جستجو در سایت

مطالعات معماری هتل موزه

736 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات معماری هتل موزه

127 صفحه فایل Word

فهرست مطالب
بخش 1:تعریف مسئله........................................................................................................................1
1-1اهداف طراحی پروژه..................................................................................................................2
1-2-تعریف موزه.............................................................................................................................2
        1-2-1 طبقه بندی موزه ها.....................................................................................................2
        1-2-2 نظریه ی ساختاری موزه...........................................................................................4
1-3-تعریف هتل................................................................................................................................5
      1-3-1انواع هتل   ...................................................................................................................6     
1-4- کلید واژه ها.............................................................................................................................7
1-5-جایگاه ایران در صنعت جهانگردی................................................................................. 8
1-6 ایام فراغت...............................................................................................................................10
1-7گذران اوقات فراغت در ایران و جهان...................................................................................11
بخش 2:معرفی بستر طرح .............................................................................................................12
2-1-تاریخچه شهرستان.............................................................................................................13
2-2- موقعیت جغرافیای شهرستان....................................................................................13
2-3-جمعیت شهرستان..........................................................................................................15
2-4-شرایط محیطی شهرستان.....................................................................................................15
2-5-بررسی شرایط اقلیمی شهرستان......................................................................................16
      2-5-1-بارندگی...................................................................................................................17
      2-5-2-رطوبت نسبی..........................................................................................................17
      2-5-3-یخبندان....................................................................................................................18
      2-5-4-باد..........................................................................................................................18
2-6-نتیجه گیری (تأثیر مسائل محیطی و جغرافیایی و اقلیمی بر معماری بنا)......................19
2-7- بررسی و شناخت و معرفی مسائل فرهنگی و تاریخی مؤثر بر طرح.......................24
      2 -7-1-بررسی معماری بومی منطقه...............................................................................25
         2-7-1-1-معماری مسکن...............................................................................................25
         2-7-1-2-المان ها و تزئینات معماری بومی منطقه........................................................27
2-7-2-نتیجه گیری(راهکارهای اقلیمی با الهام از معماری بومی منطقه)...............................28
بخش 3:شناخت و معرفی زمین طرح............................................................................................29
3-1-شناخت زمین طرح.............................................................................................................30
     3-1-1-شناخت و معرفی مکان پروژه................................................................................30
     3-1-2-شناخت و معرفی زمین طرح................................................................................31
     3-1-3-شناخت و معرفی شبکه های دسترسی اطراف پروژه..........................................33
     3-1-4-شناخت و معرفی کاربری های اطراف پروژه ......................................................34
         بخش 4:نمونه مشابه.........................................................................................................36
    4-1-فرهنگسرای نگارستان(موزه قرآن).............................................................................37
         4-1-1-حوزه های عملکردی و ارتباط فضاها..............................................................37
        4-1-2-نتیجه گیری...........................................................................................................40
4-2-مرکز میراث آمریکایی و موزه هنر.....................................................................................40
         4-2-1-معرفی بنا...............................................................................................................40
         4-2-2-نتیجه گیری............................................................................................................44
4-3-هتل شرایتون میرامار...........................................................................................................45
      4-3-1-معرفی بنا....................................................................................................................45
       4-3-2-نتیجه گیری  .............................................................................................................48 
4-4-هتل هیلتون..........................................................................................................................49
         4-4-1-معرفی بنا................................................................................................................49
         4-4-2-نتیجه گیری............................................................................................................52

     بخش 5:برنامه فیزیکی...........................................................................................................53
5-1-تدوین الگوی فضایی مجموعه............................................................................................54
5-2- بر نامه فیزیکی و استانداردها...........................................................................................93
      5-2-1-ریز فضاهای بخش اقامتی......................................................................................93
       5-2-2ریز فضاهای موزه.....................................................................................................98
            5-2-2-1-بخش معرفی..................................................................................................98
             5 -2-2-1-1-گالری......................................................................................................98
            5-2-2-1-2- آمفی تئاتر..............................................................................................102
         5-2-1-2-3-کتابخانه......................................................................................................106
بخش ششم: مبانی نظری و روند طراحی..................................................................................112
6-1-مقدمه....................................................................................................................................113
6-2-سنت در معماری.................................................................................................................113
6-3-مفاهیم مؤثر در طرح...........................................................................................................114
6-3-1-سلسله مراتب..................................................................................................................114
6-3- 2 پویایی و ضرب آهنگ....................................................................................................115
6-4- نظام ساز مان دهی طرح و برنامه ریزی.........................................................................117
6-5-مفاهیم برگرفته از سایت و تأثیر آن در طراحی..............................................................117
6-6-احکام فضایی عملکردها در بستر طرح.............................................................................117
      6-6-1-بخش اقامتی....................................................................................................117
      6-6-2-بخش فرهنگی..........................................................................................................118
      6-6-3- بخش تفریحی.........................................................................................................118
     6-6-4-فضای سبز و محوطه سازی..................................................................................118
6-7-تحلیل سایت.........................................................................................................................119
6-8-دیاگرام حبابی روابط فضاها..............................................................................................119
6-9-کانسپت اولیه شکل گیری طرح.........................................................................................122
6-10-روند شکل گیری طرح....................................................................................................122
6-11-ایده طراحی نما................................................................................................................125
6-12-انتخاب سیستم سازه.....................................................................................................126
6-13-بررسی و ارائه سیستم تأسیسات................................................................................127
بخش هفتم:ارائه نقشه ها..............................................................................................129

فهرست شکل ها
شکل 2-1-موقعیت شهرستان.......................................................................................................14
شکل 2-2-محدوده شهرستان.......................................................................................................14
شکل 2-3-جهت وزش بادهای غالب و نائب غالب......................................................................19
شکل 2-4-فرم ساختمان در اقلیم گرم و خشک..........................................................................21
شکل 2-5-زاویه سایبان و جهت گیری پنجره.............................................................................22
شکل 2-6-جهت ساختمان در اقلیم گرم و خشک..................................................................24
شکل 3-1-موقعیت محلات و موقعیت سایت در محله............................................................31
شکل 3-2-جانمایی سایت در نقشه کلان شهری....................................................................31
شکل3-3-شکل و ابعاد زمین..................................................................................................32
شکل 3-4-پروفیل عرضی و طولی زمین.................................................................................32
شکل 3-5-شبکه دسترسی..................................................................................................33
شکل 3-6-نقشه کاربری های اطراف سایت......................................................................35
شکل 4-1-برش طولی از موزه قرآن....................................................................................38
شکل 4-2-پلان موزه قرآن.................................................................................................39
شکل 4-3-برش عمودی(مرکز میراث آمریکایی)....................................................................42
شکل 4-4- مرکز میراث آمریکایی(طرح آگزنومتریک).............................................................42
شکل 4-5- مرکز میراث آمریکایی(نقشه تراز اصلی)..........................................................43
شکل 4-6- مرکز میراث آمریکایی(نقشه تراز)......................................................................44
شکل 4-7- نقشه سایت پلان هتل شرایتون.................................................................................46
شکل 4-8- نما و مقطع از لابی هتل شرایتون......................................................................46
شکل 4-9-پلان تراز لابی هتل هیلتون.................................................................................50
شکل 4-10-نماهای اصلی هتل هیلتون.........................................................................................51
شکل 6-1-تحلیل سایت................................................................................................................119
شکل 6-2-دیاگرام حبابی موزه..................................................................................................119
شکل 6-3-دیاگرام حبابی  بخش اداری موزه...........................................................................120
شکل 6-4-دیاگرام حبابی  بخش خدمات  موزه........................................................................120
شکل 6-5-دیاگرام حبابی  بخش معرفی  موزه........................................................................120
شکل 6-6-دیاگرام حبابی  بخش عمومی هتل...........................................................................121
شکل 6-7-دیاگرام حبابی  بخش اداری هتل.............................................................................121
شکل 6-8-دیاگرام حبابی  بخش خدمات هتل..........................................................................121

فهرست تصاویر
تصویر2-1-خانه نجف خان..........................................................................................................25
تصویر2-2-خانه نجف خان(نمونه خانه سنگی)..........................................................................26
تصویر 2-3-خانه موسوی(نمونه خانه آجری)...........................................................................26
تصویر 2-4-پوشش سقف در بناهای سنگی...............................................................................27
تصویر 2-5-نمونه ای از تزئینات آجری......................................................................................27
تصویر 2-6-نمونه ای از حفاظ های بکار رفته در بنا................................................................27
تصویر 2-7-نمونه ای از قوس های بکار رفته در بنا.................................................................28
تصویر 3-1-موقعیت سایت در شهرستان..................................................................................30
تصویر 3-2-دسترسی درجه 1.....................................................................................................33
تصویر 3-3-دسترسی درجه 2.....................................................................................................34
تصویر 3-4-دسترسی درجه3......................................................................................................34
تصویر4-1-فرهنگسرای نگارستان(سرسرای اصلی)...............................................................37
تصویر 4-2-موزه قرآن................................................................................................................38
تصویر 4-3-مرکز میراث آمریکایی..............................................................................................40
تصویر 4-4-مرکز میراث آمریکایی(دید به باغ مجسمه)............................................................41
تصویر 4-5-هتل شرایتون.............................................................................................................47
تصویر 4-6-هتل شرایتون.............................................................................................................47
تصویر 4-7-هتل هیلتون................................................................................................................49
تصویر 4-8-هتل هیلتون................................................................................................................51
تصویر 4-8-هتل هیلتون................................................................................................................52
تصویر5-1- طبقات اتاق مهمان....................................................................................................56
تصویر 5-2-ترکیب اتاق های مهمان در انواع هتل.....................................................................57
تصویر 5-3-رستوران...................................................................................................................93
تصویر 5-4-خواب..........................................................................................................................94
تصویر 5-5-گالری.........................................................................................................................99
تصویر 5-6-گالری.........................................................................................................................99
تصویر 5-7-گالری.......................................................................................................................100
تصویر 5-7-کتابخانه...................................................................................................................107

فهرست جداول
جدول 1-1- جدول مربوط به نحوه گذران اوقات فراغت در جامعه ایران...............................11
جدول2-1– زاویه سایبان (افقیα و عمودیβ) بر حسب موقعیت جغرافیایی ساختمان و جهت گیری پنجره................23
جدول 5-1-برنامه فیزیکی بخش عمومی هتل.............................................................................93
جدول 5-2-برنامه فیزیکی بخش خصوصی هتل........................................................................95
جدول 5-3-برنامه فیزیکی بخش اداری هتل................................................................................95
جدول 5-4-برنامه فیزیکی بخش خدماتی هتل............................................................................96
جدول 5-5-برنامه فیزیکی بخش ورزشی هتل............................................................................97
جدول 5-6-برنامه فیزیکی بخش تأسیسات هتل.........................................................................97
جدول 5-7-برنامه فیزیکی بخش معرفی موزه..........................................................................106
جدول 5-8-برنامه فیزیکی بخش پژوهشی موزه......................................................................110
جدول 5-9-برنامه فیزیکی بخش اداری موزه...........................................................................110
جدول 5-10-برنامه فیزیکی بخش خدمات رفاهی موزه..........................................................111
جدول 5-11-برنامه فیزیکی بخش خدمات پشتیبانی موزه.....................................................111

مقدمه:
شهر ار گانیسمی زنده و پویاست که سه حوزه ی عمومی کار، تفریح و استراحت، در آن به نحوی تنگاتنگ در هم می آمیزند و شکل های کالبدی متفاوتی رادر گستره شهربه وجود می آورد.هرکدام از این سه حوزه علاوه بر مشخصات خاص خود در ارتباطی متقابل از یکدیگر تأثیر می پذیرندو هر کدام موجودیت دیگری را مشروط و محدود می سازد.هنگامی که این سه حوزه را به عنوان سه جنبه از حیاط یک شهر و به عنوان سه قسمت مجزا که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند در نظر بگیریم آنگاه یک مجموعه همانند هتل موزه به عنوان یکی از ارکان خدماتی نه تنها یک واحد مجزا که مجموعه از عملکردهای سه حوزه عمومی کار،تفریح واستراحت است که در زمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و همانند ستون فقراتی اجزای شهر را به یکدیگر پیوند می دهد.شاید بتوان چنین دیدگاهی را این چنین جمع بندی نمود که شهر در کلیت خودبا ستون فقراتی که تار و پودش در تمامی شهر و اجزای تشکیل دهنده آن از جمله هتل-موزه، به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت انجام می یابد.

1-1اهداف طراحی پروژه:
افزایش جاذبه توریستی:مسافران و توریست های که وارد شهرستان بهبهان می شدند به دلیل عدم آشنایی با جاذبه های گردشگری این شهر نیازی به توقف زیاد در آن نمی دیدندو بواسطه نزدیک بودن شهرهایی نزدیک بهبهان ازاقامت طولانی در آن منصرف می شدند.بنابراین تصمیم گرفته شد که محل اقامتی برای آنها تعبیه شده و در کنار این محل اقامت موزه ای قرار گیرد تا مسافران در لابه لای اقامت چند روزه خود با پتانسیل های شهرو آثار باستانی آن آشنا شده و برای دیدن از آنها اقدام کنند.

1-2-تعریف موزه
ایکوم شورای بین المللی موزه وابسته به سازمان فرهنگی، علمی و تربیتی سازمان بین المللی یونسکو چنین می گوید:" موزه مؤسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده است و در خدمت جامعه و پیشرفت آن فعالیت می کند.هدف موزه ها تحقیق در آثار و شواهد برجای مانده انسان و محیط زیست او، گردآوری ،حفظ و بهره وری معنوی است."
در فرهنگ فارسی اینگونه آورده شده است:
"موزه: مجموعه آثار باستانی،عمارتی که آثار باستانی در آن نگهداری یا به معرض نمایش گذاشته می شود. در یونان قدیم نام محلی بوده که در آنجا به مطالعه علوم و صنایع می پرداختند.نیز نام تپه ای بوده درآتن که در آنجا عبادتگاه و محل خصوصی برای چند تن از خدایان خود ساخته اند."

1-2-1 طبقه بندی موزه ها:
هزاران موزه در سراسر جهان آثار و اشیایی را نگهداری و تغبیر و تفسیر می‌کنند. جملگی این آثار نشان دهنده محیط زیست طبیعی انسان و میراث فرهنگی اوست. به سبب اختلاف در اهداف و فعالیت های موزه ها طبقه بندی شفاف آنها دشوار است. به هر حال هرگونه کوشش در طبقه بندی آنها سبب درک کاملتری از اهداف و برنامه های موزه میگردد.
مناسب ترین شیوه برای طبقه بندی موزه ها بر اساس مجموعه موزه میباشد. زیرا ماهیت آثار و اندیشه های وابسته به آن است که اهداف و فعالیت های موزه را تعیین می کند.
از این رو، به طور کلی موزه ها را در سه گروه می توان قرار داد:

 -موزه های تاریخی
تمامی موزه هایی که مجموعه آنها با دید تاریخی تنظیم و گردآوری شده و در یک دور نمای تاریخی در معرض نمایش قرار گرفته است، موزه تاریخی به شمار می آید.
بر این اساس موزه های تاریخی وسیعترین گروه موزه ها را تشکیل می دهند و دارای زیر مجموعه‌های متعددی از قبیل موارد زیر می باشند:
1. موزه های باستان شناسی؛
...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 75.2 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات معماری هتل موزه

مطالب مشابه