جستجو در سایت

مطالعات موزه عکس و دوربین

1621 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات موزه عکس و دوربین

115 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات موزه عکس و دوربین
فهرست مطالب
      مقدمه.........................................................................................................................................................18 
         1- فصل اول: اهداف 
     1-1- اهداف کلان.....................................................................................................................................20 
     1-2- اهداف کاربردی...............................................................................................................................20
     1-3- طرح مسئله......................................................................................................................................21
     1-4- اطلاعات موردنیاز...................................................................................................................... .....21
     1-5- محدوده پژوهش..............................................................................................................................22
     1-6- روش پژوهش...................................................................................................................................22
     1-7- بیان موضوع......................................................................................................................................22
     1- 8- شناخت و تعریف موزه..................................................................................................................23
     1-9- انواع موزه..........................................................................................................................................24
      منابع فصل..................................................................................................................................................27

    2- فصل دوم: اقلیم
     2-1- استان تهران..................................................................................................................................29
    2-1-1- موقعیت و وسعت......................................................................................................................29 
   2-2- ناهمواری ها......................................................................................................................................30
    2-3- آب و هوا..........................................................................................................................................31
    2-4- اقلیم.................................................................................................................................................31
    2-5- ویژگی های اقلیمی شهر تهران..................................................................................................32
    2-6- تابش آفتاب....................................................................................................................................33
    2-7- دما و رطوبت..................................................................................................................................33
    2-8- باد.....................................................................................................................................................34
    2-9- بارندگی...........................................................................................................................................34
    2-10- میانگین ماهیانه دما..................................................................................................................35
    2-11- بارندگی های فصلی...................................................................................................................35
     منابع فصل.................................................................................................................................................36 
        
     3- فصل سوم : مبانی نظری
     3-1- مبانی نظری طراحی موزه.........................................................................................................38    
     3-2- بررسی رویکرد فرهنگ گرا........................................................................................................39
     3-3- بررسی رویکرد معناگرا...............................................................................................................39
       3-4- هنر مفهومی.................................................................................................................................40
     3-5- تبدیل شدن اثر هنری به جستجوی عملی در باب هنر.....................................................41
     3-6- مصالح زدایی و فرم زدایی.........................................................................................................41
    3-7- رویکرد زبانی و زبانشناسه به اثر هنری....................................................................................43 
    3-8- روانشناسی احساس......................................................................................................................43
    3-8-1- ساختار سیستم حس عمومی...............................................................................................43
    3-8-2- ساختار سیستم حس اختصاصی..........................................................................................44
    3-9- ویژگی های مشترک سیستم حسی..........................................................................................44
    3-9-1- حساسیت...................................................................................................................................44
    3-9-2- نظریات هیجان.........................................................................................................................44
    3-10- تأثیر رنگ بر فضا و روان انسان...............................................................................................46
    3-10-1- قرمز.........................................................................................................................................46
    3-10-2- سفید.......................................................................................................................................46
    3-10-3- آبی...........................................................................................................................................47
    3-11- رنگ در موزه................................................................................................................................47
    3-12- مصالح در موزه............................................................................................................................49
    3-12-1- کف موزه.................................................................................................................................49 
    3-13- طراحی گالری موزه....................................................................................................................51 
   منابع فصل....................................................................................................................................................54
    
     4- فصل چهارم : بررسی نمونه ها       
  4-1- نمونه خارجی..................................................................................................................................56
  4-1-1- موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو..............................................................................................56
  4-1-2- موزه گوگنهایم بیلبائو..............................................................................................................58
  4-2- نمونه ایرانی.....................................................................................................................................61
  4-2-1- موزه هنرهای معاصر تهران....................................................................................................61
  4-2-2- موزه فرش ایران........................................................................................................................67
   منابع فصل.................................................................................................................................................69
  
  5- فصل پنجم : ضوابط و استاندارد ها
  5-1- گالری ها.........................................................................................................................................71
  5-2- آمفی تئاتر......................................................................................................................................71
  5-3- کتابخانه..........................................................................................................................................73 
  5-4- اداری...............................................................................................................................................74
  5-5- پژوهشی..........................................................................................................................................74
  5-6- آموزشی...........................................................................................................................................74
  5-7- انبار..................................................................................................................................................75
  5-8- پارکینگ..........................................................................................................................................75 
  5-9- تاسیسات.........................................................................................................................................75
  5-10- نکاتی در باب موزه.....................................................................................................................76
  5-11- برنامه عملکردی و فیزیکی.......................................................................................................77
  5-11-1- عرصه معرفی..........................................................................................................................78
  5-11-2- عرصه اداری............................................................................................................................80
  5-11-3- عرصه پژوهش........................................................................................................................80 
   5-11-4- عرصه آموزش.......................................................................................................................81
   5-11-5- عرصه خدمات رفاهی و عمومی........................................................................................81
   5-11-6- عرصه خدمات پشتیبانی.....................................................................................................82
   5-12- سیرکولاسیون.............................................................................................................................86
   5-13- ملاحظات عملکردی موزه ها...................................................................................................86
   5-13-1- نور............................................................................................................................................86 
   5-13-2- نحوه قرار گرفتن منابع نور یا روشنایی از لحاظ هندسی.............................................87
    منابع فصل.................................................................................................................................................89
    
   6- فصل ششم : برنامه فیزیکی
   6-1- نظام برنامه ریزی..........................................................................................................................91
   6-1-1- برنامه ریزی عملکردی............................................................................................................91
   6-1-2- برنامه ریزی جمعیتی...............................................................................................................91
   6-2- برنامه ریزی فیزیکی......................................................................................................................92
   6-2-1- حوزه نمایشگاهی......................................................................................................................93
   6-2-2- جمعیت کل بهره برداری........................................................................................................93
   6-3- جدول برنامه ریزی فیزیکی.........................................................................................................93
   6-3-1- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم..............................................................................................93
   6-3-2- انتخاب جهت استقرار ساختمان.............................................................................................94 
    منابع فصل..................................................................................................................................................97

   7- فصل هفتم : روند طراحی                                                                                     
7-1- تحلیل سایت........................................................................................................................99        
    7-7-1- عوامل طبیعی در سایت.........................................................................................................100 
     7-1-2- آنالیز دسترسی های اصلی و فرعی در سایت..................................................................100       
     7-1-3- آلودگی های موجود در سایت............................................................................................101   
     7-1-4- کاربری های موجود در اطراف سایت...............................................................................101
     7-2- لکه گذاری در سایت..................................................................................................................102    
     7-3- دیاگرام..........................................................................................................................................103 
     7-3-1- دیاگرام طبقه همکف............................................................................................................103
     7-3-2- دیاگرام طبقه اول..................................................................................................................104 
     7-3-3- دیاگرام طبقه دوم..................................................................................................................104 
     7-4- طراحی..........................................................................................................................................105
     7-4-1- سایت پلان..............................................................................................................................107
     7-4-2- پلان طبقه همکف.................................................................................................................109
     7-4-3- پلان طبقه اول........................................................................................................................110
     7-4-4- پلان طیقه دوم........................................................................................................................111
  ....................................................................................................... .............112         A _ A     7-4-5- برش    
 .......................................................................................................................112    B _ B        7-4-6- برش 
 7-4-7- سه بعدی نمای خارجی.........................................................................................................113
منابع............................................................................................................................................................114

فصل اول : اهداف
1-1-  اهداف کلان
موزه ها و گالری های آثار هنری کاربرد های مشابهی داشته و مثل انواع مختلف ساختمان ها دارای ویژگی های یکسان فراوانی هستند . بطور کلی وظایف موزه ها و گالری های آثار هنری ، جمع آوری ، ثبت ، حفاظت ، تحقیق ، توضیح و نمایش برخی مدارک مهم است .
هدف از تاسیس موزه ها مسلما خدمت به مردم است . موزه موسسه ای است دائمی و بدون هدف مادی که درهای آن به روی همگان گشوده است . در سراسر جهان موضوع آموزش از طریق ارائه مناسب اشیاء موزه ای روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد پس طراحی موزه باید به گونه ای انجام گیرد که تاثیرات منفی روی بازدید کننده نگذارد ، به فرض اگر در طراحی موزه از سطوح با شیب ملایم استفاده شود بهتر است . فلسفه وجودی شیب ملایم این است که بازدید کننده در هنگام پائین آمدن در هیچ جا نایستد و همه قسمت های موزه را ببیند و در هنگام بالا رفتن در مورد چیزهایی که دیده بیندیشد.

1-2- اهداف کاربردی
ازاهداف کاربردی این موزه رشد علمی و فرهنگی ازطریق ایجاد فضاهایی چون کتابخانه،کارگاه های عکاسی، گرافیک، کلاسهای آموزشی،رشد اجتماعی ازطریق ایجاد فضاهایی همانند سالن گردهم آیی ،رشد علمی با فضاهایی چون  انجمن مفاخراستان، رشد خلاقیت ازطریق احترام به قدرت انتخاب فضا می باشد.
ازدیگر اهداف مهم وکاربردی این مجموعه می توان به پرکردن اوقات فراغت افراددرکلیه سنین ازطریق فضاهایی چون گارگاه های آموزشی،گالری های هنری اشاره کرد که ضمن پویایی وکاربردی بودن محیطی مناسب را به منظور برطرف نمودن نیازهای اجتماعی،معنوی،فرهنگی وفکری کاربرانفراهم خواهدنمود.

1-3- طرح مسئله :
برنامه ریزی موزه یک مطالعه آماری گسترده لازم دارد و باید برای آن ضوابطی را در نظر گرفت نظیر گروه سنی و مشخصات مخاطب .
برای طراحی موزه هم مثل بقیه چیزها تخصص و آموزش های مقدماتی لازم است اما از آنجا که ما در ایران رشته موزه شناسی و تخصص و برنامه ریزی موزه نداشته ایم و نداریم افرادی که در این رشته فعالیت کرده اند کارشان بر پایه تجربه بوده است . البته پیش از انقلاب افرادی داشته ایم که خارج از ایران تحصیل کرده بودند اما اطلاعاتشان بیشتر تئوریک بود و طراحی موزه را نمی شناختند به همین دلیل ما برنامه ریزی را از آنها گرفته و بر مبنای آن طراحی می کردیم .
طراحی موزه اسلحه باید با طراحی موزه قرآن فرق داشته باشد . حجم و ابعاد ساختمان موزه بر مبنای محتویات آن متغیر است . بر اساس تجربه موارد گوناگونی اعم از نصب سیستم حفاظتی تا اندازه ویترین ها و قرار گیری آنها در موزه و فضاهای بیرونی و درونی و تقسیمات آنها را در نظر می گیریم . خوشبختانه موزه در قیاس با بیمارستان ، دانشگاه و نظایر آن این خاصیت را دارد که می توان به جنبه های هنری و ساختار بیرونی آن توجه بیشتری کرد در حقیقت یک موزه امکان بیشتری خلاقیت فراهم می کند اما بدیهی است برای طراحی هر بنایی لحاظ کردن یک سری حداقل ها لازم است، میزان موفقیت در بکار گیری این اصول به قوت یا ضعف معمار بستگی دارد .

1-4- اطلاعات مورد نیاز :
الف) اطلاعات علمی : قبل از طراحی هر موزه لازم است شرایط زمینی پروژه را با دقت تجزیه و تحلیل کنیم . شکل و مساحت و میزان و جهت شیب زمینی را بررسی نماییم . کاربری های زمین های اطراف را در نظر گرفته و امکانات دسترسی به زمین را ارزیابی می کنیم دید و منطقه مناسب زمین ، جهات اربعه ، عوارض مصنوعی موجود را مطالعه کرده و جنس خاک را بررسی می نماییم . دسترسی به سواره و پیاده، چگونگی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی را بررسی می نماییم . از چه نوع مصالحی استفاده نماییم .
ب) اطلاعات هنری : مشخصات و کیفیت فضای معماری ، نوع فرم ، رنگ ، بافت و سطح را بررسی می کنیم و از چه نوع نوری استفاده می کنیم . نوع موزه و نوع ایوان ورودی و نمای خارجی ، نوع سقف ، اندازه بازشوها و پنجره 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 16.0 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات موزه عکس و دوربین,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه