جستجو در سایت

مطالعات هنرستان دخترانه

1546 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات هنرستان دخترانه

178 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات هنرستان دخترانه
فهرست مطالب:
پیش گفتار :                               13
فصل اول : مفاهیم بنیاد ی در تعریف مسئله:           
 1-1-  تعریف آموزش و پرورش     16   
1-1-1- بررسی نظام آموزش و پرورش در ایران                       16                    
1-1-2- دیدگاههای نظام تحصیلی      17          
1-1-2-1- آموزش و پرورش پیش از دبستان      17          
1-1-2-2- دوره ابتدائی                          18
1-1-2-3- دوره راهنمائی   19   
1-1-2-4- نظام آموزش دوره متوسطه     20
1-2- تعریف مدرسه:                                                                   
1-2-1- وجوه تکامل جسمی نوجوان                         21                               
1-2-2- تفاوت های دختر و پسر             22
فصل دوم : مکان یابی کالبدی فضا های آموزشی 24
2-1-سازگاری                25
2-2- آلودگی های محیطی 25
2-2-1-آلودگی صوتی 25
2-2-2-آلودگی هوا 26
2-2-3-آلودگی محیط 26
2-2-4-آلودگی بصری 26
2-3- ارتباط با کاربری های مختلف 27
2-3-1- کاربری آموزشی و کاربری مسکونی 27
2-3-2- کاربری آموزشی و کاربری فرهنگی 27
2-3-3- کاربری آموزشی و کاربری بهداشتی 28
2-3-4- کاربری آموزشی و کاربری تجاری           28
2-3-5- کاربری آموزشی و فضاهای سبز شهری          28
2-3-6- کاربری آموزشی و شبکه ارتباط و حمل و نقل شهری 28
2-3-7-  کاربری آموزشی و دیگر تاسیسات شهری 29
2-4- ویژگی های فرم وحجم کالبدی مدارس: 
2-4-1-سیمای شهری مدارس                     30
2-4-1-1-مدرسه و گره شهری     30
2-4-1-2- خط آسمان فضاهای آموزشی                   30
2-4-1-3- ساماندهی فضائی در فضاهای آموزشی                     30
2-4-2- کالبد و عوامل فیزیکی موثر بر فضای آموزشی          31
2-4-2-1- مبلمان آموزشی در کلاس درس            35
فصل سوم: مطالعات موردی در معماری مدارس ایران 
3-1- مدارس قدیم 37
مدارس و مراکز علمی بزرگ 37
ویژگی های معماری مراکز آموزشی ایران باستان          38
3-2- مدارس سنتی 42 
مدارس صفوی"الگوی کلاسیک مدارس سنتی ایران"              43
- مدرسه خان شیراز           43
- مدرسه چهارباغ اصفهان           44
3-3- مدارس کنونی :          45
3-3-1 - پیدایش مدارس جدید           45
3-3-2- مدارس خارجیان 49
3-3-3- گسترش مدارس مدرن           52
3-4- مدارس فردا 54
فصل چهارم: سازماندهی فضائی در فضاهای آموزشی 
4-1- سازماندهی مرکزی 56
4-2- سازماندهی خطی 72
4-3- سازماندهی شعاعی 85
4-4- سازماندهی مجموعه ای یا گروهی 90
فصل پنجم : کالبد فیزیکی فضاهای آموزشی :                                       
تراکم جمعیت کلاس درس                     96
خصوصیات فیزیکی کلاس درس:             97
- نور در کلاس درس:                        98             
- صوت در کلاس درس:             99             
- شرایط حرارتی کلاس درس:                                100
- تهویه کلاس درس:                 101
- الگوی چیدمان کلاس درس:                103
- رنگ کلاس درس:                 104
- فرم کلاس درس:                   107
بررسی ابعاد و اندازه مبلمان آموزشی در کلاس:                       109
تقسیم بندی فضاها ی آموزشی 113          
فصل ششم : مطالعات کالبدی بستر طرح (تهران-پاکدشت)             118
فصل هفتم: بررسی و تحلیل نمونه موردی  مدرسه البرز:                                           151
172:                                                                     Reim نمونه موردی مدرسه
فصل هفتم: ارائه طرح:


فصل اول : مفاهیم بنیادی در تعریف مسئله 
1-1- تعریفی بر آموزش و پرورش: 
با توجه به تعاریف و تعاریف مختلفی که از آموزش و پرورش در کشورهای مختلف دنیا میشود  می توان تعاریف کاربردی – رواشناختی زیر را بیان نمود :
آموزش:
در نظام تربیتی به بخشی اطلاق می شود ،که سعی بر شکل گیری و تعالی هویت داشته ،به شکلی که بهره وران بتوانند نسبت به زمینه های مختلف علمی و ادراکی به میزانی از شناخت دست یابند که توانایی تشخیص و انتخاب آنها را داشته باشند .
پرورش: 
در نظام تربیتی به بخشی اطلاق  می گردد، که سعی داشته تا بهره وران بتوانند با استفاده از دانسته های خود در بعد هویت به ایجاد ساخت های الگویی و استنتاجی پرداخته و خود به توانایی شکل گیری و تعالی شخصیت مناسب خویش دست یابند .

1-1-1- بررسی نظام آموزش و پرورش در کشور ایران 
نظام آموزشی یک مجموعه پیچیده است که در آن اجزا متشکله و زیر نظامها به گونه ای سازمان یافته است تا در اثر تعامل مداوم ،هدفهای از پیش تعیین شده را تحقق بخشد.
نظام آموزش نظامی است پویا و پیوسته در حال تحول ،در این نظام ،اولأ انسان نه تنها ماده اولیه محسوب می شود بلکه استفاده کننده از محصول این نظام و مجری فعالیتهای آن نیز می باشد.بنابراین نظام آموزش با پویایی خود می تواند در آرمانهای افراد، انتظارات گروهها و نهادهای اجتماعی نیز تحول ایجاد نماید.ثانیأ ،و بالاتر از همه ،یک نظام آموزشی از جنبه های کمی و کیفی در حال رشد است . 
نظام آموزش در ایران در طول تاریخ ،با تغییر حکومتها و سر کار آمدن  سلسله ای جدید دگر گون شده و تغییر یافته است .
قبل از انقلاب اسلامی 1357 ، سازمانهای آموزشی و فرهنگی تحت عناوینی چون ، وزارت آموزش و پروش ، وزارت علوم  و آموزش عالی – که به تازگی به وزارت علوم تحقیقات و فن آوری تغییر نام یافته است –به انجام و ظیفه مشغولند .
در نظام آموزشی ایران ، تعلیمات پیش از دانشگاهی در ایران به چهار دوره تعلیمات آمادگی ، ابتدائی،راهنمایی و متوسطه تقسیم می شود . 

1-1-2- دیدگاههای نظام تحصیلی : 
هدف از نظام تحصیلی کمک به افراد برای داشتن هدف و جهت در زندگی ماهیت و هدایتش به سوی سعادت ، ایجاد اخلاق نیک و صفات پسندیده برای داشتن یک زندگی سالم با دیگران است . آموزش از نظر لغوی یعنی انتقال علوم و فنون بر فراگیرنده و از نظر اصطلاحی یعنی تلقین مهارتها ، عادتها ، نگرشها و عقاید به فرد . پرورش از نظر لغوی یعنی  رشد و نمو دادن و از نظر اصطلاحی به معنای شناخت فرد ، مراقبت و هدایت تدریجی و مستمر او در جهت ازرشهای مطلوب .
مفهوم کلی آموزش و پرورش ،فراهم آوردن زمینه ها و عوامل مناسب و مساعد برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن همه استعدادهای  بالقوه انسان و حرکت تکاملی او به سوی هدف مطلوب  به وسیله برنامه سنجیده و حساب شده است .1
هدف از آموزش و پرورش ایجاد کلیه امکاناتی است که فرد بتواند در ضمن آن استعدادها و توانائیهای خود را نشو و نما دهد و برای شغلی که بیش از مشاغل دیگر با علائق و توانائیهایش سازگار است و می تواند از آن طریق به جامعه خدمت بیشتری کند ، آماده شود و موجب بالا رفتن سطح معرفت و شعور اجتماعی خود گردد.

1-1-2-1- آموزش و پرورش پیش از دبستان :
آموزش پیش از دبستان به کودک کمک می کند تا به تجارب ادراکی و ذهنی جدیدی که احتمالأ در محیط خانواده برای وی فراهم نیست دست یابد . کودکان در چنین محیط هایی با انواع اسباب بازیها، کتابها  و سایر محرکهای محیطی و فرهنگی آشنا شده ، امکان انجام بسیاری از فعالیتهای لازم برای رشد روانی را بدست می آورند .در هر محیط نشو و نمای کودک مناسب تر و آگاهانه تر باشد شکوفایی استعدادها کاملتر و خلق و خوی کوک متعادلتر می گردد. کوکستان یکی از دوره های مهم نظام آموزش و پرورش است که به تناسب موقعیت و امکانات هر کشور کودکان 3 تا 6 ساله در آن پرورش می یابند  . برنامه کوکستان عبارتند از روزی 3 تا 5 ساعت بازی و حرکات موزون ورزش با موزیک ،نقل گفتن ،به یاد سپردن اشعار آسان ،نقاشی و خواندن سرود و ... .
این دوره جدا شدن تدریجی کودک از محیط خانه و آماده شدن او برای رفتن به مدرسه است که در طی آن با محیط تحصیلی و انضباط حاکم بر آن آشنا می شود و جنبه های مختلف رشدی (عقلی ، عاطفی ،ذهنی ،شخصیتی،اخلاقی) او پرورش یافته  و زمینه های لغت آموزی و حس تعاون و همکاری را گسترش می دهد.

1-1-2-2- دوره ابتدائی
دوره ابتدائی ، پنج سال آموزش عمومی ، اجباری و رایگان است که از حداقل 6 سال سن شروع و تا حداکثر 15 سال در مدارس شهری و 17 سل در مدارس روستایی ادامه می یابد. 
کودک در این دوره با زندگی جمعی خارج از خانواده آشنا شده و به تدریج به آن عادت می کند و طبق اصول صحیح به رشد فردی برای زندگی اجتماعی می رسد و ضمن تطبیق خود با محیط ، تواناییهای ساده او از قبیل استعداد گوش کردن ، سخن گفتن ،فهمیدن مطالب دیگران ،فهماندن نظر خود به دیگران ، فکر کردن ، استدلال کردن و استنتاج نتیجه های ساده ، آمادگی برای درک ارزشها ،شمردن و حساب کردن و اندازه گرفتن ، شناخت وقت ،دوختن ، ساختن ، ایجاد کردن در سطح ابتدائی و متناسب با شرایط رشدی ، پرورش می یابد.

کودکان در مدرسه یاد می گیرند که چگونه از دست و مغز و نیروهای بدنی و فکری به صورت توﺃم و هماهنگ استفاده کنند و با کسب توانائیها  و مهارتها برای مقابله با زندگی آماده شوند . در دوره ابتدائی خواندن ، نوشتن و حساب کردن ،معلومات و اطلاعاتی در زمینه های دینی ، معنوی ، اجتماعی و اقتصاد متناسب با سنین کودکی آموزش داده می شود سال تحصیلی در این دوره از هفته آخر شهریور ماه آغاز می شود و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد . مدارس در هر سال تحصیلی حداقل باید 200 روز دایر باشد و ارتقاء از کلاسی به کلاس بالاتر موکول به نتیجه امتحاناتی است که هر سه ماه یک مرتبه ظرف یک سال تحصیلی از شاگرد گرفته می شود که شرایط و ترتیبات آن توسط آئین نامه امتحانات ابلاغ می گردد. از دانش آموزان کلاس 5 امتحان نهائی بعمل می آید . این امتحانات به صورت هماهنگ و یکنواخت برگزار شده و به فارغ التحصیلان گواهی پایان دوره اعطا می شود . اگر دانش آموزی دو سال متوالی در یک سال تحصیلی مردود شود . با رعایت شرایط سنی و مقررات دیگر می تواند برای بار سوم در همان پایه تحصیلی ثبت نام کند . 

1. جزوه شماره 1 دفتر همکاری حوزه و دانشگاه گروه علوم تربیتی
مدارس ابتدائی در ایران شامل مدارس دولت ،غیر انتفاعی،
استثنائی ، خارجی ، تطبیقی ، شاهد ،نمونه ، شبانه , عمومی و تکمیلی بزرگسالان ، اقلیتهای مذهبی ، عشایری مدارس ضمیمه و دانشکده های علوم تربیتی و مراکز تربیت معلم است .

1-1-2-3- دوره راهنمایی: 
یکی از دوره های تحصیلی در آموزش عمومی ایران دوره راهنمایی تحصیلی است .گروه سنی مشغول به تحصیل در این دوره ،نوجوانان 11 تا 13 ساله اند . در ساختار آموزش و پرورش مصوب سال 1344، دوره ابتدایی به مدت 5 سال به عنوان دوره اول تعلیمات عمومی ، دوره راهنمایی تحصیلی به مدت سه سال به عنوان دوره دوم تعلیمات عمومی ، و دوره متوسطه به مدت 4 سال پیش بینی شده بود.

در مورد علت نام گذاری این دوره به راهنمای تحصیلی گفته اند : 
« راهنمایی از نظر تربیتی ، خاص یک دوره تحصیلی معین نیست و در نظام آموزش و پرورش نیز براین اصول کلی توجه شده است و آن چه مورد نظر بوده است . وارد شدن مفهوم راهنمایی در آموزش و پرورش و لزوم توجه به تفاوت های  فردی و فراهم ساختن شرایط بهره برداری صحیح از استعدادهاست که در همه سطوح تعلیمات رسمی باید مورد توجه قرار گیرد ».
به همین دلیل و به علت تاکید بر شناخت استعدادها و لزوم راهنمایی نوجوانان ،مرحله دوم تعلیمات عمومی را از نظر شرایط رشد و ظهور استعدادهای فردی،برای مطالعات علمی و تربیتی و هدایت نوجوانان مناسب دانسته اند و آنرادوره راهنمایی تحصیلی نامیده اند .
1. اصول و فنون مشاوره و راهنمایی/ احمد صاف                       
1-1-2-4- نظام آموزش دوره متوسطه :
و ...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 21.6 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات هنرستان دخترانه,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه