جستجو در سایت

مطالعات موزه فرهنگ و اقوام

1832 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات موزه فرهنگ و اقوام

136 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات موزه فرهنگ و اقوام
فهرست  مطالب
فصل اول:کلیات: 1
1-1-مقدمه 2
2-1- تعریف طرح 2
3-1- هدف انتخاب طرح 2
4-1-روش تحقیق 2
فصل دوم شناخت: 3
1-2 –موزه چیست؟ 4
2-2-وجه تسمیه موزه 4
3-2- ایکوم 4
4-2–اهداف وقدرت های ایکوم 5
5-2-نقش موزه 5
6-2-اهداف موزه ها 5
7-2- عمده فعالیت های موزه 6
8-2- انواع موزه ها 7
1-8-2- موزه های تاریخی 7
2-8-2-  موزه های تخصصی 7
3-8-2- موزه های علمی 7
4-8-2- موزه های فنی وصنعتی 8
5-8-2- موزه های هنری 8
9-2- تاریخچه موزه درجهان 12
10-2- تاریخچه موزه درایران 13
11-2-نگاهی به برخی از تعاریف درموزه 15
1-11- 2-تعریف موزه داری 15
2-11- 2- مستندنگاردرموزه 15
3-11- 2-راهنمایی درموزه 16
4-11- 2-مدیریت بحران درموزه 17
1- 4-11- 2-برنامه آمادگی بحران 17
2- 4-11- 2-گروه واکنش به بحران 17
منابع 18
فصل سوم ضوابطواستانداردهای طراحی موزه: 19
1-3- نظریه ساختاری موزه 20
2-3-قابلیت گسترش وانعطاف پذیری 20
3-3- مکان قرارگیری ساختمان موزه 20
4-3-فضای سبزوموزه 20
5-3- ایمنی وحفاظت 21
6-3- ضوابط ودیاگرام روابط فضاها 21
1- 6-3-فضاهای موزه 21
1-1- 6-3- تالارورودی 21
2-1- 6-3-گالریها 22
3-1- 6-3-آمفی تئاتر 22
4-1- 6-3-کتابخانه 23
5-1- 6-3-اداری 24
6-1- 6-3-آموزشی 25
7-1- 6-3-انبار 26
8-1- 6-3-آبدارخانه 26
9-1- 6-3-تجاری 27
10-1- 6-3-پارکینگ ها 27
7-3-  گردش و مسیر حرکت در نمایشگاه 27
8-3-نورپردازی درموزه ها 28
1-8-3  -نورپردازی فضاهای سرویس دهی عمومی 28
2-8-3 –نورپردازی مصنوعی 28
3-8-3 -پنجره ی دیواری 29
4-8-3 –پنجره ی سقفی 29
5-8-3 –کلرستوریها 29
9-3-  ویترین موزه ها 30
10-3- کف موزه 33
منابع 34
فصل چهارم برنامه فیزیکی : 35
فصل پنجم آشنایی با اقوام ایرانی : 39
1-5- آشنایی با اقوام ایرانی 40
1-1-5- قوم فارس 40
2-1-5- قوم بلوچ 40
3-1-5- قوم آذری 40
4 -1-5- قوم گیل و گیلک 40
5 -1-5- قوم عرب 40
6 -1-5- قوم لر 40
7 -1-5- قوم کرد 41
2-5- بررسی جغرافیایی اقوام ایرانی 41
3-5- فارسی زبانان 42
1 -3-5-اصفهان 42
1- 1-3-5-نوعپوشش سنتی مردم استان اصفهان 42
2 -3-5- سمنان 43
1- 2-3-5-صنایع دستی 43
3 -3-5-فارس 44
1- 3-3-5- آشنایی باپوشاک سنتی مردم استان فارس 44
4-5- قوم کرد 44
1-4-5- دین ومذهب 44
2-4-5- نگاهی به فرهنگ،تاریخ وآداب ورسوم مردم کردستان 45
1-2-4-5- ویژگی های فرهنگی کردستان 45
2-2-4-5-موسیقی 45
3-2-4-5-لباس کردی 46
4-2-4-5-جشن‌هاومراسم خاص 46
5-2-4-5-صنایع دستی 47
6-2-4-5- شیرینی وسوغات 48
3-4- 5- بررسی کرد های ایلام 48
1-3-4-5-پوشش زنان ایلام 48
2-3-4-5- پوشاک مردان ایلامی 49
3-3-4-5-آئین وآداب ورسوم 51
4-3-4-5-صنایع دستی استان ایلام 51
5-5-قوم عرب 52
1-5-5-دین 52
2-5-5-زبان 52
3-5-5-پوشش 53
1-3-5-5-پوشش مردان 53
2-3-5-5-پوشش زنان 53
4-5-5-موسیقی 54
5-5-5-صنایع دستی 55
6-5 –قوم آذری 55
1-6-5-زبان ودین 55
2-6-5-آداب ورسوم ترکان آذری 56
1-2-6-5-مراسم مربوط به فصول چهارگانه 56
2-2-6-5-مراسم های دینی و مذهبی 57
3-2-6-5-مراسم مربوط به زندگی روزمره 57
4-2-6-5-مراسم عزاداری 58
7-5-قوم لر 58
1-7-5-زبان 59
1-1-7-5-جغرافیای گویش های لری 59
2-7-5-پوشش قوم لر 59
1-2-7-5-پوشاک زنان لر 60
2-2-7-5-پوشاک مردان لر 60
3-7-5- پوشش ایلات بختیاری 61
1-3- 7-5- پوشش های مردان بختیاری 61
2-3-7-5- لباس زنان بختیاری 62
4- 7-5- صنایع دستی 62
5- 7-5- آداب ورسوم مردمان لروبختیاری 63
1-5- 7-5-بازیهای محلی بختیاری ها 63
2-5- 7-5عزاداری بختیاری ها 63
6- 7-5- انواع موسیقی درقوم لر 64
8-5- قوم گیلک وترکمن 64
1- 8-5- مردم گیلک 64
2- 8-5- لباس محلی گیلان 64
1- 2- 8-5- لباس زنان 64
2- 2- 8-5- لباسمردان 67
3- 8-5- آداب و رسوم مردم گیلان 67
1-3- 8-5-آئین اولین روزکشت برنج 67
1-3- 8-5-آینه تکم درگیلان 67
3-3- 8-5-نگاهی به آیین سنتی ومذهبی طشت گذاری درتالش 68
4-3- 8-5-آئین های نوروزی 68
5-3- 8-5-جشن آیینی خرمن 69
6-3- 8-5-رقص تالشی 69
4- 8-5-خوراک ووسایل پخت وپزدرقدیم 70
5- 8-5- تُرکَمَن‌ها 70
1-5- 8-5-پراکندگی 70
2-5- 8-5-موسیقی ترکمنی 71
3-5- 8-5- لباس های ترکمن 71
9-5-قوم بلوچ 72
1- 9-5-زبان 73
2-9-5-مذهب 73
3- 9-5-پوشش 73
 1-3-9-5-لباس مردان بلوچ 74
2-3-9-5-لباس زنان بلوچ 75
4-9-5-موسیقی 75
5- 9-5-صنایع دستی سیستان و بلوچستان 76
6-9-5-آداب ورسوم وجشن ها 79
منابع 81
فصل ششم مطالعات اقلیمی: 82
1-6- موقعیت شهرستان گرمسار 83
2-6-زمین شناسی منطقه 84
3-6-اقلیم وآب وهوا 84
4-6-بارندگی 84
5-6-دما 85
6-6-منابع آب 85
7-6-پوشش گیاهی 86
8-6-شیب 86
9-6- باد 86
10-6-موقعیت جغرافیایی سایت در روستای دهنمک 87
منابع 87
فصل هفتم بررسی نمونه های داخلی و خارجی: 88
1-7-موزه هنرهای معاصرتهران 89
2-7-موزه موسیقی 93
3-7-موزه مردم شناسی کاخ گلستان 95
4-7-موزه فرش 96
5-7-موزه گوگنهایم بیلبائو 106
6-7-موزه هنرمیلواکی 110
7-7-موزه گوگنهایم 112
منابع 115
فصل هشتممبانی نظری : 116
1-8- آب در معماری ایرانی 117
2-8-آب وانعکاس 117
1-2-8-آب وتاثیرآن درکاهش درجه حرارت وافزایش رطوبت 117
2-2-8-مرکزیت 117
3-8-نظام فضایی 118
1-3-8-نظام فضایی مرکزی 118
2-3-8-نظام فضایی محوری 118
4-8- حرکت 118
5-8-ریتم ( ضرب–آهنگ) 118
1-5-8- انواع ریتم 119
6-8- نور و سایه 119
منابع 120
فصل نهم پیوست ها 121
منابع 121

2-1- تعریف طرح 
انسان برای شناخت دنیای پیرامون خود روش های مختلفی به کار می گیرد یکی از این روش هامطالعه آثار مربوط به زندگی و محیط اطراف اوست که موزه ها و آثار موجود در آنها از منابع  و ابزار مهم مطالعه و بررسی این موضوع می باشند.
3-1- هدف انتخاب طرح
در موزه سنتی اقوام ایرانی داشته های فرهنگی و تنوع طوایف و قومیت ها آداب و رسوم ، موسیقی، خوراک و پوشاک و ...بررسی می شوند که از نتایج آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ارزیابی و قیاس میان فرهنگ اقوام مختلف ایرانی
اعتلا وبهبود دانش محصلان ، دانشجویان و پژوهشگران و گروه های مردم
جلوگیری از انهدام فرهنگ بومی
4-1- روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این رساله نمونه موردی است که از جمله نقاط قوت این روش آن است که به شناخت تمامی ابعاد یک واحد اجتماعی می‌پردازد و پرده ظاهر را بالا می‌زند و به اعماق دست می‌یابد.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 4.49 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات موزه فرهنگ و اقوام,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه