جستجو در سایت

مطالعات نمایشگاه گل و گیاه

2966 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات نمایشگاه گل و گیاه

164 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات نمایشگاه گل و گیاه
فهرست مطالب
عنوان                  صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش 3
1-1- مقدمه 3
1-2- دلایل انتخاب موضوع 3
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع 4
1-4- تعریف طرح 5
1-4-1- فضای سبز شهر تهران 5
1-4-2- انواع نمایشگاه گل و گیاه 5
1-5- اهداف ایجاد نمایشگاه گل و گیاه 6
1-6- دلایل انتخاب سایت 7
منابع8
فصل دوم : اقلیم وتحلیل سایت 8
2-1- ویژگی های جغرافیایی شهر پاکدشت 9
2-2- ویژگی های اقلیمی شهر پاکدشت 9
2-3- توپوگرافی 9
2-4- وزش باد   10
 2-5- جهت گیری ساختمان با توجه به اقلیم 10
2-6- آثار تاریخی 11
2-6-1- امامزاده ها و یک مسجد تاریخی 11
2-6-2- کاروانسراها 11
2-6-3- تپه ها و قلعه ها 11
 2-6-4- آب انبارها و یخچال های قدیمی                                                                             12
2-7- عشایری مهمان نواز در 4 گروه                                                                                     12
2-8-تحلیل سایت                                                                                                           13
2-9-ساختاراصلی طرح                                                                                                     14
2-10-خط آسمان                                                                                                           15
2-11-انواع دید از سایت                                                                                                   16
منابع                                                                                                                             17
فصل سوم : مبانی نظری                                                                                             18
3-1- باغ: باغ ایرانی                                                                                       18
3-1-1- مفهوم و چیستی باغ 18
3-1-2- باغ ایرانی: سیر تاریخی 19
3-1-3- باغ ایرانی: مفهوم و محتوی 22
3-1-4- باغ ایرانی: فرم و ساختار معماری و عملکردی 23
3-2- استفاده های علمی از گیاهان: 27
3-2-1-1- عناصر معماری 27
3-2-1-2- تقسیم فضا                                                                                             28
3-2-1-3- ایجاد حفاظ                                                                                             28
3-2-1-4- کنترل و ایجاد محوطه های خصوصی                                                               28
3-2-2- کاربرد مهندسی گیاهان                                                                                 28
3-2-3- کاربرد زیبایی گیاهان در شهرها                                                                           29
3-3- جهت گیری ساختمان را در رابطه با اقلیم                                                                   29
3-4- تاثیر اقلیم ( گرم و خشک ) در طراحی فضاهای کالبدی                                                                   29
3-5- معماری: معماری پایدار                                                                                                               32
3-5-1- توسعه پایدار                                                                                                                         33
3-5-2- معماری پایدار                                                                                                                       35
3-5-2-1- معماری پایدار: دیدگاه                                                                                                         36
3-6- باغ های گیاه شناسی                                                                                                                   39
3-6-1- باغ های گیاه شناسی ایران                                                                                                       40
3-7-پیشینه مصرف گل در ایران                                                                                                           41
3-8-موقعیت ایران                                                                                                                             41
3-8-مصرف و تولید گل و گیاه در ایران                                                                                                 42
3-9-مراحل پس از برداشت و صادارت                                                                                                   47
3-10-گلخانه (Greenhouse)                                                                           50
3-10-2-گلخانه تحقیقاتی (Research G.)                                                                 50
3-10-3-گلخانه تفریحی                                                                                           50
3-10-4-گلخانه تجاری                                                                                                             50
3-10-5- تاریخچه گلخانه                                                                                                         50
3-11-تاریخچه گلخانه در ایران                                                                                           51
3-12-تاریخچه گلخانه شیشه ای                                                                               51
3-13-جهت گلخانه ها                                                                                                             51
3-14- جریان هوا در گلخانه                                                                                                   53
3-15-انواع سازه گلخانه                                                                                                   53
3-16-گلخانه های فلزی یا مدرن 53
3-17-انواع پوشش های گلخانه 54
3-17-1-پلاستیکی 54
3-17-2- PVF 54
3-17-3-شیشه ای 54
3-17-4-پلی کربنات 55
3-18-خصوصیات سازه های پیشرفته و مدرن 55
3-19-آبیاری گلخانه‌ها 56
3-20-انواع روش‌های آبیاری 56
3-20-1-آبیاری تحت فشار 57
3-20-2- آبیاری قطره‌ای 57
3-21-وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ 57
3-22-اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ 57
3-23-ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 59
 3-23-1-ﺳﺎﻳﻪ دادن 59
3-23-2-اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮی 59
3-24-سکوها و بسترهای کشت 60
3-23-4-1-نحوه قرار گرفتن سکوها 61
3-23-4-2-سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده 61
3-24-زهکشی گلخانه 61
منابع 62
فصل چهارم: ضوابط واستانداردها 63
4-1-مقدمه 63
4-2- تقسیم بندی فضا های طراحی 63
4-2-1- فضا های نمایشگاهی 64
4-2-1-1- مشخصات فیزیکی نمایشگا های دائمی 64
4-2-1-1-1-محل و ساختمان 64
4-2-1-1-2-- تالار های نمایشی 65
4-2-1-1-3-تالار ورودی 65
4-2-2-تقسیم فضایی نمایشگاه های دائمی 65
مراکز جنبی نمایشگاه های دائمی
4-2-2-1-تالار های نمایشگاه موقت و سخنرانی 66
4-2-2-2- کتابخانه و مراکز استاد 66
4-2-2-3- ابعاد و استاندارد های پیشخوان و برگه دان 67
4-2-2-4- طول قفسه ها 67
4-2-2-5-استاندارد میزها 68
4-2-2-6-نور پردازی 68
4-2-2-7-تناسبات بدن انسان 69
4-2-2-8- محیط و فضای داخلی کتابخانه 69
4-2-2-9-ارتفاع سقف کتابخانه 70
4-2-2-10-پوشش کف کتابخانه 70
4-2-2-11- پنجره ها 71
4-2-2-12-نور کتابخانه 71
4-2-2-13-رنگ کتابخانه 71
4-2-2-14-شبکه و تعداد ستون ها 71
4-2-2-13-فضای رفت و آمد 72
4-2-2-15- میز امانت 72
4-2-2-16- سالن مطالعه 72
4-2-3- آزمایشگاه     73
4-2-4- چایخانه و کافه تریا 73
4-2-5- بخش امور اداری 74
4-2-6- فضاهای آموزشی                                                                                                         74
4-2-6-1-کلاس های درس 74
4-2-6-2- تالارهای درس و سخنرانی 75
4-2-7- آمفی تئاتر 76
4-2-7-1- موقعیت مکانی 76
4-2-7-2-ورودی و خروجی سالن 76
4-2-7-3-مشخصات راهروها 76
4-2-7-4-شیب کف 77
4-2-7-5- صندلی ها ونحوه انتظام آنها                                                                                 77
4-2-7-6- صحنه ی نمایش یا سن                                                                                     77
4-2-7-7- اتاق اپراتور 78
4-2-7-8- سالن انتظار 78
4-2-7-9- آکوستیک در آمفی تئاتر 78
4-2-7-10- بالکن ها 78
4-2-8- سرویسهای بهداشتی 78
4-2-9- تجهیزات فنی و تاسیسات 79
4-2-10- پارکینگ 79
4-3- طراحی گلخانه و معیارهای مرتبط با آن 79
4-3- 1-حداقل های سطح و تولید برای احداث گلخانه 81
4-4- موارد فنی قبل از ساخت گلخانه 82
4-4-1-جهت باد غالب 82
4-4-2-موارد فنی در حین ساخت گلخانه 82
4-4-3-نور 83
4-4-4-دما 83
4-4-5-رطوبت 83
4-4-6-دی اکسید کربن 84
4-5- موارد فنی تجهیزات و تأسیسات 84
4-6- سیستم بهداشتی 87
4-7- سیستم های آبیاری 88
4-8- موارد فنی بستر کشت 89
منابع98
فصل پنجم : نمونه های موردی 99
5-1- نمایشگاه (بازار)های گل و گیاه 99
5-1-1-1-نمایشگاه گل تهران 99
5-1-2- یک گلخانه نمونه                                                                                               101
5-2- نمونه های خارجی                                                                                                 104
5-2-1- باغ بهشت بریتانیا 104
5-2-1-1-سایت 105
5-2-1-2-طراحی 106
5-2-1-3-بیوم ها 108
5-2-1-4-ساختمان 109
5-2-2- گلخانه بزرگ باغ ملی گیاه شناسی ولز 110
منابع 112
فصل ششم - بررسی سازه 113
6-1- سازه فلزی 113
6-1-1- پی سازی 113
6-1-2- اتصال ستون به صفحه ستون 114
6-1-3- ستون گذاری 115
6-1-4- باد بند 115
6-1-5- پوشش سقف ساختمان 115
6-1-6- سقف تیرچه بلوک 116
6-1-7- پل ها 116
6-1-8- تیغه بندی 117
6-1-9- پله ها 117
6-1-10- آسانسور                                                                                         118
6-2-نمونه ای از استانداردهای اصلی ساخت یک گلخانه 118
6-2-2-گلخانه ی سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی ( FAO )                                             120
منابع
121
فصل هفتم : کانسپت 122
مقدمه 122
7-1-کانسپت 122
7-2-معماری اسلیمی 122
ورود طراحی هندسی به هنر اسلیمی (اسلامی) 122
7-3-نمونه طرح های هندسی 125
7-4-روند طراحی سایت 126
7-6-روند طراحی حجم 127
7-7--نحوه پیشبرد طرح 128
منابع 128
-مقدمه
همانطور که در جای دیگری از مطالعات گفته شد، اهداف ناظر بر ایجاد و بهره برداری از نمایشگاه بنیان طراحی معماری آن را شکل می دهد و انطباق خلاقانه این دو با هم کارآمدی کالبد و عملکرد نمایشگاه را تقویت می کند. از سوی دیگر، این اهداف زاییده و معمول نیازهایی هستند که ایجاد نمایشگاه و بهره برداری از آن برای تامین آنها در نظر گرفته شده است. مهمترین هدفهای طراحی پروژه حاضر ( نمایشگاه دائمی گل و گیاه ) عبارتند از:
1. ایجاد یک فضای شهری پیشاهنگ مدرن و نمونه برای آشتی لطافت طبیعی و زیبایی گل و گیاه با زندگی زمخت و خشن شهری
2. ایجاد یک فضای شهری مناسب برای معرفی اصلی تولید گل و گیاه کشور و معرفی انواع گل و گیاه بومی آنها و گسترش ایرانگردی
3. ایجاد یک فضای همگانی شهری جذاب و خاطره انگیز برای گذراندن اوقات فراغت در پناه ترکیب مطلوب طبیعت و هنر معماری
4. ایجاد یک مرکز مدرن برای گسترش ارتباط شهروندان با طبیعت، بویژه با گل و گیاه
5. ایجاد یک مرکز مدرن برای اجرای فستیوالهای فصلی و سالانه گل و گیاه، برپایی جشن گل
میان انسان ها و گیاهان و ترویج فرهنگ احترام به گیاهان و هدف این پژوهش ایجاد محیطی برای برقراری ارتباطی صحیح آشنایی هر چه بیشتر مردم با فواید حضور در گیاهان در زندگی شهری و ... بوده است.
در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای ( اسنادی ) برای دستیابی به مفاهیم مورد نیاز و بررسی نمونه های خارجی و پیشینه ی تحقیق و از روش گردآوری های میدانی برای بررسی کارهای مشابه صورت گرفته در ایران استفاده شده است.
گیاهان مهمترین عامل حیات روی زمین بوده و حیات وابسته به آن ها می باشد. لذا پروژه ی پیشنهادی طراحی مرکزی بوده که با تلفیق فضاهای نمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، اداری، تفریحی و فرهنگی و با تکیه بر مباحث پایدار تلاشی در صدد رسیدن به نتایج زیر بوده است:
6. ایجاد محیطی برای آموزش غیر رسمی علوم گیاهی
7. تامین مرکزی برای آشنایی بیشتر افراد با گبهان و فواید آن ها و مکانی برای برقراری ارتباط با گیاهان
8. مرکزی برای استقرار آزمایشگاه ها و باغ های گیاه شناسی و پژوهش در زمینه گیاهان
9. فضاهای تفریحی، نمایشگاهی و تجاری مربوط به گل ها و گیاهان
10. فرهنگ سازی در زمینه ارتباط گل ها و گیاهان
و ... بوده است.
در این تحقیق از روش مطالعه کتابخانه ای ( اسنادی ) برای دستیابی به مفاهیم مورد نیاز و بررسی نمونه های خارجی و پیشینه ی تحقیق و از روش گردآوری های میدانی برای بررسی کارهای مشابه صورت گرفته در ایران استفاده شده است.
گیاهان مهمترین عامل حیات روی زمین بوده و حیات وابسته به آن ها می باشد. لذا پروژه ی پیشنهادی طراحی مرکزی بوده که با تلفیق فضاهای نمایشگاهی، آموزشی، تحقیقاتی، اداری، تفریحی و فرهنگی و با تکیه بر مباحث پایدار تلاشی در صدد رسیدن به نتایج زیر بوده است:
1. ایجاد محیطی برای آموزش غیر رسمی علوم گیاهی
2. تامین مرکزی برای آشنایی بیشتر افراد با گبهان و فواید آن ها و مکانی برای برقراری ارتباط با گیاهان
3. مرکزی برای استقرار آزمایشگاه ها و باغ های گیاه شناسی و پژوهش در زمینه گیاهان
4. فضاهای تفریحی، نمایشگاهی و تجاری مربوط به گل ها و گیاهان
5. فرهنگ سازی در زمینه ارتباط گل ها و گیاهان
و ...
ایجاد یک مرکز دائمی برای گسترش تجارت داخلی و بین المللی و گیاه، اجرای محوطه آراییهای طبیعی با گل و گیاه و. ..می باشد. این پایان نامه شامل چهار فصل میباشد. درفصل اول به معرفی پروژه پرداخته خواهد شدکه شامل توضیحاتی منوط بردلایل انتخاب موضوع،اهمیت وضرورت موضوع،تعریف طرح و...میباشد. تعریف پروژه حاضر ایجاد یک مرکز تحقیقاتی- ترویجی و نمایشگاهی می باشد تا با تربیت متخصصان و آگاهی دادن به افراد در سطوح مختلف بتواند اهداف دراز مدت توسعه پایدار در زمینه های مختلف مورد بحث را برآورده سازد.

فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
کشور ایران از نظر داشتن انواع گیاهان بومی غنی می باشد و دارای تنوع آب و هوایی است و یکی از پنج کشور جهان می باشد که می توان چهار فصل را در یک زمان مشاهده نمود این در حالی است که به علت ابتدائی بودن روشهای کشاورزی کمبود متخصصان این رشته و دور بودن مراکز کشاورزی از مناطق زیر کشت سالانه هزار هکتار زمین مرغوب و مراتع مختلف از بین رفته و گستره بیابانها دور نمای نومید کننده ای را تصویر می کند. در حالیکه با انجام مطالعات و آشنایی بیشتر با انواع گیاهان بومی کشور می توان بهره برداری هر چه بیشتری از زمین، این موهبت الهی داشت.
1-2- دلایل انتخاب موضوع
بشر را با محیط زیست پیوندی ضروری و ناگسستنی است. برای درک ماهیت و گسترش این پیوند و دریافت تاثیر هر یک از این دو بر یکدیگر بایستی بشر و محیط زیست را شناخت.2
با توجه به آلودگی های زیست محیطی و تهویه سلامت افراد جامعه و تخریب محیط های شهری بزرگ از جمله تهران و با هدف ایجاد " توسعه پایدار " برای نسل های آینده، نمایشگاه گل و گیاه، با دارا بودن فضاهای گیاهی و باغ ها، امنیت و آسایش را برای شهروندان به ارمغان می آورد. استراحت و آرامش در کنار طبیعت گیاهی، باغها و گل خانه ها علاوه بر اینکه نیاز روحی انسان امروز است، فرصتی برای آشنایی مردم با پرورش گل و گیاه و فواید گیاه در زندگی شهری می باشد.3
از این رو و با توجه به عدم وجود چنین محیطی در تهران، بر آن شدم تا یک نمایشگاه گل طراحی کنم، مکانی که از یک سو به طبیعت، حیات گیاهی و دگرگونی های فیزیکی و از سوی دیگر به موقعیت و نقش انسان در محیط پیرامون و کنش های متقابل میان او و طبیعت، فعالیت های حفاظتی مربوط به محیط زیست گیاهان، پژوهش، تعالی فکری و اخلاقی و تفریح و تفرج نظر دارد.2
تدریس علوم گیاهی در سطوح مختلف تحصیلی و در مقاطع مقدماتی و متوسطه تا سطوح تخصصی و دانشگاهی حجم قابل توجهی از مطالب دروس زیست شناسی، گیاه شناسی، کشاورزی، باغبانی، منبع طبیعی، اکولوژی و ژنتیک و محیط زیست را به خود اختصاص می دهد. نتایج ملموس این آموزش ها هنگامی حاصل می گردد که با بازدید از مجموعه های زنده گیاهی همراه باشد و دانش آموز و دانشجو فرصت دیدار مستقیم و لمس گیاه را به دست آورد.3
رابطه بین گیاه و انسان هدف اصلی طرح نمایشگاه گل می باشد. در این پروژه در قسمت میانی، هدف شناخت اصول زیست محیطی و طبیعت گرایی ناشی از تحولات حادث در ربع آخر قرن بیستم است. مبحث اصلی این پروژه، مرکز شناسایی گلها و به نمایش گذاردن آنها برای عموم، با استفاده از امکانات مدرن بشر در زمینه طراحی معماری و شرایط بهینه زیست محیطی و تنظیم شرایط محیطی می باشد.2
بنابراین ویژگی های این پروژه به قرار زیر است:
1- در پیکره یک نهاد چند کاره ( تفریحی، آموزشی، پژوهشی، نمایشگاهی و تجاری ) عمل می کند.
2- مرکز پژوهشی در زمینه های مربوط به گیاهان است.
3- پژوهش و نگهداری گیاهان در گلخانه های دائمی آن انجام می شود.
4- مرکز استقرار آزمایشگاه های گیاه شناسی می باشد.
سایت مورد نظر برای طراحی در جنوب شرق تهران در شهر پاکدشت با پتانسیل های طبیعی، ارتباط مناسب شهری در نظر گرفته شده است.1
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع
در سالهای اخیر طرز زندگی و نوع تفریحات و نیازهای اجتماعی مردم تغییر فراوان کرده و توسعه سریع شهرها در محیط زیست دگرگونی ایجاد نموده است که به نوبه خود باعث تغییر شکل یافتن تفریحات مردم گشته اشت. احتیاجات اجتماعی نیز تحت تاثیر سیستم اقتصادی و صنعتی قرار گرفته و فرم تازه ای 
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 25.4 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات نمایشگاه گل و گیاه,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه