جستجو در سایت

مطالعات پژوهشکده پلیمر

1522 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات پژوهشکده پلیمر

167 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات پژوهشکده پلیمر
فهرست مطالب
عنوان                           صفحه 
فصل اول
تعاریف و مفاهیم پایه 1
-1 1- تاریخچه 2
1-1-1- تاریخچه صنعت نفت 2
1-1-2- تاریخچه استخراج نفت در ایران 2
1-1-3- تاریخچه پژوهشگاه صنعت نفت 3
1-2- تعاریف پایه از پژوهشگاه 4
1-2-1- اهداف و سیاست ها 5
1-2-2- فعالیت ها 5
1-3- پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت 6
1-3-1- حوزه اکتشاف 7
1-3-2- حوزه تولید بهره برداری و توسعه میادین 7
1-3-3- حوزه های عمومی 7
1-3-4- پژوهشکده علوم زمین 8
1-3-4-1- معرفی پژوهشگاه 8
1-3-4-2- گروه های پژوهشی 8
1-3-5- پژوهشکده مهندسی نفت 9
1-3-5-1- معرفی پژوهشکده 9
1-3-5-2- گروه های پژوهشی 10
1-3-6- پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین 11
1-3-6-1- معرفی پژوهشکده 11
1-3-6-2- گروه های پژوهشی 11
1-4- پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 12
1-4-1- آرمان 12
1-4-2- مأموریت 12
1-4-3- اهداف 12
1-4-4- رویکرد 12
1-4-5- استراتژی 12
1-4-6- پژوهشکده کاتالیست و نانو فناوری 13
1-4-6-1- معرفی پژوهشکده 13
1-4-6-2- گروه های پژوهشی 14
1-4-7- پژوهشکده توسعه فناوری های پالایش و فرآورش نفت 14
1-4-7-1- معرفی پژوهشکده 14
1-4-7-2- گروه های پژوهشی 15
1-4-8- پژوهشکده توسعه فناوری های فرآورش و انتقال گاز 15
1-4-8-1- معرفی پژوهشکده 15
1-4-8-2- گروه های پژوهشی 16
1-4-9- پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی 16
1-4-9-1- معرفی پژوهشکده 16
1-4-9-2- گروه های پژوهشی 17
1-4-10- پژوهشکده علوم و فناوری های پلیمر 17
1-4-10-1- معرفی پژوهشکده 17
1-4-10-2- گروه های پژوهشی 17
1-4-11- پژوهشکده توسعه فرآیند و فناوری تجهیزات 18
1-4-11-1- معرفی پژوهشکده 18
1-4-11-2- گروه های پژوهشی 18
1-4-12- مرکز پژوهش و توسعه فناوری های نفت کرمانشاه 18
1-4-12-1- معرفی مرکز 18
1-5- پردیس پژوهش و توسعه صنایع انرژی نفت 19
1-5-1- محیط زیست و بیوتکنولوژی 20
1-5-2- حفاظت صنعتی 20
1-5-3- فناوری های انرژی 21
1-5-4- تجزیه و ارزیابی مواد 21
1-5-5- پژوهشکده محیط زیست و بیوتکنولوژی 22
1-5-5-1- معرفی پژوهشکده 22
1-5-5-2- گروه های پژوهشی 22
1-5-6- پژوهشکده حفاظت صنعتی 22
1-5-6-1- معرفی پژوهشکده 22
1-5-6-2- گروه های پژوهشی 23
1-5-7- پژوهشکده توسعه و بهینه سازی فناوری های انرژی 23
1-5-7-1- معرفی پژوهشکده 23
1-5-7-2- گروه های پژوهشی 24
1-5-8- گروه تجزیه و ارزیابی مواد 24
1-5-8-1- معرفی گروه 24
1-5-8-2- واحد پژوهش تجزیه های شیمیایی فیزیکی و استاندارد 25
1-5-8-3- واحد پژوهش تجزیه های دستگاهی 25
منابع و مراجع                                                                                                             26                                                                                                                                                                                                               

فصل دوم 
بررسی ضوابط و استانداردهای طراحی 29
2-1- آزمایشگاه ها 30
2-1-1- آزمایشگاه برحسب نوع استفاده 30
2-1-2- آزمایشگاه برحسب نوع عملکرد 31
2-1-3- ایستگاه کاری در آزمایشگاه 32
2-1-4- اتاق های بخش تحقیقاتی 34
2-2- بخش اداری 34
2-2-1- محاسبات فضا جهت لوازم اداری و مبلمان 34
2-3- رستوران 36
2-3-1- آشپزخانه های رستورانی 37
2-4- فضاهای ارتباطی 38
2-5- سرویس های بهداشتی 39
2-6- پارکینگ ها 39
2-7- سالن گردهمایی و سمینار 40
2-8- انواع سیستم های تهویه در مراکز آزمایشگاهی 40
2-8-1- گرمایش 40
2-8-2- سرمایش 41
2-8-3- منابع گرما در مراکز تحقیقاتی 43
2-8-4- هزینه های گرمایش و سرمایش 44
2-8-5- جای دهی تجهیزات گرمایش و سرمایش 44
2-8-6- سطح گرمایش و سرمایش 45
2-9- رطوبت 45
2-9-1- سطح رطوبت مناسب توصیه شده برای مراکز تحقیقاتی 46
2-10- تهویه مطبوع 47
2-11- تصفیه هوا 48
2-12- خطرات آتش سوزی 48
2-13- راحتی کاربر 49
2-14- هواسازی 49
2-15- موتورخانه 50
2-16- دسترسی 50
2-16-1- سیرکولاسیون در پروژه 50
2-16-2- طراحی داخلی در محیط تحقیقاتی 51
2-17- زیبایی شناسی 52
2-18- امنیت 52
2-19- پایداری 52
2-20- فضای تأسیساتی مورد نیاز آزمایشگاه ها 53
2-20-1- استانداردهای اولیه فضا 53
2-20-2- ملاحظات اصلی و مورد نیاز در طراحی آزمایشگاه ها 53
2-20-3- استانداردهای فضا (ابعاد) 54
2-20-4- کنترل پاکیزگی هوا 54
2-21- نتیجه گیری 55
منابع و مراجع                                                                                                          56   

فصل سوم                                                                                               
بررسی و پیشنهاد سیستم سازه، تأسیسات و … 57
3-1- سازه و سیستم های ساختمانی 58
3-1-1- هزینه ساختمان 58
3-1-2- رفتار سازه ای 58
3-1-1-2- نوع مصالح 60
3-1-3- انواع سیستم های سازه 60
3-1-2-1- سازه اسکلت فولادی 60
3-1-3- پوشش سقف 61
3-1-3-1- سقف کرمیت 61
3-1-3-2- مزایای سقف کرمیت 62
3-2- سیستم تأسیسات پروژه 64
3-2-1- چیلر جذبی 64
3-2-1-1- اصطلاحات فنی رایج در چیلر جذبی 66
3-2-1-2- برج خنک کن 67
3-2-1-3- خواص محلول لیتیوم بروماید و آب 69
3-2-1-4- بویلر 69
3-2-1-5- مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی 70
3-2-2- فن کوئل 72
3-3- سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ها 73
3-3-1- معرفی 73
3-3-2- بخش های تشکیل دهنده اصلی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 74
3-3-2-1- کنترل برق و روشنایی 74
3-3-2-2- تهویه مطبوع و گرمایش و سرمایش 74
3-3-2-3- تجهیزات گرمایش و سرمایش محیطی 74
3-3-2-4- امنیت 75
3-3-2-5- ایمنی )سیستم های اعلام و اطفای حریق( 75
3-3-3- سیستم کنترل و مدیریت مرکزی 76
3-3-4- مزایای اجرای سیستم مدیریت هوشمند 77
3-3-5- تیم مدیریت و راهبری شبکه 77
3-4- HSE چیست؟ 79
3-4-1- خدمات تخصصی بهداشت در ساختار HSE 80
3-4-2- فعالیت های بهداشت محیط 80
3-4-3- فعالیت های بهداشت تغذیه کارکنان 80
3-4-4- فعالیت های بهداشت حرفه ای 80
منابع و مراجع                                                                                                          81       

فصل چهارم
بررسی نمونه های داخلی و خارجی 84
4-1- Van Leeuwenhoek Laboratory 85
4-3- پژوهشکده نانو دانشگاه صنعتی شریف 95
4-3-1- اهداف پژوهشکده علوم و فناوری نانو 95
4-3-2- برخی از فعالیتهای پژوهشکده نانو 96
4-4- پژوهشکده علوم و فناوری های پلیمر 99
4-4-1-  معرفی پژوهشکده 99
4-4-2- گروه های پژوهشی 99
4-5- گروه پژوهشی شناسایی و ارزیابی پلیمر 100
4-5-1- زمینه های پژوهش و توانمندی ها 101
4-5-2- دستاوردها 101
4-5-3- فعالیت های جاری 101
4-5-4- تجهیزات 102
4-6- گروه پژوهشی سنتز پلیمرها در صنایع نفت 103
4-6-1- زمینه های پژوهش و توانمندی ها 104
4-6-2-  دستاورد ها 104
4-6-3- فعالیت های جاری 104
4-6-4- تجهیزات 104
4-7- گروه پژوهشی کاربرد پلیمرها در صنایع نفت 105
4-7-1- زمینه های پژوهش و توانمندی 106
4-7-2- دستاورد ها 106
4-7-3- فعالیت های جاری 107
4-7-4- تجهیزات 107
4-8- گروه پژوهشی فناوری های پلیمر 109
4-8-1- زمینه های پژوهش و توانمندی 109
4-8-2- دستاوردها 109
4-8-3- فعالیت های جاری 109
4-8-4- تجهیزات 110
منابع و مراجع                                            110
فصل پنجم
شناخت بستر طرح 112
5-1- جغرافیا و اقلیم استان تهران 113
5-1-1- آب و هوا 113
5-1-2- طبیعت استان تهران 114
5-1-3- منابع آب 115
5-2- تاریخچه و سابقه پیدایش منطقه 22 شهرداری تهران 115
5-2-1- مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه 22 116
5-2-2- پتانسیل موجود در منطقه 117
5-2-2-1- پارک جنگلی چیتگر 118
5-2-2-2- باغ موزه گیاه شناسی )باغ ملی ایران( 119
5-2-2-3- مجموعه ورزشی آزادی 120
5-2-2-4- محور تجاری، اداری چهارباغ )پروژه بلند مدت( 121
5-2-2-5- دریاچه انسان ساز )در دست احداث( 121
5-2-2-6- آبشار تهران 123
5-2-2-7- بوستان جوانمردان ایران 124
5-3- هماهنگی ساختمان با اقلیم 125
5-3-1- تعیین جهت بهینه استقرار ساختمان 125
5-3-2- مصالح ساختمانی در رابطه با اقلیم 126
5-4- معرفی سایت 128
طرح پیشنهادی 136
منابع و مراجع                          137      

فصل ششم
6-1- شکل گیری ایده اولیه 137
-2-6برنامه فیزیکی طرح 138
مدارک طرح پیشنهادی 144

1-1 تاریخچه
1-1-1- تاریخچه صنعت نفت
صنعت نفت در جهان تاریخی بسیار کهن دارد و قدیمی ترین تمدنی که تا به حال شناخته شده در دره های نیل، دجله و فرات و در چین بوده است. اسناد تاریخی و کاوشهای باستان شناسی نشان می دهد که مردم مزبور از کهن ترین روزگاران نفت را می شناختند. چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح مردم دجله و فرات قیر را به عنوان ملات ساختمان ها به کار می بردند. در ایران کاوش های باستان شناسی معلوم داشته که ساکنین کشور ما از 5 تا 6 هزار سال پیش قیر را به عنوان ملات در ساختمان و یا برای نصب و به هم چسباندن جواهرات و اندود کردن کشتی ها به کار می بردند.
مدت زمان مدیدی، مورد استعمال نفت فقط برای مصارف خانگی و یا به عنوان چرب کننده ها بود، اما از آغاز قرن شانزدهم میلادی روز به روز موارد استعمال آن رو به افزایش نهاد تا اینکه در سال 1854 دو نفر داروساز وجود یک فراکسیون سبک قابل اشتعال را در روغن زمینی تشخیص دادند و همچنین به کمک تقطیر، مواد دیگری بدست آوردند که برای ایجاد روشنایی بکار می رفت. بر اساس این کار آزمایشگاهی بود که بعداً دستگاه های عظیم تصفیه نفت طرح ریزی و مورد بهره برداری قرار گرفت. اولین چاه نفت در دنیا در شهر پنسیلوانیا بنام تیستوسوپل آمریکا توسط شخصی به نام ادوین دریک در سال 1859 حفر شد. عمیق ترین چاه در دنیا چاهی در لویزینای آمریکاست که 6500 متر عمق دارد. در سال 1908 نفت در خاورمیانه برای اولین بار در ایران و در شهر مسجد سلیمان کشف شد و بعد از آن در دیگر کشورهای خاور میانه نفت کشف شد. امروزه بزرگترین منابع نفتی جهان در خاورمیانه، ایالات متحده آمریکا، آفریقای شمالی و روسیه است. [1] 

1-1-3- تاریخچه پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه صنعت نفت در آغاز با نام اداره توسعه تحقیقات شرکت ملی نفت ایران در سال 1338 تأسیس شد و هدف اولیه آن تحقیق و پژوهش در زمینه کاربرد مواد نفتی بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نام این سازمان به مرکز پژوهش و خدمات علمی تغییر یافت و به توسعه ی فعالیت ها در راستای اهداف مورد نظر پرداخت. سال 1368 بود که این مرکز طبق موافقت نامه ی اصولی شورای گسترش وزارت فرهنگ و آموزش شورای عالی، پژوهشگاه صنعت نفت نامیده شد و با هدف انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای به فعالیت های خود ادامه داد. در حال حاضر دکتر وحید حدادی اصل مدیریت این پژوهشگاه را بر عهده دارد.
راهبرد پژوهشگاه صنعت نفت شامل تولید ثروت از طریق تولید و فروش )تجارت( فناوری است که با دو رویکرد اصلی صورت می گیرد، یکی انجام پژوهش به منظور توسعه فناوری ها جدید و دیگری خرید نتایج پژوهش از داخل و خارج و تبدیل نتایج پژوهشی به فناوری. [6][5]
1-2- تعاریف پایه از پژوهشگاه
پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان بزرگترین پژوهشگاه تحقیقاتی در خاورمیانه و با پشتوانه 50 سال تحقیق توانسته است با گذر از دوره های مختلف به جایگاهی دست یابد که هدف اصلی از تأسیس چنین مراکز تحقیقاتی را به خوبی پوشش دهد. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از پروژه های مراکز تحقیقاتی را تحقیقات بنیادی تشکیل می دهد، پژوهشگاه صنعت نفت به مرحله ای از تکامل رسیده است که تحقیقات کاربردی و در نتیجه توسعه فناوری ها و یا حل مشکلات صنعت را سر لوحه کارهای خود قرار داده است.
پژوهشگاه صنعت نفت به طور مستقل از دیگر ارگان ها و یا حتی دیگر پژوهشگاه ها، مشغول به فعالیت است. هدف از احداث و راه اندازی چنین مکانی، پژوهش و تحقیق در خصوص امکان و یا چگونگی تبدیل مواد خام به سایر مواد می باشد. در این مجموعه کلیه فعالیت های آزمایشگاهی در مورد مواد نفتی و تبدیل آن به نمونه مورد نظر، به طور مثال: کود شیمیایی، رنگ، قیر و…  انجام می شود و در صورت حصول نتیجه اطمینان بخش بعد از فعالیت آزمایشگاهی، تحقیقات صورت پذیرفته به صورت نیمه صنعتی و در مقیاس کوچک تر از پالایشگاهی، در نمونه پایلوت های موجود، تبدیل به مواد بدست آمده از تحقیقات می شوند تا در صورت کسب موفقیت، این محصول در مقیاس وسیع و در حد تولید پالایشگاهی، به تولید انبوه برسد.
در کنار انجام رسالت واقعی پژوهشگاه، تولید محصولات ارزشمندی نظیر دانش فنی، اختراع و نهایتاً ارائه مقاله در مجلات معتبر شاخص دیگری است که پژوهشگاه صنعت نفت در آن از رتبه خوبی بهره مند بوده است. البته از میان این موارد اهمیت دانش فنی و ثبت اختراع در حوزه های فناوری بالاتر است که در این بطه نیز پژوهشگاه سرآمد بوده است. چاپ مقاله در بسیاری از موارد به دلیل دارا بودن ملاحظات محرمانگی موانعی دربردارد. ارزیابی ها نشان می دهد با وجود این ملاحظات پژوهشگاه جزء رتبه های اول تولید مقاله های معتبر پژوهشی نیز قرار دارد.
وجود سرمایه پژوهشکده های حرفه ای نظیر توسعه فرآیند در چرخه توسعه فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت باعث شده است که این پژوهشگاه بتواند در فعالیت های توسعه فناوری )صنعتی و نیمه صنعتی(  با درآمدزایی بالا موفق بوده و بنابراین نسبت به بقیه مراکز تحقیقاتی به دلیل شاخص درآمد تحقیقاتی سرآمد گردد...

ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 37.8 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات پژوهشکده پلیمر,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه