جستجو در سایت

مطالعات معماری موزه بمباران سردشت

839 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری موزه بمباران سردشت

141 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه          I
فصل اول: شناخت موضوع طراحی  ............................................................................................................... 1
بخش اول: روایت یک فاجعه
1-1-1 بمباران شیمیایی سردشت .............................................................................................................2
1-1-2 پیش قراولان جنگ شیمیایی ........................................................................................................4
1-1-3 دستیابی صدام به سلاح شیمیایی ...................................................................................................4
1-1-4-بمباران شیمیایی در جبهه های جنگ ..........................................................................................5
1-1-5 بمباران شیمیایی مناطق کردنشین ................................................................................................8
1-1-6 در مورد بمباران حلبچه ..................................................................................................................8
1-1-7 مقایسه بمباران حلبچه با سردشت ................................................................................................. 8
1-1-8 بمباران شیمیایی بر ضد سربازان خودی ........................................................................................ 9
1-1-9 پروتکل ژنو ..................................................................................................................................... 9
1-1-10 سلاح شیمیایی در اساسنامه دادگاه جنایات جنگی ...................................................................... 9
1-1-11 کنوانسیون منع استفاده از سلاحهای شیمیایی ......................................................................... 10
1-1-12 کنوانسیونی متفاوت .................................................................................................................. 10 
1-1-13 کشورهای ناپاک ........................................................................................................................ 10
1-1-14 تاثیر گازهای شیمیایی بر محیط زیست ................................................................................... 11
1-1-15 دارویی خاص ویژه مصدومان شیمیایی وجود ندارد .................................................................. 11
1-1-16 آب و هوای سردشت در روز بمباران شیمیایی ......................................................................... 21
1-1-17 بمباران شیمیایی سردشت و موضع حقوق بین الملل ............................................................... 14
1-1-18 انجمن دفاع از حقوق مصدومیان شیمیایی سردشت ................................................................ 17
1-1-19 مسئولیت جامعه جهانی در برابر مصدومان شیمیایی ................................................................. 18

بخش دوم: بررسی موقعیت قرار گیری طرح
1-2-1 شناخت تاریخچه شهر ................................................................................................................. 20
1-2-2 جغرافیای طبیعی و  اقلیمی شهرستان ........................................................................................ 21
الف- موقعیت جغرافیایی ............................................................................................................................. 21    
ب  ) شرایط اقلیمی ...................................................................................................................................  23    
1-2-3 اوضاع اجتماعی ..........................................................................................................................  29    
الف ) جمعیت .................................................................................................................................................  29 
ب) قومیت و زبان ..........................................................................................................................................  03 
 ‌پ)  دین ومذهب ..........................................................................................................................................  03 
ت ) ذوق و سلیقه ...........................................................................................................................................  03 
ث ) صنایع دستی ...........................................................................................................................................  30
ج ) آداب و سنن .............................................................................................................................................  30
تاریخ و فرهنگ سردشت ................................................................................................................................  30
اعیاد و جشن‌ها ...............................................................................................................................................  31   
آوازها و موسیقی .............................................................................................................................................  31
رقص‌های محلی .............................................................................................................................................  31 
ایلات و عشایر ................................................................................................................................................  32
1-2-4 اوضاع اقتصادی ..............................................................................................................................  33
شهرنشینی در شهرستان سردشت ...................................................................................................................  34
کشاورزی .........................................................................................................................................................  35
صنعت و معدن .................................................................................................................................................  36
دامداری ، مرغداری ، زنبور داری ........................................................................................................  36
بازرگانی ...........................................................................................................................................   36
آموزش و سواد ..................................................................................................................................   37
1-2-5  بررسی راهها و طرق ارتباطی شهرستان ........................................................................................  37
1-2-6  بررسی خصوصیات تکتو نیکی زمین ( زلزله ) ................................................................................ 38
1-2-7  بررسی سازمان و  بافت کلی شهر سردشت .................................................................................... 39
1-2-8  شاخص های کلی مسکن در شهرسردشت ..................................................................................... 39
1-2-9 عوامل تاثیر گذار در شکل معماری و بافت شهر ............................................................................. 40
الف) عوامل طبیعی ............................................................................................................................  40
ب) فرهنگ عمومی و الگوهای مصرف جمعیت ..................................................................................... 40
پ) طبقه بندی اجتماعی و اقتصادی ..................................................................................................... 40
ت) سنت ساخت مسکن ..................................................................................................................................... 40

بخش سوم: مبانی نظری و مطالبی که در طراحی تاثیر گذار است
1-3-1 تعریف موزه ............................................................................................................................. 41
1-3-2 معنای لغوی و اصطلاحی موزه ................................................................................................. 41 
1-3-3 تاریخچه موزه .......................................................................................................................... 41
1-3-4 ترویج و تبلیغ، از اهداف موزه ‌است ............................................................................................ 44 
1-3-5 تأثیر انواع موزه ها بر کالبد ........................................................................................................ 45
1-3-6 حجم ....................................................................................................................................... 48
1-3-7 فضای واقعا عمومی ................................................................................................................... 48
1-3-8 موزه‌ها را می توانیم به دسته‌های متفاوت تقسیم کنیم ................................................................. 48
مواردی که لازم است یک موزه داشته باشد ............................................................................................... 49
1-3-9 شورای بین‌المللی موزه‌ها ............................................................................................................. 49
1-3-10 انواع موزه ................................................................................................................................ 50
موزه های تاریخی ...................................................................................................................................... 50
موزه های علمی ......................................................................................................................................... 50
موزه های تخصصی ................................................................................................................................... 50 
موزه های منطقه ای ................................................................................................................................... 51
موزه های فضای آزاد ................................................................................................................................... 51
1-3-11 بناهای تبدیل شده به موزه ........................................................................................................... 51
1-3-12 موزه‌های معاصر .......................................................................................................................... 52
1-3-13 جنبه‌های عملکردی موزه‌ها .........................................................................................................  52 
جنبه یادمانی موزه‌ها ...................................................................................................................................  52
جنبه آموزشی موزه‌ها ..................................................................................................................................  52
جنبه مذهبی موزه‌ها ....................................................................................................................................  53 
جنبه تفریحی موزه‌ها ...................................................................................................................................  53 
جنبه تجاری موزه‌ها ....................................................................................................................................  53
جنبه اقتصادی موزه‌ها ................................................................................................................................... 54
تلفیق (تجمیع) عملکردها .............................................................................................................................. 54
1-3-14 موزه ها، نشانه‌هایی از از غرور شهری ........................................................................................... 57
فرهنگ معماری در تقابل با فرهنگ موزه‌ها ................................................................................................. 57
هویت شهری در برابر جایگاه هنر ...............................................................................................................  57
معماری بدون معماران؟ .............................................................................................................................  58
تأثیر رنتزو ................................................................................................................................................. 58
آیا از معماری موزه‌ها بیش از حد توقع داریم؟ .............................................................................................. 60
1-3-15 درباره موزه ها ........................................................................................................................... 60
1-3-16 دسته بندی موزه ها از لحاظ مجموعه ای ....................................................................................60
1-3-17 دسته بندی موزهها از لحاظ اینکه چه کسانی آن را ایجاد کرده اند ................................................ 61
1-3-18 دسته بندی موزه ها بر اساس محیط اجرا ..................................................................................... 61
1-3-19 دسته بندی موزه ها از لحاظ روش ارائه ....................................................................................... 61
1-3-20 عوامل ایجاد موزه ..................................................................................................................... 61
1-3-21 موزه و مردم .............................................................................................................................. 62
1-3-22 نکاتی در باب معماری موزه ....................................................................................................... 63
1-3-24 حرکت در موزه ‌ها .................................................................................................................... 64
ارتباطات و دسترسی‌ها ................................................................................................................................. 64
سیر کلاسیون فضاهای نمایش ..................................................................................................................... 64 
1-3-25 نورپردازی در موزه‌ها .................................................................................................................. 67

بخش چهارم:   استانداردها
استاندارد ها ی طراحی ............................................................................................................................................ 70
1-4-1 قسمت اول:  استاندارد های شهری ......................................................................................................... 70
1-4-2 قسمت دوم :  استانداردهای عمومی فضاها ............................................................................................ 72 
1-4-3 لیست فضاهایی که می توان در موزه دید ............................................................................................... 73
فضاهای عمومی ....................................................................................................................................................... 73
فضاهای نمایشگاهی ................................................................................................................................................ 73
بخش‌های اداری و سرویس‌دهی ............................................................................................................................. 73
کتابخانه ................................................................................................................................................................... 74
گالریها ................................................................................................................................................................... 76 
آمفی تئاتر .............................................................................................................................................................. 80
1-4-5 استانداردهای فضاهای اداری خدماتی .................................................................................................. 80
حوزه ریاست ............................................................................................................................................81
حوزه معاونت اداری و مالی ....................................................................................................................  81

بخش پنجم: تاسیسات و ضوابط ایمنی 
1-5-1 سیستمهای حرارتی و برودتی ....................................................................................................... 83
1-5-2 سیستم برق ................................................................................................................................ 83  
1-5-3 تجهیزات نظافت ......................................................................................................................... 84
1-5-4 حفاظت و امنیت ........................................................................................................................ 84 
مقابله با سرقت ......................................................................................................................................... 84
ایمنی در مقابل آتش ................................................................................................................................. 85
آب و هوا .................................................................................................................................................. 86

بخش ششم : بررسی نمونه های خارجی و داخلی 
1-6-1 موزه جنگ کانادا ........................................................................................................................ 87
1-6-2 موزه جنگ منچستر ................................................................................................................... 96  
1-6-3 موزه دفاع مقدس کرمان ............................................................................................................ 101
1-6-4 مرکز فرهنگی دفاع مقدس آذربایجان غربی درارومیه.................................................................... 107 

فصل دوم: برنامه فیزیکی و بررسی اصول و ضوابط طراحی
بخش اول: برنامه فیزیکی 
2-1-1  بخش مدیریت مجموعه ......................................................................................................................  111 
2-1-2 بخش گالری و نمایشگاهی .................................................................................................................. 111 
2-1-3 آمفی تئاترو سالن اجتماعات مرکزی .................................................................................................... 112
2-1-4  بخش خدماتی – فروشگاهی ........................................................................................................... 112
2-1-5 کتابخانه ............................................................................................................................................. 112
2-1-6  بخش خدمات و تأسیسات ............................................................................................................... 112
2-1-7 بخش امنیت و حراست .......................................................................................................................113

بخش دوم: تحلیل سایت
2-2-1 از مهمم ترین عواملی که در انتخاب این سایت به طور کلی موثر بودند ......................................... 114
2-2-2 دلایل انتخاب سایت .......................................................................................................................... 114    
2-2-3 تحلیل سایت ....................................................................................................................................... 115
امنیت ................................................................................................................................................................... 115  
بررسی موقعیت قرارگیری در منطقه و محل ...................................................................................................... 115
بررسی ابعاد، اندازه و فرم زمین ........................................................................................................................... 116
بررسی دسترسی های اطراف سایت ................................................................................................................... 116
منظر ................................................................................................................................................................... 118
فضای سبز .......................................................................................................................................................... 118
دید از سایت به اطراف ......................................................................................................................................... 119
دید از اطراف به سایت ........................................................................................................................................ 120
تابش خورشید ...................................................................................................................................................... 121
جهت باد .............................................................................................................................................................. 122
2-2-4 انتخاب جهت استقرار ساختمان ..........................................................................................................122

فصل سوم: ارائه نقشه ها
بخش اول: مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی
3-1-1 کانسپت: مظلومیت با به تصویر کشیدن زندگی مردم ........................................................................ 124  
منابع ومأخذ................................................................................................................................................ 129

چکیده:
هر سال در دنیا میلیونها انسان از موزه‌ها دیدن می‌کنند که نتیجه آن رشد و توسه موزه‌ها در انواع مختلف است.
 یکی از دلایل رشد موزه‌ها برقرار شدن یک سیاست جهانی موزه‌داری است که باید منابع مالی آن تأمین شود و یک برنامه‌ریزی حرفه‌ای برای توسعه در همه زمینها انجام شود.
  موزه‌ها کلید فرهنگها هستند و نقش بسیار مهمی در جذب توریست بازی می‌کنند که این خود سبب افزایش اشاعه فرهنگ بومی و منطقه‌ای می شود.
  موزه‌ها مکانهایی هستند که منعکس کننده تغییرات در فرهنگها هستند؛ موزه‌ها می‌توانند نقش با ارزشی در توسعه، شناخت و فهماندن یک جا یا یک کشور به استفاده‌کنندگان خود بدهند؛ 
 موزه‌ها میتوانند فاصله بین گذشته و حال را کم کنند و راهی به آینده را به ما نشان دهند.
    نام موزه از لغت فرانسوی "Musee" گرفته شده و به معنای مکانی است که مجموعه بزرگی از آثار باستانی و صنعتی و چیزهای گرانبها را در آن به معرض نمایش می‌گذارند و دانشمندان و پژوهشگران و هنرمندان و علاقه‌مندان از آن استفاده می‌کنند. 
امروزه در کشورهای گوناگون جهان موزه‌ها، آثار باستانی، مردم شناسی، طبیعی، حیوانات و وحوش و مجموعه تاریخی آن کشورها را به نمایش می‌گذارد. فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا و وسایلی که در آن موزه‌ها جمع‌آوری شده است شناخته می‌شود. یکی از راههای شناخت اقوام گذشته و نحوه زندگانی آنها بازدید از موزه‌هاست که جنبه آموزشی نیز دارد.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 9.51 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری موزه بمباران سردشت

مطالب مشابه