جستجو در سایت

مطالعات کتابخانه مرکزی

1348 بازدید
دسته بندی فایل دسته بندی : رساله معماری- مطالعات معماری Word فرمت فایل : Word
مطالعات کتابخانه مرکزی

204صفحه فایل Word به همراه شکل و نمودار

فهرست مطالب
چکیده............................................................................................................1
فصل اول سایت و معرفی آن.........................................................................................2
بیان مسئله تحقیق.............................................................................................4
محل سایت..................................................................................................... 6
عکس‌هایی از منطقه سایت پلان............................................................................7
موقعیت جغرافیایی شهر تهران.......................................................................... 12
نمودار سا لانه بارش و حرارت شهر تهران..........................................................14
تهران..........................................................................................................15
جغرافیای منطقه تهران....................................................................................15
تاریخچه تهران..............................................................................................16
دیدنی‌ها........................................................................................................17
تهران قدیم....................................................................................................18
محلات امروزی..............................................................................................18
جاذبه های تاریخی تهران.................................................................................19
امکانات شهر................................................................................................20
بازار تهران ..................................................................................................21
هتل ها ........................................................................................................23
شرایط آب و هوایی و جغرافیایی منطقه................................................................23
شرایط اقلیمی تهران........................................................................................24
جدول شماره 1-2- متوسط دمای هوای شهر تهران در دوره 9 ساله (1373-1382 )...................................26
جدول شماره 1-2- ( ادامه)  متوسط دمای هوای شهر تهران در دوره 9 ساله (1373-1382 ).......................27
جدول شماره 2-2- معدل 9 ساله ( 1373-1382 ) میانگین حداکثر و حداقل دمای هوا در شهر تهران...............................28
 جدول شماره 3-2- معدل 9 ساله ( 82-1373 ) از حداقل و  حداکثر مطلق دمای هوا شهر تهران بارندگی..........................29
جدول شماره 4-2- جمع کل بارندگی ماهانه وحداکثر بارندگی 24 ساعته شهرتهران دردوره 9 ساله(82-1373).30
جدول شماره 4-2- جمع کل بارندگی ماهانه وحداکثر بارندگی 24 ساعته شهرتهران دردوره 9 ساله (82-1373)31
جدول شماره 5-2- تعداد روزهای برفی شهر تهران در دوره 9 ساله ( 82-1373 )......................................32
جدول شماره 6-2- تعداد روزهای یخبندان شهر تهران در دوره 9 ساله (82-1373)....................................33
جدول الف  - متوسط ماهانه رطوبت نسبی هوا در ماه های مختلف سال در دوره 9 ساله (82-1373 )..............34
جدول الف - (ادامه)متوسط ماهانه رطوبت نسبی هوا در ماه های مختلف سال در دوره 9 ساله(82-73 )............35
 جدول 7-2- معدل رطوبت نسبی هوا در سالهای مختلف در دوره 9 ساله (82-1373)..................................36
جدول شماره 8-2- میزان متوسط فشار هوای شهر تهران در دوره 9 ساله (82-1373 )...............................37
تعیین محدوده آسایش در شهر تهران..................................................................40
  میانگین سالانه بالاترین جدول شماره 16-2 گرمای هوا (( سانتیگراد )) در شهرتهران.................................41
جدول شماره 2-17 نم و باران در شهر تهران  ( میانگین سالانه 9/25 )....................................................41
جدول شماره 18-2- جدول آسایش.....................................................................................................42
جدول شماره 19-2- تعیین حدود شرایط آسایش در روز و شب در شهرتهران...............................................43
نتیجه گیری...................................................................................................43
مختصری از تاریخچه شهرستان اسلامشهر..........................................................45
خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی.........................................................................46
حـــوزه نفـــوذ..........................................................................................................46
خصوصیات توسعه اقتصادی اسلامشهر...............................................................54
آب وهــــوا....................................................................................................56
جدول شماره 1 – آمار درجه حرارت ماهانه ایستگاههای مهرآباد تهران و پرندک...........................................58
آشنایی با دانشگاه آزاد اسلامی..........................................................................58
کتابخانه دانشگاه............................................................................................61
معاونت عمران...............................................................................................61
ساختمانهای احداث شده توسط این معاونت...........................................................62 
فصل دوم مبانی نظری معماری...................................66
نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی .......................................................................68
مقدمه..........................................................................................................68
فرهنگ........................................................................................................68
عناصر اساسی فرهنگ................................................................................... 69
ویژگی های فرهنگ.........................................................................................69
گونا گونی فرهنگ ها.......................................................................................70
فرهنگ و جامعه.............................................................................................70
تعادل فرهنگی................................................................................................70
توسعه.........................................................................................................71
توسعه پایدار.................................................................................................72
نقش اطلاعات،اطلاع رسانی و کتابخانه ها در توسعه پایدار .....................................74
اصول توسعه فرهنگی.....................................................................................77
کتابخانه.......................................................................................................78
 تعریف کتابخانه.............................................................................................78
اهمّیّت کتابخانه..............................................................................................78
کتابخانه و نقش آن در توسعه............................................................................79
نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی........................................................................79
کتابخانه های عمومی......................................................................................81
کتابخانه  ملی.................................................................................................81
کتابخانه دانشگاهی.........................................................................................81
کتابخانه آموزشگاهی.......................................................................................81
کتابخانه های روستایی و کتابخانه های مساجد.......................................................81
آسیب شناسی فرهنگی و نقش کتابخانه................................................................82
نتیجه...........................................................................................................83
پیشنهادها و راهکارهای عملی...........................................................................83
فصل سوم بررسی نمونه ها......................................86
بررسی نمونه های داخلی وخارجی.....................................................................87
کتابخانه مرکزی دانشگاه لین.............................................................................87
کتابخانه های زیبا و معروف جهان..................................................................... 98
Abbey library of Saint Gall...................................................................98
Biblioteca Geral University of Coimbra..............................................99
Bibliothèque nationale de France.......................................................100
El Escorial Library, San Lorenzo, Spain...........................................101
George Peabody Library.....................................................................102
Library of Congress, Washington, DC, USA....................................103
Real Gabinete Portugues De Leitura Rio De Janeiro.......................104
Suzzallo Library...................................................................................105
Trinity College Library.......................................................................106
کتابخانه ملی...............................................................................................107
لیست کتابخانه های شهر تهران.......................................................................111
فصل چهارم برنامه فیزیکی طرح.............................................................................117
مشخصات انواع کتابخانه های شهری برحسب مقیاس...........................................119
درجه بندی کتابخانه های عمومی.....................................................................120
کتابخانه عمومی درجه یک : ...........................................................................121
کتابخانه های عمومی درجه 2‌،‌3 ، 4  و 5........................................................ 122
جدول مشخصات کتابخانه مرکزی.....................................................................123
جدول مشخصات کتابخانه درجه یک...................................................................125
جدول مشخصات کتابخانه درجه دو...................................................................127
جدول مشخصات کتابخانه درجه سه..................................................................128
جدول مشخصات کتابخانه درجه چهار................................................................129
جدول مشخصات کتابخانه درجه پنج..................................................................130
کتابخانه....................................................................................................131
استانداردها و سرانه ها.................................................................................132
تناسب ها و روابط........................................................................................135
استاندارد فضاها...........................................................................................135
ترتیب دسترسی آزاد به کتاب:.........................................................................136
فضاهای مورد نیاز.......................................................................................145
فضایی برای کتابها.......................................................................................146
-فضا برای خوانندگان....................................................................................148
راهنما برای مشخص کردن حداقل فضای مورد نیاز..............................................151
فضا برای کارکنان........................................................................................152
 اتاق جلسات...............................................................................................153
عملکرد تهویه و نیاز به آن در ساختمان ............................................................155
سرویس دهی و فضاهای در ارتباط با آن............................................................155
مکانیسم تهویه طبیعی...................................................................................156
تاثیر اندازه پنجره ........................................................................................157
تاثیر محل عمودی پنجره در شرایط تهویه طبیعی.................................................158
تاثیر جهت و نوع بازشو پنجره .......................................................................158
موقعیت پنجره و تاثیر ان در وضعیت تهویه طبیعی ..............................................159
تهویه با سیستم های مکانیکی.........................................................................160
طراحی کانال ..............................................................................................162
فصل پنجم روند طراحی ، نقشه ها ومدارک معماری.........................163
در آغاز دیاگرام حبابی  و سیرکولاسیون.............................................................165 
اسکیسهای اولیه..........................................................................................168
کانسپت......................................................................................................169
طرح کلی پلان ............................................................................................170
پلانهای طبقات.............................................................................................171 
طرح نهایی درسایت......................................................................................174
نمای شرقی.................................................................................................175
نمای غربی.................................................................................................175
نمای جنوبی................................................................................................176
نمای شمالی................................................................................................176
قرارگیری درسایت........................................................................................177
سالن های مطالعه.........................................................................................177 
دید پرنده از کتابخانه مرکزی...........................................................................178
نما- دید ازسمت شمال به جنوب.......................................................................178
قرارگیری بخش اداری و نمایشگاه ها................................................................179
نما از قسمت ورودی اصلی مجموعه.................................................................180
ورودی اصلی مجموعه..................................................................................180
قسمت های داخلی مجموعه.............................................................................181 
در یک نگاه کلی...........................................................................................182
فصل ششم منابع وماخذ.....................................................183
منابع و مآخذ...............................................................................................185

چکیده
کتابخانه ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری، که در طول زمان بوجود آمده اند، محافظت کنند. به مرور زمان کتابخانه ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا میکنند. فرهنگ یک نیاز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی میشود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده داردند، که با گذشت زمان با توجه به رشد تکنولو‍‍‍ژی و سایه انداختن رسانه های غیر خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در این زمینه گسترده تر میشود. کتابخانه‌ها در طول تاریخ بشری بوجود آمدند تا از منابع و دانش بشری محافظت کنند. با مرور زمان کتابخانه‌ها به انواع مختلفی تقسیم شدند که هر کدام نقش جداگانه ای را در جهت پیشرفت جامعه ایفا می‌کنند. فرهنگ یک نیاز مبرم در جامعه است که با گذشت زمان دچار تحول و دگرگونی می‌شود، و کتابخانه ها با جمع آوری و نگهداری آثار فرهنگی جامعه، نقش مهمی را در توسعه فرهنگی افراد جامعه بر عهده دارند. با گذشت زمان و با توجه به رشد تکنولو‍‍‍ژی و سایه‌افکنی رسانه‌های غیر‌خارجی بر جامعه، نقش کتابخانه ها در این زمینه گسترده تر می‌شود.
امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه‌ها و تأثیر آن بر روی بهینه‌شدن خدمات کتابخانه‌ای بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این مقاله تلاش ‌شده با مطالعه تعدادی از کتابخانه‌های جهان و معماری آنها از نظر زیباشناختی و جذابیت برای کاربران، کاربردی بودن، انعطاف‌پذیری، ارتباط هماهنگ فضاها و تناسب با نیاز کاربران، میزان تسهیل ارائه خدمات و رابطه‌ی بین نیاز کاربر، نگرش کتابدار و دانش معماری آرشیتکت در بهینه کردن وضعیت کتابخانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه روی طرحهای مختلف ساختمان کتابخانه‌ها در برخی از دانشگاههای خارج از کشور، خصوصیات معماری ساختمان کتابخانه در بخشهای مختلف با توجه به معیارها و استانداردهای معتبر مورد بررسی قرار گرفته است.
در فرآیند طراحی بایستی جامعه مخاطب کتابخانه و محدودیت‌ها و شرایط موجود در نظر گرفته شوند. معماری عمومی و معماری داخلی هر دو باید در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر روی مراجعه کننده باشند و برای تمامی قسمت‌های کتابخانه یک طراحی کارآمد و قابل اجرا و استاندارد اعمال شود. محورهای بررسی شده در این مقایسه تطبیقی عبارتند‌از: برنامه انتخاب مکان و ساخت ، فضاهای عمومی، فرآیند طراحی، ارزیابی نیازها، طراحی فضا، رنگ، تکنولوژی‌های جدید، دسترسی معلولین، انتخاب مبلمان و میزها، نورپردازی، امنیت، مراکز چند رسانه‌ای کتابخانه، اندازه مجموعه، تعداد کاربران بالقوه، تعداد کاربران بالفعل، مقدار و نوع خدماتی که کتابخانه ارائه می‌کند.
هدف اصلی از این بررسی مقایسه طرحهای مختلف اجرا شده در کتابخانه‌های مختلف (از جمله کتابخانه کنگره‌ی آمریکا، کتابخانه‌ی سیاتل آمریکا، کتابخانه‌ی دانشگاه برلین) برای معرفی و آماده‌سازی اذهان برای پذیرش ایده‌های جدید می‌باشد. بررسی امکانات فرآهم‌شده در برخی کتابخانه‌های جهان برای کسب اطلاعات کاربردی‌تر و دریافت رویکردی آینده‌نگر در احداث ساختمان‌های کتابخانه‌ها می‌تواند در سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری کتابدار و آرشیتکت کمک کند، که این یکسونگری کارکنان کتابخانه‌ها و مهندسین معمار باعث بوجود آمدن کتابخانه‌هایی خواهد شد که بهترین خدمات را با کیفیت مناسب به کاربر ارائه خواهند داد.

بیان مسئله تحقیق:
همانطور که می دانیم کتاب و کتابخانه نقش مهمی در حفظ و نگهداری فرهنگ و تاریخ یک مملکت دارد ، و کمک شایانی به افراد جامعه در جهت افزایش اطلاعات و کسب علم می کند . پس مناسب دیدم طراحی کتابخانه ای جامع در یکی از شهرهای اطراف تهران را به عنوان موضوع طرح نهایی انتخاب کنم.

هدف تحقیق:
   امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه‌ها و تأثیر آن بر روی بهینه‌شدن خدمات کتابخانه‌ای بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در این پروژه تلاش ‌میشود با مطالعه تعدادی از کتابخانه‌های جهان و معماری آنها از نظر زیباشناختی و جذابیت برای کاربران، کاربردی بودن، انعطاف‌پذیری، ارتباط هماهنگ فضاها و تناسب با نیاز کاربران، میزان تسهیل ارائه خدمات ورابطه‌ی بین نیاز کاربر، نگرش کتابدار و دانش معماری آرشیتکت در بهینه کردن وضعیت کتابخانه‌ها مورد بررسی قرار گیرد. در مطالعه روی طرحهای مختلف ساختمان کتابخانه‌ها در برخی از دانشگاههای خارج از کشور، خصوصیات معماری ساختمان کتابخانه در بخشهای مختلف با توجه به معیارها و استانداردهای معتبر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در فرآیند طراحی بایستی جامعه مخاطب کتابخانه و محدودیت‌ها و شرایط موجود در نظر گرفته شوند. معماری عمومی و معماری داخلی هر دو باید در جهت ایجاد تأثیرات مثبت بر روی مراجعه کننده باشند و برای تمامی قسمت‌های کتابخانه یک طراحی کارآمد و قابل اجرا و استاندارد اعمال شود. محورهای بررسی شده در این مقایسه تطبیقی عبارتند‌از: برنامه انتخاب مکان و ساخت ، فضاهای عمومی، فرآیند طراحی، ارزیابی نیازها و ...
ایمیل خودتون رو وارد کنید تا پس از پرداخت،علاوه بر لینک دانلود،یک نسخه هم براتون ایمیل بشه
حجم فایل دانلودی : 64.4 مگا بایت
ایمیل :

اشتراک گذاری

تگ ها

مطالعات کتابخانه مرکزی,مطالعات معماری هتل,دانلود رساله معماری, دانلود مطالعات معماری, دانلود مطالعات های معماری, دانلود پایان نامه معماری, رساله آماده کارشناسی معماری, رساله معماری, رساله های معماری, رساله کارشناسی ارشد معماری, طرح 5, طرح نهائی معماری, طرح نهائی کارشناسی معماری, مطالعات آماده معماری, مطالعات جدید معماری, مطالعات معماری, مطالعات های آماده معماری, مطالعات های جدید معماری, مطالعات و رساله معماری, مطالعات کارشناسی ارشد معماری, مطالعات کارشناسی معماری, پایان نامه معماری, پایان نامه های معماری, پایان نامه کارشناسی معماری, کاملترین پکیج مطالعات ، رساله و پایان نامه های معماری

مطالب مشابه