جستجو در سایت

مطالعات موزه فرهنگ و هنر

1929 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات موزه فرهنگ و هنر

129 صفحه فایل Word

بخشی از متن :
فهرست            مطالب
عنوان ......................................................................................... صفحه
پیشگفتار-معرفی موضوع طرح........................................................................................5
فصل اول (کلیات) 
اهداف و ضرورتهای ایجاد موزه فرهنگ و هنر...................................................................7
1ـ1- اهداف و ضرورت های ایجاد موزه فرهنگ و هنر .................................................................8
(مطالعات فرهنگی و هنری و تاریخی همدان).................................................................. 9
1ـ2ـ1-مطالعات فرهنگی و هنری.......................................................................................10
مقدمه..........................................................................................................................10
تعریف هنر .....................................................................................................................10
تعریف و ریشه یابی واژه فرهنگ ...........................................................................................12
تعریف اصطلاحی فرهنگ ...................................................................................................12
دیدگاه فلسفه شرق ...........................................................................................................13
نظام شناخت ها و باورها .....................................................................................................14
نظام ارزشها و گرایشها .......................................................................................................14
نظام رفتارها و کردارها .......................................................................................................14
فرهنگ و میراث فرهنگی ...................................................................................................14
رابطه فرهنگ و طبیعت ......................................................................................................15
1-2-2-پیشینه تاریخی همدان ...........................................................................................16
زبان و گویش ..................................................................................................................18
دین و مذهب ..................................................................................................................19
آداب و رسوم سنتی گذشته در زندگی مردم استان .......................................................................19
آداب و رسوم به هنگام تغییر فصول سال .................................................................................19
مراسم تعزیه خوانی ...........................................................................................................20
زورخانه سنتی ..................................................................................................................20
چایخانه سنتی .................................................................................................................21
پوشاک ..........................................................................................................................21
مناطق مهم تاریخی-فرهنگی ...............................................................................................23
 (مشخصات عمومی موزه ها) ........................................................................................27
1-3-1-مکان یابی ساختمان موزه .......................................................................................28
1-3-2-فضا و نمایش ......................................................................................................29
ویترین ..........................................................................................................................30
تالار ورودی ....................................................................................................................31
نور در فضاهای نمایش .......................................................................................................31
منابع نوری .....................................................................................................................32
مراکز جنبی در موزه ها ......................................................................................................33
کتابخانه و مرکز اسناد ........................................................................................................34
کارگاه ...........................................................................................................................35
آزمایشگاه .......................................................................................................................35
مکان مطالعه ...................................................................................................................35
به نمایش گذاشتن اشیاء .....................................................................................................36
تحرک ..........................................................................................................................38
1-3-3-حفاظت و امنیت در موزه ها ....................................................................................38
امنیت در موزه ها .............................................................................................................39
سارقان خارجی ................................................................................................................39
وسایل حفاظتی ................................................................................................................40
سارقان داخلی .................................................................................................................40
فصل دوم ( مصادیق و نمونه ها )
(بررسی و نقد نمونه های مشابه ) .................................................................................42
2-1-1 الف)نمونه های داخلی.............................................................................................43
موزه هنر های معاصر تهران ................................................................................................43
فرهنگسرای نگارستان .......................................................................................................46
موزه مردم شناسی کاخ گلستان .............................................................................................51
موزه مردم شناسی کاخ سعد آباد ............................................................................................53
2-1-2 ب) نمونه های خارجی ............................................................................................54
موزه هنر مدرن سانفرانسیسکو ..............................................................................................54
موزه هنر هلسینکی فنلاند(کیاسما) .........................................................................................57
مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو ...........................................................................................61
2-1-3-نتیجه گیری .......................................................................................................64

فصل سوم ( مکان و خصوصیات اقلیمی ) 
: (بررسی خصوصیات اقلیمی محیطی و سایت پلان).......................................................66
3-1-1-خصوصیات جغرافیایی استان همدان ..........................................................................67
موقعیت .........................................................................................................................67
تقسیم بندی سیاسی استان همدان .........................................................................................68
شرایط اقلیمی همدان ........................................................................................................69
آب و هوا .......................................................................................................................70
بررسی وزش باد در شهر همدان ............................................................................................73
موقعیت و زوایای تابش خورشید ............................................................................................75
نتیجه گیری ....................................................................................................................76
3-1-2-زمین شناسی استان همدان .....................................................................................77
3-1-3-ویژگیهای اجتماعی ...............................................................................................78
جمعیت .........................................................................................................................78
توزیع تراکم نسبی ............................................................................................................79
3-1-4-نکات طراحی اقلیمی .............................................................................................79
اولویت بندی در اهداف عمده طراحی اقلیمی .............................................................................79
ویژگیهای معماری مناطق سرد .............................................................................................80
الف) کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارت ساختمان .........................................................................80
ب) بهره گیری از انرژی خورشید ...........................................................................................81
ج) بهره گیری از شرایط مناسب هوای خارج .............................................................................81
3-1-5-توصیف سایت انتخابی جهت مجتمع فرهنگی و هنری ....................................................82
علل انتخاب سایت ............................................................................................................82
تحلیل سایت ...................................................................................................................83
دید و منظر از سایت ..........................................................................................................84
فصل چهارم (استانداردها و ضوابط )
(سرانه ها،ظرفیت پروژه و جداول فضاها) ......................................................................88
4-1-1-سرانه مختلف مورد استفاده در بخشهای مختلف طرح .....................................................89
سرانه فضاهای اداری .........................................................................................................89
سرانه فضاهای آموزشی ......................................................................................................90
سرانه فضاهای نمایشگاهی (موزه ها) ......................................................................................91
سرانه سالن های سخنرانی ..................................................................................................91
سرانه فضاهای آزمایشگاهی .................................................................................................91
سرانه مورد محاسبه کتابخانه ................................................................................................91
سرانه مورد محاسبه رستوران ................................................................................................92
سرانه پارکینگ ها .............................................................................................................92
4-1-2-جداول تعیین ظرفیت بخشهای اصلی موزه ...................................................................92
 (استانداردهای معماری فضاهای عام و خاص) ..............................................................97
4-2-1-استانداردهای فضاهای عمومی .................................................................................98
پلکانها و سطوح شیبدار ......................................................................................................98
پارکینگ ها ....................................................................................................................98
فضاهای بهداشتی .............................................................................................................98
4-2-2-استاندارد فضاهای خاص ........................................................................................99
بررسی استاندارد گالری ها (موزه) ..........................................................................................99
استاندارد سالن های چند منظوره (اجتماعات و گردهمایی) .............................................................99
4-2-3-استاندارد فضاهای آموزشی ...................................................................................100
الف) کلاسهای آموزشی ...................................................................................................100
ب) کارگاهها .................................................................................................................101
4-2-4-استاندارد فضاهای اداری و سایر فضاها .....................................................................101
استاندارد در آزمایشگاهها ..................................................................................................102
استاندارد در فضاهای کتابخانه ............................................................................................103
استاندارد در رستورانها ......................................................................................................103
فصل پنجم ( ارائه طرح )
 (اسکیسهای اولیه طراحی )........................................................................................105
5-1-1-مبانی نظر طرح         .........................................................................................106
5-1-2-کانسبت شماره 1 .................................................................................107
5-1-3-کانسبت شماره 2 .............................................................................108
5-1-4-کانسبت شماره 3 ...................................................................................108
5-1-4-کانسبت شماره 4 ............................................................................109
5-1-5-کانسبت شماره 5 ............................................................109
(اسکیسهای کانسبت اولیه تایید شده) ........................................................................110
5-2-1 دیاگرام های اهمیت قسمت های طرح ............................................................111 
5-2-2 لکه گذاری بخش های مختلف موزه   ..............................................................112
 (معرفی طرح نهایی و نقشه های مربوطه) ..................................................................113
 ( فهرست منابع )
منابع و مآخذ بر حسب ترتیب الفبا........................................................................................120

فصل اول
1-تصویر (1-4-1) مکان یابی ساختمان موزه .........................................................................29
2-تصویر (1-4-2) لی اوت های نمایش شیئ در فضا ...............................................................37
فصل دوم 
3-تصویر (2-1-7) چشم اندازی از موزه هنرهای معاصر ............................................................43
4-تصویر (2-1-8) پلان همکف موزه هنرهای معاصر ...............................................................44
5-تصویر (2-1-9) چشم انداز بخشهای مختلف موزه هنرهای معاصر ............................................45
6-تصویر (2-1-10) فضای داخلی فرهنگسرای نگارستان ..........................................................46
7-تصویر (2-1-11) چشم اندازی از فضای پژوهشی ................................................................48
8-تصویر (2-1-12) مقطع طولی از فرهنگسرای نگارستان ........................................................50
9-تصویر (2-1-13) پلان طبقات فرهنگسرای نگارستان ...........................................................50
10-تصویر (2-1-14) چشم اندازی از کاخ گلستان ..................................................................51
11-تصویر (2-1-15) فضای داخلی مجموعه کاخ گلستان .........................................................52
12-تصویر (2-1-16) فضای گالری مردم شناسی ...................................................................52
13-تصویر (2-1-17) چشم اندازی از موزه سعد آباد ................................................................53
14-تصویر (2-1-18) فضای داخلی موزه .............................................................................53
15-تصویر (2-1-19) موزه هنر معاصر سانفرانسیسکو ..............................................................54
16-تصویر (2-1-20) پلان طبقات موزه ..............................................................................56
17-تصویر (3-1-21) مقطع طولی .....................................................................................56
18-تصویر (2-1-22) مقطع عرضی ....................................................................................56
19-تصویر (2-1-23) چشم انداز ورودی مجموعه ...................................................................56
20-تصویر (2-1-24) موزه هنر هلسینکی ............................................................................57
21-تصویر (2-1-25) پلان طبقه همکف .............................................................................57
22-تصویر (2-1-26) چشم اندازی از ورودی مجموعه .............................................................59
23-تصویر (2-1-27) نمای دیگر از مجموعه ........................................................................59
24-تصویر (2-1-28) پلان طبقات ....................................................................................60
25-تصویر (2-1-29) چشم اندازی از فضای داخلی مجموعه .....................................................60
26-تصویر (2-1-30) مجموعه فرهنگی ژان ماری .................................................................61
27-تصویر (2-1-31) برش از روی سرسراها .........................................................................63
28-تصویر (2-1-32) پلان مجموعه ..................................................................................63
29-تصویر (2-1-33) نمای اصلی ......................................................................................63
فصل سوم
30-تصویر (3-1-1) موقعیت استان همدان در ایران .................................................................67
31-تصویر (3-1-2) موقعیت استان همدان در طول و عرض جغرافیایی .........................................68
32-تصویر (3-1-3) تقسیم بندی سیاسی استان همدان ............................................................68
33-تصویر (3-1-4) همدان و استقرار در منطقه کوهستانی ........................................................69
34-تصویر (3-1-5) وضعیت وزش باد در شهر همدان ..............................................................74
35-تصویر (3-1-6) جهت ساختمان در رابطه با اقلیم سرد .........................................................76
36-تصویر (3-1-7) جدول بیوکلیماتیک ..............................................................................76
37-تصویر (3-1-8) مطالعات زلزله شناسی ...........................................................................77
38-تصویر (3-1-9) تحلیل سایت ......................................................................................83
39-تصویر (3-1-10) 1 الی 9 :دید و منظر هایی از سایت ........................................................85
فصل پنجم 
40-تصویر (5-1-1) کانسبت شماره 1 ..............................................................................107
41-تصویر (5-1-2) کانسبت شماره 2 ..............................................................................108
42-تصویر (5-1-3) کانسبت شماره 3 ..............................................................................108
43-تصویر (5-1-4) کانسبت شماره 4 ..............................................................................109
44-تصویر (5-1-5) کانسبت شماره 5 ..............................................................................109
45-تصویر (5-2-1) اسکیسهای مرحله اول طراحی(کانسبت تایید شده) .......................................111
46- تصویر (5-2-2) لکه گذاری بخشهای مختلف در طرح تایید شده .........................................112

فصل اول 
1-جدول (1-2-1) تاریخ نگاری شهر همدان ..........................................................................18
2-جدول (1-2-2) اماکن تاریخی شهر همدان ........................................................................23
3-جدول (1-2-3) مناطق مهم گردشگری شهر همدان .............................................................26
فصل سوم
22-جدول (3-1-1) میانگین متوسط رطوبت نسبی ماهیانه همدان ...............................................70
23-جدول (3-1-2) توزیع فصلی معدل میانگین متوسط رطوبت نسبی ..........................................70
24-جدول (3-1-3) میزان رطوبت و بارندگی در همدان ............................................................71
25-جدول (3-1-4) میانگین حداکثر درجه حرارت ماهیانه .........................................................71
26-جدول (3-1-5) میانگین حداقل درجه حرارت ماهیانه ..........................................................72
27-جدول (3-1-6) میانگین تعداد ساعات آفتابی طی روزهای مختلف ..........................................72
28-جدول (3-1-7) اوضاع جوی شهر همدان ........................................................................73
29-جدول (3-1-8) نمودار جهت و سرعت وزش باد ................................................................74
30-جدول (3-1-9) مساحت،جهت و تراکم نسبی جهت استان ....................................................78
فصل چهارم 
31-جدول (4-1-1) زیر بنای مفید هر یک از بخشهای اصلی موزه ...............................................92
32-جدول (4-1-2) لیست فضاهای مربوط به بخش اداری ........................................................93
33-جدول (4-1-3) لیست فضاهای مربوط به بخش نمایشی .....................................................94
34-جدول (4-1-4) لیست فضاهای مربوط به بخش آموزشی .....................................................95
35-جدول (4-1-5) لیست فضاهای مربوط به بخش پژوهشی ....................................................95
36-جدول (4-1-6) لیست فضاهای مربوط به بخش خدمات رفاهی .............................................96
37-جدول (4-1-7) لیست فضاهای مربوط به بخش خدمات پشتیبانی ..........................................96
فصل پنجم 
17-دیاگرام (5-2-1) درجه اهمیت قسمت های مختلف طرح نسبت به هم ...................................111

1ـ1 اهداف و ضرورتهای ایجاد موزه فرهنگ و هنر 
جمع‌آوری و به نمایش گذاشتن آداب و رسوم سنّتی قومیت‌های مختلف که به منطقه‌ای خاص از سرزمین پهناور ایران تعلق دارند و همچنین آثار تاریخی و باستانی موجود در منطقه می‌تواند نقش مهمی را در تبیین فرهنگ ملّی کشور ایفا کند.
با توجه به این موضوع, طراحی مجموعه‌ای با این کیفیت از الزامات کشورهای شرقی و سنت‌گراست تا علاوه بر مبحث توریست از نظر فرهنگی هم نقش مهمی را در حفظ و بقاء آن ایفا کنند.
ریشه‌یابی عناصر فرهنگی و جستجوی تداوم تاریخی آنها در حوزه مطالعات مردم‌شناسی مطرح می‌گردد.
لذا با توجه به اهمیت این موضوع, در مراکز میراث فرهنگی کشور که اکثر موزه‌ها زیر نظر این سازمان اداره می‌شوند حوزه‌ای به نام پژوهشگاه مردم‌شناسی وجود دارد.
همانطوریکه بیان گردید هدف از طراحی مجموعه‌ای با عنوان موزه فرهنگ و هنر که در نزدیکی مراکز سیاحتی ـ تفریحی شهر همدان واقع است, گردآوری, مطالعه و کنکاش بر روی عناصر و مفاهیم فرهنگی (دو بعد مادی و معنایی) در حوزه مطالعات مردم‌شناسی و به نمایش گذاشتن این لغات فرهنگی است تا از این طریق کمک شایانی به حفظ و اعتلای فرهنگ ملی کشور شود.
از آنجایی که نمایش در کنار نمایش آموزش‌گونه, محقق, بیننده و بالاخره مخاطب را با بینش خالق و آفرینشگر اثر آشنا می‌سازد, لذا در این مجموعه سعی شده است تا در راستای تحقق این هدف حرکت نماید و علاوه بر احتیاجات بخش‌های نمایشی دارای بخش‌های مختلف آموزشی و پژوهشی نیز باشد, با توجه به اینکه استان همدان به عنوان یکی از قطب‌های تفریحی ـ گردشگری انتخاب گردیده است لذا برای پیشبرد این هدف نیازمند امکانات و منابع مختلفی هستیم که طراحی این مجموعه می‌تواند در راستای تحقق این هدف کمک شایانی نماید.

بخش دوم
مطالعات فرهنگی و تاریخی همدان
1-2-1مطالعات فرهنگی و هنری
مقدمه
بحث مطالعه فرهنگ و هنر و دانش زندگی, بسیار گسترده, پیچیده و مهم است که صحبت از آن دامنه وسیعی را می‌طلبد, از آنجا که فرهنگ همزاد حیات انسانی است, بنابراین مطالعه دانش زندگی, ریشه‌یابی عناصر فرهنگی و جستجوی تداوم تاریخی آنها در حوزه مطالعات مردم‌شناسی مطرح می‌گردد.
مردم‌شناسی رابطه انسانها را با محیط زیست (محیط زیست طبیعی و اقلیمی), با سایر انسانها (محیط زیست اجتماعی) و ... مورد مطالعه قرار می‌دهد. به طورکلی می‌توان مردم‌شناسی را از لحاظ موضوعی علم مطالعه فرهنگ دانست.
محور مطالعه, جامعه زنده و عصر حاضر است اما برای ریشه‌یابی عناصر فرهنگی به جستجوی تاریخی نیز می‌پردازد. درواقع مردم‌شناسی آن عناصر فرهنگی را مطالعه می‌کند که ریشه در تاریخ دارند و حیاتشان تا زمان حال تداوم یافته است. 
بحث دانش زندگی, بسیار گسترده, پیچیده و مهم است که صحبت از آن دامنه وسیعی را می‌طلبد, با توجه به این موضوع در ابتدای بحث, اصطلاح فرهنگ را در دو دیدگاه غرب و شرق مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با آگاهی از وجوه و نمودهای مختلف فرهنگ در زندگی جوامع انسانی, موضوع مطالعه مردم‌شناسی همدان را در زمینه اسناد و مدارک آن در سطوح شهر, روستا و عشایر در حیطه جغرافیایی استان همدان مورد مطالعه قرار دهیم.

تعریف هنر 
   هنر تلاشی مستقل است و مانند سایر تلاشهای انسانی از شرایط مادی موجود تاثیر می پذیرد،با سیاست ،دین و با دیگر واکنشهای ما در برابر سرنوشت انسانیمان رابطه های ضروری دارد،مردم همه تا حدودی هنرمندند،همه هنرمندان جملگی انسانند ،پدرند،فرزندند،رفیقند و شهروندند.هنرمند نوعی خاص از انسان نیست بلکه هر نوع انسان نوع خاصی از هنرمند است یعنی اینکه همه انسانها در ابتدا هنرمند آفریده میشوند ولی چون سرشت هنری آنها امکان دارد با هم متفاوت باشد یکی موسیقیدان ،یکی پیکر تراش و.. میشود.و تربیت است که این استعدادها را شکوفا و یا اینکه آنها را خفه میکند.موضوعی که قابل ذکر است اینکه هرچند ممکن است نتوان همه را هنرمند کرد یعنی تربیت موثر نیافتد و هنر مندان پدید نیایند ولی باید کاری کرد که تا حداقل شامه مردم کور نشود و بتوانند هنرها را تشخیص بدهند و نسبت به آنها بی تفاوت نباشند.
باید در الگوی فرهنگ ،برای هنر جایی باز کنیم و از این طریق ماهیت اساسی آنرا حفظ کنیم ،هنر باید مثل نان و آب از لوازم زندگی باشد و بعنوان بدیهیات زندگی پذیرفته شود.تولید هنر یک فرآیند اجتماعی-فردی است و مواد خام تولید آن تصور و تخیل هنرمند میباشد،با وجود همه تاثیر گذاریهای هنر و با وجود تلاشهای پیگیر محققین در سراسر تاریخ اندیشه برای شناخت هنر این پدیده هنوز بطور جامع تعریف نشده است و هر کس از یک زاویه و منظر گاهی به آن نگریسته است ،بطور مثال در قدیم گاهی اوقات انجام کاری با مهارت زیاد را هنر میپنداشتند،به همین خاطر صنعتگران را نیز هنرمند میگفتند این برداشت از هنر چیزی بود که در روم و یونان باستان هم رواج داشت.
-در قرون وسطی اثر هنری را اثری معرفی میکردند که اگر یک قسمت از آن تغییر داده شود کار ناقص شود.
-افلاطون هنر ها را به پنج گروه تقسیم میکند:
-هنرهایی که اشیاء فیزیکی تولید میکنند مثل معماری.
-هنرهایی که طبیعت را یاری میکنند مثل طبابت و زراعت.
-هنرهایی که از طبیعت تقلید میکنند مثل نقاشی.
-هنرهایی که کنش و فعالیت انسانی را تقویت میکنند مثل شعر.
-هنرهایی که کاملا فکری هستند مثل هندسه.
از نظر ارسطو فعالیت هنری فعالیتی است که در آن توانایی انجام کاری با درک بموقع و بجا باشد.ارسطو و افلاطون چهار اصل برای هنر قائل بودند :
1-تصور و خیال 2-لذت 3-زیبایی 4-تقلید.
و اما متفکران و شخصیتهای علمی و فلسفی و هنری امروزی نیز تعاریفی را ارائه نموده اند که منهای بعضی از آنها که غیر منصفانه میباشدو هنر را برای تزئین،جلب توجه،سرریز تواناییهای بشر و عقده های جنسی معرفی میکنند ،معدودی نیز به حقیقت هنر نزدیک بوده و میتوانند در استنتاج یک نتیجه مطلوب موثر واقع شوند.
به عقیده وردن،هنر تجلی خارجی احساسات نیرومندیست که انسان آنها را تجربه و آزمایش کرده است،این تجلی بوسیله خطها،رنگها،حرکات و اشارات،اصوات و کلمات صورت میپذیرد.
مندلسن نیز معتقد است هنر زیبایی را که با احساس مبهمی ادراک میگردد به مرحله حقیقی و جذب ترفیع میدهد لیکن منظور هنر کمال اخلاقی است.
در نگاهی متفاوت آگوست کنت متفکر فرانسوی هنر را علم پیش بینی و عمل میداند،تعریف کم و بیش رسای اثر هنری این خواهد بود که اثر هنری عبارتست از نقشی که متاثر از حساسیت باشد یعنی هنر بیان حس است.
برای لئون تولستوی نویسنده روسی هنر آنگاه آغاز میگردد که انسانی ،با قصد انتقال احساسی که خود انرا تجربه کرده است ،آن احساس را در خویشتن برانگیزد و به یاری علائم معروف و شناخته شده ظاهری بیانش کند.
-هنر یعنی آوردن پیام و بیانی از عالم معنا به عالم جسم،و هدف آن ایجاد لذت است و اساس لذت زیبایی است و زیبایی یعنی تناسب در اجسام ،سطوح،رنگها و شکل.
بنابر این اگر بخواهیم یک نتیجه گیری ارائه دهیم بطور عام و کلی از زاویه تولید بوده و از منظر گاه معماری در حد بضاعت این تحقیق و طراحی آن باشد میتوان چنین گفت:هنر هر آن چیزی است که درک انسان را از نیروهای حیاتی درون او شکلی پایدار میبخشد و نمودی خارجی می دهد.در این تعریف ابزار و وسایل خام خلق یک اثر هنری (با هر گرایش و محتوایی)که همانا نیروهای درونی و شکل می باشند را معرفی میکند.نیروهای حیاتی درون که در ارتباط تنگاتنگ با تصور و خیال هستند میخواهند از چیزهایی صحبت کنند که نیستند و باید باشند.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 12.1 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات موزه فرهنگ و هنر,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه