جستجو در سایت

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان 02

1930 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات کانون پرورش فکری کودکان 02

186 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
طرح مسئله 2
دلالیل نیازبه مراکزفرهنگی تربیتی کودکان ونوجوانان: 3
ضرورت انجام پرو‍‍‍‍ژه 4
فصل اول :  مبانی موضوع 5
1-1-خلاقیت چیست؟ 6
1-1-1-هوش وخلاقیت 6
1-1-2-آموزش وپرورش خلاقیت 7
1-1-3-بازی وخلاقیت 8
1-1-4-کودک وخلاقیت 9
1-1-5-فرصتهایی برای خلاقیت : 12
1-1-6-اهمیت فرایندخلاق : 12
1-1-7-بازی خلاق : 13
1-1-8خلاقیت دربازی 14
1-1-9-انواع تجربه 16
1-1-10-کودک،خلاقیت ومعماری 17
1-2-رواشناسی رشدکودک 18
1-2-1-روانشناسی کودک زیر 6 سال: 18
1-2-2-رشداجتماعی کودک: 19
1-2-3-رشدذهنی وشناختی کودک ازنظرپیاژه: 20
1-2-4-مراحل رشدکودک دردوره پیش ازورودبه دبستان: 21
1-3-بخش سوم 23
1-3-1-نقاشی کودکان: 23
1-3-2-کودک وفضا: 26
1-3-3-خصوصیات فضای مناسب برای کودکان: 28
1-3-4-دریافت حسی وهوشی فضای معماری: 29
1-3-5-انتظارکودک ازفضا 31
1-3-6-کودک وفرم: 34
1-3-7-کودک وعناصرطبیعی: 34
1-3-8-نمادهاونشانه ها: 34
1-3-9- کودک واحساس 35
1-3-10-کودک وصدا: 35
1-3-11- درک وتوجه کودک به فضا: 35
1-3-12- نورورنگ: 36
1-3-13-ابعادواندازهها: 37
1-3-14-بازی درکودکان 37
1-3-15-نقش بازی دررشدوپرورش کودک 38
1-3-16-اهمیت بازی: 38
نتیجه گیری : 40
فصل دوم :  شناخت بسترموضوع 41
2-1-1- موقعیت جغرافیایی استان تهران درکشور 42
2-1-2- تقسیمات کشوری دراستان تهران 42
2-1-3- موقعیت آب وهوایی شهرتهران 43
2-1-4- وضعیت زمین شناختی وخاک 43
2-1-5- توزیع جغرافیایی زلزله هاومناطق زلزله خیزدرجهان 44
2-1-6- تقسیم بندی تکتونیک ایران ولرزه خیزی ایران 46
2-1-7- معرفی گسلهای تهران 49
2-2-1-  تاریخچه تهران 50
2-2-2-  جمعیت تهران 51
2-2-3-  جغرافیایی طبیعی تهران 51
2-2-3-1-  موقعیت استقرار 51
2-2-3-2-  ارتفاع ازسطح دریا 51
2-2-3-3-  شیب زمین 52
2-2-4- شرایط اقلیمی 52
2-3-1- تقسیمات اقلیمی درایران 53
2-3-2- تابش آفتاب وانرژی حاصل ازان درجهت های مختلف جغرافیایی 54
2-3-3- ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم وخشک 56
2-3-4- فرم ساختمان واقلیم 57
فصل سوم :  مبانی نظری 62
مقدمه 63
3-1-زیبایی وتناسبات عالی درخدمت ایجادمقیاس انسانی 64
3-2-شکل گیری فضابراساس مراتب زمانی ومکانی 64
3-3-شکل گیری براساس تنوعهای هندسی غنی ومحکم 65
3-4-ایجادوحدت درعین کثرت 66
3-5- انطباق محیطی،همدلی موزون باطبیعت 66
3-6-تقارن 67
3-7-شفافیت 68
3-8-مقدم شمردن حس یزدانی برحس زیبایی 69
3-9-فرم 69
3-10-خط 71
3-11-سطح صاف 72
3-12- شکل 73
3-13- انتخاب فرم 74
3-14- احساس فرم 75
3-15- نقش گیاه درساختارفضاکیفیت فضای 79
3-16- نقش آب 81
نتیجه گیری 83
فصل چهارم :  بررسی نمونه ها 84
4-1- 2-مرکزشماره 16 کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان-رصدخانه 89
4-2- 1-فروت گامز(FRUIT GUMS)مهدکودکی درپینتو،اسپانیا: 95
4-2- 2-مرکزکودکان وارنربراس(WARNER BROS) 99
4-2- 2- کودکستان بریوزار     100
4-2- 3- طراحی فضای بازی کودکان دردبی 103
4-2- 4- موزه کودکان هیوگو 108
4-2- 5-  مهدکودک والنسی : 109
4-2- 6- مهدکودک شاهزاده کوچولو: 110
4-2- 7-موزه کودکان ونوجوانان شهربادن سوییس 111
4-2-9-نتایج استخراج شده ازتحلیل نمونه ها 118
فصل پنجم :  استانداردهاوضوابط 122
5-1-فضاهای موردنیاز 123
5-1- 1-بازی ورشدعاطفی کودک: 123
5-1- 2-فضاهای بازی ورشداجتماعی کودک: 123
5-1- 3-فضای بازی ورشدجسمی 124
5-1- 4-محوطه بازی خردسالان: 124
5-1- 5-مکانهای الزامی درطراحی فضای کودکان: 124
5-2-درطراحی فضای کودک بایدبه مواردذیل توجه کرد: 125
5-2- 1-استانداردهاوابعاد بدن کودک: 125
5-2- 2-درب ها 126
5-2- 3-پنجره: 126
5-2-4-تجهیزات مهدکودک 127
5-2- 5-توصیه هامعماری داخلی: 127
5-2- 6-الزامات عمومی: 127
5-3-1چنداصل مهم درطراحی : 128
5-3- 2- طراحی فضاهای آموزشی: 130
5-3- 3-طراحی اصولی شکل کلی فضای معماری: 131
5-3- 4-ساختن فضای آموزشی با عملکردبالا: 131
5-3- 5-ارائه آموزشهای غیرمستقیم وگروهی باایجادکارگاهای جنبی: 131
5-3- 6-ایجادفضایی مطلوب ومنطبق با شرایط جسمی وروانی کودک: 132
5-4- 1- استانداردهای طراحی زمینهای بازی 132
5-4- 2- نکات ضروری درطراحی وسایل بازی: 133
5-4- 3- رهیافت های طراحی برای کودکان : 134
5-4- 4- ایمنی کودک 135
5-4-5- نگهداری ومراقبت 136
فصل ششم :  برنامه فیزیکی طرح 138
6-2-1- بررسی سازه پروژه 142
6-2-2- مزایا 142
6-2-3-معایب 143
6-2-4- سازه‌های بااسکلت فلزی 143
6-2-5-جهت انتخاب نظام سازه کل مجموعه بررسیهای زیرانجام گرفت: 144
6-2-6-بررسی سیستم تأسیسات مکانیکی وبرقی 146
فصل هفتم :  طراحی 149
7-1-1- مشخصات سایت : 150
7-1-2- دسترسیهای سایت 151
7-1-3- بررسی همسایگی ها 152
7-1-4- بررسی دیدهای اطراف سایت 153
7-1-5- بررسی شیب سایت 155
7-1-6- بررسی بادغالب 156
7-1-8- بررسی زاویه تابش ونورمناسب 157
7-1-9- بررسی ورودی سایت 158
7-2-1- ارائه آلترناتیو 159
7-2-2- شکل گیری کانسپت 159
نقشه ها..............................160
           
فصل اول : 
مبانی موضوع

-1-خلاقیت چیست ؟[1]
ارائه تعریف دقیقی از خلاقیت کار دشواری است و هنوز تعریف جامعی که مورد قبول اکثریت باشد ارائه نشده محققان و روانشناسان به جای ارائه تعریف جامعی از خلاقیت بیشتر به بررسی ویژگیهای افراد خلاق پرداخته اند. آنچه مهم دانسته شده این است که ما به کودکانمان نه تنها مهارتهای لازم برای خلاق بودن را می‌آموزیم، بلکه ارزشهایی را که برای استفاده از آن خلاقیت در جهت مثبت نیاز دارند نیز یاد می‌دهیم لزوما کارهای خلاق نیاز به استعدادهای خارق العاده ندارد و کار وگفتاری خلاقانه است که حداقل دو شراط زیر را دارا باشند. 
1-با کارهایی که کودک قبلا انجام داده و چیزهای که دیده وشنیده متفاوت باشد (تازگی)
2- صحیح بودن و در جهت رسیدن به یک هدف مفید باشد و جذاب و معنی دار باشد (متناسب)

1-1-1-هوش و خلاقیت
گیلفورد با تحقیقات فراوان به این نتیجه رسید که توانایی های فکری انسان را نمی‌توان در یک بعد خلاصه کرد و آن را هوش نامید به نظر او برخی از خصیصه های فکری انسان مستقیما درظهور خلاقیت موثر است. روانی جریان فکرو انعطاف پذیری قوای فکری از این خصیصه ها هستند که تشکیل تفکر واگرا می‌دهند. تفکر واگرا یعنی دور شدن از یک نقطه مشترک که همان رسم و سنت و عرف اجتماع است و تفکر همگرا یعنی نزدیک شدن به آن نقطه. البته تنها هنگامی‌که تفکر واگرا به نتیجه مثبت و ثمر بخش منتهی می‌شود، خلاقیت نام دارد. 
گیلفورد معتقد است که خلاقیت یعنی استعداد واگرا، ارائه راه حلهای جدید و و منحصربه فرد اما دراین مسیر تفکر همگرا هم موثر است و نباید از ترویج تفکر همگرا غافل شویم. جایی که تفکر واگرا پرورش داده می‌شود تفکر همگرا نیز پرورش می‌یابد. بسیاری از افراد موفق اجتماع از هوش خوبی برخوردارند ولی از تفکر و اگرا و خلاقیت بهره نبرده اند. اما کسانی که خلاق هستند اگر بسیار تیز هوش نباشند، از هوش خوبی برخوردار هستند. برخی از پژوهشگران بر این اعتقاد هستند که میزان معینی از هوش برای ظهور خلاقیت لازم است ولی بعد از این میزان که همان آستانه خلاقیت است. رشد و ظهور خلاقیت بستگی به عواملی به جز هوش دارد که از مهترین آنها می‌توان ساخت شخصیت فرد و وضیعت محیطی و اجتماعی و فضایی که کودک در آن پرورش می‌یابد نام برد. 

1-1-2-آموزش وپرورش خلاقیت
پژوهشهای انجام شده نشان می‌دهدکه استعداد خلاقیت با شدت و ضعف در همه افراد وجود دارد و می‌توان آنرا آموزش وپرورش داد بسیاری از پژوهشگران معتقدند که بخش چپ مغز مسئوول فعالیتهای ذهنی ای است که در حیطه تفکر همگرا است مانند حفظ کردن و بخش راست مغز فعالیتهایی که در حیطه تفکر واگرا است را سازماندهی می‌کند. متاسفانه سیستم آموزشی ما بیشتر از بخش چپ مغز استفاده می‌کند و مانع پیشرفت خلاقیت کودکان می‌شوند. مربیان باید با ارائه مسائل و فعالیتهایی که بیش از یک راه حل داشته باشد، با شکستن چهار چوب های قدیم و سنتی، کودکان را وادار به نواندیشی کنند. آنها را در معرض سوالات باز بگذارند و ازآنها بخواهند اشیا و امور نیمه تمام را تکمیل کنند. 
یکی از ویژگیهای افراد خلاق، استقلال شخصیت و اعتماد به نفس است. که با تقویت این خصوصیات در کودکان آنها می‌توانند فکرهای جدید و نو ارائه دهند و از تمسخر دیگران هراسی نداشته باشند. 
همانطور که گفته شد نقش فضا و محیط را نیز نباید نادیده گرفت. باید فضاهایی را به وجود آوریم که به تحریک خلاقیت کودکان بپردازد و حس کنجکاوی آنها را بر انگیزد. آنان به محیطی شور انگیز و مشوق نیاز دارند که انگیزه لازم را برای ارائه بهترین تلاش در آنان ایجاد کند محیط های بی روح و کسل کننده و یکنواخت مانع رشد خلاقیت کودکان است.
معماران باید در طراحی ساختمانهای کودکان فضاهایی برای نقاشی کشیدن اجرای تئاتر و موسیقی، تماشای فیلم، قصه گویی و کارگاههای ساخت وساز در نظر بگیرند. همچنین فضاهایی برای بازی کردن بصورت سر باز و سرپوشیده زیرا که بازی یکی از عوامل مهم در شکوفایی خلاقیت است. باید کودکان تشویق شوند درحین بازی به تجربه مستقیم، مشاهده و تفکر بپردازند. 
پرورش خلاقیت باید ازهمان سالهای نخست کودکی آغاز شود تا تدریجاً شکل گیرد و رشد یابد زیرا اوج خلاقیت تا سنین 7-6 سالگی است. پس باید از محدود کردن کودک در این دوران خودداری کنیم. 
چگونه می‌توان فضایی مناسب برای کودکان طراحی کرد: 
یکی از منابع مهم الهام برای معماری کودکان شناخت رفتار و واکنش های کودکان است. کودک برای رشد، قبل هر چیز به ارضای عاطفی واحساس پیوند با محیط فیزیکی و اجتماعی خود نیازمند است. بنابراین مشخصه محیط مناسب، وجود محرک ها و انگیزه های لازم ومنطبق با هر مرحله رشد کودک است. مسئله مهم دیگر وضوح و خوانایی محیط برای کودک است محیطی که به سهولت درک شود. معماران باید فارغ از محدودیت های طرح ها و نقشه های شهر سازی تخیلات کودکی را در ذهن ایجاد کرده وراههای به نمایش گذاشتن این تصورات و تخیلات را پیدا کنند.
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 12.6 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات کانون پرورش فکری کودکان 02,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه