جستجو در سایت

مطالعات موزه ماشین 02

1624 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات موزه ماشین 02

147 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات موزه ماشین
فهرست مطالب
فصل اول
اقلیم- تاریخچه تهران- تحلیل سایت
مقدمه.......................................................................................................................................................................................2
تاریخچه تهران.........................................................................................................................................................................2
تهران برای نخستین بار پایتخت  شد................................................................................................................ ....................2
پیشرفت...................................................................................................................................................................................4
تهران دارالخلافه شد......................................................................................................................... ... ... ... ... .....................5
دروازه ها و محلات تهران........................................................................................................................................................6
تهران افشاریه..........................................................................................................................................................................7
تهران در عصر ایلخانیان مغول...............................................................................................................................................7
تهران صفوی............................................................................................................................................................................7
نهران پهلوی............................................................................................................................................................................10
تهران پس از انقلاب................................................................................................................................................................11
آشنایی با شهرداری منطقه ...................................................................................................................................................12
برخی از عناصر کالبدی منطقه 2..........................................................................................................................................13
بخش دوم شناخت اقلیم.......................................................................................................................................................14
تقسیمات اقلیمی ایران.........................................................................................................................................................14
اقلیم گرم و خشک................................................................................................................................................................14
ویژگی معماری بومی مناطق گرم و خشک..........................................................................................................................15
ویژگی اقلیم شهر تهران.......................................................................................................................................................17
مناطق 22 گانه.......................................................................................................................................................................17
عوارض طبیعی.......................................................................................................................................................................18
ارتفاعات.................................................................................................................................................................................18
دشت.......................................................................................................................................................................................19
شرایط هواشناسی..................................................................................................................................................................19
درجه حرارت..........................................................................................................................................................................19
رطوبت نسبی..........................................................................................................................................................................20
باد...........................................................................................................................................................................................20
نزولات جوی...........................................................................................................................................................................20
سایر اطلاعات اقلیمی.............................................................................................................................................................20
بخش سوم تحلیل سایت.......................................................................................................................................................22
وضعیت اقلیم شهر تهران......................................................................................................................................................22
وضعیت بادهای منطقه..........................................................................................................................................................23
آدرس سایت..........................................................................................................................................................................24
معرفی سایت و عوامل تاثیرگذار روی آن............................................................................................................................27
دسترسی ها...........................................................................................................................................................................30
منابع و مآخذ........................................................................................................................................................................33
فصل دوم
نمایشگاه – تاریخچه اتومبیل – صنعت خودرو
بخش اول
نمایشگاه.. ...............................................................................................................................................35
 2-1 تعریف نمایشگاه     ........................................................................................................................35
 2-2 تاریخچه نمایشگاه.........................................................................................................................35
2- 3پیشینه نمایشگاه در ایران.............................................................................................................36
2-4پیشینه نمایشگاه درجهان..............................................................................................................36.
2-5بررسی سیر تکاملی نمایشگاهه......................................................................................................37
2-6 ویژگی نمایشگاه ها ........................................................................................................................37 
2-7 دلایل موفقیت نمایشگاه ها ..........................................................................................................38
2-8 اهداف شرکت در نمایشگاهها .......................................................................................................38 
2- 9 اهداف حضور در نمایشگاهها ......................................................................................................38 
انواع نمایشگاهها بر حسب نوع فعالیت.....................................................................................39 10 - 2
 2-11 بررسی عوامل موثردرحضورموفقیت آمیزدریک نمایشگاه ......................................................41 
2-12 دلایل عدم موفقیت صنعت نمایشگاه درایران...........................................................................42 
2-13 صنعت نمایشگاهی،ابعادوآثارآن ...............................................................................................43 نمایشگاه.........................................................................................................................45 رسالت 2-14 
2-15 سازه های نمایشگاهی ...............................................................................................................45.
بخش دوم
2-1 تاریخچه اتومبیل..........................................................................................................................46
2-2عکس و مشخصات اولین خودرو های جهان..............................................................................62
بخش سوم
2-3 صنعت خودرو ................................................................................................................................68
2-3 صنعت خودرو در ایران..................................................................................................................68. 
2-4 شرکت های مورد نظر....................................................................................................................69
منابع و مآخذ..........................................................................................................................................70


فصل سوم
نمونه موردی خارجی و داخلی 
3-1 موزه اتومبیل مرسدس بنز.............................................................................................72.
3-2 موزه اتومبیل بی ام و....................................................................................................78.
3-2-1مفهوم.......................................................................................................................79.
3-2-2 تالار.........................................................................................................................79.
3-2-3 اولین ظهور...............................................................................................................80.
3-2-4 انجمن......................................................................................................................81.
3-2-5 دو مخروط................................................................................................................82
منابع و مآخذ........................................................................................................................70

فصل چهارم
ضوابط واستاندارد های طرح
4-1مقررات مربوط به عملکرد های تجاری ...............................................................................86
4-1-1مقررات تفکیک و احداث ساختمان تجاری......................................................................86
4-2 حوزه تجاری.....................................................................................................................86
4-3موارد استفاده از زمین......................................................................................................87
4-3-1استفاده های مجاز در کاربری های تجاری:.....................................................................87
4-3-2موارد استفاده مشروط..................................................................................................87
4-3-3موارد مصنوع:..............................................................................................................87
4-4 ابعاد و تناسبات قطعات....................................................................................................88
4-4-1در مقیاس فعالیت های خرد...........................................................................................88
4-4-2در مقیاس فعالیت های کلان..........................................................................................88
4-5 نحوه دسترسی ها.............................................................................................................88
4-6 ضوابط احداث بنا در کاربری تجاری در فعالیت های کلان.....................................................88
4-7 حداکثر ارتفاع ساختمان....................................................................................................88
4-8 حداقل تعداد پارکینگ.......................................................................................................89
4-9 ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع جدید چهار شهر بزرگ ایران..........................................89
4-10 نظام تقسیمات شهری .......................................................................................................90
4-10-1کاربری تجاری ...............................................................................................................90
4-11 ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین تا تفکیک و احداث ساختمان ..................................90
4-12 مقررات مربوط به همجواری و دسترسی های مجاز کاربری های مختلف ..............................92
4-13 ضوابط کلی طراحی ساختمانهای عمومی ...........................................................................92
4-13-1 ورودیها.......................................................................................................................93
4-13-2 راهرو:.......................................................................................................................93
4-13-3 سطح شیبدار ...........................................................................................................94
4-13-4 آسانسور ...................................................................................................................94
4-14 تفکیک اراضی تجاری....................................................................................................94
4-15استانداردهای طراحی مجتمع های تجاری :.....................................................................95
4-15-1 دربهای ورودی .........................................................................................................95
4-15-2 پلکانها......................................................................................................................95
4-15-3 پله برقی ...................................................................................................................96
4-15-4 نقاله مسافرتی ...........................................................................................................96
4-15-5 آسانسور ...................................................................................................................96
4-15-6 سطح شیبدار.............................................................................................................96.
4-16 ساختمان های اداری در بخش واحد تجاری ......................................................................96
4-16-1روابط ........................................................................................................................97
4-16-2استانداردهای فضا.......................................................................................................97.
4-16-3کارکنان......................................................................................................................97
4-16-4 پارکینگ ها.............................................................................................................98
.منابع و مآخذ........................................................................................................................103
فصل پنجم
برنامه فیزیکی
جداول برنامه فیزیکی...........................................................................................................105
منابع..................................................................................................................................169
فصل ششم
کانسپت در طراحی
طراحی.................................................................................................................................108
کانسپت ها............................................................................................................................108
از کانسپت تا ایده وطرح نهایی  ..............................................................................................109
کانسپت ها وطراحی معماری  .................................................................................................111
ایده ها..................................................................................................................................112
سناریو های کانسپچوال.........................................................................................................114
نظریه کوین روش ...................................................................................................................115
نظریه ادوارد لارایی یارنز .........................................................................................................116
سلسله مراتب کانسپت............................................................................................................117
کانسپچوال.............................................................................................................................117
انواع پنجگانه کانسپت   ..........................................................................................................118
کانسپت قیاسی  ...................................................................................................................118
استعارات و تشبیهات ...........................................................................................................119
کانسپت های جوهری............................................................................................................120
حل مسئله  ..........................................................................................................................121
ایده آل ها ............................................................................................................................122
منابع ...................................................................................................................................127

1- 1 .تاریخچه تهران
تهران در گذشته از روستاهای ریبوده و ری که در تقاطع محورهای قم، خراسان، مازندران، قزوین، گیلان و ساوه واقع شده به سبب مرکزیت مهم سیاسی، بازرگانی، اداری و مذهبی از قدیم مورد نظر بوده و مدعیان همواره این مرکز راهبردی را مورد تهاجم و حمله قرار می‌داده‌اند.
روستای تهران به واسطه برخورداری از مغاک‌هاو حفره‌های زیر زمینی و مواضع طبیعی فراوان و دشواری نفوذ در آنها پناهگاه خوبی برای دولتمردان و دیگر اشخاصی بوده که احتمالاً مورد تعقیب مدعیان قرار داشته‌اند.
از سوی دیگر، کاروان‌های بزرگی که از محورهای مورد بحث عبور می‌کردند شکارهای سودمندی بودند و اغلب مورد حمله چپاول مردم بومی واقع می‌شدند. روستای تهران در واقع کانون چپاولگران و نهانگاه کالاهای دزدیده‌شده بود و این وضع تا زمان شاه تهماسب صفوی که قزوین را به عنوان پایتخت خود انتخاب نمود ادامه داشت.
تهران در برابر حملهٔافغان‌ها (پشتون‌ها) ایستادگی زیادی کرد و به همین خاطر آن‌ها پس از تصرف تهران این شهر را ویران کردند و باغ‌ها و تاکستان‌های آن را از میان بردند.[۱]در زمان نادرشاه تهران دوباره نام و نشانی یافت و در همین شهر بود که نادرشاه رهبران بزرگ شیعه و سنی را گرد هم آورد و پیشنهاد اتحاد اسلامی و رفع اختلاف‌ها را به آن‌ها داد.

1-1-1 .تهران برای نخستین بار توسّط ایل قاجارپایتخت ایران شد. 
تا پیش از کشف تمدّن قیطریّه و همچنین کشف آثاری در تپّه‌های عباس‌آباد، گمان می‌رفت پیشینهٔتاریخی این شهربه همان آثاریافت‌شدهدرحوالیشهر ریمحدود می‌شود، ولی اکتشافات باستان‌شناسی در تپّه‌های عباس‌آباد، بوستان پنجم خیابان پاسداران و درّوس، نشان داد تمام آبادی‌های یهٔتاریخی قصران،دوره‌ای درخشان ازاستقراراقوام کهن وخلّاقیّت‌های فرهنگی راپشت سرگذارده‌اند. در فارسنامهٔابن بلخی نیز که مربوط به سال‌های ۵۰۰ تا ۵۱۰ هجری قمری‌است. از شهر تهران به دلیل انارهای مرغوبش یاد شده‌است. اگرچه در آثار مکتوب کهن از تهران پیش از اسلام نام برده نشده‌است، امّا حفّاری‌های باستان شناسی۱۳۲۱خورشیدی در روستا‍ی درّوس شمیراننشان می‌دهد که در این ناحیه، در  هزارهٔ دوّم پیش از میلاد،مردمی متمدّن زندگی می‌کرده‌اند. تهران در قدیم روستایی نسبتاً بزرگ بود که بین شهر بزرگ و معروف آن زمان، شهر ریو کوهپایه‌های البرزقرار داشت. نخستین بار نام آن در ذکر زندگینامهٔابوعبدالله حافظ تهرانی متولد ۱۸۴ خ. آمده‌است. پس از حملهٔمغولان به ری و تخریب این شهر، تهران بیش از پیش رشد یافت و عدّه‌ای از اهالی آوارهٔ ری را نیزدرخودجای داد و مساحتش در این دوران به ۱۰۶ هکتار رسیده بود. 

1-1-2 .پیشرفت
به عبارتی دیگر تهران ترقی و حرکت سریع خود به سوی پیشرفت را از سال انتقال پایتخت به قزوین آغاز کرد و شاه تهماسب صفوی به دلیل آنکه سید حمزه، جد اعلای صفویه در شهر ری و در جوار مرقد حضرت عبدالعظیم مدفون بود گاه به زیارت می‌رفت. او با افزایش رفت‌وآمدهایش دستور داد پیرامون آن باروی محکمی برای وی بسازند. همچنین دستور داد بناهای جدید بسازند که درسال ۹۷۱ ه- ق با ایجاد ۱۱۴ برج (به تعداد سوره‌های قرآن) در تهرن آغاز شد و وی دستور داد در زیر هر برج یکی از سوره‌های قرآن را دفن کنند
حصاری که دور تهران کشیده شد شش هزار قدم طول داشت و برای ساختمان آن و برج‌هایش از دو نقطه خاکبرداری کردند که بعدها یکی از دو محل به «چاله‌میدان» و دیگری به «چاله‌حصار» معروف شد.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 10.5 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات موزه ماشین 02,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه