جستجو در سایت

مطالعات کتابخانه عمومی

1483 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات کتابخانه عمومی

240 صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
مقدمه رساله...........................................................................................................................................1
دلایل انتخاب موضوع...........................................................................................................................2
ضرورت و اهمیت موضوع ..................................................................................................................2
روش تحقیق.........................................................................................................................................3 
فصل اول : شناخت موضوعی طرح 
مقدمه....................................................................................................................................................4
بخش اول : مفاهیم پایه 
1-1-1 کتاب........................................................................................................................................5                                                         
1-1-2 کتابخانه.....................................................................................................................................6 
1-1-2-1اهداف و خدمات کتابخانه....................................................................................................6
1-1-2-2 مقررات در کتابخانه..............................................................................................................6
1-1-2-3 نمونه مواد و منابع کتابخانه ای.............................................................................................7
1-1-2-4 بررسی تطبیقی نظام قفسه باز و قفسه بسته در امانات کتاب................................................7 
1-1-3 انواع کتابخانه ها........................................................................................................................9
1- 1-3-1 کتابخانه ملّی........................................................................................................................9
1-1-3-2کتابخانه دانشگاهی.................................................................................................................9
1- 1-3-3 کتابخانه پژوهشی................................................................................................................9
1 -1-3-4 کتابخانه تخصصی..............................................................................................................10
1-1-3-5 کتابخانه عمومی...................................................................................................................10
1-1-3-6 کتابخانه شخصی (خصوصی)..............................................................................................10
1-1-3-7 کتابخانه آموزشگاهی............................................................................................................11
بخش دوم : تاریخچه کتاب و کتابخانه                                                                       
1-2 تاریخچه بررسی تحولات گذشته و آینده کتاب و کتابخوانی......................................................11
1-2-1 تاریخچه کتاب و کتابخانه.......................................................................................................11
1-2-2 سابقه تاریخی ساختمان کتابخانه ها.........................................................................................12
1-2-2-1 کتابخانه های باستان............................................................................................................12
1-2-2-2 کتابخانه های قرون وسطی..................................................................................................13                       
1-2-2-3 قرون هفدهم و هجدهم......................................................................................................14
1-2-2-4 کتابخانه در دوران اسلامی...................................................................................................14
1-2-2- 5  بنای کتابخانه در قرن بیستم..............................................................................................15
 1-2-3-1 کتابخانه در ایران ..............................................................................................................16
1-2-3-2کتابخانه های ایران پیش از اسلام.........................................................................................16
1-2-3-3 کتابخانه های ایران پس از اسلام .......................................................................................17
بخش سوم :کتابخانه عمومی 
1-3 کتابخانه های عمومی...................................................................................................................18
 1-3-1کتابخانه های شاخه.................................................................................................................19
1-3--اهداف کتابخانه عمومی............................................................................................................19
1-3-3 وظیفه و مأموریت کتابخانه های عمومی.................................................................................19
1-3-4تأمین بودجه، قانونگذاری و شبکه ها ......................................................................................20
1-3-5عملیات و مدیریت...................................................................................................................20
1-3- 6 فعالیت های فرهنگی.............................................................................................................21
1-3-7خدمات ارائه شده در کتابخانه های عمومی..............................................................................22
1-3-8 بیانیه ایفلا/ یونسکو1994درباره  کتابخانه های عمومی............................................................23
1-3-9 کتابخانه های عمومی در ایران................................................................................................23
1-3-9-1فقرکتابخانه های عمومی در تهران ......................................................................................24 
نتیجه گیری ........................................................................................................................................26
فصل دوم : شناخت بستر موضوع 
مقدمه...................................................................................................................................................27
بخش اول :تهران
2- 1بررسی موقعیت قرارگیری طرح به صورت کلی..........................................................................28
2-1-1ویژگی طبیعی و جغرافیایی تهران.............................................................................................28
2-1- 2  موقعیت استقرار....................................................................................................................28
2 1-3پیشینه.........................................................................................................................................28               
2-1-4  اقلیم ......................................................................................................................................29                                                                                                       
2-1-4-1 بارندگی..............................................................................................................................29
   2-1-4- 2 زلزله .............................................................................................................................29                                                                                                                                       
2-1-4-3 شیب زمین ........................................................................................................................30
2-1-4-4 باد......................................................................................................................................30
2-1-4-5 دما.....................................................................................................................................30
2-1-4-6 تابش آفتاب ......................................................................................................................31
بخش دوم : منطقه 22 تهران 
2-2بررسی کلی موقعیت قرارگیری طرح ..........................................................................................31
2-2-1معرفی منطقه 22 تهران.............................................................................................................31                  
2-2-2سابقه پیدایش منطقه 22............................................................................................................32
2-2- 3 منطقه 22 در مناطق 22 گانه تهران بزرگ..............................................................................33                                                                                                         
2-2-4 منطقه 22 در شبکه شریانی تهران ..........................................................................................34
2-2-5 منطقه 22 در کاربری عمومی تهران........................................................................................33        
2-2- 6 طرح تفضیلی منطقه 22تهران.................................................................................................35
2-2 -7وضع موجود منطقه 22 ..........................................................................................................36
2-2-8  شیب و توپوگرافی منطقه 22.................................................................................................36
2-2- 9 ویژگی های اقلیمی منطقه 22................................................................................................37
2-2-9-1 آب و هوا...........................................................................................................................37 
2-2-9-2دما و رطوبت هوا ...............................................................................................................38                                  
2-2-10تقسیم بندی نواحی منطقه......................................................................................................39
2-2-10-1 ناحیه شش.......................................................................................................................39
2-2-11 تاثیر توسعه منطقه 22 بر آلودگی هوا ی تهران....................................................................40 
بخش سوم : راهکارهای اقلیمی
2-3ویژگی های اقلیمی.......................................................................................................................40
2-3-1اهمیت و ضرورت طراحی اقلیمی ..........................................................................................40
2-3-2 معماری همساز با اقلیم (ازدیربازتاکنون)................................................................................41
2-3-3  ویژگی اقلیم سرد..................................................................................................................41 
2 -3-3-1 پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن.................................................................................41
2-3-3-2شکل ساختمان...................................................................................................................42
2-3-3-3چگونگی استقرار ساختمان................................................................................................42
2-3-3-4ارتفاع ساختمان..................................................................................................................43                                                                                                                                   
2-3-3-5رابطه فضاهای پر وخالی....................................................................................................44 
2-3-3-6شکل ،تناسبات و محل استقرار حیاط ها...........................................................................44              
 2-3-3-7 شکل و محل ایوان ها ....................................................................................................47 
2-3-3-8چگونگی اسقرار فضاهای بسته..........................................................................................47   
2-3-3-9ابعاد و تناسبات فضاهای بسته............................................................................................48 
2-3-3-10جداره های باز.................................................................................................................48
2-3-3-11جداره های بسته .............................................................................................................49
2-3-4راهکار های طراحی اقلیمی در تهران.....................................................................................50
2-3-4-1جهت استقرار ساختمان.....................................................................................................50
2-3-4-2سطح بازشوی خارجی......................................................................................................50
2-3-4- 3 نور و تهویه.......................................................................................................................50
2-3-4-4 آلودگی صوتی....................................................................................................................51 
2-3-5چگونه ساختمان خود را بهینه کنیم...........................................................................................51                
2-3-5-1پنجره ها................................................................................................................................51
2-3-5-2عایقکاری..............................................................................................................................52                                                           
2-3-5-3درز بندی ساختمان.............................................................................................................53
2-3-5-3-1درزگیری درها و پنجره ها.............................................................................................53
2-3-5-4طراحی محیط اطراف ساختمان..........................................................................................53
2-3-5-5مصالح ساختمانی...............................................................................................................53
نتیجه گیری.........................................................................................................................................54 
فصل سوم: مبانی نظری
مقدمه..................................................................................................................................................55
بخش اول:مبانی نظری عام 
3-1مبانی نظری طرح.........................................................................................................................56
3-1-1زیبایی و تناسبات عالی در خدمت ایجاد مقیاس انسانی..........................................................56
3-1-2 شکل گیری فضا براساس مراتب زمانی و مکانی...................................................................57 
3-1-3 شکل گیری براساس تنوع های هندسی غنی و محکم...........................................................58
3-1-4 ایجاد وحدت در عین کثرت..................................................................................................58
3-1-5 انطباق محیطی، همدلی موزون با طبیعت...............................................................................58
3-1- 6 تقارن ...................................................................................................................................59                                                                              
3-1-7 شفافیت..................................................................................................................................60
3-1-8 مقدم شمردن حس یزدانی بر حس زیبایی.............................................................................60
بخش دوم: مبانی نظری خاص
3-2 مبانی نظری خاص......................................................................................................................60
3-2-1 مبانی نظری و نقش آن در طراحی کتابخانه............................................................................61
3-2-1-1 کتاب..................................................................................................................................61
3-2-1-2 کتابخانه..............................................................................................................................61
3-2-1-3 کتابخانه عمومی.................................................................................................................61
3-2-1-4 باغ کتاب............................................................................................................................62
3-2-1-5 لوح....................................................................................................................................62
3-2-1-6 نمازخانه............................................................................................................................62
نتیجه گیری.........................................................................................................................................63 
فصل چهارم :بررسی استاندارد و ظوابط
مقدمه..................................................................................................................................................64 
بخش اول :اجزای فضایی
4-1اجزای فضایی کتابخانه.................................................................................................................65
4-1-1فضاهای عمومی .....................................................................................................................65                                       
4-1-1-1 سالن مطالعه.......................................................................................................................65
4-1-1- 2 بخش امانت......................................................................................................................66
4-1-1-3  بخش مرجع.....................................................................................................................66
4-1-1- 4 بخش نشریات و روزنامه ها.............................................................................................66                       
4-1-1-5  پایگاه اطلاعات دیجیتالی.................................................................................................66
4-1-1-6 بخش دیداری ـ شنیداری..................................................................................................66 
4- 1-1-7 بخش فهرست .................................................................................................................66
 4-1-1-8 بخش تکثیر......................................................................................................................67                                                                                                    
4-1-1-9 بخش آموزشی...................................................................................................................67                                                
4-1-1- 10 بخش استراحت.............................................................................................................67
4-1-1- 11سالن گردهمایی و سمینار...............................................................................................67  
 4-1-1-12 نمایشگاه........................................................................................................................68                               
4-1-2 فضاهای اداری.......................................................................................................................68
4-1-3فضاهای فنی و کارگاهی.........................................................................................................68
4-1-3 -1 بخش انتخاب و سفارش مواد..........................................................................................68                     
4-1-3-2 بخش فهرست نویسی مواد................................................................................................69
4-1-3-3 بخش آماده سازی مواد......................................................................................................69
4-1-3-4 کارگاه تعمیر وصحافی .....................................................................................................69                                    
4-1-3-5 آتلیه عکاسی......................................................................................................................69
4-1-4 فضاهای پشتیبانی...................................................................................................................69
4-1-5 فضاهای گردش.....................................................................................................................69                                              
4-1-5-1گردش افقی در طبقات.....................................................................................................69
4-1-5-2 گردش عمودی بین طبقات...............................................................................................70 
بخش دوم : مبلمان و تجهیزات
4-2وسایل و مبلمان کتابخانه.............................................................................................................70
4-2-1مشخصات وسایل کتابخانه.......................................................................................................70
4-2-2-1میزهای مطالعه....................................................................................................................70
4-2-2-2کابین ها (میزهای مطالعه انفرادی).....................................................................................70
4-2-2-3-1مشخصات اتاق های مطالعه انفرادی.............................................................................71        
4-2-2-4صندلی مطالعه....................................................................................................................71
4-2-2-4-1مشخصات صندلی مطالعه..............................................................................................72                                        
4-2-3وسایل مورد نیاز فضاهای نگهداری کتاب...............................................................................72
4-2-3-1قفسه کتاب..........................................................................................................................72
4-2-3-1- 1 مشخصات قفسه کتاب.................................................................................................73
4-2-3-2قفسه مجلات.......................................................................................................................74
4-2-3-3جاروزنامه ای یا قفسه روزنامه............................................................................................75
4-2-3-4برگه دان..............................................................................................................................75
4-2-3-4-1مشخصات برگه دان........................................................................................................76
4-2-3-5جای فرهنگ و اطلس..........................................................................................................76
4-2-3-6جزوه دان.............................................................................................................................77 
4-2-3-7 جای نقشه ( نقشه دان)......................................................................................................77
4-2-3-8قفسه نمایش کتاب..............................................................................................................78
4-2-4وسایل ویژه فضاهای کاری......................................................................................................78
4-2-4-1 میز امانت...........................................................................................................................78
4-2-4-2رفبرگردان (لیف).............................................................................................................79          
4-2-4-3چرخ کتاب (کتاب بر).........................................................................................................79
4-2-4-4چهارپایه یا پلکان کتابخانه.................................................................................................79
4-2-5 وسایل اطلاع رسانی نوین.....................................................................................................80
4-2-5-1پایگاه های کاری کامپیوتری..............................................................................................80
4-2-5-2صندلی...............................................................................................................................80
4-2-5-3میز کار...............................................................................................................................81
4-2-5-4مانیتور................................................................................................................................81
4-2-5-5صفحه کلید........................................................................................................................81
4-2-5-6 طراحی محیط مناسب پایگاه های کاری...........................................................................81                       
4-2-6وسایل و تجهیزات داخلی کتابخانه های جانبازان و معلولین...................................................82
4-2-6-1صندلی مطالعه.....................................................................................................................82
4-2-6-2میز مطالعه............................................................................................................................83
بخش سوم : استانداردها و ضوابط
4-3استانداردها و ضوابط...................................................................................................................84
4-3-1مخزن کتابخانه .......................................................................................................................84
4-3-1-1گنجایش قفسه های کتاب..................................................................................................85
4-3-1-2مطالعه ابعاد لازم در مخازن بسته........................................................................................85 
4-3-1-3مطالعه ابعاد مخان باز..........................................................................................................86
4-3-1-4ابعاد مخزن فشرده..............................................................................................................87                                                                              
4-3-1-5استانداردهای قرار گیری قفسه ها ......................................................................................88                              
4-3-1-6 ابعاد استاندارد در مخازن باز.............................................................................................89 
4-3-2نحوه نگهداری مواد نوشتاری و ابعاد مخازن آنها.....................................................................90
1-2-3-4کتابهای بسیار بزرگ............................................................................................................90
2-2-3-4کتابهای بسیار کوچک.........................................................................................................90
3-2-3-4روزنامه های یومیه..............................................................................................................90 
4-2-3-4مجلات ادواری...................................................................................................................90 
5-2-3-4جزوات وگزارشات..............................................................................................................91 
3-3-4محل های خواندن و مطالعه.....................................................................................................91
4-3-3-1تطبیق فضای مطالعه با قفسه های کتاب باز........................................................................92 
4-3-3-2فضای مطالعه انفرادی و مجزا.............................................................................................92   
4-3-3-3میزهای بلند (چند نفره ).....................................................................................................94
4-3-3-4 فضای مطالعات و مجادلات چند نفره................................................................................94
4-3-4 استاندارد های متفرقه.............................................................................................................94
4-3-5 مطالعه ابعادی بخش های ادرای.............................................................................................94 
4-3-6کلاسهای آموزشی...................................................................................................................97 
4-3-7سالن گرد همایی و سمینار (آمفی تاتر )..................................................................................99
4-3-7-1 ساختار عمومی فضای نمایشی .........................................................................................99
4-3-7-2صندلی تماشاگران...............................................................................................................99
4-3-7-3 اتاق رختکن ( تنفس بازیگران ) .....................................................................................100
4-3-7-4پرده نمایش فیلم .............................................................................................................100
4-3-8  بوفه ...................................................................................................................................100
4-3-9  استاندارد سرانه فضاهای کتابخانه.......................................................................................102
بخش چهارم : معیار های طراحی
4-4شرایط آسایش انسان ها.............................................................................................................105
4-4-1گرمایش................................................................................................................................105
4-4-2سرمایش................................................................................................................................106
4-4-3رطوبت..................................................................................................................................106
4-4-4تهویه مطبوع..........................................................................................................................106
4-4-5نورگیر (نورپردازی)...............................................................................................................107
4-4-5-1نور مصنوعی و شدت آن..................................................................................................107
4-4-5-2تقابل (سایه - روشن).......................................................................................................108                                            
4-4-5-3تابش (درخشندگی)..........................................................................................................108
4-4-5-4 نور طبیعی و شدت آن.....................................................................................................108 
4-4-5-5نورپردازی فضاها..............................................................................................................109
4-4-5-6 نورپردازی در قفسه های کتاب و مخزن..........................................................................109 
4-4-6نقش رنگ و تزئینات در کتابخانه..........................................................................................109
4-4-7صداهای خارجی و داخلی....................................................................................................110
4-4-7-1منابع تولید صدا................................................................................................................110
4-4-7-2سطح صدا.........................................................................................................................111
4-4-7-3جذب و عایق سازی صدا.................................................................................................111
4-4-8حمل و نقل مواد کتابخانه.....................................................................................................111
4-4-9پوشش کف کتابخانه.............................................................................................................111
4-4-10پنجره ها..............................................................................................................................111
4-4-11شکل و فرم ساختمان کتابخانه............................................................................................111
4-4-12مشخصات حجم و نمای ساختمان کتابخانه........................................................................112
4-4-13مشخصات ارتفاع و ابعاد کلی ساختمان..............................................................................112
4-4-14توصیف کلی جزئیات معماری و فنی.................................................................................112 
4-4-14-1ـ فضاهای مطالعه...........................................................................................................113
4-4-14-2ـ فضاهای دفاتر..............................................................................................................113
4-4-14-3 تالار اجتماعات.............................................................................................................113
4-4-14-4 مخازن کتاب و انبارهای ویژه........................................................................................114
4-4-14-5 لابراتوارها و کارگاه ها..................................................................................................114
4-4-14-6 فضاهای طبیعی.............................................................................................................114
4-4-15تمرکز سیستم ها.................................................................................................................115
4-4-16قابلیت انعطاف و طرح مدول ............................................................................................115
4-4-17نگهداری و نگهبانی............................................................................................................115                                                                                 
  4-4-18الگوی آمد و شد حمل و نقل..........................................................................................116
بخش پنجم : ضوابط ایمنی
4-5حفاظت وایمنی کتابخانه............................................................................................................117
4-5-1سیستم حفاظت از منابع کتابخانه در برابر عدم رعایت مقررات امانت .................................117
4-5-2سیستم حفاظت از ساختمان در برابر آتشسوزی.................................................................117
4-5-3روشهای حفاظت از ساختمان در مقابله با انواع دستبردها...................................................118 
4-5-4تأمین امنیت و سلامت ارباب رجوع و کارمندان....................................................................118
4-5-5مدیریت ایمنی کتابخانه ........................................................................................................118
4-5-6درهای کتابخانه.....................................................................................................................119
4-5-7آتش سوزی و وسایل اطفاء حریق........................................................................................119
4-5-8حفاظت و ایمنی محل و ساختمان کتابخانه..........................................................................120
4-5-9ایمنی وسایل و لوازم و تجهیزات کتابخانه............................................................................120
4-5-10اقدامات حفاظتی و ایمنی در مراکز اسناد و منابع غیرکتابی................................................121
4-5-11مقرارت ایمنی و حفاظت اسناد و منابع غیر کتابی..............................................................121 
4-5-12تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی.......................................................................................122          
4-5-13سیستم حفاظت از ساختمان در برابر زلزله.........................................................................122
بخش ششم :  ضوابط معلولین                                                                        
4-6سازگاری با شرایط جسمی استفاده کنندگان .............................................................................123
4-6-1تسهیلات مطالعه....................................................................................................................123 
4-6-1-1میز امانت..........................................................................................................................123 
-4-6-1-2قفسه های کتابخانه.........................................................................................................123
4-6-1-3دسترسی به مجموعه..........................................................................................................124 
4-6-1-4وسایل و ابزارهای کتابخانه................................................................................................124 
4-6-1-5میز مطالعه..........................................................................................................................124 
 4-6-2 تسهیلات رفاهی – پشتیبانی................................................................................................124                       
 4-6-2-1راهروها............................................................................................................................124                                                                                         
4-6-2-2راه پله ...............................................................................................................................124                                        
4-6-2-3سطح شیبدار .....................................................................................................................125  
4-6-2-4دستگیره های کمکی.........................................................................................................125 
4-6-2-5آسانسور ............................................................................................................................125
4-6-3فضاهای بهداشتی................................................................................................................. 126
4-6-3-1توالت................................................................................................................................126  
4-6-3-2دستشویی...........................................................................................................................126
4-6-3-3آبخوری و آب سرد...........................................................................................................126 
4-6-4تلفن های عمومی...................................................................................................................127                                                 
4-6-5پارکینگ ................................................................................................................................127
4-6-6علایم بین المللی ..................................................................................................................127   
نتیجه گیری.......................................................................................................................................127 
فصل پنجم : بررسی نمونه ها
مقدمه.................................................................................................................................................128
5- بررسی نمونه های داخلی وخارجی.............................................................................................129
5-1 کتابخانه لاید..............................................................................................................................129
5-1-1محاسن ومعایب کتابخانه لاید................................................................................................132
5-2کتابخانه دانشگاه آویرو، پرتغال، آلوار سیز..................................................................................132
5-2-1فضای عمومی........................................................................................................................132
5-2-2فضای فنی وگارگاهی.............................................................................................................132
5-2-3فضای اداری...........................................................................................................................132 
5-2-4فضای پشتیبانی.......................................................................................................................132 
5-2-5فرم وحجم.............................................................................................................................132 
5-2-6ورودی...................................................................................................................................133
5-2-7عملکرد..................................................................................................................................133
5-2-8نور گیری...............................................................................................................................133
5-2-9سازه.......................................................................................................................................133
5-2-10تأسیسات.............................................................................................................................133
5-2-11حمل و نقل مواد کتابخانه....................................................................................................133
5-2-12ایمنی....................................................................................................................................134
5-2-13محاسن و معایب کتابخانه دانشگاه آویرو.............................................................................134
5-3کتابخانه ملی فرانسه....................................................................................................................136
5-3-1معایب و محاسن کتابخانه ملی فرانسه....................................................................................138                  
5-5کتابخانه ملی................................................................................................................................139
5-5-1خصوصیت ذاتی طرح.............................................................................................................139
5-5-2ملاحظات نورگیری فضاها .....................................................................................................140
5-5-4خصوصیات محیطی و پیرامونی در طرح.................................................................................141 
5-5-5سازه طرح............................................................................................................................142
5-5-6سیستم های کنترل خودکار..................................................................................................144 
5-5-6سیستم جمع آوری آب باران...............................................................................................144
5-5-7شکل نهایی و خصوصیات معماری طرح.............................................................................144
5-5 کتابخانه¬مرکزی عمومی کانون انصار..........................................................................................148
5-5-1 فضای عمومی.......................................................................................................................148
5-5-1-1طلاعات و پذیرش............................................................................................................148       
5-5-1-2بخش فهرست....................................................................................................................148                                                                                                                                                                       5-5-1-3پایگاه اطلاعات دیجیتالی...................................................................................................148 
5-5-1-4  بخش امانت................................................................................................................... 149 
5-5-1-5 بخش مرجع.....................................................................................................................149
5-5-1-6بخش روزنامه ونشریات ..................................................................................................149 
5-5-1-7 بخش مطالعه....................................................................................................................149
5-5-1-8 بخش فضای دیداری – شنیداری.....................................................................................149
5-5-1-9نمازخانه............................................................................................................................149                                                                                
5-5-1-10سالن گرد همایی و سمینار..............................................................................................150 
5-5-1-11نمایشگاه..........................................................................................................................150 
5-5-1-12کلاس های آموزشی........................................................................................................150                                                     
5-5-1-13بوفه.................................................................................................................................150 
5-5-1-15فضای اداری....................................................................................................................150                                                     
5-5-2فضاهای فنی کارگاهی...........................................................................................................150                                                          
5-5-2-1بخش فهرست نویسی و آماده سازی مواد.........................................................................150 
5-5-3فضاهای پشتیبانی...................................................................................................................150                                                            
محاسن ومعایب کتابخانه¬مرکزی عمومی کانون انصار.......................................................................151
 نتیجه گیری.......................................................................................................................................152      
فصل ششم :برنامه ریزی فیزیکی
مقدمه.................................................................................................................................................153 
بخش اول : برنامه ریزی فیزیکی و ارائه ابعاد فضاها 
 6-1 نظام عملکردی کتابخانه...........................................................................................................154 
6-1-1استفاده کنندگان کتابخانه........................................................................................................154 
6-1-2منابع کتابخانه.........................................................................................................................154   
6-1-3کارمندان ( کادر اداری ) کتابخانه ..........................................................................................155
6-1-4اثر عوامل مختلف برنیازهای اساسی کتابخانه  ......................................................................155
6-1-5 شمار مراجعان (ظرفیت کتابخانه).........................................................................................155
6-1-6شمار منابع.............................................................................................................................156  
6-1-7 قابلیت انعطاف ، تطبیق و توسعه...........................................................................................156  
6-1-8سرانه فضاهای کتابخانه..........................................................................................................156 
6-1-9 بررسی  فضا ها.....................................................................................................................156 
 6-1-9-1  سر سرای ورودی..........................................................................................................156 
6-1-9-2 مخازن..............................................................................................................................157                                                                            
6-1-9-3 بخش مرجع.....................................................................................................................157
6-1-9-4 اداری ..............................................................................................................................158                                                                 
6-1-9-5 فضای عمومی..................................................................................................................158                                                                                                                          
6-1-9-6 نمازخانه...........................................................................................................................158
6-1-8-7فضای استراحت کارکنان...................................................................................................158
6-1-8-8فضای فنی کارگاهی..........................................................................................................159
6-1-8-9فضای مطالعه.....................................................................................................................159
6-1-8-10سرایداری........................................................................................................................159
6-1-9  برنامه فیزیکی پروژه............................................................................................................159
6-1-10جدول برنامه فیزیکی...........................................................................................................160
بخش دوم :دیاگرام روابط
6-2دیاگرام روابط.............................................................................................................................163  
6-2-1دیاگرام فضاهااز لحاظ عملکرد..............................................................................................163     
6-2-2دیاگرام ارتباطی طبقات..........................................................................................................164
بخش سوم : سازه و تأسیسات
6-3-1بررسی سازه پروژه.................................................................................................................165
6-3-1-1انتخاب سیستم سازه پروژه  ..............................................................................................165
 6-3-1-2مقایسه انواع اسکلت ساختمانی.......................................................................................165                                                                                                                                                                                                                  
6-3-1-3مقایسه فنی انواع اسکلت ساختمانی..................................................................................166             
 6-3-1-4انواع سیستم های باربر جانبی لرزه ای..............................................................................166
6-3-1-5مقایسه انواع اسکلت ها از نظر باربری و ایمنی در آتش سوزی........................................167
6-3-1-6مقایسه انواع اسکلت از نظر اجرایی...................................................................................167
6-3-1-7مقایسه معماری انواع اسکلت ساختمانی...........................................................................168
6-3-1-8مقایسه اقتصادی انواع اسکلت ساختمانی..........................................................................168
6-1-3-9نتیجه گیری........................................................................................................................169
 6-3-1-10مدولار طراحی فضاها ...................................................................................................169
6-3-1-11مزایا و معایب ساختمان های فلزی.................................................................................170
6-3-1-12معایب سازه های اسکلت فلزی......................................................................................170
6-3-1-13سقف کامپوزیت..............................................................................................................171
6-3-1-14سقف کرومیت................................................................................................................171                                       
6-3-1-14-1مراحل اجرای سقف کرومیت....................................................................................172
6-3-1-14-2مزایای سقف کرومیت................................................................................................172
6-3-1-14-3انواع سقف کرومیت...................................................................................................174
6-3-1-15خرپا................................................................................................................................174
6-3-1-15-1بتن پوششی در سقف خرپا بلوک..............................................................................175
6-3-1-15-2معایا و مزایای استفاده از خرپاهای ماشینی در صنعت ساختمان................................175
6-3-1-16خصوصیات سازه ای پروژه............................................................................................176
6-3-1-16-1درز انبساط.................................................................................................................177
6-3-1-16-2درز انقطاع..................................................................................................................177
6-3-2تاسیسات مکانیکی.................................................................................................................177
6-3-2-1سیستم های خنک کننده (تهویه مطبوع)............................................................................177
6-3-2-2آشنایی با دستگاه ایرواشر .................................................................................................177
6-3-2-3دستگاه هواساز .................................................................................................................178
6-3-2-4فن کوئل............................................................................................................................178
6-3-2-5چیلرها...............................................................................................................................178
6-3-2-6اقدامات بهینه سازی در طراحی تأسیسات ساختمانها........................................................179   
6-3-2-7نتیجه گیری.......................................................................................................................179
6-3-3تأسیسات الکتریکی................................................................................................................179
6-3-3-1سیستم روشنایی.................................................................................................................179
6-3-3-2ایجاد جلوه در اشیاء به وسیله نورپردازی..........................................................................180
6-3-3-3انواع لامپ ها....................................................................................................................180
6-3-3-4برق اضطراری...................................................................................................................180
6-3-4سیستم های کنترلی................................................................................................................180
6-3-4-1سیستم اعلام حریق...........................................................................................................180
6-3-4-2طبقه بندی آتش سوزی براساس استاندارد اروپایی...........................................................181
6-3-4-3نتیجه گیری.......................................................................................................................181  
6-3-6آشنایی با سیستم اعلام سرقت...............................................................................................182
6-3-7سیستم شبکه کامپیوتر............................................................................................................182
فصل هفتم :طراحی
مقدمه.................................................................................................................................................183 
بخش اول : تحلیل سایت
7-1موقعیت قرار گیری در منطقه.....................................................................................................184
7-1-1عوامل موثر ...........................................................................................................................184
7-1-2  هندسه و شکل زمین...........................................................................................................184
7-1-3 عوامل مصنوعی و طبیعی......................................................................................................185
7-1-4 دسترسی ها...........................................................................................................................185
7-1-5 کاربری ها.............................................................................................................................185 
7-1-6 دید ومنظر.............................................................................................................................185
7-1-7 شیب و توپو گرافی زمین.....................................................................................................186 
7-1-8چشم انداز های پروژه............................................................................................................186
بخش دوم :مبانی طرح 
7-2ارائه آلترناتیو...............................................................................................................................186
7-2-1آلترناتیو..................................................................................................................................186 
7-2-2 آلترناتیو ................................................................................................................................187
7-2-3 آلترناتیو ................................................................................................................................187
7-2-4مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی....................................................................187
7-2-5حیطه بندی مسیر کنترل امنیت فضای اصلی..........................................................................188  
7-2-6تعریف محل ورودی اصلی و ورودی فرعی..........................................................................188
7-2-7تعین محل ارتباطات عمودی مانند پل ، رمپ، آسانسور ................................................. .... 189
7-2-8مشخصات فنی طرح .............................................................................................................189
7-2-8-1سازه ..................................................................................................................................189
7-2-9 مشخصات طرح ...................................................................................................................190
7-2-9-1حفاظت در برابر آتش سوزی............................................................................................190 
7-2-9-2ملاحظات عایق بندی صوتی.............................................................................................190 
7-2-9-3حفاظت کتابها از نفوذ آب.................................................................................................190 
7-2-9-4ملاحظات معلولین.............................................................................................................190
 7-2-9-5ملاحظات درباره حمل و نقل کتاب در طبقات................................................................191
بخش سوم ارائه نقشه ها 
7-3-1 سایت پلان............................................................................................................................192 
7-3-2 پلان زیرزمین .......................................................................................................................193
7-3-3 پلان طبقه همکف.................................................................................................................194 
7-3-4 پلان طبقه اول.......................................................................................................................195
7-3-5نمای شمالی...........................................................................................................................196 
7-3-6 نمای جنوبی..........................................................................................................................197
7-3-7 برش A-A............................................................................................................................198 
7-3-8 برشB-B..............................................................................................................................199
7-3-9 پرسپکتیو خارجی.................................................................................................................200
7-3-10 پرسپکتیو داخلی.................................................................................................................207
7-3-11ستون گذاری ......................................................................................................................210
فهرست منابع ...................................................................................................................................211

 مقدمه 
کتابخانه ها مجموعه ای از عملکردها را در جامعه ما به عهده دارند . از آنجا که ساختمان و فضای بیشتر کتابخانه های موجود ،پاسخگوی نیازهای روز افزون و مواد ومنابع و تجهیزات و کاربرد فناوری های آموزشی و اطلاعاتی نیست و باعنایت به این نکته که در حلقه تولید علم اولین وآخرین زنجیره به کتاب و صنعت نشر و تالیف مربوط می شود بنابراین تاسیس کتابخانه عمومی با وجود سفارش وسایل و لوازم کتابخانه های نوین ،انتشار کتب بیشتر و نیاز مبرم سازمان ها و نهادها و کتابداران متخصص به تجهیز و تکمیل کتابخانه های موجود و طرح کتابخانه های آینده در جای جای سرزمین پهناورمان از اهمیت بسزایی برخوردار می گردد .
قابلیت انعطاف پذیری و مادیولار بودن طرح کتابخانه ها که قابلیت توسعه را دیده باشند و دیاگرام ارتباطی مناسب و اصولی فضاهای اصلی کتابخانه ها و استخراج سرانه های دقیق از دیگر ملزومات این رویکرد جدید می باشد .
کتابخانه های عمومی ،نوشته های کلی و عمومی و سایر رسانه های اطلاعاتی را ارائه می دهند.این کتابخانه ها آزادانه در دسترس عموم هستندو سطح و انتخاب موجودی و خدمات خود را ،متوجه نیازهای کاربران خود می کنند و به عنوان یک مرکز ارتباطی ،برای تمامی اقشار مردم ،علاوه بر تهیه وتدارک سنتی کتاب ،می تواننددارای محلهایی برای مرور کتابها،اتاق جلسه و محلهای مطالعه گروهی یا انفرادی باشند .کتابخانه های عمومی می توانند علاوه برکتابها و مجلات ،مطبوعات ،بروشورها ،بازیها یا رسانه های جدید را نیز در ارائه دهند که یا در داخل خود کتابخانه مورد استفاده قرار می گیرند و یا قرض داده می شوند .
هدف اصلی از تاسیس کتابخانه های عمومی استفاده مناسب و مفید عموم مردم از منابع کتابخانه به صورت آزاد است کتابخانه های عمومی باید با نیازهای جامعه به آموزش و پرورش و اطلاعات و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت مردم هماهنگی داشته باشد .   
در ایجاد کتابخانه های عمومی باید به تغییراتی که  در منابع و مواد کتابخانه ها به وجود می آید توجه کرد .یکی دیگر از مسائل مهم ،دسترسی آسان و راحت به کتابخانه می باشد و حداکثر کارایی وقتی است که کتابخانه بیشترین مجموعه کتاب را به بیشترین استفاده کنندگان می دهد .

دلایل انتخاب موضوع
مقوله کتاب وکتابخانه ، بخشی است که امروزه در جامعه معماری کشور در کنار عملکردهایی چون نمایشگاه، آمفی تئاتر و.............. ایجادرغبت به مطالعه در میان جوانان علاوه بر کمک به پرورش زمانی و تخصصی آنان ، ضمنا از جمله مهمترین تدابیر نگهداشت سلامت روحی وجسمی آنان به شمار می رود ، مطالعه از رنج لحظات تنهایی به نحوه مجزه آسایی می کاهد. 
کتابخانه با توجه به ماهیت آموزشی خود می تواند به عنوان مکانی چند عملکردی مطرح گرددو عملکرد های متعدد دیگری را چون سالنهای  گردهمایی ، مرکز رایانه ، نمایشگاه و ...... رادر خود جای دهد . یکی از مهمترین دلایل انتخاب چنین موضوعی ایجاد مکانی است که بتوان ساعتها در میان کتابها قدم زد و بدون خرید کتاب ، کتابهای مورد نظر را خواند .
پس باوجود تلاش اندیشمندان و باتوجه به رشد روز افزون رشته های مختلف علمی،به نظر می رسد برای پیشرفت فرهنگی هر کانون اجتماعی وکمک به آیندگان ،وجود مراکزی که بتوانند علاوه بر ذخیره اطلاعات ،امکان دسترسی به موقع رانیز فراهم آورند بسیار ضروری است .   

ضرورت و اهمیت موضوع 
کتاب وکتابت سابقه ای دیرینه در این مرزو بوم دارد ، از کتابت روی تخته سنگها و الواح گلی ، تا تخته چوبی و پوست حیوانات و سپس روی پوست  برخی از گیاهان و برخی از انواع نی ها و بالاخره تا زمان کنونی که بر روی انواع کاغذ ها این عمل صورت می گیرد . از آن زمان تا کنون ادوار بسیار ی می گذرد ودر هردوره شاهد تاثیراتی براین روند هستیم . بی شک نقطه اوج گیری این فن و پرداختن و اشاعه آن به عنوان یک فرهنگ پس از ورود دین مبین اسلام به این سرزمین می باشد ، چرا که تاکیدی که اسلام بر مسئله علم ودانش و یافتن آن درهر کجای دنیابرای فرد و جامعه داشته ،در هیچ مقطع دیگری از تاریخ هیچ ملتی یافت نمی شود . از جمله ظاهرترین مواردی که در دین و ایدئولوژی جهان متحول به چشم می خورد ، خود کتاب و وحی الهی و نزول آن بر پیغمبر عظیم الشأن(ص) و توصیه های علمی آن به همه انسانهاست . حتی در این کتاب مقدس به کتاب وکتابت اهمیت بسیار داده شده تا آنجا که افعالی از ریشه کتب 39 بار تکرارشده است .
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 39.5 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات کتابخانه عمومی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه