جستجو در سایت

مطالعات پردیس مسکونی

1626 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات پردیس مسکونی

134 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات پردیس مسکونی
فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
فصل اول: فصل اول : مبانی نظری
بخش اول : زیبایی شناختی
1-1-1 ارزشهای زیبایی شناسی 3
2-1-1 نظریه زیبایی شناسی 3
3-1-1 زیبایی شناسی نظری 4
4-1-1 زیبایی شناسی تجربی 4
5-1-1 رویکرد نظریه اطلاعات 5
6-1-1 رویکرد معنا شناسی 6
7-1-1 رویکرد نشانه شناسی 6
8-1-1 رویکرد روانشناسی زیست شناختی 6
9-1-1 زیبایی شناسی تجربی و نظریه طراحی محیط 6
10-1-1 رویکرد تجربی به زیبایی شناسی محیط 6
11-1-1 زیبایی شناسی فرمی 6
12-1-1 عناصر طراحی 6
13-1-1 بی‌نظمی 6
14-1-1 نظریه گشتالت بیان 6
15-1-1 مشکلات مدل گشتالت زیبایی شناسی فرمی 6
16-1-1 تحقیقات تجربی اخیر 6
17-1-1 روزآمد ساختن نظریه زیبایی شناسی فرمی 6
18-1-1 نگرش‌های متفاوت فردی به کیفیات فرمی محیط ساخته شده 6
19-1-1 نتیجه‌گیری 6

بخش دوم: مفاهیم تأثیرگذار و مرتبط
1-2-1 محیط ساخته شده و رفتار انسان 7
2-2-1 جبریت محیط ، جبریت کالبدی ، جبریت معماری 9
3-2-1 مفاهیم بنیادین رابطه انسان و محیط ساخته شده 10
4-2-1 نتیجه‌گیری 11
5-2-1 مدلی برای نظریه محتوایی طراحی محیط 11
6-2-1 سودمندی ماتریس دانش 13
فصل دوم: شرح مسکن و برنامه فیزیکی و استانداردها وظوابط
بخش اول : شرح فضا
1-2 مسکن 32
2-2 تعریف مسکن 32
3-2 محیط مسکونی 32
4-2 محیط مسکونی از لحاظ کالبدی 32
5-2 جهت و فاصله بین ساختمانها 32
6-2 نتیجه گیری برای محیط کالبدی 32
7-2 مسکن مطلوب چیست 32
8-2 عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن 32
9-2 عوامل مؤثر در مطلوبیت فضاهای خانه 32
10-2 طراحی سایت مجتمع مسکونی و نحوه جانمایی صحیح فضاها 32
11-2 تنظیم اهداف و سیاستهای طراحی 32
12-2 تعیین فضاها – کاربردهای مورد نیاز در سایت 32

بخش دوم: تراکم مسکونی

1-2-2 تعیین استاندارد تراکم مسکونی – تراکم تجاری / اداری 33
2-2-2 شاخص تراکم مسکونی 34
3-2-2 انواع تراکم 34
بخش سوم: اصول کلی طراحی
3-2 اصول کلی طراحی واحدهای همسایگی 39
1-3-2 عناصر اصلی طراحی واحدهای همسایگی 39
2-3-2 گونه بندی طرح یک بلوک شهری 39
3-3-2 گونه بندی طرح بن بست 39
4-3-2 گونه بندی نحوه اتصال ساختمانها 40
5-3-2 تنوع طرح گونه متصل 40
6-3-2 ترکیب گونه بندی معابر و گونه بندی طرح بلوک شهری 40
7-3-2 جهت و فاصله بین ساختمان ها 41
بخش چهارم استانداردهای حاکم و برنامه فیزیکی
1-4-2 برنامه فیزیکی 44
2-4-2 محیط مسکونی از لحاظ کالبدی 47
3-4-2 فضاهای خصوصی 48
4-4-2 فضاهای‌نشیمن 49
5-4-2 ظوابط و استانداردهای ساختمان ها ی مسکونی 50
فصل سوم: شناخت موقعیت شهر و منطقه مورد طراحی
بخش اول : همدان شناسی
1-1-3 موقعیت و وسعت 54
2-1-3 آب و هوای استان همدان 54
3-1-3 ناهمواریها 54
4-1-3 زلزله شناسی منطقه‌همدان 55
5-1-3 تقسیمات کشوری استان همدان 55
6-1-3 منابع طبیعی و پوشش گیاهی 56
7-1-3 نتیجه‌گیری 56
بخش دوم: جهت ساختمان واقلیم
1-2-3 جهت ساختمان در رابطه با اقلیم 60
2-2-3 فشار بخار 63
3-2-3 میزان تغیرات درجه حرارت و ریزش های جوی 63
4-2-3 بادها 63
5-2-3 زاویه تابش 64
6-2-3 موقعیت و زوایای تابش 65
7-2-3 موقعیت همدان در تقسیمات حوزه اقلیمی ایران 67
8-2-3 نکات طراحی اقلیمی 67
9-2-3 پیش بینی ساختمان 68
10-2-3 ایجاد کوران در فضاهای داخلی 69
فصل چهارم : تحلیل سایت
بخش اول : تحلیل سایت
1-1-4 دلیل انتخاب‌سایت 71
2-1-4 جانمایی و وسعت 71
3-1-4 نحوه قرار گیری سایت در مقابل عوامل جوی 74
4-1-4 مسیر و محور در سایت 75
فصل پنجم : نمونه های مشابه داخلی و خارجی

1-5 مجتمع مسکونی باغ ونک 78
2-5 مجتمع مسکونی زیتون(اصفهان) 78
3-5 برج مسکونی لیما 78
4-5 برج مسکونی مزرعه عمو سندیگو 78
فصل ششم : نقشه ها
-1-6برج مسکونی مزرعه عمو سندیگو 78
فصل هفتم : سازه
1-7 سازه 78
2-7 سیستم های سازه ای با عملکرد ارتفاعی 78
فصل هشتم : تأسیسات
1-8 تأسیسات 78
منابع و مآخذ 78

فصل اول:
مبانی نظری
بخش اول : زیبایی شناختی
ارزشهای زیبا شناختی و محیط ساخته شده 
1-1-1 ارزشهای زیبایی شناسی
- واژه زیبایی شناسی را در سال 1750 الکساندر بلوم گارتن برای بیان مفهوم سلیقه در هنرهای زیبا ابداع کرد . اگرچه این واژه به مفاهیم مربوط به ادراک ربط دارد ، بلوم گارتن از آن در ادراک زیبایی شعر ، نقاشی و مجسمه سازی استفاده کرد . امروزه این واژه هم در بحث‌هایی محتوایی و هم در جنبه‌هایی رویه‌ای چون ساختمان و طراحی اثاث ، وسایل خانه و غیره به کار می‌رود . (1)
از قرن ها پیش به موازات پرداختن به زیبایی شناسی در مباحث فلاسفه ، هنرمندان و معماران ، جستجو برای تدوین علم اثباتی زیبایی شناسی نیز جریان داشته است . طی صد سال گذشته ، رشته زیبایی شناسی تجربی رشد زیادی کرده است . در این سالها در مورد زیبایی شناسی نوشته‌هایی از فلاسفه ، روان شناسان و هنرمندان و حتی افراد حرفه‌ای که با طراحی محیط سروکار دارند به جای مانده است . هدف این افراد درک موجبات لذت و چرایی آن بوده است . این جستجو مسیرهای مختلفی را طی کرده است. (1)
درک کامل مفهوم زیباشناسی مشکل است ، ‌ولی فهم اولیه عوامل مؤثر در ادراک خوش‌آیند بودن محیط امکان پذیر است. نقش این عوامل پیچیده تر از «سودمندی» یا «نتایج ابزاری» فهم محیط است. نقش فیلسوفان نظری و زیبایی شناسان تجربی در فصل هفدهم کتاب مورد بحث قرار گرفته است. بحث این فصل این است که تقسیم بندی جورج سانتایانا از زیبایی شناسی تحت عنوان زیبایی شناسی حسی ، فرمی و نمادین هنوز معتبر است(1)
در مورد زیبایی شناسی حسی دانش کمی وجود دارد. تحلیل‌های موجود بشدت ذهنی و درونی اند. تنها کسانی که به این موضوع علاقه نشان می‌دهند طراحان محیط یا رفتارشناسان هستند . طراحی محیط به طور سنتی با زیبایی شناسی فرمی و نمادین سروکار داشته است ، به همین دلیل به ان دو مورد در این کتاب بیشتر پرداخته شده است. این توجه، به معنای این نیست که اهمیت زیبایی شناسی حسی کمتر است ، بلکه تنها نشان دهنده عدم وجود دانش کافی در مورد آن می‌باشد. (1)
موضوع زیبایی شناسی فرمی ارزشهای اشکال  و سازه‌های محیط است . این توجه به فرم اشکال ، نوعی تجمل‌گرایی ادراکی است. این که احساس لذت از درک بعضی از الگوها ، تناسبات و اشکال مبنایی زیست شناختی دارد یا نه ، از مباحث زیبایی شناسی فرمی است. اگر این درک به جای مبنی زیست شناختی ، براساس منطق فکری خودآگاه و آزمون الگوهای محیط به دست آید ، قرار دادن نیازهای شناختی در بالاترین سطح مدل سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو ، منطقی است. (1)
در قرن بیستم میلادی مبانی اثباتی زیبایی شناسی فرمی پیشرفت زیادی داشته ولی به روشنی تدوین نشده‌ است. اساس این پیشرفت نظریه گشتالت ادراک بوده است . نظریه‌های جدیدتر ادراک ، از یک سو با نظریه گشتالت در چالش بوده‌‌اند و از سوی دیگر به غنای بیشتر آن کمک کرده‌اند. (1)
زیبایی شناسی نمادین با معانی داعی کننده و لذت بخش محیط سروکار دارد . این موضوع در سالهای اخیر مورد توجه رفتارشناسان قرار گرفته است . در اعتبار تحقیقات انجام شده در این حوزه ابهاماتی وجود دارد. با این حال معرفی زمینه‌های اصلی پژوهش و تبیین نقش آنها در تدوین نظریه طراحی محیط امکان پذیر است. (1)
بعضی ا زپژوهشگران معتقدند که ، برخلاف طراحان حرفه‌ای که به زیبایی شناسی فرمی توجه بیشتری دارند ، مردم محیط را بخاطر نمادها و قابلیت تأمین فعالیت‌ها تحسین می‌کنند. بعضی از زیبایی شناسان در ضرورت مبحثی تحت عنوان زیبایی شناسی فرمی تردید دارند. در این مورد ، ممکن است طراحان ، ‌زبانی را ابداع کرده باشند که فقط طراحان دیگر و متخصصی آن را درک کنند . زیبایی شناسی نمادین با لذتی که از پیشینه ذهنی مردمی و یا ذهنیتی که از پیکره بندی و ویژگیهای محیط ساخته شده ایجاد می‌شود سروکار دارد. (1)
2-1-1 نظریه زیبایی شناسی
طراحان داخلی ،‌معماران ، معماران محیط و منظر و طراحان شهری در طول زمان زمینه تجربیات زیباشناختی را برای دیگران فراهم می‌آورند. یکی از مواردی که در طراحی امروز نیاز به موضع گیری دارد ، این است که این «دیگران» چه کسانی باید باشند. هم طراحان حرفه‌ای و هم افراد غیرحرفه‌ای معتقدند که ، ‌طراحان برای کسب جایگاه و موقعیت مناسب در میان همکارانشان طراحی می‌کنند. باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر حفظ این جایگاه حرفه‌ای ، هدف دیگر طراحی آفرینش اثر زیبا یا خوشایند است. این که چه چیز در محیط‌های ساخته شده و طبیعی زیبا به نظر می‌رسد همیشه بحث برانگیز بوده‌است، ولی نه به شکلی که راسکین بیان کرده است:
این وظیفه زیبایی شناسی است که به شما نشان دهد ( اگر قبلاً نمی‌دانستید ) که مزه و رنگ یک هلو زیبا و دلپذیر است ؛ و ثابت کند ( اگر اثبات پذیر باشد و شما کنجکاوی دانستن آن را داشته باشید) که چرا این گونه است. (1)
با این حال هنوز این تعریف از تعاریف خوب زیبایی شناسی باقیمانده است. یکی از انگیزه‌های مطالعه‌زیبایی شناسی نسبی بودن ترجیحات و سلیقه‌های انسان است. همان گونه که مزه و رنگ هلو مورد علاقه همه نیست، در مورد بناهای ساخته شده نیز سلیقه‌های متفاوتی وجود دارد. (1)
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 12.4 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات پردیس مسکونی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه