جستجو در سایت

مطالعات معماری موزه جنگ

893 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری موزه جنگ

245 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
 (بیان مساله)1………………..……………………………………………………………
هدف تحقیق1………………..….……………………………………………................…………….
پیشینه تحقیق2…………………….……………………………………………................…………
(روش تحقیق)2…………………….……………………………………………...............………….

گام اول مطالعات شناخت جنگ (مبانی نظری جنگ)4…………………................…………
فصل 1: پولمولوژی (جنگ شناسی)4………………………………................…………………
1-1- جنگ چیست؟4………………………………................………………………………………
1-1-1- جامعه شناسی جنگ7………………………………................………………………….
1-2- سیر تکاملی اندیشه جنگ………………………………...............……………………… 8
1-2-1- جنگ های سنتی 8………………………………...............………………………………
1-2-2- جنگ های مدرن (صنعتی)11……………………………..............………………………
1-2-3- جنگ پست مدرن (در فصول بعد به تفصیل در مورد این جنگ های بحث خواهیم کرد14……......................................................................................................(
1-3- دلایل پیدایش جنگ14…..............……………………………………………………………..
1-4- جنگ از دیدگاه اندیشمندان20…..............………………………………………………….. 
1-5- جنگ از دیدگاه اسلام24….............…………………………………………………………..
1-6- بشر در آرزوی صلح 27…..............…………………………………………………………….

فصل 231…..............…………………………………………………………………………………….
جنگ در آستانه هزاره سوم- پیش بینی برای آینده31….............…………….……………… 
طرح موضوع31….............………………………………………….……………………………………
1-1- جنگ پست مدرن (تعریف)31..............…………………………………………….………
1-2- جنگ پست مدرن – خصلت ها34..............…………………………………………….. 
1-3- نظریه جنگ تمدن ها 39…………………………………………………………...............
1-4- نظریه هایدی و آلوین تافل....…………………………………………………………………………………………..44
جنگ های صلیبی.........................................................................................44
جنگ جهانی اول...........................................................................................50
جنگ جهانی دوم..........................................................................................66
جنگ های سرد............................................................................................78
جنگ ایران و عراق.........................................................................................84
جنگ جهانی سوم.........................................................................................97
جنگ جهانی چهارم.......................................................................................97

فصل 4........................................................................................................98
چرا ملت ها خاطره جنگ را حفظ می کنند؟........................................................98
4-1- تجربه کشورهای مختلف در حفظ آثار جنگ ...............................................100
4-4-1- مجسمه سازی ...............................................................................101
4-4-2- بنای یادبود.......................................................................................102
4-3-4- طراحی میادین ................................................................................102
4-4-4- حفظ آثار تخریب................................................................................103
4-4-5- موزه های جنگ ................................................................................103
6-4-1- معرفی یادمانهای جنگ .....................................................................104

فصل 5......................................................................................................115
ضرورت حفظ آثار و ارزش های دفاع و جنگ ......................................................116
طرح موضوع...............................................................................................116
5-1- ارزش چیست؟....................................................................................116
5-2- ارزش های دفاع مقدس- یادی از آن روزها ................................................118
3-5- ایثار و شهادت ....................................................................................124
5-3-1- ایثار و شهادت در فرهنگ های مختلف...................................................129
5-3-1-1- شهادت طلبی در فرهنگ ژاپن..........................................................129

گام دوم: موزه جنگ ...................................................................................130
فصل 1: مطالعات شناخت موزه ...................................................................130
طرح موضوع
1- میراث فرهنگی «تعریف»..................................................................132
1-2-  میراث فرهنگی پدیدار و ناپدیدار (مادی و معنوی)....................................132
1-3- موزه, حافظ میراث فرهنگی ملت ها .....................................................133
2- ریشه کاوی و معناشناسی واژه موزه..........................................................134
2-1- تعریف «موزه» در اساسنامه ایکوم...........................................................134
2-2- تعریف موزه از دیدگاه صاحبنظران ............................................................135
3- تاریخچه موزه .........................................................................................140
3-1-1- قرون وسطی....................................................................................141
3-1-2- قرن هجدهم ...................................................................................141
3-1-3- نیمه اول قرن نوزدهم ........................................................................142
3-1-4- قرن تحول موزه ها (فاصله سال های 1850 تا 1950)................................143
3-1-5- عصر تجدید حیات موزه ها (معاصر)........................................................143
3-2- تاریخچه موزه در ایران..................................................................145
4- انواع موزه .............................................................................................146
4-1- موزه های هنری .................................................................................146
4-2- موزه های علمی .................................................................................148
4-3- حوزه های تخصصی..............................................................................148
5- برنامه ها و عملکردهای موزه ....................................................................148
5-1- گردآوری.............................................................................................148
5-2- نگهداری ............................................................................................148
5-3- آموزش...............................................................................................149
5-4- به نمایش گذاشتن اشیا........................................................................151
5-5- تحرک ................................................................................................151
6- موزه ها در آستانه هزاره سوم ..................................................................153
6-1- مقدمه ای بر بنیان های نظری موزه امروز .................................................154
6-2- کارکردها و نقش نوین موزه ها ...............................................................161
6-2-1- موزه؛ مولد فرهنگ.............................................................................164
6-2-2- موزه؛ مکانی برای اندیشیدن ..............................................................165
6-2-3- موزه جایی برای تفریح- جایی برای آموزش............................................167
6-2-4- انسان گردشگر- یک مرحله جدید ........................................................168
6-3- موضوع موزه امروز چیست؟....................................................................170
6-4- مخاطی موزه امروز چیست؟...................................................................171
6-5- نگاهی به عناوین کنفرانس های بین المللی ایکوم (2007-1992)..................172فصل دوم..................................................................................................174
موزه جنگ .................................................................................................174
طرح موضوع
2-1- شکل گیری موزه های جنگ..................................................................175 
2-2- طبقه بندی موزه های جنگ .......................................................178
2-3- مخاطبین موزه .........................................................................179
2-4- سازه های موزه جنگ..................................................................181
2-5- موزه های جنگ جهان.................................................................184
3-5- موزه های جنگ جهان..................................................................187
3-5-1- فرانسه- پاریس.......................................................................187
3-5-2- کشور آلمان ...........................................................................189
2-5-3- کره شمالی- پیونگ یانگ...........................................................190
2-5-4 ویتنام .....................................................................................191

فصل سوم........................................................................................191
موزه جنگ........................................................................................191
طرح موضوع
3-1- اهداف موزه...............................................................................192
3-2- نحوه بیان در موزه ......................................................................194
3-3- نظر صاحبنظران درباره موزه دفاع مقدس.........................................196

فصل چهارم.....................................................................................198
4-2- شناخت جمعیت مخاطب پروژه.....................................................198
4-3- تبیین کلیت فعالیت ها و فضاهای پروژه..........................................199
1) حوزه خدمات عمومی....................................................................199
2) حوزه خدمات مخصوص .................................................................200
3) حوزه نمایش آثار برای استفاده همگان.............................................200
4-4- معرفی طیف فعالیت های پروژه...................................................200
گام سوم: فرآیند طراحی..................................................................201
فصل 1: مطالعات زمینه ...................................................................201
1- مکان یابی...........................................................................201
1-1- شناخت شهر مشهد................................................................201
1-1-1- موقعیت جغرافیایی شهر مشهد..............................................201
1-1-2- بررسی های کلی در مقیاس مشهد.......................................209
1-1-2-1- بررسی های کالبدی شهر مشهد از نظر نقاط و محورهای شاخص شهر.....................209
1-1-2-2- محورهای شاخص به لحاظ نوع کارکرد..................................209
1-2-2-4- نقاط شاخص شهر مشهد ................................................210
1-1-3- موقعیت اقلیمی شهر مشهد.................................................210
1-1-3-1- مشخصات آب و هوا ..........................................................210
1-1-3-2- دما و رطوبت هوا .............................................................210
1-1-3-2- بررسی وضعیت حرارتی هوا در روز و شب.............................211
1-1-3-4- میزان بارندگی ................................................................211
1-1-3-5- تعداد روزهای یخبندان.......................................................211
1-1-3-6- وزش باد.........................................................................211
1-1-3-7- بررسی و استنتاج............................................................212
1-1-3-1- جمعیت کنونی شهر مشهد ..............................................212
2-1-3-2- جمعیت آینده شهر مشهد.................................................213
1-2-گزینه پیشنهادی.....................................................................213

فصل 2: مطالعات تطبیقی...............................................................213
2-1- بررسی نمونه های خارجی ......................................................213
2-1-1- انگلستان, موزه جنگ امپراطوری شمال- منچستر......................213
2-1-1-1- خلق فضا بر مبنای ایدئولوژی...............................................215
2-1-2- کانادا؛ موزه جنگ کانادا.........................................................221
2-1-2-1- معماری صلح (Architecture peace)...................................225
بخش های اصلی موزه..................................................................227
2-1-3- روسیه؛ موزه جنگ- یابود مدافعان میهن..................................230
4-1-2- ایتالیا-موزه هنرهای معاصر-کالیاری.......................................241
2-1-5- آلمان .موزه یهودیان برلین...................................................247

2-2- بررسی نمونه های ایرانی ......................................................257
2-2-1- مسابقه باغ موزه دفاع مقدس تهران (آبان 84) یادی از مهندس میرمیران................257
2-2-2- معرفی طرح برنده اول (ژیلا نوروزی- سعید مقدم فرهی)............258
2-2-3- معرفی طرح برنده دوم (شرکت حرکت سیال و مشاورین رئوف, مقصودلو, مهتاش)..............259
2-2-4- معرفی طرح برنده سوم (آردآدریس)......................................260

فصل 3: مبانی برنامه ریزی فیزیکی..............................................261
طرح موضوع.............................................................................261
1- معماری موزه.......................................................................261
1-1-معرفی یک شرکت در زمینه طراحی موزه................................263
2- عرصه بندی فضاها و بخش های مورد نیاز موزه..........................265
2-1- عرصه بندی به اعتبار عملکرد..............................................266
2-2- عرصه بندی به اعتبار بازدیدکننده.........................................267
3- تعیین اجزا و تدقیق برنامه فیزیکی...........................................268
3-1- عرصه نمودها (تالار نمایش)................................................268
3-1-1- نحوه ارایه و نمایش در فضاهای موزه..................................270
3-1-2- ویترین ها.....................................................................271
3-1-3- ارتفاع مناسب برای دیدن ................................................273
3-1-4- تشخیص و مکان حرکت....................................................274
3-1-5- مسیر حرکت در موزه ......................................................275
3-1-6- رابطه فضا و اثر ..............................................................276
3-1-7- دیوارها, کفپوش و مبلمان.................................................276
3-1-8- امنیت............................................................................278
3-1-9- مبلمان..........................................................................279
3-2- عرضه اطلاعات و خدمات علمی و هنری.................................280
3-2-1- سالن چند منظوره..........................................................280
3-2-2- کتابخانه و مرکز اسناد......................................................281
3-3- عرصه نگهداری و مرمت.......................................................282
3-3-1- کارگاه های حفاظت و مرمت..............................................282
3-2-2- آرشیو...........................................................................283
3-4- عرصه اداری, خدمات رفاهی و تفریحی...................................284
3-4-1- ورودی..........................................................................284
3-4-3- بخش اداری...................................................................286
4- نور در موزه..........................................................................287
4-1- نور طبیعی .......................................................................287
3-2- نور مصنوعی ....................................................................290
5- عوامل زیان بار مخرب محیط و کنترل آنها در موزه ........................291
5-1- خسارات ناشی از نور به چهار عامل بستگی دارد....................291
5-2- رطوبت و دما ....................................................................292
5-3- آلودگی های هوا...............................................................293
5-4- آلاینده های بیولوژیکی .......................................................293
خطرات و بلایای طبیعی ............................................................294
6-برنامه فیزیکی.......................................................................295
6-1- طبقه منهای یک................................................................295
6-2- ظبقه همکف.....................................................................296
6-3-طبقه اول..........................................................................297
6-4- نیم طبقه منهای یک..........................................................298
6-5-کافی شاپ.......................................................................298
6-6- نیم طبقه مثبت یک............................................................299
6-7- سالن همایش..................................................................299
6-8- پل خروجی......................................................................299
6-9- گالری جنگ سرد(دیوار برلین)..............................................300
6-10- عرصه سبز....................................................................300

گام چهارم:طراحی...................................................................301
فصل اول:آنالیز سایت...............................................................301
1-تحلیل................................................................................301
1-1-بررسی موقعیت سایت......................................................301
1-2-نظام دسترسی ها............................................................301
1-3-نظام کاربری ها.................................................................302
1-4-معابر..............................................................................303
1-5-دید و منظر......................................................................304
1-6-آلودگی صوتی.................................................................305
فصل دوم:مطالعات تاریخی منطقه............................................306
ویژگیهای تاریخی ارگ و ارزش بافت کهن...................................306

فصل سوم: ایده و کانسپت.....................................................308
فصل چهارم: معرفی طرح.......................................................309
فهرست منابع و ماخذ............................................................323

(بیان مساله)
بیش از 20 سال از پایان دفاع همه جانبه ملت ایران می گذرد, این در حالی است که ما حتی شاهد یک نمونه چشمگیر و شایسته که مبین وقایع جنگ و نشر کننده ارزش های معنوی آن باشد, نبوده ایم. این در حالیست که کشوری چون نیوزلند با 5/1 میلیون جمعیت دارای 19 موزه نظامی است, انگلستان دارای بیش از 350 موزه نظامی و مرتبط با جنگ است؛ کانادا دارای بیش از 1000 یادمان و یادبود جنگ است؛ حال چگونه است که چنین رویداد مهم و تاریخی در ایران مورد غفلت قرار می گیرد؟ این امر نگاه مجدد به این موضوع و توجه بیشتر مسئولین را می طلبد.
هدف تحقیق:
هدف از این تحقیق انجام فعالیتی در قالب رشته معماری می باشد که برخی از آنها عبارتند از:
1- حفظ میراث مادی (یادگارهای جنگ) و معنوی (ارزش ها) سال های دفاع مقدس
2- حرمت گذاری به مدافعان وطن
3- نمایش حقایق جنگ آشنایی نسل هایی که جنگ را لمس نکرده اند.
پیشینه تحقیق:
این چنین موضوعی تاکنون توسط اشخاص و با سازمان های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و فعالیت هایی نیز (هر چند که در خور چنین موضوع مهمی نیست) صورت گرفته است.
1- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس, تحقیقاتی در این زمینه انجام داده است که تحقیق در مورد موزه های جنگ کشورهایی چون انگلستان, نیوزلند, کره شمالی, روسیه و چند کشور دیگر, همچنین ارایه کتاب ها جزواتی در رابطه با مبانی نظری موزه دفاع مقدس از این موارد می باشد.
2- دانشجویان دانشگاه های مختلف در سطح کشور, موضوع موزه جنگ را به عنوان موضوع رساله کارشناسی ارشد انتخاب کرده اند که این پروژه ها در رشته معماری, در دانشگاه آزاد تبریز و تهران مرکز و دانشگاه شهید بهشتی تهران, دانشگاه تهران و دانشگاه سهند موجود می باشد...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 7.53 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری موزه جنگ

مطالب مشابه