مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان می شود 113
2-50-1-1 نور مصنوعی 113
2-50-1-2 جلوگیری از صدای نا مطلوب 113
2-50-1-3 رنگ و فضای معماری 113
2-50-1 -4 نور طبیعی 113
2-50-1 -5  ابعاد پنجره ها 114
2-50-1 -6  مکان پنجره ها 114
2-50-1 -7 نوع بازشوی پنجره ها 114
2-250-1 -8  جلوگیری از تابش آفتاب 114
2-50-1 -9   نور مصنوعی 114
2-50-1 -10 جلوگیری از صدای نامطلوب 115
2-50-1 -11 فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند 115
2-50-1 -12  فضای معماری 115
2-50-2 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان 117
2-50-3 ارتباط با بخش هایی که بیماران از آن بخش ها پذیرش قرار می گیرند . 117
2-50-4 ارتباط با بخش های تشخیصی درمانی 118
2-50-5 ارتباط سایر بخش های تشخیصی و درمانی با بخش های مراقبت ویژه 119
2-50-6 ارتباط بخش های مراقبت ویژه با بخش های پشتیبانی بیمارستان 119
2-50-7 ترکیب بندی فضاهای بیماران و ایستگاه پرستاری 121
2-50-7-1 پیش ورودی و خروجی بخش 122
2-50-7-2 مکان فضاهای اداری و پشتیبانی 123
2-50-7-3 فضاهای خارج بخش 124
2-50-7-4 کارگاه تعمیر تجهیزات 124
2-50-7-5 پیش ورودی بخش 124
2-50-7-6 فضای بستری بیماران 125
2-50-7-7 فضاهای پشتیبانی 125
2-50-7-8 فضاهای اداری و کارکنان 126
2-50-7-9 فضاهای خارج از بخش 126
2-50-7-10 پیش ورودی بخش 126
2-50-7-11 رختکن کارکنان 127
2-50-7-12 سرویس های بهداشتی کارکنان 128
2-50-7-13 اتاق نظافت 128
2-50-7-6 فضای بستری بیماران 128
2-50-7-6-1 فضای بستری باز 128
2-50-7-6-2  اتاق های ایزوله 129
2-50-7-6-3 اتاق بستری بیمار 130
2-50-7-6-4  پیش ورودی اتاق ایزوله 131
2-50-7-6-5 ایستگاه پرستاری 131
2-50-7-11فضاهای اداری و کارکنان 134
2-50-7-11-1 اتاق استراحت کارکنان 134
2-50-7-11-2 اتاق مدیر بخش 134
2-50-7-11-3 اتاق منشی بخش 135
2-50-7-11-4 اتاق سرپرستار بخش 135
2-50-8 فضاهای خارج بخش 135
2-50-8-1 اتاق های انتظار همراهان 135
2-50-8-2 ایستگاه پرستاری 136
2-50-8-3 اتاق دارو و کار تمیز 136
2-50-8-5  اتاق ایزوله 138
2-50-8-7 اتاق درمان 141
2-50-8-8 اتاق کار کثیف 142
2-50-8-9 آزمایشگاه 142
2-51 خدمات پیشگیری و درمان 143
2-51-1    – طب نوین 144
2-51-1-1   آب درمانی 144
2-51-1-2   کار درمانی 146
2-51-1-3     گفتار درمانی ، یا آسیب شناسی گفتار و زبان 147
2-51-1-4     فیزیوتراپی 147
2-51- 2  طب اسلامی و سنتی 148
2-51-2-1 تعریف طب اسلامی و سنتی 148
2-51-2-2  مبدا طب اسلامی و تاریخ آن 148
2-51-2-3  تاریخچه طب سنتی 149
2-51-2-3-1 – دوران هخامنشی 149
2-51-2-3-2  – دوران ساسانی 149
2-51-2-3-3 - دوران اسلامی 149
2-51-2-3-1 دوران هخامنشی 149
2-51-2-3-2  دوران ساسانیان 150
2-51-2-3-3 دوران اسلامی 150
2-51-2-4تفاوت طب اسلامی با طب مدرن 151
2-51-2-5 اصول و پایه اساسی طب اسلامی و سنتی 152
2-51-2-6 کاربردها و تنوع طب اسلامی و سنتی 153
2-51-2-6-1  – درمان با خوراک ( تدبیر بالاغذیه ) 153
2-51-2-6-2 – درمان با ادویه ( تدبیر بالادویه ) : 154
2-51-2-6-3– درمانهای دستی ( تدبیر بالید ) 154
2-51-2-7 گیاه درمانی 156
2-51-2-8 مزاج شناسی 156
2-51-2-9 غذا درمانی : 157
2-51-3   طب خاص 157
2-51-3-1  دریا درمانی ( تالاسوتراپی ) 157
2-51-3-2 نمک درمانی 161
2-51-3-3- رنگ درمانی 162
2-51-3- 4 گشتالت درمانی 164
2-51-3-5 آبمیوه درمانی 165
2-51-3-6 – سنگ درمانی 166
2-51-3-7 خواب درمانی 167
3-23-3-9 آفتاب درمانی 170
3-23-3-10 رایحه درمانی 171
2-51-3-11هنر درمانی 172
2-51-3-12 موسیقی درمانی 174
2-51-3-13- کایروپرکتیک درمانی 175
2-51-3-14- نور درمانی 177
2-51-3-15- مغناطیس درمانی 179
2-51-3-16- دعا درمانی 180
2-51-3-18-  آب درمانی 181
2-51-3-19-  آب درمانی در ارتوپدی 181
2-51-3-19 گل درمانی 183
2-51-3-20-   سرما درمانی 183
2-51-3-21- بازتاب درمانی 185
2-51-3-22- ویتامین درمانی 186
2-51-3-23- هیپنوتیزم درمانی 186
2-51-3-24-  انرژی درمانی 187
2-51-3-25-  طبیعت درمانی 189
3- 1 اقلیم ، طبیعت ، جغرافیا 192
3-7 بهترین فرم ساختمان های درمانی  بر اساس اقلیم 203
3-8 تحلیل سایت 205
3-8-1- شناخت بستر طرح 208
3-9 چشم اندازی بر آثارو بناهای تاریخی هرمزگان 210
3-9-1 اماکن گردشگری ، تفریحی ، توریستی ، درمانی موجود در استان هرمزگان 210
لیست جاذبه های تفریحی و توریستی و گردشگری استان هرمزگان 210
1-  حمام گله داری 210
2 – مسجر گله داری 210
3 – معبد هندوها 210
4- مسجر جامع دلگشا 210
5- امامزاده شاه محمد تقی 210
6- صید مشتا – سواحل بندر عباس 210
7- برکه های باران 211
8- امامزاده سید محمد 211
9 – حمام باستانی گپ 211
10- محله باستانی سورو 211
11- کلاه فرنگی 211
12- موزه بزرگ بندر عباس 211
13-قلعه فین 211
14- پل لاتیدان 211
15 – مجموعه توریستی گنو 211
جاذبه های گردشگری کیش 211
1 -  کشتی یونانی کیش 211
2- شهر زیر زمینی کاریز کیش 211
3- شهر تاریخی حریره 211
4- پارک دلفین های کیش 212
5- پارک ساحلی مرجان 212
6- اسکله بزرگ تفریحی کیش 212
7 – درخت سبز کیش 212
8- آب انبار سنتی کیش 212
9 – پلاژ بانوان و آقایان 212
10- روستای باغو کیش 212
جاذبه های گردشگری قشم 212
1- دره ستاره ها 212
2- تنگه چاه کوه 212
3- جنگل های حرا 212
4- تنگه پرتغالیها 212
5- غارهای خربس 212
6- غار نمکدان 213
7- روستای توریان 213
8 – سد تاریخی گوران 213
9 – چاه های لافت 213
10- کاسه سلخ 213
11- بام قشم 213
2133-10 مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی شهر بندر عباس  و حوزه خلیج فارس 219
3-11 موقعیت جغرافیایی 219
3-12 ویژگیهای طبیعی 220
3-13 خلیج فارس 220
3-14 تنگه هرمز 221
3-15 آب و هوا 221
3-16 ویژگیهای اجتماعی 221
3-17 معرفی شهرستان های استان  : 222
3-18 سابقه تاریخی 224
3-19 مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی 226
3-20 نقش سواحل در برقراری ارتباطات برون مرزی و درون مرزی 227
3-21 هویت 229
3-21- 1 عناصر تأثیرگذار بر شکل گیری هویت سواحل 229
3-21-2 هویت در قلمرو بومی یا محلی 230
3-21-3 هویت در قلمرو ملی 231
3-21-4 شناخت هویت شهر ساحلی بندرعباس 232
3-21-5 هویت اقتصادی سواحل بندرعباس 233
3-21- 6 هویت طبیعی و جغرافیایی سواحل بندرعباس 234
3-21-7 هویت گردشگری سواحل بندرعباس 237
3-22  مطالعات سیاسی 240
3-23 فرآیند صدور پروانه تاسیس آژانس جهت ارائه خدمات درمانی بین المللی 241
3-24"مشخصات بیمارستان های مورد قبول جهت پذیرش بیماران خارجی 242
3-24-1 ) امکانات فیزیکی و ساختمان بیمارستان 242
3-24-2) محل استقرار بیمارستان 243
3-24-3) امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان 245
3-24-4) نیروی انسانی 246
3-25 طرح جامع ایمنی پزشکی توریسم 247
3-25-1 سازمان جهانی توریسم 247
3-25-2 قطعنامه نهمین اجلاس سازمانی جهانی توریسم 248
3-25-2-1 ماده اول : " تضمین  ایمنی " 249
3-25-2-2 ماده دوم " تدابیر پیشگیرانه " 249
3-25-2-3 ماده سوم : تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها 251
3-26 اجرای مفاد قطعنامه 252
3-25-1– شناسایی خطر 252
6-5-1-1 – بیماری : 254
6-5-1-2 – حادثه : 254
6-5-1-3– تجاوز به حقوق و امنیت : 254
3-27– تدوین استانداردها و رهنمود های پیشگیرانه برای رفع یا کاهش خطر 254
3-27-1 : استاندارد ها 255
3-27-2 : رهنمود ها 255
3-27-3– تامین خدمات کمک رسانی 256
3-27-3-1 کمک رسانی حقوقی 256
3-27-3-2 کمک رسانی پزشکی 257
3-28 دسترسی به شبکه 259
3-29 نظارت 259
3-29-1 مزایای عمده این پوشش به شرح زیر است : 260
3-31 رابطه خدمات کمک رسانی و بیمه 261
3-32 شرکت کمک رسان ایران 261
3-33 سایر بیمه ها 261
3-34 تاثیر توریسم بر اقتصاد : 262
3-34-1 کسب ارز خارجی 262
3-34-2 تهیه مشاغل 262
3-34-3 تنوع فعالیت های اقتصادی 263
3-35 اثرات اقتصادی جهانگردی داخلی و بین المللی 263
3-35-1 جهانگردی بین المللی : 263
3-35-2 جهانگردی درون مرزی : 263
3-36 توریسم درمانی در ایران ( توجیه اقتصادی ) 264
3-37 معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 267
3-38 تاریخچه : 268
3-39 اتوماسیون ساختمان چیست ؟ 269
3-39-1 تفاوت بین اتوماسیون ساختمان و کنترل ساختمان : 270
-  نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات 274
3-40 هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی - بیمارستان هوشمند 275
3-41 وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در بیمارستان ها : 276
3-42 امکانات بیمارستان هوشمند 277
3-42-1 امکانات اتاق بیمار 277
3-42-2 امکانات اتاق های عمل 278
3-42-3 امکانات محیطی 278
3-43 نتیجه 279
فصل چهارم 281
جمع بندی 281
طراحی و مراحل طراحی 281
4-1 نمونه مشابه 282
4-2 نتیجه گیری : 289
4-3 برنامه فیزیکی 291
فهرست منابع 295
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 3.60 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری مرکز توریست درمانی خلیج فارس

مطالب مشابه