جستجو در سایت

مطالعات پردیس سوارکاری

1729 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات پردیس سوارکاری

148 صفحه فایل Word به همراه شکل

مطالعات پردیس سوارکاری
فهرست مطالب                                                                                                         صفحه
چکیده ۱
فصل اول : موقعیت قرارگیری طرح ۲    
۱-۱)مقدمه   ۳
۲-۱)تعریف فراغت ۳
   ۱-۲-۱) رابطه فراغت بانظام اجتماعی ۳ 
   ۲-۲-۱) فراغت درزمان گذشته ۳
   ۳-۲-۱) فراغت دردوران معاصر ۴ 
۳-۱) موقعیت قرارگیری طرح ۴
   ۱-۳-۱) موقعیت استان تهران   ۴
   ۲-۳-۱) آب وهوای استان تهران ۵
   ۳-۳-۱) ناهمواری های استان تهران   ۶
   ۴-۳-۱) شناخت کالبدی   ۶ 
      ۱-۴-۳-۱) دما   ۶
      ۲-۴-۳-۱) رطوبت   ۷
      ۳-۴-۳-۱) بارش   ۸
      ۴-۴-۳-۱) آلودگی   ۸
      ۵-۴-۳-۱) زلزله   ۹
      ۶-۴-۳-۱) گسل ها   ۱۰
      ۷-۴-۳-۱) سیل خیزی وآب گرفتگی معابرتهران   ۱۱
      ۸-۴-۳-۱) پوشش گیاهی استان تهران   ۱۲
      ۹-۴-۳-۱) مراتع   ۱۲
      ۱۰-۴-۳-۱) زمین شناسی   ۱۲
      ۱۱-۴-۳-۱) شیب زمین   ۱۲
   ۵-۳-۱) عوامل زیادبودن جمعیت دراستان تهران   ۱۳
       ۱-۵-۳-۱) عوامل طبیعی ۱۳
      ۲-۵-۳-۱) عوامل انسانی   ۱۳
   ۶-۳-۱) گردشگری در استان تهران   ۱۵
      ۱-۶-۳-۱) جاذبه های طبیعی   ۱۵
      ۲-۶-۳-۱) بناهای تاریخی   ۱۵
      ۳-۶-۳-۱) موزه ها   ۱۶
      ۴-۶-۳-۱) اماکن زیارتی ومذهبی   ۱۶
   ۷-۳-۱) بنای شهرتهران   ۱۷
   ۸-۳-۱) مشخصات جغرافیایی منطقه ۱ شهرداری تهران   ۱۷
      ۱-۸-۳-۱) مختصات جغرافیایی   ۱۷
      ۲-۸-۳-۱) بافت منطقه   ۱۷
      ۳-۸-۳-۱) مکان های مهم   ۱۷
۴-۱) تحلیل سایت   ۱۸
   ۱-۴-۱) موقعیت سایت درشهر   ۱۸
   ۲-۴-۱) محورها و نقاط عطف   ۱۹
      ۱-۲-۴-۱) اتوبان ها   ۱۹
      ۲-۲-۴-۱) موقعیت ایستگاه مترو   ۱۹
      ۳-۲-۴-۱) معابرموجود   ۲۰
      ۴-۲-۴-۱) دسترسی ها   ۲۰
      ۵-۲-۴-۱) امکان ورودی به سایت   ۲۱
   ۳-۴-۱) کاربری های همجوار سایت   ۲۲
   ۴-۴-۱) مساحت سایت   ۲۳
   ۵-۴-۱) فضای سبز اطراف سایت   ۲۴
   ۶-۴-۱) چشم انداز سایت   ۲۴
   ۷-۴-۱) جهت تابش نور خورشید   ۲۵
   ۸-۴-۱) دیدداخل سایت   ۲۶
   ۹-۴-۱) دید شمال سایت   ۲۷
   ۱۰-۴-۱) دید غرب سایت   ۲۹
   ۱۱-۴-۱) دید شمال غربی سایت   ۳۱
   ۱۲-۴-۱) دید شرق سایت   ۳۲
   ۱۳-۴-۱) دید جنوب غربی سایت   ۳۳
   ۱۴-۴-۱) دیدجنوب شرقی سایت   ۳۴
۵-۱) نتیجه گیری   ۳۵
فصل دوم : شناخت نظری(بین مفاهیم و کلیات) ۳۶
۱-۲) مقدمه   ۳۷
۲-۲) اسب درفرهنگ ایرانی ۳۷
   ۱-۲-۲) ریشه واژه اسب   ۳۷
   ۲-۲-۲) اهلی کردن اسب   ۳۷
   ٣ـ ۲ ـ ۲ ) اسب درایران باستان   ۳۸
ا۳ـ ۲ ) نواع نژاداسب دردنیا   ۴۲
  ۱ ـ۳ـ ۲ ) نژاد پونی   ۴۲
      ۱ ـ ۱ ـ۳ـ ۲ ) نژاداسب بسیارکوچک   ۴۳
      ۲ـ ۱ ـ۳ـ ۲ ) انواع نژادپونی   ۴۳
   ۲ ـ۳ـ ۲ ) نژاد اسب های ایران   ۴۵
      ۱ـ ۲ ـ۳ـ ۲ ) اسب اصیل یا اسب عرب   ۴۵
      ۲ـ ۲ ـ۳ـ ۲ ) اسب ترکمن   ۴۷
         ۱ـ ۲ـ ۲ ـ۳ـ ۲ ) تیره های اسب ترکمن   ۴۸
      ۳ـ ۲ ـ۳ـ ۲ ) اسب کرد   ۵۲
         ۱ـ ۳ـ ۲ ـ۳ـ ۲ ) تیره های اسب کرد   ۵۳
      ۴ـ ۲ ـ۳ـ ۲ ) اسبچه خزر( کاسپین خزر)   ۵۴
      ٥ـ ۲ ـ۳ـ ۲ ) اسب های فلات ایران   ۵۵
         ۱ـ ٥ ـ ۲ ـ۳ـ ۲ ) تیره های اسب های فلات ایران   ۵۵
   ۳ ـ۳ـ ۲ ) نژاداسب های خارجی   ۵۷
      ۱ـ۳ ـ۳ـ ۲ ) نژادهای اسب آمریکایی   ۵۸
      ۲ـ۳ ـ۳ـ ۲ ) نژاد های اسب  شوروی سابق   ۶۰
      ۳ـ۳ ـ۳ـ ۲ ) نژادهای اسب انگلیسی   ۶۳
      ۴ـ۳ ـ۳ـ ۲ ) نژاد های اسب فرانسوی   ۶۵
      ٥ـ۳ ـ۳ـ ۲ ) نژاد های اسب آلمانی وهلندی   ۶۸
      ۶-۳-۳-۲) نژاد های اسب ایتالیایی،دانمارکی ومجارستانی   ۷۲
      ۷ـ۳ ـ۳ـ ۲ ) نژادهای دیگراسب   ۷۶
۴ـ ۲ ) آناتومی اندام حرکتی اسب   ۷۷
٥ ـ ۲ ) رفتارشناسی اسب   ۷۸
۶ ـ ۲ ) روش طبیعی زندگی اسب   ۷۸
۷ ـ ۲ ) زیست اسب ۸۲
   ۱ـ۷ ـ ۲ ) طول عمر و مرحله‌های زندگی   ۸۲
   ۲ـ۷ ـ ۲ ) اندام   ۸۲
   ۳ـ۷ ـ ۲ ) رنگ ۸۲
   ۴ـ۷ ـ ۲ ) تولید مثل   ۸۳
۸ـ۲ ) تغذیه اسب   ۸۳
   ۱ـ ۸ ـ ۲ ) اسب و آب   ۸۳
   ۲ـ ۸ ـ ۲ ) اسب و نمک   ۸۴
   ۳ـ ۸ ـ ۲ ) خوراک   ۸۴
      ۱ـ۳ـ ۸ ـ ۲ ) منابع خوراک   ۸۵
   ۴ـ ۸ ـ ۲ ) اصول تغذیه اسب   ۸۵
   ٥ـ ۸ ـ ۲ ) قانون طلایی در تغزیه ی اسب   ۸۶   
   ۶ ـ ۸ ـ ۲ ) ابزار تغذیه اسب   ۸۶   
۹ـ ۲ )بهداشت وسلامت اسب   ۸۶   
   ۱ـ ۹ـ ۲ ) شست و شو و پوشاندن بدن اسب   ۸۶   
   ۲ ـ ۹ـ ۲ ) جلوگیری از نیش حشرات در اسب   ۸۷
   ۳ ـ ۹ـ ۲ ) نعلبندی طبی اسب   ۸۸
   ۴ـ ۹ـ ۲ ) لوازم تیماراسب   ۸۹
۱۰ـ ۲ ) استانداردمحل نگهداری اسب   ۸۹
   ۱ـ۱۰ـ ۲ ) طراحی انواع ساختمان و جایگاه پرورش اسب ۹۰
   ۲ـ۱۰ـ ۲ ) بخش های مختلف جایگاه پرورش اسب ۹۱
      ۱ـ۲ـ۱۰ـ ۲ ) اصطبل ۹۱
      ۲ـ۲ـ۱۰ـ ۲ ) مانژ ۹۳
      ۳ـ۲ـ۱۰ـ ۲ ) رختکن و سرویس های بهداشتی   ۹۴
      ۴ـ۲ـ۱۰ـ ۲ ) زین خانه ۹۴
      ٥ـ۲ـ۱۰ـ ۲ ) اتاق شست و شو   ۹۴
      ۶ـ۲ـ۱۰ـ ۲ ) اتاق نعلبندی ۹۴
      ۷ـ۲ـ۱۰ـ ۲ ) انبار علوفه   ۹۴
      ۸ـ۲ـ۱۰ـ ۲ ) مزرعه ، پادوک یا مرتع ۹۴
         ۱ـ ۸ـ۲ـ۱۰ـ ۲ ) حصاراسب   ۹۵
۱۱ـ ۲ ) اصول کلی رفتار با اسب   ۹۶
   ۱ـ۱۱ـ۲) ارتباط ۹۶
    ۲ـ۱۱ـ۲) انضباط و تشویق ۹۷
۱۲ـ ۲ ) اسب درمانی ۹۷
۱۳ـ ۲ ) چوگان ۹۷
   ۱ـ ۱۳ ـ۲ ) مدت زمان مسابقه ۹۸ 
   ۲ـ ۱۳ ـ۲ ) اسب‌های چوگان   ۹۸
   ۳ـ ۱۳ ـ۲ ) وسائل ضروری اسب در حین مسابقه چوگان ۹۸
   ۴ـ ۱۳ ـ۲ ) وسائل ضروری سوارکار ۹۸
   ٥ ـ ۱۳ ـ۲ ) اندازه چوب چوگان و توپ ۹۹
۱۴ ـ۲ ) سبک های سوارکاری   ۹۹
   ۱ـ ۱۴ ـ۲ ) سبک انگلیسی ۹۹
    ۲ ـ ۱۴ ـ۲ ) سبک غربی   ۹۹
۱٥ ـ۲ ) شاخه‌های مختلف سوارکاری ۹۹
   ۱ـ ۱٥ ـ۲ ) مسابقات اسب‌دوانی   ۹۹
   ۲ـ ۱٥ ـ۲ ) سایر مسابقات سوارکاری   ۱۰۰
۱۶ ـ۲ ) تجهیزات سوارکار ۱۰۰
۱۷ ـ۲ ) تعریف و تاریخچه پیدایش موزه ۱۰۰
   ۱ـ ۱۷ ـ۲ ) ریشه واژه موزه ۱۰۰
   ۲ـ ۱۷ ـ۲ ) تعریف موزه ۱۰۰
   ۳ـ ۱۷ ـ۲ ) تاریخچه موزه در جهان   ۱۰۱
   ۴ـ ۱۷ ـ۲ ) تاریخچه موزه در ایران ۱۰۱
   ٥ ـ ۱۷ ـ۲ ) ایکوم   ۱۰۲
   ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) طبقه بندی موزه ها ۱۰۲
      ۱ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) طبقه بندی هویتی موزه ها ۱۰۲
      ۲ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) طبقه بندی عملکردی موزه ها (کاربرد) ۱۰۳
         ۱ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) موزه تاریخی و باستان شناسی ۱۰۳
         ۲ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) موزه های اندیشمندان ( خانه هنرمندان )، مفاخر ۱۰۳
          ۳ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) موزه های مردم شناسی ۱۰۴
         ۴ ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) موزه های محلی یا منطقه ای ۱۰۴
         ٥ ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) موزه  ملی ۱۰۴
         ٦ ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) اکوموزه ها   ۱۰۴
         ۷ ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) موزه های هنری ۱۰۴
         ۸ ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) موزه علوم و تارخ طبیعی   ۱۰۴
         ۹ ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) موزه های تخصصی   ۱۰۴
         ۱۰ ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) پارک موزه ها   ۱۰۵
         ۱۱ ـ۲ ـ٦ ـ ۱۷ ـ۲ ) موزه های نظامی ۱۰۵
۱۸ـ ۲ ) نتیجه گیری ۱۰۵
فصل سوم : ضوابط و استانداردها ۱۰۶
۱ ـ ۳ ) مقدمه   ۱۰۷
۲ ـ ۳ ) بخش های مختلف جایگاه پرورش اسب ۱۰۷
   ۱ ـ۲ ـ ۳ ) مساحت لازم برای ساخت اصطبل اسب ۱۰۷
   ۲ ـ۲ ـ ۳ ) جایگاه انفرادی اسب ها و مساحت آن   ۱۰۷
      ۱ـ۲ ـ۲ ـ ۳ ) نوع متریال اجزای جایگاه انفرادی اسب ها   ۱۰۹
       ۲ـ۲ ـ۲ ـ ۳ ) ابعاد ومتریال آخور ۱۰۹
      ۳ـ۲ ـ۲ ـ ۳ ) ابعاد وانواع آبشخور ۱۱۰
   ۳ ـ۲ ـ ۳ ) سیستم تهویه درپرورش اسب ۱۱۰
   ۴ ـ۲ ـ ۳ ) نورموردنیاز درپرورش اسب ۱۱۱
   ٥ ـ۲ ـ ۳ ) ابعاد زین خانه   ۱۱۲  
   ۶ ـ۲ ـ ۳ ) ابعاد اتاق آهنگری ۱۱۲       
    ۷ ـ۲ ـ ۳ ) مساحت درمانگاه وقرنطینه ۱۱۳
   ۸ ـ۲ ـ ۳ ) محاسبه انبارکوددرمحیط پرورش اسب ۱۱۳
   ۹ ـ۲ ـ ۳ ) محاسبه انبارعلوفه درمحیط پرورش اسب ۱۱۴
   ۱۰ـ۲ ـ ۳ ) محوطه گردش ومانژ ۱۱۴
   ۱۱ـ۲ ـ ۳ ) حصاربندی جایگاه پرورش اسب   ۱۱۵
   ۱۲ـ۲ ـ ۳ ) جابجایی اسب ها ۱۱۵
   ۱۳ـ۲ ـ ۳ ) ابعادسکوی تماشاگران ۱۱۷
۳ ـ ۳ ) نتیجه گیری ۱۱۷
فصل چهارم : برنامه فیزیکی ۱۱۸
۱-۴ ) مقدمه   ۱۱۹
۲-۴ ) نتیجه گیری ۱۲۲
فصل پنجم : نمونه موردی ۱۲۳
۱-۵ ) مقدمه ۱۲۴
۲-۵ ) نمونه های داخلی ۱۲۴
   ۱-۲-۵ ) سوارکاری آریاسب   ۱۲۴
      ۱-۱-۲-۵ )  ورودی مجموعه   ۱۲۴
      ۲-۱-۲-۵ ) ورودی مدیریت ۱۲۴
      ۳-۱-۲-۵ ) اصطبل شماره ۱ ۱۲۵
      ۴-۱-۲-۵ ) اصطبل شماره ۲ ۱۲۶
      ۵-۱-۲-۵ ) محل شست وشوی اسب ۱۲۷
      ۶-۱-۲-۵ ) مانژ اصلی   ۱۲۷
      ۷-۱-۲-۵ )  مانژ فرعی   ۱۲۸
      ۸-۱-۲-۵ ) اتاق زین   ۱۲۸
      ۹-۱-۲-۵ ) انبارعلوفه   ۱۲۹
      ۱۰-۱-۲-۵ ) پادوک ۱۲۹
   ۲-۲-۵ ) سوارکاری تلو ۱۳۰
      ۱-۲-۲-۵ ) اصطبل شماره ۱ ۱۳۰
      ۲-۲-۲-۵ )  اصطبل شماره ۲ ۱۳۱
      ۳-۲-۲-۵ )  اصطبل شماره ۳   ۱۳۱
      ۴-۲-۲-۵ ) مانژ اصلی   ۱۳۲
      ۵-۲-۲-۵ ) اتاق زین   ۱۳۲
      ۶-۲-۲-۵ ) محل شست وشوی اسب   ۱۳۲
      ۷-۲-۲-۵ )  انبار علوفه   ۱۳۳
      ۸-۲-۲-۵ ) انبارکود   ۱۳۳
      ۹-۲-۲-۵ ) رختکن سوارکاران   ۱۳۳
۳-۵ ) نتیجه گیری   ۱۳۴
فصل ششم : طراحی   ۱۳۵
۱-۶ )  مقدمه   ۱۳۶
۲-۶ ) روندطراحی   ۱۳۶
۳-۶ ) نقشه ها   ۱۳۷
۴-۶ ) تصاویری از مجموعه سوارکاری   ۱۴۴
   ۱-۴-۶ )  رندرهای داخلی ۱۴۴
   ۲-۴-۶ )  رندرهای خارجی ۱۴۶
۵-۶ )  سازه ها ی پیشنهادی ۱۴۹
   ۱-۵-۶ ) سازه اسکلت فلزی ۱۴۹
   ۲-۵-۶ ) دتایل سازه چادری ۱۴۹
   ۳-۵-۶ ) دتایل سازه ابرخشت ۱۵۰
۶-۶ )  نتیجه گیری ۱۵۰

فهرست جداول                                                                                                       صفحه

جدول ۱ـ ١  میانگین بلندمدت متوسط دمای روزانه ایستگاه‌های منتخب در تهران ۷
جدول ۲-۱ میزان انتشار آلاینده‌ها در بخش صنایع (کیلوگرم در روز) ۹
جدول ۳-۱ میزان انتشار آلاینده‌ها از منابع تجاری در شهر تهران (کیلوگرم-روز) ۹
جدول ۴-۱ میزان آلایندگی سه نوع وسیله نقلیه ۹
جدول ۱-۲ سیرتحول فرم اسب ازدوره مادتاهخامنشی ۴۰
جدول ۲-۲ سیرتحول محتوایی اسب ازدوره مادتاهخامنشی ۴۰
جدول ۳-۲ انواع نژادهای اسب روسیه   ۶۱
جدول ۴-۲ انواع نژادهای اسب انگلیسی   ۶۳
جدول ۵-۲ انواع نژادهای اسب انگلیسی   ۶۶
جدول ۶-۲ انواع نژادهای اسب آلمانی وهلندی ۷۰
جدول ۷-۲ انواع نژادهای اسب ایتالیایی دانمارکی   ۷۳
جدول ۸-۲ انواع نژادهای دیگر   ۷۶
جدول ۱-۳ مساحت اصطبل   ۱۰۷
جدول ۲-۳ جایگاه انفرادی اسب   ۱۰۷
جدول ۳-۳ ابعادجایگاه انفرادی اسب   ۱۰۸
جدول ۴-۳ ابعادفضاهای دیگراصطبل   ۱۰۸
جدول ۵-۳ متریال اجزای جایگاه اسب   ۱۰۹
جدول ۶-۳ ابعادآخوراسب ۱۰۹
جدول ۷-۳ ابعادآبشخوراسب ۱۱۰
جدول ۸-۳ میزان نورموردنیازدراصطبل   ۱۱۱
جدول ۹-۳ ابعاداتاق زین   ۱۱۲
جدول ۱۰-۳ ابعاداتاق آهنگری   ۱۱۲
جدول ۱۱-۳ ابعاداتاق قرنطینه ودرمانگاه   ۱۱۳
جدول ۱۲-۳ محاسبه انبارکود   ۱۱۳
جدول ۱۳-۳ محاسبه انبارعلوفه   ۱۱۴
جدول  ۱۴-۳ بررسی محل تمرین و مانژ   ۱۱۴
جدول ۱۵-۳ بررسی ابعادحصار   ۱۱۵
جدول ۱-۴ برنامه فیزیکی   ۱۱۹
جدول ۲-۴ برنامه فیزیکی   ۱۲۰
جدول ۳-۴ برنامه فیزیکی   ۱۲۲

چکیده
   هر موجود زنده ای برای ادامه حیات خود با توجه به شرایط محیط و وضع جسمانی خود باید تلاش نماید، از این جهت در میان موجودات زنده، انسان وضعیت پیچیده ای دارد به گونه ای که انسان به اقتضای شرایط اقلیمی، نوع تولید و میزان نیازها به شکلی متفاوت از موجودات زنده تلاش می کند.
   آنچه به صورت واقعیت مشترک بین همه انسان ها با هر شغل و حرفه گوناگون وجود دارد این است که هر انسانی با توجه به شرایط خود به اندازه ای که بتواند نیازهای اولیه خود را برطرف نماید کار کند. البته هیچ انسانی وجود ندارد که در تمام فصول به طور شبانه روز کار کند و یا به طور کلی کار نکند، با توجه به این واقعیت که پدیده ای تحت عنوان اوقات فراغت مطرح می شود به عبارت دیگر وقتی انسان در طول روز ساعاتی به کار پرداخت پس از پایان کار بقیه وقت خود را به گونه ای سپری می سازد که برخی آن را برای رشد و شکوفایی شخصیت خود ، جمعی به صورت تفریح و سرگرمی و عده ای دیگر طی این زمان به استراحت  میگذرانند.                                                                                                                           
٢ ـ ١ ) تعریف فراغت
١ ـ ٢ ـ ١ ) رابطه فراغت با نظام اجتماعی
   دراینجا برای روشن شدن مفهوم فراغت به کارکرد های مثبت فراغت اشاره  می شود :
١ ـ به آدمی فرصت می دهد که خستگی راازتن بیرون کند.
٢ ـ تفریح ازآن گونه که جامعه آن رامجازمی داند یاممنوع ، دنیایی تازه چه واقعی و چه خیالی دربرابر آدمی می گشایدوآدمی می تواند ازخستگی روزانه ازانجام دادن یک رشته وظایف مردود وتکراری به سوی آن فرارکند.
٣ ـ سرانجام آنکه فراغت به فرد امکان می دهدکه کارهای تکراری وقراردادی را که دراجتماع به آن تحمیل می کنند ، پشت سرگذاشته به حوزه ای فراتر ازخویش پاگذاردکه درآن نیروهای آفریننده اش آزادانه می توانند باارزش های مسلط به مخالفت برخیزند یاآنهارا تقویت کنند. ( هیوود ، ١٣٨٤ : ٣٤ )
   فراغت به معنی واقعی وحقیقی کلمه این هرسه کارکرد راانجام می دهدوآن نیازهای انسانی راکه باهریک ازاین سه کلمه تطبیق می کند ، برمی آورد. فراغتی که نتوانداین هر سه گزینش رادرهرزمان فراهم کندفراغتی است که ازحیث نیازهای شخصیت انسانی آن راباید ناقص تلقی کرد. ( هیوود ، ١٣٨٤ : ٣٤ )
   پس لغت « erusieL » که آن را به فراغت ترجمه کرده ایم چنین تعریف می شود :
فرصت ورمانی که پس ازبه انجام رساندن کاروشغل روزانه ، به هدف تامین نیازهای انسان باقی می مانند. 
( هیوود ، ١٣٨٤ : ٣٤ )

٢ ـ ٢ ـ ۱ ) فراغت درزمان گذشته
   درجامعه ایران قبل ازورود تکنولوژی وفرهنگ غربی اوقات فراغت بیشتربه صورت جمعی مطرح بوده است وبامجامع دیگردنیا تضادداشته است. زمان فراغت بیشترمکان هایی چون مساجد ، تکیه ها ، حسینیه ها ، مجالس مذهبی وتعزیه خوانی ، قهوه خانه ها درمیادین ، گذرگاه هاو بازارها بوده است. بازاردراین میادین نقش عمده ای داشته که فضای معماری آن متشکل ازمجموعه ی مغازه ها بامعابرسرپوشیده وکاروانسراها ، تیمچه ها وسراها وعلاوه براین درجوارمجموعه ودرمحل های مناسب اماکن عمومی مانند : حمام ، مدرسه ، مسجد ، قهوه خانه و...وجودداشته که روی هم بافت کامل وواحدی رابوجود می آورده است. 
( هیوود ، ١٣٨٤ : ٣٥)
 ۳ ـ ۲ ـ ۱ ) فراغت دردوران معاصر
   اثرکاهش ساعات کارطی سالهای اخیرتفریح وفعالیت ساعات بیکاری تبدیل به یک مسئله حیاتی گشته است وتوجه بسیاری ازمحققان رابه خودمعطوف داشته است.
   بطور کلی عملکردفراغت رابه صورت ذیل می توان جمع بندی نمود : 
عرضه فرصتی به شخص برای ازبین بردن خستگی کارناشی ازتحمیلی بودن آن است و مزاحم حالات بیولوژیکی طبیعی شود.دراین جا فراغت یک نیروی جبران کننده وبه عبارتی فرصتی است برای انجام دادن هرنوع کار.
   درنهایت فراغت این امکان رابه وجودمی آوردکه شخص دنباله روی ازامورعادی راکه به وسیله کاردرموسسات بنیانی اجتماع براوتحمیل می شود ، رهاکندوبه حوزه ای ازخودمختاری واردشود. ( هیوود ، ١٣٨٤ : ٣٦ )
‍‍‍‍٣ ـ ١ ) موقعیت قرارگیری طرح
١ ـ ٣ ـ ١ ) موقعیت استان تهران
   استان تهران به مرکزیت شهرتهران ، باوسعتی حدود١٨٨١٤کیلومترمربع بین ٣٤ تا ٥/٣٦ درجه عرض شمالی و٥٠ تا ٥٣ درجه طول شرقی واقع شده است. این استان از شمال به استان مازندران، ازجنوب به استان قم، ازجنوب غرب به استان مرکزی، از غرب به قزوین و ازشرق به استان سمنان محدود است. 
   جمعیت آن درسال ١٣٨٥، بالغ بر١٣میلیون و٣٠٠ هزار نفر تخمین زده شده است. مرکز آن وبه علاوه پایتخت ایران ، شهرتهران است. کرج ، ری ، شمیرانات ، اسلام شهر، لار و جاجرود ازدیگرمراکزجمعیتی مهم استان است .  رشته کوه البرز، درشمال سوادکوه وفیروزکوه درشمال شرقی،لواسانات،قره داغ،شمیرانات ،کوه های حسن آباد و نمک در ناحیه جنوب و بی بی شهربانو والقادر درجنوب شرقی وارتفاعات قصر فیروزه در شرق قرار گرفته اند. استان تهران دارای ١٣ شهرستان،٥٣ شهر و ٧٩ دهستان است.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 14.9 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات پردیس سوارکاری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه