جستجو در سایت

مطالعات پردیس هنری

1594 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات پردیس هنری

174 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات پردیس هنری
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه 1
1- 1- بیان مسأله 2
1- 2 - روش تحقیق 2
1- 3- ساختار پایان نامه 3
فصل دوم : تاریخچه مجموعه های فرهنگی و هنری 5
      منابع و مراجع فصل دوم 8
فصل سوم : مبانی نظری 9
     منابع و مراجع فصل سوم 15
فصل چهارم : نگاهی به کالبد فیزیکی مجموعه های هنری از گذشته تا کنون 16
1- 4- مجموعه هنری در یونان و روم 17
2- 4- مجموعه هنری در اروپا 17
3- 4- مجموعه هنری در فرانسه 18
4- 4- مجموعه هنری در اتحاد شوروی 19
5- 4- مجموعه هنری در ژاپن 20
6- 4- مجموعه هنری در ایران 20
      منابع و مراجع فصل چهارم 22
فصل پنجم : نگاهی به تجارب دیگران 23
1- 5- مقدمه 24
2- 5- بررسی نمونه داخلی ( فرهنگسرای نیاوران ) 24
3- 5- بررسی نمونه خارجی ( مرکز هنری آمریکایی- مکزیکی MACC) 36
4- 5- نتیجه گیری 42
       منابع و مراجع فصل پنجم 43
فصل ششم : مبانی و مطالعات طرح 44
1- 6- بیان اجمالی موضوع 45
2- 6- اهداف کاربردی 46
3- 6- اهداف علمی 47
4- 6- سرانه ها، برنامه فیزیکی، ارتباطات فضایی 48
       منابع و مراجع فصل ششم 76
فصل هفتم : شناخت محیط طرح 77
1- 7- خصوصیات جغرافیایی 78
2- 7- موقعیت و تقسیمات کشوری 79
3- 7- خصوصیات اقلیمی، آب و هوا، انواع باد 80
4- 7- شهر از نظر زمین شناسی 82
5- 7- بررسی حد آسایش در اقلیم 83
6- 7- توزیع تراکم نسبی جمعیت 83
7- 7- آموزش و سواد 84
8- 7- خصوصیات اجتماعی 85
9- 7- موقعیت شهر در تقسیم بندی های اقلیمی در ایران 86
10- 7- راهکارهایی در طراحی اقلیمی 91
11- 7- اولویت بندی در اهداف عمده طراحی افلیمی 103
12- 7- ویژگی معماری مناطق گرم و خشک 104
13- 7- انتقال حرارت در ساختمان 108
14- 7- عملکرد تهویه در ساختمان 112
15- 7- تهویه مورد نیاز در اقلیم گرم و خشک 117
16- 7- موقعیت اجتماعی و فرهنگی 118
17- 7- خصوصیات اقتصادی 123
18- 7- تحلیل سایت 128
19- 7- دلایل انتخاب سایت 131
20- 7- شیب و توپوگرافی زمین 132
21- 7- پوشش گیاهی 133
22- 7- دید و منظر 134
23- 7- دسترسی به سایت 136
      منابع و مراجع فصل هفتم 139
فصل هشتم : فرآیند طراحی 140
1- 8- ایده پردازی 141
2- 8- نحوه شکل گیزی طرح 143
3- 8- انطباق مبانی نظری طرح در فرآیند شکل گیری طرح 145
       منابع و مراجع فصل هشتم 146
فصل نهم : ساختارهای فنی 147
1- 9-  سازه و پوشش سقف 148
2- 9-  مصالح 154
3- 9-تاسیسات 157
       منابع و مراجع فصل نهم 158
فصل دهم : طراحی 159
منابع و مراجع 163

1-1- بیان مسأله 
ایرانیان از دیر باز به هنر و فرهنگ توجه ویژه ای داشته اند،  نقش ویژه ای که مجموعه های هنری فرهنگی در ماندگاری و ارتقاء هنر و فرهنگ این سرزمین داشته اند غیر قابل انکار است. ضرورت طرح، ایجاد فضایی برای گذران اوقات فراغت برای اقشار و سنین مختلف با شرایط  اقتصادی و اجتماعی متفاوت به منظور اعتلای هنر و فرهنگ این مرز و بوم، و همچنین تعمق در آداب معاشرت و تقویت روحیه اجتماعی می باشد. هدف طرح نیز تولید آثار فاخر هنری، کشف استعدادهای برتر هنری و فرهنگی، ایجاد زمینه ایی برای ارائه و نمایش این آثار و رشد و تعالی علمی و پژوهشی هنرمندان می باشد.
موضوع طراحی این پروژه پردیس هنری می باشد که مجموعه ایی کامل به منظور ارائه خدمات هنری نمایشی و هنری آموزشی درنظر گرفته شده است. 
ایده اصلی این پروژه رعایت موارد زیل در هنگام طراحی است:
انتخاب المان های طراحی بر اساس موضوع طراحی و موقعیت سایت مورد نظر.
رعایت اصول مربوط به تراکم جمعیت منطقه ای که سایت مورد نظر در آن قرار گرفته است.
رعایت اصول طراحی فضاها با توجه به نوع کاربری فضا و با عنایت به بخش های مختلف بنا و ارتباط میان آنها.
انعطاف در طراحی با توجه به ایده هایی که بر اساس بازدید از سایت و بررسی های میدانی موضوع بدست آمده است.

2-1-روش تحقیق
روش تحقیق استفاده شده در پروژه حاضر روش نمونه موردی و روشهای گرد آوری اطلاعات بکار رفته شده در طرح مورد نظر روش بررسی کتابخانه ای و اسنادی و همچنین روش مشاهده میدانی می باشد.
نمونه موردی:
در این روش از نمونه های:
داخلی:  بررسی فرهنگسرای نیاوران - حوزه هنری.
خارجی:  مرکز هنری آمریکایی مکزیکیMACC  (تگزاس)
استفاده شده است.
روشهای گرد آوری اطلاعات:
1- بررسی کتابخانه ای و اسنادی
بررسی منابع و ماخذ موجود و بررسی نظرات صاحب نظران و کاربران در رابطه با نمونه های ساخته شده در داخل و خارج،  بررسی نقشه ها، تصاویر، عکس های هوایی، ارتباط مجموعه با سایت مورد نظر، نیاز کاربران و بررسی و تحلیل میزان مطابقت عملکرد با فرم مجموعه ساخته شده و در نهایت تحلیل نقاط مثبت و منفی با توجه به مطالعات انجام گرفته است.
  در این روش از کتابها، سایتها و نقشه های موجود بهره گرفته شده است.
2- مشاهده میدانی obsevation)) 
مشاهده عینی فرهنگسرای نیاوران و حوزه هنری و بررسی مجموعه های فرهنگی هنری موجود از لحاظ روش ساخت، ارتباط فضاها ، مصالح بکار رفته در اقلیم مورد نظر ، بررسی سایت، عملکرد مجموعه به عنوان یک کل و نهایتا بررسی و تحلیل نقاط مثبت و منفی همراه با استدلال و نظر سنجی از کاربران در رده های سنی مختلف و کارکنان مجموعه.

3-1- ساختار پایان نامه
پایان نامه حاضر متناسب با موضوعات بیان شده، در نه فصل تنطیم شده است. در فصل اول تاریخچه کلی مراکز فر هنگی هنری مورد بررسی قرار گرقته است که با توجه به اهمیت هنر در تمام تمدن ها و به یادگار گذاشتن آن برای ادوار بعد،مراکزی را برای انجام دادن این گونه فعالیت ها و به جای گذاشتن این گوهر یعنی هنر را بنا کردند.در فصل دوم به بیان مبانی نظری موضوع و رابطه نزدیکفرهنگ و هنر هر کشور با شناخت و حفظ هویت ملی آن کشور و همچنین فرهنگ بعنوان میراث تاریخی بشر و هنر بعنوان مهمترین بخش فرهنگ پرداخته شده است. فصل سوم به کالبد فیزیکی مجموعه های هنری از گذشته تا کنون در برخی از جوامع بشری نگاهی می اندازد و فصل چهارم تجارب دیگران را در غالب بررسی فرهنگسرای نیاوران به عنوان نمونه داخلی و مرکز به عنوان نمونه خارجی مورد بررسی قرار می دهد و بعنوان نتیجه این بررسی ها گفته شده ، ما در دوران پیشرفت به سر می بریم و نمی توانیم به روش کورکورانه سبک ها و مفهوم های معماری گذشتگان خود را تکرار کنیم، اما باید از تجارب، مقیاس های مطرح در کار، حساسیت های محیطی و زندگی اجتماعی آنها بهره بگیریم. در فصل پنجم مبانی و مطالعات طرح از طریق اهداف علمی و کاربردی و سرانه ها، برنامه فیزیکی و ارتباطات فضایی بیان شده است. فصل ششم به شناخت محیط طرح، موقعیت، خصوصیات جغرافیایی، اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و تحلیل سایت اختصاص یافته است. فصل هفتم فرآیند طراحی را شامل ایده پردازی، که مهمترین نقش را در بحث های معماری ایفا کرده وهمواره ماهیتی جهانی ولی سلیقه محلی است، نحوه شکل گیری طرح که حضور و جریان فرهنگ رامانند روحی در کالبد همه فعالیت های گوناگونشهری و انسانیمی داند، و همچنین انطباق مبانی نظری طرح در فرآیند شکل گیری طرح مورد بررسی قرار میدهد. فصل هشتم به ساختار فنی طرح شامل نوع سازه و پوشش سقف، مصالح و تاسیسات اختصاص یافته است. فصل نهم نیز شامل طراحی و نقشه ها می شود.
در آخر جا دارد به این نکته تاکید کنم که بی تردید هیچ اثر پژوهشی خالی از کاستی و نادرستی نیست، که اگر چنین بود راه تکامل و تحقیق در دانش مسدود می شد. و من در کمال تواضع، هرگز ادعا نمی کنم اثری را که ارائه کرده ام خالی از هر گونه کاستی و به دور از هر گونه نادرستی است...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 4.19 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات پردیس هنری,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه